ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

          Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso
   [2]  Rūpakkhandho  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi dhātūhi
saṅgahito . rūpakkhandho ekena khandhena ekādasahāyatanehi ekādasahi
dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito . catūhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi dhātūhi asaṅgahito.
   [3]  Vedanākkhandho  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahito . vedanākkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [4]  Saññākkhandho  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahito  . saññākkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [5]  Saṅkhārakkhandho  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahito . saṅkhārakkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [6]  Viññāṇakkhandho  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahito  . viññāṇakkhandho ekena khandhena ekenāyatanena sattahi
dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
Ekādasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [7] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca katīhi khandhehi katīhāyatanehi
katīhi  dhātūhi  saṅgahitā  . rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca dvīhi
khandhehi  ekādasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [8] Rūpakkhandho ca saññākkhandho ca dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [9] Rūpakkhandho ca saṅkhārakkhandho ca dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [10] Rūpakkhandho ca viññāṇakkhandho ca dvīhi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [11]  Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca katīhi
khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  saṅgahitā  . rūpakkhandho ca
vedanākkhandho  ca  saññākkhandho ca tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi
ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [12]  Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca tīhi
Khandhehi  ekādasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [13]  Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca viññāṇakkhandho ca tīhi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  .  dvīhi  khandhehi  na  kehici  āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [14]  Rūpakkhandho  ca  vedanākkhandho  ca  saññākkhandho  ca
saṅkhārakkhandho ca katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā.
Rūpakkhandho  ca  vedanākkhandho  ca  saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho
ca  catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā . ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [15]  Rūpakkhandho  ca  vedanākkhandho  ca  saññākkhandho  ca
viññāṇakkhandho  ca  catūhi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [16]  Rūpakkhandho  ca  vedanākkhandho  ca  saññākkhandho  ca
saṅkhārakkhandho  ca  viññāṇakkhandho  ca  katīhi khandhehi katīhāyatanehi
katīhi dhātūhi saṅgahitā . rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho
ca saṅkhārakkhandho ca viññāṇakkhandho ca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
Aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  na
kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [17]  Pañcakkhandhā  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahitā  .  pañcakkhandhā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [18]  Cakkhvāyatanaṃ  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahitaṃ . cakkhvāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [19]  Sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ kāyāyatanaṃ rūpāyatanaṃ
saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ekena  khandhena
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  saṅgahitaṃ  . katīhi asaṅgahitaṃ .
Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [20] Manāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi
saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [21]  Dhammāyatanaṃ  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā catūhi khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā  saṅgahitaṃ  . katīhi asaṅgahitaṃ .
Ekena khandhena ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [22] Cakkhvāyatanañca sotāyatanañca ekena khandhena dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . catūhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [23]  Cakkhvāyatanañca ghānāyatanañca cakkhvāyatanañca jivhāyatanañca
cakkhvāyatanañca   kāyāyatanañca   cakkhvāyatanañca   rūpāyatanañca
cakkhvāyatanañca   saddāyatanañca   cakkhvāyatanañca   gandhāyatanañca
cakkhvāyatanañca   rasāyatanañca   cakkhvāyatanañca   phoṭṭhabbāyatanañca
ekena  khandhena  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [24]  Cakkhvāyatanañca  manāyatanañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . tīhi khandhehi
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [25]  Cakkhvāyatanañca  dhammāyatanañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā
catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [26] Dvādasāyatanāni katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahitāni  .  dvādasāyatanāni  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitāni . katīhi
asaṅgahitāni  . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitāni.
