ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [926] Tattha katamāni tīṇi akusalamūlāni lobho doso moho.
Tattha  katamo  lobho  yo  rāgo  sārāgo  anunayo  anurodho
nandī  nandīrāgo  cittassa  sārāgo  icchā  mucchā  ajjhosānaṃ
gedho  paligedho  saṅgo  paṅko  ejā  māyā  janikā sañjananī
sibbinī  jālinī  saritā  visattikā  suttaṃ  visaṭā  āyūhanī  dutiyā
paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho  santhavo  sineho apekkhā paṭibandhu
āsā  āsiṃsanā  āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā gandhāsā rasāsā
phoṭṭhabbāsā  lābhāsā  dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā pajappā
abhijappā  jappā  jappanā  jappitattaṃ  loluppaṃ  loluppāyanā
loluppāyitattaṃ  puñcikatā  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho
nikanti  nikāmanā  patthanā  pihanā  sampatthanā kāmataṇhā bhavataṇhā
vibhavataṇhā  rūpataṇhā  arūpataṇhā  nirodhataṇhā  rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā   rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   ogho
yogo  gantho  upādānaṃ āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ chādanaṃ bandhanaṃ upakkileso
Kileso  anusayo  pariyuṭṭhānaṃ  latā  vevicchaṃ  dukkhamūlaṃ  dukkhanidānaṃ
dukkhappabhavo  mārapāso  mārabalisaṃ  māravisayo  taṇhānadī taṇhājālaṃ
taṇhāgaddulaṃ   taṇhāsamuddo   abhijjhā   lobho   akusalamūlaṃ
ayaṃ vuccati lobho.
   {926.1}  Tattha  katamo doso anatthaṃ me acarīti āghāto
jāyati  anatthaṃ  me  caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti
āghāto  jāyati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ  acari  anatthaṃ
carati  anatthaṃ  carissatīti  āghāto jāyati appiyassa me amanāpassa
atthaṃ  acari  atthaṃ  carati  atthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati
aṭṭhāne vā pana āghāto jāyati yo evarūpo cittassa āghāto
paṭighāto  paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso
padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho
kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ   virodho   paṭivirodho   caṇḍikkaṃ   assuropo
anattamanatā cittassa ayaṃ vuccati doso.
   {926.2}  Tattha  katamo  moho dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
aññāṇaṃ  pubbante  aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ  pubbantāparante
aññāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu  aññāṇaṃ  yaṃ
evarūpaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ
vuccati moho. Imāni tīṇi akusalamūlāni.
   [927]  Tattha  katame  tayo  akusalavitakkā  kāmavitakko
byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  .  tattha  katamo  kāmavitakko
kāmapaṭisaṃyutto  takko  vitakko  .pe.  micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati
kāmavitakko  .  tattha  katamo  byāpādavitakko  byāpādapaṭisaṃyutto
takko vitakko .pe. micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati byāpādavitakko .
Tattha  katamo  vihiṃsāvitakko  vihiṃsāpaṭisaṃyutto takko vitakko .pe.
Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati vihiṃsāvitakko. Ime tayo akusalavitakkā.
   [928]  Tattha  katamā  tisso  akusalasaññā  kāmasaññā
byāpādasaññā   vihiṃsāsaññā   .  tattha  katamā  kāmasaññā
kāmapaṭisaṃyuttā  saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  vuccati
kāmasaññā  .  tattha  katamā  byāpādasaññā  byāpādapaṭisaṃyuttā
saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  vuccati  byāpādasaññā .
Tattha  katamā  vihiṃsāsaññā  vihiṃsāpaṭisaṃyuttā  saññā  sañjānanā
sañjānitattaṃ ayaṃ vuccati vihiṃsāsaññā. Imā tisso akusalasaññā.
   [929] Tattha katamā tisso akusaladhātuyo kāmadhātu byāpādadhātu
vihiṃsādhātu  .  tattha  katamā  kāmadhātu  kāmavitakko kāmadhātu .
Byāpādavitakko  byāpādadhātu  .  vihiṃsāvitakko  vihiṃsādhātu .
Tattha   katamo  kāmavitakko  kāmapaṭisaṃyutto  takko  vitakko
.pe.  micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati  kāmavitakko  . tattha katamo
Byāpādavitakko   byāpādapaṭisaṃyutto   takko  vitakko  .pe.
Micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati  byāpādavitakko  .  tattha  katamo
vihiṃsāvitakko  vihiṃsāpaṭisaṃyutto  takko vitakko .pe. micchāsaṅkappo
ayaṃ vuccati vihiṃsāvitakko. Imā tisso akusaladhātuyo.
   [930]  Tattha katamāni tīṇi duccaritāni kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   .   tattha   katamaṃ  kāyaduccaritaṃ  pāṇātipāto
adinnādānaṃ  kāmesumicchācāro  idaṃ  vuccati  kāyaduccaritaṃ .
Tattha  katamaṃ  vacīduccaritaṃ  musāvādo  pisuṇā  vācā pharusā vācā
samphappalāpo  idaṃ  vuccati  vacīduccaritaṃ  . tattha katamaṃ manoduccaritaṃ
abhijjhā  byāpādo  micchādiṭṭhi  idaṃ  vuccati  manoduccaritaṃ .
Tattha  katamaṃ  kāyaduccaritaṃ  akusalaṃ  kāyakammaṃ kāyaduccaritaṃ . akusalaṃ
vacīkammaṃ  vacīduccaritaṃ  .  akusalaṃ  manokammaṃ  manoduccaritaṃ  . tattha
katamaṃ  akusalaṃ  kāyakammaṃ akusalā kāyasañcetanā akusalaṃ kāyakammaṃ .
Akusalā  vacīsañcetanā  akusalaṃ  vacīkammaṃ  . akusalā manosañcetanā
akusalaṃ manokammaṃ. Imāni tīṇi duccaritāni.
   [931]  Tattha  katame  tayo  āsavā  kāmāsavo bhavāsavo
avijjāsavo  .  tattha  katamo kāmāsavo yo kāmesu kāmacchando
.pe.  kāmajjhosānaṃ  ayaṃ  vuccati  kāmāsavo  .  tattha  katamo
bhavāsavo  yo  bhavesu  bhavacchando  .pe. bhavajjhosānaṃ ayaṃ vuccati
bhavāsavo  .  tattha  katamo  avijjāsavo  dukkhe  aññāṇaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjāsavo . ime
tayo āsavā.
   [932]  Tattha katamāni tīṇi saññojanāni sakkāyadiṭṭhi vicikicchā
sīlabbataparāmāso  .  tattha  katamā  sakkāyadiṭṭhi  idha  assutavā
puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme
avinīto   sappurisānaṃ   adassāvī   sappurisadhammassa   akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ .pe. saññaṃ
.pe.  saṅkhāre  .pe.  viññāṇaṃ  attato samanupassati viññāṇavantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ
yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati
sakkāyadiṭṭhi.
   {932.1}  Tattha  katamā  vicikicchā  satthari kaṅkhati vicikicchati
dhamme kaṅkhati vicikicchati saṅghe kaṅkhati vicikicchati sikkhāya kaṅkhati vicikicchati
pubbante kaṅkhati vicikicchati aparante kaṅkhati vicikicchati pubbantāparante
kaṅkhati    vicikicchati   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu
kaṅkhati vicikicchati yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ .pe.
Thambhitattaṃ cittassa manovilekho ayaṃ vuccati vicikicchā . tattha katamo
sīlabbataparāmāso  ito  bahiddhā  samaṇabrāhmaṇānaṃ  sīlena  suddhi
vatena  suddhi  sīlabbatena  suddhīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ
.pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati  sīlabbataparāmāso  . imāni
Tīṇi saññojanāni.
   [933]  Tattha  katamā  tisso  taṇhā  kāmataṇhā bhavataṇhā
vibhavataṇhā . tattha katamā bhavataṇhā bhavadiṭṭhisahagato rāgo sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati bhavataṇhā . tattha katamā
vibhavataṇhā  ucchedadiṭṭhisahagato  rāgo  sārāgo  .pe.  cittassa
sārāgo  ayaṃ vuccati vibhavataṇhā . avasesā taṇhā kāmataṇhā .
Tattha  katamā  kāmataṇhā  kāmadhātupaṭisaṃyutto  rāgo  sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  kāmataṇhā  . rūpadhātu-
arūpadhātupaṭisaṃyutto  rāgo  sārāgo  .pe.  cittassa  sārāgo
ayaṃ  vuccati  bhavataṇhā  .  ucchedadiṭṭhisahagato  rāgo  sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  vibhavataṇhā  .  imā
tisso taṇhā.
