ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

        Sampayuttenasampayuttapadaniddeso
   [315]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena  ye  dhammā  sampayuttā tehi dhammehi ye dhammā
sampayuttā  te  dhammā  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
sampayuttā . te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [316]  Viññāṇakkhandhena  ye  dhammā manāyatanena ye dhammā
cakkhuviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  .pe.  manodhātuyā  ye  dhammā
Manoviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi  khandhehi  sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [317]  Samudayasaccena  ye  dhammā  maggasaccena  ye dhammā
sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā
tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā sampayuttā ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [318]  Manindriyena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi  khandhehi  sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [319]  Sukhindriyena  ye  dhammā  dukkhindriyena  ye dhammā
somanassindriyena  ye  dhammā  domanassindriyena  ye  dhammā
sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā
tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [320]  Upekkhindriyena  ye dhammā sampayuttā tehi dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena
chahi  dhātūhi  sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā kehici
sampayuttā.
   [321]  Saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena ye dhammā
Satindriyena  ye  dhammā  samādhindriyena  ye dhammā paññindriyena
ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye  dhammā  aññātāvindriyena  ye  dhammā avijjāya ye dhammā
avijjāpaccayā  saṅkhārehi  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena
ekāya dhātuyā sampayuttā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici sampayuttā.
   [322]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇena  ye  dhammā  sampayuttā
tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te dhammā tīhi khandhehi
sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [323]  Saḷāyatanapaccayā  phassena ye dhammā sampayuttā tehi
dhammehi ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  sampayuttā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici sampayuttā.
   [324]  Phassapaccayā  vedanāya  ye  dhammā sampayuttā tehi
dhammehi ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  sampayuttā  ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayuttā.
   [325]  Vedanāpaccayā  taṇhāya  ye  dhammā  taṇhāpaccayā
upādānena  ye  dhammā  kammabhavena  ye dhammā sampayuttā tehi
Dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi  khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  sampayuttā  ekena  khandhena
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [326]  Sokena  ye dhammā dukkhena ye dhammā domanassena
ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā
te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [327]  Upāyāsena  ye  dhammā  satipaṭṭhānena  ye dhammā
sammappadhānena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi ye dhammā
sampayuttā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
sampayuttā  ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
sampayuttā.
   [328]  Iddhipādena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  dvīhi  khandhehi  sampayuttā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [329]  Jhānena  ye  dhammā  sampayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  te  dhammā  dvīhi  khandhehi  ekenāyatanena
ekāya dhātuyā sampayuttā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici sampayuttā.
   [330]  Appamaññāya  ye  dhammā  pañcahi  indriyehi  ye
Dhammā  pañcahi  balehi  ye  dhammā  sattahi  bojjhaṅgehi  ye
dhammā  ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena  ye  dhammā  sampayuttā
tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te dhammā tīhi khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  sampayuttā  ekena  khandhena
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [331]  Phassena ye dhammā cetanāya ye dhammā manasikārena
ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā
te  dhammā  tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [332]  Vedanāya  ye dhammā saññāya ye dhammā sampayuttā
tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te dhammā tīhi khandhehi
ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  sampayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici sampayuttā.
   [333]  Cittena  ye  dhammā  sampayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi  khandhehi  sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [334]  Adhimokkhena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena dvīhi
dhātūhi  sampayuttā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā
kehici sampayuttā.
   [335]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  tehi
dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [336] Savitakkasavicārehi dhammehi ye dhammā avitakkavicāramattehi
dhammehi   ye  dhammā  pītisahagatehi  dhammehi  ye  dhammā
sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [337]  Sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  upekkhāsahagatehi
dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā
sampayuttā  te  dhammā ekena khandhena sampayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [338]  Hetūhi  dhammehi  ye dhammā hetūhi ceva sahetukehi
ca  dhammehi  ye  dhammā hetūhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā
te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā sampayuttā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [339]  Sahetukehi  ceva  na ca hetūhi dhammehi ye dhammā
hetusampayuttehi  ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā na hetūhi
Sahetukehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [340] Āsavehi dhammehi ye dhammā āsavehi ceva sāsavehi
ca dhammehi ye dhammā āsavehi ceva āsavasampayuttehi ca dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi ye dhammā sampayuttā te
dhammā  tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā sampayuttā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [341] Āsavasampayuttehi ceva no ca āsavehi dhammehi ye dhammā
sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [342] Saññojanehi ganthehi oghehi yogehi nīvaraṇehi parāmāsehi
dhammehi  ye dhammā parāmāsehi ceva parāmaṭṭhehi ca dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te
dhammā  tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā sampayuttā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [343]  Parāmāsasampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā sampayuttā
tehi  dhammehi  ye dhammā sampayuttā te dhammā ekena khandhena
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [344]  Cittehi dhammehi ye dhammā sampayuttā tehi dhammehi
Ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi  khandhehi  sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [345] Cetasikehi dhammehi ye dhammā cittasampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi dhammehi ye dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi
dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi  dhammehi ye dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā
tehi  dhammehi  ye dhammā sampayuttā te dhammā ekena khandhena
ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā.
   [346]  Upādānehi  dhammehi  ye  dhammā kilesehi dhammehi
ye  dhammā  kilesehi  ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā
kilesehi  ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi ceva
kilesasampayuttehi  ca  dhammehi ye dhammā sampayuttā tehi dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena
ekāya dhātuyā sampayuttā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici sampayuttā.
   [347] Saṅkiliṭṭhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā
kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā savitakkehi
dhammehi  ye  dhammā  savicārehi  dhammehi  ye dhammā sappītikehi
dhammehi  ye  dhammā  pītisahagatehi  dhammehi ye dhammā sampayuttā
tehi  dhammehi  ye dhammā sampayuttā te dhammā ekena khandhena
Ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
   [348] Sukhasahagatehi dhammehi ye dhammā upekkhāsahagatehi dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi ye dhammā sampayuttā te
dhammā  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi sampayuttā . te
dhammā  ekena khandhena sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā
kehici sampayuttā.
       Sampayuttenasampayuttapadaniddeso niṭṭhito.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 73-81. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1447              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1447              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=315&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=315              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=481              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=481              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]