   [27]  Cakkhudhātu  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi dhātūhi
saṅgahitā . cakkhudhātu ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [28] Sotadhātu ghānadhātu jivhādhātu kāyadhātu rūpadhātu saddadhātu
gandhadhātu  rasadhātu  phoṭṭhabbadhātu  cakkhuviññāṇadhātu  sotaviññāṇadhātu
ghānaviññāṇadhātu   jivhāviññāṇadhātu   kāyaviññāṇadhātu   manodhātu
manoviññāṇadhātu  ekena  khandhena  ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [29]  Dhammadhātu  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  catūhi khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [30] Cakkhudhātu ca sotadhātu ca ekena khandhena dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . catūhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [31]  Cakkhudhātu  ca  ghānadhātu  ca  cakkhudhātu ca jivhādhātu
ca  cakkhudhātu  ca  kāyadhātu ca cakkhudhātu ca rūpadhātu ca cakkhudhātu
ca  saddadhātu  ca  cakkhudhātu ca gandhadhātu ca cakkhudhātu ca rasadhātu
ca  cakkhudhātu  ca  phoṭṭhabbadhātu  ca ekena khandhena dvīhāyatanehi
Dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . catūhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [32]  Cakkhudhātu  ca  cakkhuviññāṇadhātu  ca  dvīhi  khandhehi
dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi
khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [33]  Cakkhudhātu  ca  sotaviññāṇadhātu  ca  cakkhudhātu  ca
ghānaviññāṇadhātu  ca  cakkhudhātu  ca  jivhāviññāṇadhātu  ca cakkhudhātu
ca  kāyaviññāṇadhātu  ca  cakkhudhātu  ca  manodhātu  ca  cakkhudhātu
ca  manoviññāṇadhātu  ca  dvīhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi
dhātūhi  saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [34]  Cakkhudhātu  ca  dhammadhātu ca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā
catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi
asaṅgahitā.
   [35]  Aṭṭhārasa  dhātuyo  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi
dhātūhi  saṅgahitā  .  aṭṭhārasa dhātuyo asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na
kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [36]  Dukkhasaccaṃ  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi dhātūhi
saṅgahitaṃ  .  dukkhasaccaṃ  pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi
dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [37]  Samudayasaccaṃ  maggasaccaṃ  ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [38]  Nirodhasaccaṃ  na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ. Pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [39] Dukkhasaccañca samudayasaccañca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [40] Dukkhasaccañca maggasaccañca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [41]  Dukkhasaccañca  nirodhasaccañca  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na
kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [42]   Dukkhasaccañca   samudayasaccañca  maggasaccañca  pañcahi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [43]  Dukkhasaccañca  samudayasaccañca  nirodhasaccañca  asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici khandhehi na
kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [44]  Dukkhasaccañca  samudayasaccañca  maggasaccañca  nirodhasaccañca
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [45]  Cattāri  saccāni  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi katīhi
dhātūhi  saṅgahitāni  .  cattāri saccāni asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitāni .
Katīhi  asaṅgahitāni  . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na
kāhici dhātūhi asaṅgahitāni.
   [46]  Cakkhundriyaṃ  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
saṅgahitaṃ  .  cakkhundriyaṃ  ekena  khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
Sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [47] Sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ itthindriyaṃ
purisindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ.
Katīhi  asaṅgahitaṃ  .  catūhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [48] Manindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi
saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [49] Jīvitindriyaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  .  tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [50]  Sukhindriyaṃ  dukkhindriyaṃ  somanassindriyaṃ  domanassindriyaṃ
upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ  anaññātaññassāmītindriyaṃ  aññindriyaṃ  aññātāvindriyaṃ
ekena  khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi
asaṅgahitaṃ  .  catūhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi dhātūhi
asaṅgahitaṃ.
   [51] Cakkhundriyañca sotindriyañca ekena khandhena dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . catūhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [52]  Cakkhundriyañca  ghānindriyañca  cakkhundriyañca jivhindriyañca
cakkhundriyañca    kāyindriyañca   cakkhundriyañca   itthindriyañca
cakkhundriyañca   purisindriyañca   ekena  khandhena  dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . catūhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [53]  Cakkhundriyañca  manindriyañca  dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . tīhi khandhehi
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [54]  Cakkhundriyañca  jīvitindriyañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  tīhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [55]  Cakkhundriyañca  sukhindriyañca  cakkhundriyañca dukkhindriyañca
cakkhundriyañca somanassindriyañca cakkhundriyañca
domanassindriyañca   cakkhundriyañca  upekkhindriyañca  cakkhundriyañca
saddhindriyañca cakkhundriyañca viriyindriyañca cakkhundriyañca satindriyañca
cakkhundriyañca   samādhindriyañca   cakkhundriyañca   paññindriyañca
cakkhundriyañca     anaññātaññassāmītindriyañca     cakkhundriyañca
aññindriyañca    cakkhundriyañca    aññātāvindriyañca    dvīhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [56]  Bāvīsatindriyāni  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi
dhātūhi  saṅgahitāni  . bāvīsatindriyāni catūhi khandhehi sattahāyatanehi
terasahi dhātūhi saṅgahitāni . katīhi asaṅgahitāni . ekena khandhena
pañcahāyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitāni.