   [934]  Tattha  katamā  aparāpi  tisso  taṇhā  kāmataṇhā
rūpataṇhā  arūpataṇhā  .  tattha  katamā  kāmataṇhā  kāmadhātu-
paṭisaṃyutto  rāgo  sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati
kāmataṇhā  .  tattha  katamā  rūpataṇhā  rūpadhātupaṭisaṃyutto  rāgo
sārāgo  .pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  rūpataṇhā .
Tattha  katamā  arūpataṇhā  arūpadhātupaṭisaṃyutto  rāgo  sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  arūpataṇhā  .  imā
tisso taṇhā.
   [935]  Tattha  katamā  aparāpi  tisso  taṇhā  rūpataṇhā
arūpataṇhā  nirodhataṇhā  . tattha katamā rūpataṇhā rūpadhātupaṭisaṃyutto
rāgo  sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati rūpataṇhā .
Tattha  katamā  arūpataṇhā  arūpadhātupaṭisaṃyutto  rāgo  sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  arūpataṇhā  .  tattha
katamā  nirodhataṇhā  ucchedadiṭṭhisahagato  rāgo  sārāgo  .pe.
Cittassa sārāgo ayaṃ vuccati nirodhataṇhā. Imā tisso taṇhā.
   [936]  Tattha  katamā  tisso  esanā kāmesanā bhavesanā
brahmacariyesanā . tattha katamā kāmesanā yo kāmesu kāmacchando
.pe.  kāmajjhosānaṃ  ayaṃ  vuccati  kāmesanā  .  tattha  katamā
bhavesanā  yo  bhavesu  bhavacchando  .pe. bhavajjhosānaṃ ayaṃ vuccati
bhavesanā  .  tattha  katamā  brahmacariyesanā sassato lokoti vā
asassato  lokoti  vā  .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇāti vā yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho
ayaṃ  vuccati  brahmacariyesanā . tattha katamā kāmesanā kāmarāgo
tadekaṭṭhaṃ  akusalaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ayaṃ  vuccati
kāmesanā  .  tattha  katamā  bhavesanā bhavarāgo tadekaṭṭhaṃ akusalaṃ
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ ayaṃ vuccati bhavesanā . antaggāhikā
diṭṭhi  tadekaṭṭhaṃ  akusalaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ ayaṃ vuccati
brahmacariyesanā. Imā tisso esanā.
   [937]  Tattha  katamā  tisso  vidhā  seyyohamasmīti  vidhā
sadisohamasmīti vidhā hīnohamasmīti vidhā imā tisso vidhā.
   [938] Tattha katamāni tīṇi bhayāni jātibhayaṃ jarābhayaṃ maraṇabhayaṃ.
Tattha  katamaṃ  jātibhayaṃ jātiṃ paṭicca bhayaṃ bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso
cetaso  utrāso  idaṃ  vuccati  jātibhayaṃ  . tattha katamaṃ jarābhayaṃ
jaraṃ  paṭicca  bhayaṃ  bhayānakaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso cetaso utrāso
idaṃ  vuccati  jarābhayaṃ  .  tattha  katamaṃ maraṇabhayaṃ maraṇaṃ paṭicca bhayaṃ
bhayānakaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  cetaso  utrāso  idaṃ  vuccati
maraṇabhayaṃ. Imāni tīṇi bhayāni.
   [939]  Tattha  katamāni  tīṇi  tamāni atītaṃ addhānaṃ ārabbha
kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati  anāgataṃ  addhānaṃ
ārabbha  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati  paccuppannaṃ
addhānaṃ  ārabbha  kaṅkhati  vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati imāni
tīṇi tamāni.
   [940]  Tattha  katamāni  tīṇi titthāyatanāni idhekacco samaṇo
vā brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo
paṭisaṃvedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ pubbe
katahetūti  idha  panekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā evaṃvādī
hoti  evaṃdiṭṭhi  yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  issaranimmānahetūti  idha panekacco
Samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi yaṅkiñcāyaṃ
purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ
ahetuappaccayāti imāni tīṇi titthāyatanāni.
   [941]  Tattha  katame  tayo  kiñcanā rāgo kiñcanaṃ doso
kiñcanaṃ moho kiñcanaṃ ime tayo kiñcanā.
