ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

         Sampayogavippayogapadaniddeso
   [224]  Rūpakkhandho  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
sampayuttoti  .  natthi  .  katīhi  vippayutto  .  catūhi khandhehi
ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  vippayutto ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayutto.
   [225] Vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho tīhi khandhehi
ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  sampayutto ekenāyatanena ekāya
dhātuyā  kehici sampayutto . katīhi vippayutto . ekena khandhena
dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayutto.
   [226] Viññāṇakkhandho tīhi khandhehi sampayutto ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā kehici sampayutto . katīhi vippayutto . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayutto.
   [227]  Cakkhvāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  sampayuttanti .
Natthi  .  katīhi vippayuttaṃ . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi
dhātūhi vippayuttaṃ ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [228]  Manāyatanaṃ  tīhi  khandhehi  sampayuttaṃ  ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ . katīhi vippayuttaṃ . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttaṃ  ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [229] Cakkhudhātu .pe. phoṭṭhabbadhātu sampayuttāti . natthi.
Katīhi  vippayuttā  .  catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [230]  Cakkhuviññāṇadhātu  .pe.  manodhātu  manoviññāṇadhātu
tīhi  khandhehi  sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā kehici
sampayuttā  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
vippayuttā.
   [231]  Samudayasaccaṃ  maggasaccaṃ  tīhi  khandhehi ekenāyatanena
Ekāya  dhātuyā sampayuttaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ  . katīhi vippayuttaṃ . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttaṃ  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [232]  Nirodhasaccaṃ  cakkhundriyaṃ  .pe.  kāyindriyaṃ itthindriyaṃ
purisindriyaṃ  sampayuttanti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttaṃ . catūhi
khandhehi  ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  vippayuttaṃ ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [233]  Manindriyaṃ  tīhi  khandhehi  sampayuttaṃ  ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ . katīhi vippayuttaṃ . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttaṃ  ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [234]  Sukhindriyaṃ  dukkhindriyaṃ  somanassindriyaṃ  domanassindriyaṃ
tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā sampayuttaṃ ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ . katīhi vippayuttaṃ . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttaṃ  ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [235]  Upekkhindriyaṃ tīhi khandhehi ekenāyatanena chahi dhātūhi
sampayuttaṃ  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ .
Katīhi  vippayuttaṃ . ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi
Vippayuttaṃ ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [236] Saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ  aññindriyaṃ  aññātāvindriyaṃ  avijjāpaccayā
saṅkhārā   tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā
sampayuttā  ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayuttā  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā
kehici vippayuttā.
   [237]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  tīhi  khandhehi  sampayuttaṃ
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttaṃ . Katīhi vippayuttaṃ.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttaṃ ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [238]  Saḷāyatanapaccayā  phasso  tīhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  sampayutto ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā  kehici sampayutto . katīhi vippayutto . ekena khandhena
dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayutto.
   [239] Phassapaccayā vedanā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi
dhātūhi sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
Vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [240]   Vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ
upādānapaccayā  kammabhavo  tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā  sampayutto  ekena  khandhena  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā  kehici sampayutto . katīhi vippayutto . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayutto.
   [241]  Rūpabhavo sampayuttoti . natthi . katīhi vippayutto .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi tīhi dhātūhi vippayutto.
   [242]   Arūpabhavo   nevasaññānāsaññābhavo  catuvokārabhavo
sampayuttoti  .  natthi  .  katīhi  vippayutto . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayutto.
   [243]  Asaññābhavo  ekavokārabhavo paridevo sampayuttoti .
Natthi  .  katīhi  vippayutto  .  catūhi  khandhehi  ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
vippayutto.
   [244]  Soko  dukkhaṃ  domanassaṃ tīhi khandhehi ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  sampayuttaṃ ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayuttaṃ  .  katīhi  vippayuttaṃ  .  ekena khandhena dasahāyatanehi
Soḷasahi  dhātūhi  vippayuttaṃ  ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
vippayuttaṃ.
   [245]  Upāyāso  satipaṭṭhānaṃ  sammappadhānaṃ  tīhi  khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  sampayuttaṃ  ekena  khandhena
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ  .  katīhi
vippayuttaṃ . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttaṃ
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [246]  Iddhipādo  dvīhi khandhehi sampayutto ekena khandhena
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayutto. Katīhi vippayutto.
Ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayutto
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayutto.
   [247]  Jhānaṃ  dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
sampayuttaṃ  ekena  khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayuttaṃ . katīhi vippayuttaṃ . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi
dhātūhi vippayuttaṃ ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [248]  Appamaññā pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅgā
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
sampayutto  ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayutto . katīhi vippayutto . Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi
dhātūhi vippayutto ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayutto.
