ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [926] Tattha katamāni tīṇi akusalamūlāni lobho doso moho.
Tattha  katamo  lobho  yo  rāgo  sārāgo  anunayo  anurodho
nandī  nandīrāgo  cittassa  sārāgo  icchā  mucchā  ajjhosānaṃ
gedho  paligedho  saṅgo  paṅko  ejā  māyā  janikā sañjananī
sibbinī  jālinī  saritā  visattikā  suttaṃ  visaṭā  āyūhanī  dutiyā
paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho  santhavo  sineho apekkhā paṭibandhu
āsā  āsiṃsanā  āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā gandhāsā rasāsā
phoṭṭhabbāsā  lābhāsā  dhanāsā puttāsā jīvitāsā jappā pajappā
abhijappā  jappā  jappanā  jappitattaṃ  loluppaṃ  loluppāyanā
loluppāyitattaṃ  puñcikatā  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho
nikanti  nikāmanā  patthanā  pihanā  sampatthanā kāmataṇhā bhavataṇhā
vibhavataṇhā  rūpataṇhā  arūpataṇhā  nirodhataṇhā  rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā   rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   ogho
yogo  gantho  upādānaṃ āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ chādanaṃ bandhanaṃ upakkileso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page490.

Kileso anusayo pariyuṭṭhānaṃ latā vevicchaṃ dukkhamūlaṃ dukkhanidānaṃ dukkhappabhavo mārapāso mārabalisaṃ māravisayo taṇhānadī taṇhājālaṃ taṇhāgaddulaṃ taṇhāsamuddo abhijjhā lobho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati lobho. {926.1} Tattha katamo doso anatthaṃ me acarīti āghāto jāyati anatthaṃ me caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti āghāto jāyati piyassa me manāpassa anatthaṃ acari anatthaṃ carati anatthaṃ carissatīti āghāto jāyati appiyassa me amanāpassa atthaṃ acari atthaṃ carati atthaṃ carissatīti āghāto jāyati aṭṭhāne vā pana āghāto jāyati yo evarūpo cittassa āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byāpatti manopadoso kodho kujjhanā kujjhitattaṃ doso dūsanā dūsitattaṃ byāpatti byāpajjanā byāpajjitattaṃ virodho paṭivirodho caṇḍikkaṃ assuropo anattamanatā cittassa ayaṃ vuccati doso. {926.2} Tattha katamo moho dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye aññāṇaṃ dukkhanirodhe aññāṇaṃ dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ pubbante aññāṇaṃ aparante aññāṇaṃ pubbantāparante aññāṇaṃ idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu aññāṇaṃ yaṃ evarūpaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati moho. Imāni tīṇi akusalamūlāni.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page491.

[927] Tattha katame tayo akusalavitakkā kāmavitakko byāpādavitakko vihiṃsāvitakko . tattha katamo kāmavitakko kāmapaṭisaṃyutto takko vitakko .pe. micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati kāmavitakko . tattha katamo byāpādavitakko byāpādapaṭisaṃyutto takko vitakko .pe. micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati byāpādavitakko . Tattha katamo vihiṃsāvitakko vihiṃsāpaṭisaṃyutto takko vitakko .pe. Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati vihiṃsāvitakko. Ime tayo akusalavitakkā. [928] Tattha katamā tisso akusalasaññā kāmasaññā byāpādasaññā vihiṃsāsaññā . tattha katamā kāmasaññā kāmapaṭisaṃyuttā saññā sañjānanā sañjānitattaṃ ayaṃ vuccati kāmasaññā . tattha katamā byāpādasaññā byāpādapaṭisaṃyuttā saññā sañjānanā sañjānitattaṃ ayaṃ vuccati byāpādasaññā . Tattha katamā vihiṃsāsaññā vihiṃsāpaṭisaṃyuttā saññā sañjānanā sañjānitattaṃ ayaṃ vuccati vihiṃsāsaññā. Imā tisso akusalasaññā. [929] Tattha katamā tisso akusaladhātuyo kāmadhātu byāpādadhātu vihiṃsādhātu . tattha katamā kāmadhātu kāmavitakko kāmadhātu . Byāpādavitakko byāpādadhātu . vihiṃsāvitakko vihiṃsādhātu . Tattha katamo kāmavitakko kāmapaṭisaṃyutto takko vitakko .pe. micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati kāmavitakko . tattha katamo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page492.