   [57] Avijjā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [58] Avijjāpaccayā saṅkhārā ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [59]  Saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ ekena khandhena ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  .  catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [60]  Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . ekena khandhena
ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [61]  Nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  dvīhi  khandhehi  chahāyatanehi
dvādasahi  dhātūhi  saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  . tīhi khandhehi
chahāyatanehi chahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [62] Saḷāyatanapaccayā phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā
taṇhā     taṇhāpaccayā    upādānaṃ    upādānapaccayā
Kammabhavo ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito.
Katīhi  asaṅgahito  .  catūhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi sattarasahi
dhātūhi asaṅgahito.
   [63]  Upapattibhavo  kāmabhavo  saññābhavo  pañcavokārabhavo
pañcahi  khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi  dhātūhi saṅgahito .
Katīhi  asaṅgahito  .  na  kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya
dhātuyā asaṅgahito.
   [64]  Rūpabhavo  pañcahi  khandhehi pañcahāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi
saṅgahito  . katīhi asaṅgahito . na kehici khandhehi sattahāyatanehi
dasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [65]  Arūpabhavo  nevasaññānāsaññābhavo  catuvokārabhavo  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [66] Asaññābhavo ekavokārabhavo ekena khandhena dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahito  .  katīhi  asaṅgahito  . catūhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [67]  Jāti  dvīhi  khandhehi jarā dvīhi khandhehi maraṇaṃ dvīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . Katīhi asaṅgahitaṃ.
Tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [68]  Soko  paridevo dukkhaṃ domanassaṃ upāyāso satipaṭṭhānaṃ
Sammappadhānaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ.
Katīhi  asaṅgahitaṃ  .  catūhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [69]  Iddhipādo  dvīhi  khandhehi  dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi
saṅgahito  .  katīhi  asaṅgahito  .  tīhi  khandhehi  dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [70]  Jhānaṃ  dvīhi  khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  .  tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [71]  Catasso  appamaññāyo  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo phasso vedanā saññā
cetanā adhimokkho manasikāro ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahito.
   [72]  Cittaṃ  ekena  khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi
saṅgahitaṃ  .  katīhi  asaṅgahitaṃ  . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.
   [73] Kusalā dhammā akusalā dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi
katīhi dhātūhi saṅgahitā . kusalā dhammā akusalā dhammā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [74]  Abyākatā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [75]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttā dhammā dukkhāya vedanāya
sampayuttā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā.
Katīhi  asaṅgahitā  .  dvīhi khandhehi dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [76]  Adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttā dhammā tīhi khandhehi
dvīhāyatanehi  sattahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [77]  Vipākā  dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi aṭṭhahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  ekena  khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [78]  Vipākadhammadhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [79]  Nevavipākanavipākadhammadhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi dvādasahāyatanehi terasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
Asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [80] Upādinnupādāniyā dhammā pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi   dhātūhi   saṅgahitā   .  katīhi  asaṅgahitā  .
Na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [81] Anupādinnupādāniyā dhammā pañcahi khandhehi sattahāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  na
kehici khandhehi pañcahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [82]  Anupādinnānupādāniyā  dhammā  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [83] Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [84]  Savitakkasavicārā  dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi
tīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [85]  Avitakkavicāramattā  dhammā  pītisahagatā  dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [86] Avitakkāvicārā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  sattarasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā  .  na  kehici  khandhehi na kehici āyatanehi ekāya
dhātuyā asaṅgahitā.