   [942]  Tattha  katamāni  tīṇi aṅgaṇāni rāgo aṅgaṇaṃ doso
aṅgaṇaṃ moho aṅgaṇaṃ imāni tīṇi aṅgaṇāni.
   [943]  Tattha  katamāni  tīṇi malāni rāgo malaṃ doso malaṃ
moho malaṃ imāni tīṇi malāni.
   [944]  Tattha  katamāni  tīṇi  visamāni  rāgo visamaṃ doso
visamaṃ moho visamaṃ imāni tīṇi visamāni.
   [945]  Tattha  katamāni  aparānipi  tīṇi  visamāni  kāyavisamaṃ
vacīvisamaṃ manovisamaṃ imāni tīṇi visamāni.
   [946]  Tattha  katame  tayo aggī rāgaggi dosaggi mohaggi
ime tayo aggī.
   [947]  Tattha  katame tayo kasāvā rāgakasāvo dosakasāvo
mohakasāvo ime tayo kasāvā.
   [948]  Tattha  katame  aparepi  tayo  kasāvā kāyakasāvo
vacīkasāvo manokasāvo ime tayo kasāvā.
   [949]  Tattha  katamā  assādadiṭṭhi  idhekacco  samaṇo vā
Brāhmaṇo  vā  evaṃvādī  hoti  evaṃdiṭṭhi natthi kāmesu dosoti
so  kāmesu  pātabyataṃ  āpajjati  ayaṃ  vuccati  assādadiṭṭhi .
Tattha  katamā  attānudiṭṭhi  idha  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ
vā  attānaṃ  vedanaṃ  .pe.  saññaṃ  .pe.  saṅkhāre  .pe.
Viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani
vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  yā  evarūpā  diṭṭhi
diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati  attānudiṭṭhi .
Tattha  katamā  micchādiṭṭhi  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  .pe. ye
imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā pavedentīti
yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati
micchādiṭṭhi . sassatadiṭṭhi assādadiṭṭhi . sakkāyadiṭṭhi attānudiṭṭhi .
Ucchedadiṭṭhi micchādiṭṭhi.
   [950] Tattha katamā arati pantesu vā senāsanesu aññataraññataresu
vā  adhikusalesu  dhammesu  arati  aratikā  anabhirati  anabhiramanā
ukkaṇṭhitā  paritasitā  ayaṃ  vuccati  arati . tattha katamā vihesā
idhekacco  pāṇinā  vā  leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā
rajjuyā vā aññataraññatarena satte viheṭheti yā evarūpā heṭhanā
Viheṭhanā  hiṃsanā  vihiṃsanā  rosanā  virosanā  parūpaghāto  ayaṃ
vuccati  vihesā  .  tattha katamā adhammacariyā kāyena adhammacariyā
visamacariyā  vācāya  adhammacariyā  visamacariyā  manasā  adhammacariyā
visamacariyā ayaṃ vuccati adhammacariyā.
   [951]  Tattha  katamā  dovacassatā  sahadhammike  vuccamāne
dovacassāyaṃ    dovacassiyaṃ    dovacassatā    vippaṭikūlagāhitā
vipaccanīkasātatā  anādariyaṃ  anādaratā  agāravatā  appaṭissavatā
ayaṃ vuccati dovacassatā . tattha katamā pāpamittatā ye te puggalā
assaddhā  dussīlā  appassutā  maccharino  duppaññā  yā  tesaṃ
sevanā  nisevanā  saṃsevanā  bhajanā  sambhajanā  bhatti  sambhatti
taṃsampavaṅkatā  ayaṃ vuccati pāpamittatā . tattha katamā nānattasaññā
kāmasaññā   byāpādasaññā   vihiṃsāsaññā   ayaṃ   vuccati
nānattasaññā sabbāpi akusalasaññā nānattasaññā.