Byāpādavitakko byāpādapaṭisaṃyutto takko vitakko .pe. Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati byāpādavitakko . tattha katamo vihiṃsāvitakko vihiṃsāpaṭisaṃyutto takko vitakko .pe. micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati vihiṃsāvitakko. Imā tisso akusaladhātuyo. [930] Tattha katamāni tīṇi duccaritāni kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ . tattha katamaṃ kāyaduccaritaṃ pāṇātipāto adinnādānaṃ kāmesumicchācāro idaṃ vuccati kāyaduccaritaṃ . Tattha katamaṃ vacīduccaritaṃ musāvādo pisuṇā vācā pharusā vācā samphappalāpo idaṃ vuccati vacīduccaritaṃ . tattha katamaṃ manoduccaritaṃ abhijjhā byāpādo micchādiṭṭhi idaṃ vuccati manoduccaritaṃ . Tattha katamaṃ kāyaduccaritaṃ akusalaṃ kāyakammaṃ kāyaduccaritaṃ . akusalaṃ vacīkammaṃ vacīduccaritaṃ . akusalaṃ manokammaṃ manoduccaritaṃ . tattha katamaṃ akusalaṃ kāyakammaṃ akusalā kāyasañcetanā akusalaṃ kāyakammaṃ . Akusalā vacīsañcetanā akusalaṃ vacīkammaṃ . akusalā manosañcetanā akusalaṃ manokammaṃ. Imāni tīṇi duccaritāni. [931] Tattha katame tayo āsavā kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo . tattha katamo kāmāsavo yo kāmesu kāmacchando .pe. kāmajjhosānaṃ ayaṃ vuccati kāmāsavo . tattha katamo bhavāsavo yo bhavesu bhavacchando .pe. bhavajjhosānaṃ ayaṃ vuccati bhavāsavo . tattha katamo avijjāsavo dukkhe aññāṇaṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page493.

Avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjāsavo . ime tayo āsavā. [932] Tattha katamāni tīṇi saññojanāni sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso . tattha katamā sakkāyadiṭṭhi idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpaṃ attato samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ .pe. saññaṃ .pe. saṅkhāre .pe. viññāṇaṃ attato samanupassati viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati sakkāyadiṭṭhi. {932.1} Tattha katamā vicikicchā satthari kaṅkhati vicikicchati dhamme kaṅkhati vicikicchati saṅghe kaṅkhati vicikicchati sikkhāya kaṅkhati vicikicchati pubbante kaṅkhati vicikicchati aparante kaṅkhati vicikicchati pubbantāparante kaṅkhati vicikicchati idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu kaṅkhati vicikicchati yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ .pe. Thambhitattaṃ cittassa manovilekho ayaṃ vuccati vicikicchā . tattha katamo sīlabbataparāmāso ito bahiddhā samaṇabrāhmaṇānaṃ sīlena suddhi vatena suddhi sīlabbatena suddhīti yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati sīlabbataparāmāso . imāni

--------------------------------------------------------------------------------------------- page494.

Tīṇi saññojanāni. [933] Tattha katamā tisso taṇhā kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā . tattha katamā bhavataṇhā bhavadiṭṭhisahagato rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati bhavataṇhā . tattha katamā vibhavataṇhā ucchedadiṭṭhisahagato rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati vibhavataṇhā . avasesā taṇhā kāmataṇhā . Tattha katamā kāmataṇhā kāmadhātupaṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati kāmataṇhā . rūpadhātu- arūpadhātupaṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati bhavataṇhā . ucchedadiṭṭhisahagato rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati vibhavataṇhā . imā tisso taṇhā. [934] Tattha katamā aparāpi tisso taṇhā kāmataṇhā rūpataṇhā arūpataṇhā . tattha katamā kāmataṇhā kāmadhātu- paṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati kāmataṇhā . tattha katamā rūpataṇhā rūpadhātupaṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati rūpataṇhā . Tattha katamā arūpataṇhā arūpadhātupaṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati arūpataṇhā . imā tisso taṇhā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page495.

