ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathādhātukathā-Puggalapaññatti

        Vippayuttenavippayuttapadaniddeso
   [349]  Rupakkhandhena ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  te  dhamma  katihi khandhehi katihayatanehi katihi
dhatuhi  vippayutta  .  te  dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena
sattahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena ekaya dhatuya kehici
vippayutta.
   [350]  Vedanakkhandhena ye dhamma sannakkhandhena ye dhamma
sankharakkhandhena  ye dhamma vinnanakkhandhena ye dhamma manayatanena
ye  dhamma  vippayutta  tehi dhammehi ye dhamma vippayutta te
dhamma  ekena  khandhena  dasahayatanehi  dasahi  dhatuhi  vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [351] Cakkhvayatanena ye dhamma .pe. photthabbayatanena ye
dhamma  cakkhudhatuya  ye dhamma .pe. photthabbadhatuya ye dhamma
vippayutta  tehi  dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma catuhi
khandhehi  ekenayatanena  sattahi  dhatuhi vippayutta ekenayatanena
ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [352]  Cakkhuvinnanadhatuya ye dhamma .pe. manodhatuya ye
dhamma  manovinnanadhatuya  ye  dhamma  samudayasaccena  ye dhamma
maggasaccena  ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye dhamma
vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [353] Nirodhasaccena ye dhamma cakkhundriyena ye dhamma .pe.
Kayindriyena  ye  dhamma  itthindriyena  ye dhamma purisindriyena
ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta
te  dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [354]  Manindriyena ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi dasahi
dhatuhi vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [355]  Sukhindriyena  ye  dhamma  dukkhindriyena  ye dhamma
somanassindriyena ye dhamma domanassindriyena ye dhamma vippayutta
Tehi  dhammehi  ye dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena
dasahayatanehi  solasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [356]  Upekkhindriyena  ye dhamma vippayutta tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi
ekadasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya  dhatuya
kehici vippayutta.
   [357]  Saddhindriyena  ye  dhamma  viriyindriyena ye dhamma
satindriyena  ye  dhamma  samadhindriyena  ye dhamma pannindriyena
ye  dhamma  anannatannassamitindriyena  ye  dhamma  annindriyena
ye  dhamma  annatavindriyena  ye  dhamma avijjaya ye dhamma
avijjapaccaya  sankharehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi
dhatuhi vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [358]  Sankharapaccaya  vinnanena ye dhamma salayatanapaccaya
phassena  ye  dhamma  phassapaccaya vedanaya ye dhamma vippayutta
tehi  dhammehi  ye dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena
dasahayatanehi  dasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [359]  Vedanapaccaya  tanhaya  ye  dhamma  tanhapaccaya
Upadanena  ye  dhamma  kammabhavena  ye dhamma vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  solasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [360]  Rupabhavena  ye  dhamma vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  te  dhamma  na  kehici  khandhehi  na kehici
ayatanehi tihi dhatuhi vippayutta.
   [361]  Asannabhavena ye dhamma ekavokarabhavena ye dhamma
paridevena  ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma
vippayutta  te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [362]  Arupabhavena  ye  dhamma  nevasannanasannabhavena ye
dhamma  catuvokarabhavena  ye  dhamma  sokena ye dhamma dukkhena
ye  dhamma  domanassena  ye  dhamma  upayasena  ye  dhamma
satipatthanena  ye  dhamma  sammappadhanena  ye dhamma iddhipadena
ye  dhamma  jhanena  ye  dhamma appamannaya ye dhamma pancahi
indriyehi  ye  dhamma  pancahi  balehi  ye  dhamma  sattahi
bojjhangehi  ye  dhamma  ariyena atthangikena maggena ye dhamma
vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma
ekena  khandhena  dasahayatanehi  solasahi  dhatuhi  vippayutta
Ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [363]  Phassena  ye  dhamma  vedanaya ye dhamma sannaya
ye  dhamma  cetanaya ye dhamma cittena ye dhamma manasikarena
ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta
te  dhamma  ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [364]  Adhimokkhena  ye  dhamma  vippayutta  tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi
pannarasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya  dhatuya
kehici vippayutta.