   [249] Phasso cetanā manasikāro tīhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  sampayutto ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā  kehici sampayutto . katīhi vippayutto . ekena khandhena
dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayutto.
   [250] Vedanā saññā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā .
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [251]  Cittaṃ  tīhi khandhehi sampayuttaṃ ekenāyatanena ekāya
dhātuyā  kehici  sampayuttaṃ  . katīhi vippayuttaṃ . ekena khandhena
dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttaṃ  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayuttaṃ.
   [252]  Adhimokkho  tīhi khandhehi ekenāyatanena dvīhi dhātūhi
sampayutto  ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayutto  .  katīhi  vippayutto . ekena khandhena dasahāyatanehi
pannarasahi  dhātūhi  vippayutto  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā
kehici vippayutto.
   [253]  Kusalā  dhammā  akusalā  dhammā  katīhi  khandhehi
katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi
Vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [254]  Sukhāya  vedanāya sampayuttā dhammā dukkhāya vedanāya
sampayuttā  dhammā  ekena  khandhena  sampayuttā  ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [255] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā dhammā ekena khandhena
sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā .
Katīhi vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [256] Vipākā dhammā sampayuttāti . Natthi. Katīhi vippayuttā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [257]   Vipākadhammadhammā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā   dhammā
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [258]  Nevavipākanavipākadhammadhammā  anupādinnupādāniyā  dhammā
sampayuttāti  .  natthi  . katīhi vippayuttā . na kehici khandhehi
Na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.
   [259]  Anupādinnānupādāniyā  dhammā  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā
dhammā  sampayuttāti  .  natthi  . katīhi vippayuttā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [260]  Savitakkasavicārā  dhammā  ekena  khandhena sampayuttā
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttā  .  katīhi
vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [261]  Avitakkavicāramattā  dhammā  pītisahagatā dhammā ekena
khandhena sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi
dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [262]  Avitakkāvicārā dhammā sampayuttāti . natthi . katīhi
vippayuttā  .  na  kehici  khandhehi na kehici āyatanehi ekāya
dhātuyā vippayuttā.
   [263]  Sukhasahagatā  dhammā  ekena  khandhena  sampayuttā
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttā  .  katīhi
vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [264]  Upekkhāsahagatā  dhammā  ekena  khandhena sampayuttā
Ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katīhi vippayuttā.
Ekena  khandhena  dasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi  vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [265] Dassanena pahātabbā dhammā bhāvanāya pahātabbā dhammā
dassanena  pahātabbahetukā  dhammā  bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā
ācayagāmino  dhammā  apacayagāmino  dhammā  sekkhā  dhammā
asekkhā  dhammā  mahaggatā  dhammā  sampayuttāti  .  natthi .
Katīhi  vippayuttā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [266]  Appamāṇā  dhammā  paṇītā  dhammā  sampayuttāti .
Natthi  .  katīhi  vippayuttā  .  na  kehici  khandhehi na kehici
āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [267]  Parittārammaṇā  dhammā sampayuttāti . natthi . katīhi
vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [268]  Mahaggatārammaṇā  dhammā  appamāṇārammaṇā  dhammā
hīnā  dhammā micchattaniyatā dhammā sammattaniyatā dhammā maggārammaṇā
dhammā    maggahetukā    dhammā   maggādhipatino   dhammā
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
Dhātuyā kehici vippayuttā.
   [269]  Anuppannā  dhammā  sampayuttāti  .  natthi . katīhi
vippayuttā  .  na  kehici  khandhehi  na kehici āyatanehi pañcahi
dhātūhi vippayuttā.
   [270]   Atītārammaṇā   dhammā  anāgatārammaṇā  dhammā
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [271]  Paccuppannārammaṇā  dhammā  ajjhattārammaṇā  dhammā
bahiddhārammaṇā    dhammā    ajjhattabahiddhārammaṇā    dhammā
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā
kehici vippayuttā.
   [272]  Sanidassanasappaṭighā  dhammā  anidassanasappaṭighā  dhammā
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā  .  catūhi khandhehi
ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [273]  Hetū  dhammā  hetū ceva sahetukā ca dhammā hetū
ceva hetusampayuttā ca dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya
dhātuyā sampayuttā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā
Kehici  sampayuttā  .  katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [274]  Sahetukā dhammā hetusampayuttā dhammā sampayuttāti .
Natthi  .  katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi
soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā
kehici vippayuttā.
   [275]  Sahetukā  ceva  na  ca hetū dhammā hetusampayuttā
ceva  na  ca  hetū  dhammā  na  hetū sahetukā dhammā ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi
vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [276]  Appaccayā  dhammā  asaṅkhatā  dhammā  sanidassanā
dhammā  sappaṭighā  dhammā  rūpino  dhammā  sampayuttāti  .