[935] Tattha katamā aparāpi tisso taṇhā rūpataṇhā arūpataṇhā nirodhataṇhā . tattha katamā rūpataṇhā rūpadhātupaṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati rūpataṇhā . Tattha katamā arūpataṇhā arūpadhātupaṭisaṃyutto rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati arūpataṇhā . tattha katamā nirodhataṇhā ucchedadiṭṭhisahagato rāgo sārāgo .pe. Cittassa sārāgo ayaṃ vuccati nirodhataṇhā. Imā tisso taṇhā. [936] Tattha katamā tisso esanā kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā . tattha katamā kāmesanā yo kāmesu kāmacchando .pe. kāmajjhosānaṃ ayaṃ vuccati kāmesanā . tattha katamā bhavesanā yo bhavesu bhavacchando .pe. bhavajjhosānaṃ ayaṃ vuccati bhavesanā . tattha katamā brahmacariyesanā sassato lokoti vā asassato lokoti vā .pe. neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vā yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati brahmacariyesanā . tattha katamā kāmesanā kāmarāgo tadekaṭṭhaṃ akusalaṃ kāyakammaṃ vacīkammaṃ manokammaṃ ayaṃ vuccati kāmesanā . tattha katamā bhavesanā bhavarāgo tadekaṭṭhaṃ akusalaṃ kāyakammaṃ vacīkammaṃ manokammaṃ ayaṃ vuccati bhavesanā . antaggāhikā diṭṭhi tadekaṭṭhaṃ akusalaṃ kāyakammaṃ vacīkammaṃ manokammaṃ ayaṃ vuccati brahmacariyesanā. Imā tisso esanā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page496.

[937] Tattha katamā tisso vidhā seyyohamasmīti vidhā sadisohamasmīti vidhā hīnohamasmīti vidhā imā tisso vidhā. [938] Tattha katamāni tīṇi bhayāni jātibhayaṃ jarābhayaṃ maraṇabhayaṃ. Tattha katamaṃ jātibhayaṃ jātiṃ paṭicca bhayaṃ bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso cetaso utrāso idaṃ vuccati jātibhayaṃ . tattha katamaṃ jarābhayaṃ jaraṃ paṭicca bhayaṃ bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso cetaso utrāso idaṃ vuccati jarābhayaṃ . tattha katamaṃ maraṇabhayaṃ maraṇaṃ paṭicca bhayaṃ bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso cetaso utrāso idaṃ vuccati maraṇabhayaṃ. Imāni tīṇi bhayāni. [939] Tattha katamāni tīṇi tamāni atītaṃ addhānaṃ ārabbha kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati anāgataṃ addhānaṃ ārabbha kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati paccuppannaṃ addhānaṃ ārabbha kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati imāni tīṇi tamāni. [940] Tattha katamāni tīṇi titthāyatanāni idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ pubbe katahetūti idha panekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ issaranimmānahetūti idha panekacco

--------------------------------------------------------------------------------------------- page497.

Samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ ahetuappaccayāti imāni tīṇi titthāyatanāni. [941] Tattha katame tayo kiñcanā rāgo kiñcanaṃ doso kiñcanaṃ moho kiñcanaṃ ime tayo kiñcanā. [942] Tattha katamāni tīṇi aṅgaṇāni rāgo aṅgaṇaṃ doso aṅgaṇaṃ moho aṅgaṇaṃ imāni tīṇi aṅgaṇāni. [943] Tattha katamāni tīṇi malāni rāgo malaṃ doso malaṃ moho malaṃ imāni tīṇi malāni. [944] Tattha katamāni tīṇi visamāni rāgo visamaṃ doso visamaṃ moho visamaṃ imāni tīṇi visamāni. [945] Tattha katamāni aparānipi tīṇi visamāni kāyavisamaṃ vacīvisamaṃ manovisamaṃ imāni tīṇi visamāni. [946] Tattha katame tayo aggī rāgaggi dosaggi mohaggi ime tayo aggī. [947] Tattha katame tayo kasāvā rāgakasāvo dosakasāvo mohakasāvo ime tayo kasāvā. [948] Tattha katame aparepi tayo kasāvā kāyakasāvo vacīkasāvo manokasāvo ime tayo kasāvā. [949] Tattha katamā assādadiṭṭhi idhekacco samaṇo vā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page498.

Brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi natthi kāmesu dosoti so kāmesu pātabyataṃ āpajjati ayaṃ vuccati assādadiṭṭhi . Tattha katamā attānudiṭṭhi idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpaṃ attato samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ .pe. saññaṃ .pe. saṅkhāre .pe. Viññāṇaṃ attato samanupassati viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati attānudiṭṭhi . Tattha katamā micchādiṭṭhi natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ .pe. ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti yā evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati micchādiṭṭhi . sassatadiṭṭhi assādadiṭṭhi . sakkāyadiṭṭhi attānudiṭṭhi . Ucchedadiṭṭhi micchādiṭṭhi. [950] Tattha katamā arati pantesu vā senāsanesu aññataraññataresu vā adhikusalesu dhammesu arati aratikā anabhirati anabhiramanā ukkaṇṭhitā paritasitā ayaṃ vuccati arati . tattha katamā vihesā idhekacco pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā rajjuyā vā aññataraññatarena satte viheṭheti yā evarūpā heṭhanā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page499.

Viheṭhanā hiṃsanā vihiṃsanā rosanā virosanā parūpaghāto ayaṃ vuccati vihesā . tattha katamā adhammacariyā kāyena adhammacariyā visamacariyā vācāya adhammacariyā visamacariyā manasā adhammacariyā visamacariyā ayaṃ vuccati adhammacariyā. [951] Tattha katamā dovacassatā sahadhammike vuccamāne dovacassāyaṃ dovacassiyaṃ dovacassatā vippaṭikūlagāhitā vipaccanīkasātatā anādariyaṃ anādaratā agāravatā appaṭissavatā ayaṃ vuccati dovacassatā . tattha katamā pāpamittatā ye te puggalā assaddhā dussīlā appassutā maccharino duppaññā yā tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā sambhajanā bhatti sambhatti taṃsampavaṅkatā ayaṃ vuccati pāpamittatā . tattha katamā nānattasaññā kāmasaññā byāpādasaññā vihiṃsāsaññā ayaṃ vuccati nānattasaññā sabbāpi akusalasaññā nānattasaññā. [952] Tattha katamaṃ uddhaccaṃ yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṃ cittassa idaṃ vuccaci uddhaccaṃ . tattha katamaṃ kosajjaṃ kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa vossaggo vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ vā dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anaṭṭhitakiriyatā olīnavuttitā nikkhittacchandatā nikkhittadhuratā anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo idaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page500.

Vuccati kosajjaṃ . tattha katamo pamādo kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa vossaggo vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ vā dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anaṭṭhitakiriyatā olīnavuttitā nikkhittacchandatā nikkhittadhuratā anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo yo evarūpo pamādo pamajjanā pamajjitattaṃ ayaṃ vuccati pamādo. [953] Tattha katamā asantuṭṭhitā itaritaracīvarapiṇḍapātasenāsana- gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi pañcahi vā kāmaguṇehi asantuṭṭhassa bhiyyokamyatā yā evarūpā icchā icchāgataṃ asantuṭṭhitā rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati asantuṭṭhitā . tattha katamā asampajaññatā yaṃ aññāṇaṃ adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati asampajaññatā . tattha katamā mahicchatā itaritaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi pañcahi vā kāmaguṇehi asantuṭṭhassa bhiyyokamyatā yā evarūpā icchā icchāgataṃ mahicchatā rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati mahicchatā. [954] Tattha katamaṃ ahirikaṃ yaṃ na hiriyati hiriyitabbena na hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati ahirikaṃ . tattha katamaṃ anottappaṃ yaṃ na ottappati ottappitabbena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page501.

Na ottappati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati anottappaṃ . tattha katamo pamādo kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa vossaggo vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ vā dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anaṭṭhitakiriyatā olīnavuttitā nikkhittacchandatā nikkhittadhuratā anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo yo evarūpo pamādo pamajjanā pamajjitattaṃ ayaṃ vuccati pamādo. [955] Tattha katamaṃ anādariyaṃ yaṃ anādariyaṃ anādaratā agāravatā appaṭissavatā anādā anādāyanā anādāyitattaṃ asīlyaṃ acitikāro idaṃ vuccati anādariyaṃ . tattha katamā dovacassatā sahadhammike vuccamāne dovacassāyaṃ dovacassiyaṃ dovacassatā vippaṭikūlagāhitā vipaccanīkasātatā anādariyaṃ anādaratā agāravatā appaṭissavatā ayaṃ vuccati dovacassatā . tattha katamā pāpamittatā ye te puggalā assaddhā dussīlā appassutā maccharino duppaññā yā tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā sambhajanā bhatti sambhatti taṃsampavaṅkatā ayaṃ vuccati pāpamittatā. [956] Tattha katamaṃ assaddhiyaṃ idhekacco assaddho hoti na saddahati buddhaṃ vā dhammaṃ vā saṅghaṃ vā yaṃ evarūpaṃ assaddhiyaṃ assaddahanā anokappanā anabhippasādo idaṃ vuccati assaddhiyaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page502.