   [365]  Kusalehi  dhammehi  ye dhamma akusalehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te
dhamma  ekena  khandhena  dasahayatanehi  solasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [366]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhamma
dukkhaya  vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi
dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi
pannarasahi   dhatuhi   vippayutta   ekenayatanena   ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [367] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma
Vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma
ekena khandhena dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi vippayutta ekenayatanena
ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [368] Vipakehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi
dasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya dhatuya kehici
vippayutta.
   [369]  Vipakadhammadhammehi  ye  dhamma  sankilitthasankilesikehi
dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta
te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [370] Nevavipakanavipakadhammadhammehi ye dhamma anupadinnupadaniyehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma
vippayutta  te  dhamma  na  kehici khandhehi na kehici ayatanehi
pancahi dhatuhi vippayutta.
   [371]   Anupadinnanupadaniyehi   dhammehi  ye  dhamma
asankilitthasankilesikehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [372]  Savitakkasavicarehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi
Dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  pannarasahi  dhatuhi  vippayutta ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [373]  Avitakkavicaramattehi  dhammehi  ye dhamma pitisahagatehi
dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta
te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [374]  Avitakkavicarehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.
   [375]  Sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  pannarasahi  dhatuhi  vippayutta ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [376]  Upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  ekadasahi  dhatuhi vippayutta ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [377]  Dassanena  pahatabbehi  dhammehi ye dhamma bhavanaya
pahatabbehi  dhammehi  ye  dhamma  dassanena  pahatabbahetukehi
Dhammehi  ye dhamma bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma
acayagamihi  dhammehi  ye  dhamma apacayagamihi dhammehi ye dhamma
sekkhehi  dhammehi  ye  dhamma  asekkhehi  dhammehi  ye dhamma
mahaggatehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma
vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [378]  Appamanehi dhammehi ye dhamma panitehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma
na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [379]  Parittarammanehi  dhammehi ye dhamma vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  dasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [380] Mahaggatarammanehi dhammehi ye dhamma appamanarammanehi
dhammehi  ye  dhamma  hinehi  dhammehi  ye dhamma micchattaniyatehi
dhammehi  ye  dhamma  sammattaniyatehi  dhammehi  ye  dhamma
maggarammanehi dhammehi ye dhamma maggahetukehi dhammehi ye dhamma
maggadhipatihi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma
vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [381]  Anuppannehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi pancahi dhatuhi vippayutta.
   [382]  Atitarammanehi  dhammehi  ye dhamma anagatarammanehi
dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta
te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [383] Paccuppannarammanehi dhammehi ye dhamma ajjhattarammanehi
dhammehi  ye  dhamma  bahiddharammanehi  dhammehi  ye  dhamma
ajjhattabahiddharammanehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  tehi
dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi
dasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya dhatuya kehici
vippayutta.
   [384] Sanidassanasappatighehi dhammehi ye dhamma anidassanasappatighehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma
vippayutta  te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [385]  Hetuhi  dhammehi  ye dhamma sahetukehi dhammehi ye
dhamma  hetusampayuttehi dhammehi ye dhamma hetuhi ceva sahetukehi
ca  dhammehi  ye  dhamma  sahetukehi ceva na ca hetuhi dhammehi
Ye  dhamma  hetuhi  ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamma
hetusampayuttehi  ceva na ca hetuhi dhammehi ye dhamma na hetuhi
sahetukehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma
vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [386] Appaccayehi dhammehi ye dhamma asankhatehi dhammehi ye
dhamma  sanidassanehi  dhammehi  ye  dhamma sappatighehi dhammehi ye
dhamma rupihi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma
vippayutta  te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [387]  Lokuttarehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [388] Asavehi dhammehi ye dhamma asavasampayuttehi dhammehi
ye dhamma asavehi ceva sasavehi ca dhammehi ye dhamma asavehi
ceva  asavasampayuttehi  ca  dhammehi  ye dhamma asavasampayuttehi
ceva no ca asavehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi
dhatuhi vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [389]  Anasavehi  dhammehi  ye  dhamma  asavavippayuttehi
Anasavehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi ye
dhamma  vippayutta  te  dhamma  na  kehici  khandhehi  na kehici
ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [390]  Sannojanehi  dhammehi  ye  dhamma  ganthehi dhammehi
ye  dhamma  oghehi  dhammehi  ye  dhamma yogehi dhammehi ye
dhamma  nivaranehi  dhammehi  ye  dhamma  paramasehi dhammehi ye
dhamma  paramasasampayuttehi  dhammehi  ye dhamma paramasehi ceva
paramatthehi ca dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma
vippayutta te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [391]  Aparamatthehi  dhammehi ye dhamma paramasavippayuttehi
aparamatthehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  te  dhamma  na  kehici  khandhehi  na kehici
ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [392]  Sarammanehi dhammehi ye dhamma cittehi dhammehi ye
dhamma  cetasikehi dhammehi ye dhamma cittasampayuttehi dhammehi ye
dhamma  cittasamsatthehi  dhammehi  ye  dhamma  cittasamsatthasamutthanehi
dhammehi  ye  dhamma  cittasamsatthasamutthanasahabhuhi  dhammehi ye dhamma
cittasamsatthasamutthananuparivattihi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta
tehi  dhammehi  ye dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena
Dasahayatanehi  dasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena  ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [393]  Anarammanehi  dhammehi  ye  dhamma  cittavippayuttehi
dhammehi ye dhamma cittasamsatthehi dhammehi ye dhamma upadadhammehi
ye  dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta
te  dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [394]  Anupadinnehi  dhammehi  ye  dhamma vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma vippayutta te dhamma na kehici khandhehi na
na kehici ayatanehi pancahi dhatuhi vippayutta.
   [395] Upadanehi dhammehi ye dhamma kilesehi dhammehi ye
dhamma  sankilitthehi  dhammehi  ye dhamma kilesasampayuttehi dhammehi
ye  dhamma  kilesehi  ceva sankilesikehi ca dhammehi ye dhamma
kilesehi ceva sankilitthehi ca dhammehi ye dhamma sankilitthehi ceva
no ca kilesehi dhammehi ye dhamma kilesehi ceva kilesasampayuttehi
ca  dhammehi  ye  dhamma  kilesampayuttehi ceva no ca kilesehi
dhammehi ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta
te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [396]  Asankilesikehi  dhammehi  ye dhamma kilesavippayuttehi
Asankilesikehi  dhammehi  ye  dhamma vippayutta tehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  te  dhamma  na  kehici  khandhehi  na kehici
ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [397]  Dassanena  pahatabbehi  dhammehi ye dhamma bhavanaya
pahatabbehi  dhammehi ye dhamma dassanena pahatabbahetukehi dhammehi
ye dhamma bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma vippayutta
tehi  dhammehi  ye dhamma vippayutta te dhamma ekena khandhena
dasahayatanehi  solasahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [398] Savitakkehi dhammehi ye dhamma savicarehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te
dhamma  ekena  khandhena  dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [399] Avitakkehi dhammehi ye dhamma avicarehi dhammehi ye
dhamma  vippayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma
na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.
   [400]  Sappitikehi  dhammehi  ye dhamma pitisahagatehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  tehi dhammehi ye dhamma vippayutta te
dhamma  ekena  khandhena  dasahayatanehi  solasahi dhatuhi vippayutta
ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [401]  Sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  pannarasahi  dhatuhi  vippayutta ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [402]  Upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma vippayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  ekena  khandhena
dasahayatanehi  ekadasahi  dhatuhi vippayutta ekenayatanena ekaya
dhatuya kehici vippayutta.
   [403]  Na  kamavacarehi  dhammehi ye dhamma apariyapannehi
dhammehi  ye  dhamma  anuttarehi  dhammehi  ye dhamma vippayutta
tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.
   [404] Rupavacarehi dhammehi ye dhamma arupavacarehi dhammehi ye
dhamma niyyanikehi dhammehi ye dhamma niyatehi dhammehi ye dhamma
saranehi  dhammehi  ye dhamma vippayutta tehi dhammehi ye dhamma
vippayutta  te  dhamma  katihi  khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
vippayutta . te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
       Vippayuttenavippayuttapadaniddeso nitthito.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 81-94. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1603&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1603&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=349&items=56              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=349              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=504              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=504              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com