   [952]  Tattha  katamaṃ  uddhaccaṃ yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo
cetaso  vikkhepo  bhantattaṃ  cittassa idaṃ vuccaci uddhaccaṃ . tattha
katamaṃ  kosajjaṃ  kāyaduccarite  vā  vacīduccarite  vā manoduccarite
vā  pañcasu  vā  kāmaguṇesu cittassa vossaggo vossaggānuppadānaṃ
kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ  bhāvanāya  asakkaccakiriyatā  asātaccakiriyatā
anaṭṭhitakiriyatā   olīnavuttitā   nikkhittacchandatā   nikkhittadhuratā
anāsevanā  abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo idaṃ
Vuccati  kosajjaṃ  .  tattha  katamo  pamādo  kāyaduccarite  vā
vacīduccarite  vā  manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa
vossaggo  vossaggānuppadānaṃ  kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ  bhāvanāya
asakkaccakiriyatā   asātaccakiriyatā   anaṭṭhitakiriyatā  olīnavuttitā
nikkhittacchandatā  nikkhittadhuratā  anāsevanā  abhāvanā  abahulīkammaṃ
anadhiṭṭhānaṃ  ananuyogo  pamādo  yo  evarūpo  pamādo pamajjanā
pamajjitattaṃ ayaṃ vuccati pamādo.
   [953]  Tattha katamā asantuṭṭhitā itaritaracīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  pañcahi  vā  kāmaguṇehi  asantuṭṭhassa
bhiyyokamyatā  yā  evarūpā  icchā  icchāgataṃ asantuṭṭhitā rāgo
sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati asantuṭṭhitā . tattha
katamā  asampajaññatā  yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ  .pe.  avijjālaṅgī
moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati asampajaññatā . tattha katamā mahicchatā
itaritaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi
pañcahi  vā  kāmaguṇehi  asantuṭṭhassa  bhiyyokamyatā  yā evarūpā
icchā icchāgataṃ mahicchatā rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo
ayaṃ vuccati mahicchatā.
   [954]  Tattha  katamaṃ  ahirikaṃ  yaṃ na hiriyati hiriyitabbena na
hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ  vuccati
ahirikaṃ  . tattha katamaṃ anottappaṃ yaṃ na ottappati ottappitabbena
Na  ottappati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ
vuccati  anottappaṃ  .  tattha  katamo  pamādo  kāyaduccarite vā
vacīduccarite  vā  manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa
vossaggo  vossaggānuppadānaṃ  kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ  bhāvanāya
asakkaccakiriyatā   asātaccakiriyatā   anaṭṭhitakiriyatā  olīnavuttitā
nikkhittacchandatā  nikkhittadhuratā  anāsevanā  abhāvanā  abahulīkammaṃ
anadhiṭṭhānaṃ  ananuyogo  pamādo  yo  evarūpo  pamādo pamajjanā
pamajjitattaṃ ayaṃ vuccati pamādo.
   [955]  Tattha  katamaṃ  anādariyaṃ  yaṃ  anādariyaṃ  anādaratā
agāravatā   appaṭissavatā  anādā  anādāyanā  anādāyitattaṃ
asīlyaṃ acitikāro idaṃ vuccati anādariyaṃ . tattha katamā dovacassatā
sahadhammike   vuccamāne   dovacassāyaṃ  dovacassiyaṃ  dovacassatā
vippaṭikūlagāhitā  vipaccanīkasātatā  anādariyaṃ  anādaratā  agāravatā
appaṭissavatā  ayaṃ  vuccati dovacassatā . tattha katamā pāpamittatā
ye  te  puggalā assaddhā dussīlā appassutā maccharino duppaññā
yā  tesaṃ  sevanā  nisevanā  saṃsevanā  bhajanā  sambhajanā bhatti
sambhatti taṃsampavaṅkatā ayaṃ vuccati pāpamittatā.
   [956]  Tattha  katamaṃ  assaddhiyaṃ  idhekacco  assaddho hoti
na  saddahati  buddhaṃ vā dhammaṃ vā saṅghaṃ vā yaṃ evarūpaṃ assaddhiyaṃ
assaddahanā  anokappanā  anabhippasādo  idaṃ  vuccati  assaddhiyaṃ .
Tattha   katamā  avadaññutā  pañca  macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ
kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ  yaṃ  evarūpaṃ
maccheraṃ  maccharāyanā  maccharāyitattaṃ  vevicchaṃ  kadariyaṃ  kaṭukañcukatā
aggahitattaṃ  cittassa  ayaṃ  vuccati  avadaññutā  .  tattha  katamaṃ
kosajjaṃ  kāyaduccarite  vā  vacīduccarite  vā  manoduccarite  vā
pañcasu  vā  kāmaguṇesu  cittassa  vossaggo  vossaggānuppadānaṃ
kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ  bhāvanāya  asakkaccakiriyatā  asātaccakiriyatā
anaṭṭhitakiriyatā   olīnavuttitā   nikkhittacchandatā   nikkhittadhuratā
anāsevanā  abhāvanā  abahulīkammaṃ  anadhiṭṭhānaṃ  ananuyogo  pamādo
idaṃ vuccati kosajjaṃ.