Tattha katamā avadaññutā pañca macchariyāni āvāsamacchariyaṃ kulamacchariyaṃ lābhamacchariyaṃ vaṇṇamacchariyaṃ dhammamacchariyaṃ yaṃ evarūpaṃ maccheraṃ maccharāyanā maccharāyitattaṃ vevicchaṃ kadariyaṃ kaṭukañcukatā aggahitattaṃ cittassa ayaṃ vuccati avadaññutā . tattha katamaṃ kosajjaṃ kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa vossaggo vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ vā dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anaṭṭhitakiriyatā olīnavuttitā nikkhittacchandatā nikkhittadhuratā anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo pamādo idaṃ vuccati kosajjaṃ. [957] Tattha katamaṃ uddhaccaṃ yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṃ cittassa idaṃ vuccati uddhaccaṃ . tattha katamo asaṃvaro idhekacco cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya na paṭipajjati na rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye na saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ sutvā .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā .pe. kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā .pe. manasā dhammaṃ viññāya nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ manindriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page503.

Akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya na paṭipajjati na rakkhati manindriyaṃ manindriye na saṃvaraṃ āpajjati ayaṃ vuccati asaṃvaro . tattha katamaṃ dussīlyaṃ kāyiko vītikkamo vācasiko vītikkamo kāyikavācasiko vītikkamo idaṃ vuccati dussīlyaṃ. [958] Tattha katamā ariyānaṃ adassanakamyatā tattha katame ariyā ariyā vuccanti buddhā ca buddhasāvakā ca yā imesaṃ ariyānaṃ adassanakamyatā adaṭṭhukamyatā asametukamyatā asamāgantukamyatā ayaṃ vuccati ariyānaṃ adassanakamyatā . tattha katamā saddhammaṃ asotukamyatā tattha katamo saddhammo cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo ayaṃ vuccati saddhammo yā imassa saddhammassa asotukamyatā assavanakamyatā anuggahetukamyatā adhāretukamyatā ayaṃ vuccati saddhammaṃ asotukamyatā . tattha katamā upārambhacittatā tattha katamo upārambho yo upārambho anūpārambho upārambhanā anūpārambhanā anūpārambhitattaṃ uññā avaññā paribhavo randhagavesitā ayaṃ vuccati upārambhacittatā. [959] Tattha katamaṃ muṭṭhasaccaṃ yā assati anussati appaṭissati assati asaraṇatā adhāraṇatā pilāpanatā sammusanatā idaṃ vuccati muṭṭhasaccaṃ . tattha katamaṃ asampajaññaṃ yaṃ aññāṇaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page504.

Adassanaṃ .pe. avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ idaṃ vuccati asampajaññaṃ . tattha katamo cetaso vikkhepo yaṃ cittassa uddhaccaṃ avūpasamo cetaso vikkhepo bhantattaṃ cittassa ayaṃ vuccati cetaso vikkhepo. [960] Tattha katamo ayoniso manasikāro anicce niccanti ayoniso manasikāro dukkhe sukhanti ayoniso manasikāro anattani attāti ayoniso manasikāro asubhe subhanti ayoniso manasikāro saccavippaṭikūlena vā cittassa āvajjanā anāvajjanā ābhogo samannāhāro manasikāro ayaṃ vuccati ayoniso manasikāro . Tattha katamā kummaggasevanā tattha katamo kummaggo micchādiṭṭhi micchāsaṅkappo micchāvācā micchākammanto micchāājīvo micchāvāyāmo micchāsati micchāsamādhi ayaṃ vuccati kummaggo yā imassa kummaggassa sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā sambhajanā bhatti sambhatti taṃsampavaṅkatā ayaṃ vuccati kummaggasevanā . Tattha katamaṃ cetaso līnattaṃ yā cittassa akalyatā akammaññatā olīyanā sallīyanā līnaṃ līyanā līyitattaṃ thīnaṃ thīyanā thīyitattaṃ cittassa idaṃ vuccati cetaso līnattaṃ. Tikaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 489-504. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9879&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9879&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=926&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=926              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12602              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12602              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]