Natthi  . katīhi vippayuttā . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi
dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici
vippayuttā.
   [277]  Lokuttarā  dhammā  sampayuttāti  .  natthi . katīhi
vippayuttā  . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi
vippayuttā.
   [278]  Āsavā  dhammā  āsavā  ceva  sāsavā ca dhammā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  ca  dhammā  tīhi  khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  sampayuttā  ekena  khandhena
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttā  .  katīhi
vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [279]  Anāsavā  dhammā  āsavavippayuttā  anāsavā  dhammā
sampayuttāti  .  natthi  . katīhi vippayuttā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [280]  Āsavasampayuttā  dhammā  sampayuttāti  .  natthi .
Katīhi  vippayuttā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [281]  Āsavasampayuttā ceva no ca āsavā dhammā ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi
vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [282]  Saññojanā  dhammā  ganthā  dhammā  oghā  dhammā
yogā  dhammā  nīvaraṇā  dhammā  parāmāsā  dhammā  parāmāsā
ceva  parāmaṭṭhā  ca  dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya
dhātuyā  sampayuttā  ekena  khandhena  ekenāyatanena  ekāya
Dhātuyā  kehici  sampayuttā  .  katīhi  vippayuttā  .  ekena
khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [283]  Aparāmaṭṭhā  dhammā  parāmāsavippayuttā  aparāmaṭṭhā
dhammā  sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā  .  na
kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [284] Parāmāsasampayuttā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttā  .  katīhi  vippayuttā .
Ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [285]  Sārammaṇā  dhammā  sampayuttāti  .  natthi . katīhi
vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [286]   Anārammaṇā   dhammā   cittavippayuttā   dhammā
cittavisaṃsaṭṭhā  dhammā  upādā  dhammā  sampayuttāti  .  natthi .
Katīhi  vippayuttā  .  catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [287]  Cittā dhammā tīhi khandhehi sampayuttā ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena
Ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [288]  Cetasikā  dhammā  cittasampayuttā  dhammā cittasaṃsaṭṭhā
dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno
dhammā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino    dhammā   ekena
khandhena  ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  sampayuttā  .  katīhi
vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [289]  Anupādinnā  dhammā  sampayuttāti  . natthi . katīhi
vippayuttā  .  na  kehici  khandhehi  na kehici āyatanehi pañcahi
dhātūhi vippayuttā.
   [290]  Upādānā  dhammā  kilesā  dhammā  kilesā  ceva
saṅkilesikā  ca dhammā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā ca dhammā kilesā
ceva  kilesasampayuttā  ca  dhammā  tīhi  khandhehi  ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  sampayuttā  ekena  khandhena  ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [291]   Asaṅkilesikā   dhammā  kilesavippayuttā  dhammā
asaṅkilesikā  dhammā  sampayuttāti . natthi . katīhi vippayuttā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [292]   Saṅkiliṭṭhā   dhammā   kilesasampayuttā   dhammā
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā . ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [293] Saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesā dhammā kilesasampayuttā
ceva  no  ca  kilesā  dhammā  ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [294]  Dassanena  pahātabbā  dhammā  bhāvanāya  pahātabbā
dhammā  dassanena  pahātabbahetukā  dhammā bhāvanāya pahātabbahetukā
dhammā  sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā .
Ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [295]  Savitakkā  dhammā  savicārā  dhammā ekena khandhena
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  kehici  sampayuttā  .  katīhi
vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [296]  Avitakkā  dhammā  avicārā  dhammā  sampayuttāti .
Natthi . katīhi vippayuttā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi
Ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [297]  Sappītikā  dhammā  pītisahagatā  dhammā  ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi
vippayuttā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [298]  Sukhasahagatā  dhammā  ekena  khandhena  sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katīhi vippayuttā.
Ekena  khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi  vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [299]  Upekkhāsahagatā  dhammā  ekena  khandhena sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katīhi vippayuttā.
Ekena  khandhena  dasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi  vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [300]  Na  kāmāvacarā dhammā apariyāpannā dhammā anuttarā
dhammā  sampayuttāti  .  natthi  . katīhi vippayuttā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [301]  Rūpāvacarā  dhammā  arūpāvacarā  dhammā  niyyānikā
dhammā  niyatā  dhammā  saraṇā  dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi
katīhi  dhātūhi sampayuttāti . natthi . katīhi vippayuttā . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena
Ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
        Sampayogavippayogapadaniddeso niṭṭhito.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 53-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1048              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1048              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=224&items=78              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=224              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=360              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=360              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]