   [957]  Tattha  katamaṃ  uddhaccaṃ yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo
cetaso  vikkhepo  bhantattaṃ  cittassa idaṃ vuccati uddhaccaṃ . tattha
katamo  asaṃvaro  idhekacco  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  nimittaggāhī
hoti   anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye na
saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ sutvā .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā
.pe.  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  .pe. kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā
.pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  nimittaggāhī  hoti anubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā
Akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na
rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  na  saṃvaraṃ  āpajjati  ayaṃ  vuccati
asaṃvaro  .  tattha  katamaṃ  dussīlyaṃ  kāyiko  vītikkamo  vācasiko
vītikkamo kāyikavācasiko vītikkamo idaṃ vuccati dussīlyaṃ.
   [958]  Tattha  katamā  ariyānaṃ  adassanakamyatā tattha katame
ariyā ariyā vuccanti buddhā ca buddhasāvakā ca yā imesaṃ ariyānaṃ
adassanakamyatā   adaṭṭhukamyatā   asametukamyatā  asamāgantukamyatā
ayaṃ  vuccati  ariyānaṃ  adassanakamyatā  .  tattha  katamā  saddhammaṃ
asotukamyatā  tattha  katamo  saddhammo  cattāro  satipaṭṭhānā
cattāro   sammappadhānā   cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni
pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  ayaṃ
vuccati   saddhammo   yā   imassa  saddhammassa  asotukamyatā
assavanakamyatā  anuggahetukamyatā  adhāretukamyatā  ayaṃ  vuccati
saddhammaṃ  asotukamyatā  .  tattha  katamā  upārambhacittatā  tattha
katamo  upārambho  yo  upārambho  anūpārambho  upārambhanā
anūpārambhanā   anūpārambhitattaṃ   uññā   avaññā   paribhavo
randhagavesitā ayaṃ vuccati upārambhacittatā.
   [959]  Tattha  katamaṃ  muṭṭhasaccaṃ  yā  assati  anussati
appaṭissati  assati  asaraṇatā  adhāraṇatā  pilāpanatā  sammusanatā
idaṃ  vuccati  muṭṭhasaccaṃ  .  tattha  katamaṃ  asampajaññaṃ  yaṃ aññāṇaṃ
Adassanaṃ  .pe.  avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  idaṃ  vuccati
asampajaññaṃ  .  tattha katamo cetaso vikkhepo yaṃ cittassa uddhaccaṃ
avūpasamo  cetaso  vikkhepo  bhantattaṃ cittassa ayaṃ vuccati cetaso
vikkhepo.
   [960]  Tattha  katamo  ayoniso manasikāro anicce niccanti
ayoniso  manasikāro  dukkhe  sukhanti  ayoniso manasikāro anattani
attāti  ayoniso  manasikāro  asubhe  subhanti ayoniso manasikāro
saccavippaṭikūlena  vā  cittassa  āvajjanā  anāvajjanā  ābhogo
samannāhāro  manasikāro  ayaṃ  vuccati  ayoniso  manasikāro .
Tattha  katamā  kummaggasevanā  tattha  katamo  kummaggo  micchādiṭṭhi
micchāsaṅkappo   micchāvācā   micchākammanto   micchāājīvo
micchāvāyāmo  micchāsati  micchāsamādhi  ayaṃ  vuccati  kummaggo yā
imassa  kummaggassa  sevanā  nisevanā  saṃsevanā  bhajanā sambhajanā
bhatti  sambhatti  taṃsampavaṅkatā  ayaṃ  vuccati  kummaggasevanā .
Tattha  katamaṃ  cetaso  līnattaṃ  yā  cittassa akalyatā akammaññatā
olīyanā  sallīyanā  līnaṃ  līyanā  līyitattaṃ  thīnaṃ  thīyanā  thīyitattaṃ
cittassa idaṃ vuccati cetaso līnattaṃ.
             Tikaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 489-504. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9879              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9879              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=926&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=926              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12602              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12602              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]