   [87]  Sukhasahagatā  dhammā  tīhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  tīhi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi
pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [88] Upekkhāsahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  dvīhi  khandhehi
dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [89]  Dassanena  pahātabbā  dhammā  bhāvanāya  pahātabbā
dhammā  dassanena  pahātabbahetukā  dhammā bhāvanāya pahātabbahetukā
dhammā    ācayagāmino   dhammā   apacayagāmino   dhammā
sekkhā  dhammā  asekkhā  dhammā  mahaggatā dhammā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [90]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  dhammā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā   dhammā   nevācayagāminonāpacayagāmino
dhammā nevasekkhānāsekkhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcaha
Khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [91]  Parittā  dhammā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [92]  Appamāṇā  dhammā  paṇītā  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato
ṭhapetvā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [93]  Parittārammaṇā  dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [94]  Mahaggatārammaṇā  dhammā  appamāṇārammaṇā  dhammā
hīnā  dhammā micchattaniyatā dhammā sammattaniyatā dhammā maggārammaṇā
dhammā    maggahetukā    dhammā   maggādhipatino   dhammā
catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi
asaṅgahitā.
   [95]  Majjhimā  dhammā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
Aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [96]  Aniyatā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  pañcahi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [97]  Uppannā  dhammā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [98]  Anuppannā  dhammā  pañcahi  khandhehi  sattahāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
pañcahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [99]  Uppādino  dhammā  pañcahi  khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [100]  Atītā  dhammā  anāgatā  dhammā paccuppannā dhammā
ajjhattā   dhammā   ajjhattabahiddhā  dhammā  pañcahi  khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [101]  Bahiddhā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā pañcahi
Khandhehi  *- dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [102]  Atītārammaṇā  dhammā  anāgatārammaṇā  dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [103]  Paccuppannārammaṇā  dhammā  ajjhattārammaṇā  dhammā
bahiddhārammaṇā   dhammā   ajjhattabahiddhārammaṇā   dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [104] Sanidassanasappaṭighā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [105]  Anidassanasappaṭighā dhammā ekena khandhena navahāyatanehi
navahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . catūhi khandhehi
tīhāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [106]  Anidassanāppaṭighā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi  dvīhāyatanehi  aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā  .  na  kehici  khandhehi  dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi
asaṅgahitā.
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ khadhehi peḌna khandhehi
   [107]  Hetū  dhammā  hetū ceva sahetukā ca dhammā hetū
ceva  hetusampayuttā  ca  dhammā  ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [108]  Na  hetū  dhammā  ahetukā  dhammā  hetuvippayuttā
dhammā  na  hetū  ahetukā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  na  kehici  khandhehi  na kehici āyatanehi
na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [109]  Sahetukā  dhammā  hetusampayuttā  dhammā  sahetukā
ceva  na ca hetū dhammā hetusampayuttā ceva na ca hetū dhammā
na  hetū sahetukā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [110]  Sappaccayā  dhammā  saṅkhatā  dhammā  pañcahi khandhehi
dvādasahāyatanehi   aṭṭhārasahi   dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici
dhātūhi asaṅgahitā.
   [111]  Appaccayā dhammā asaṅkhatā dhammā na kehici khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [112]  Sanidassanā  dhammā  ekena  khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [113]  Anidassanā  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
asaṅgahitā.
   [114]  Sappaṭighā  dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  catūhi  khandhehi
dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [115]  Appaṭighā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Na kehici khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [116]  Rūpino  dhammā  ekena  khandhena  ekādasahāyatanehi
ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [117] Arūpino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi  aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [118]  Lokiyā  dhammā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [119] Lokuttarā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [120]  Kenaci viññeyyā dhammā kenaci na viññeyyā dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [121]  Āsavā  dhammā  āsavā  ceva  sāsavā ca dhammā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  ca  dhammā  ekena  khandhena
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [122]  No  āsavā  dhammā āsavavippayuttā dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici khandhehi na
kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [123]  Sāsavā dhammā sāsavā ceva no ca āsavā dhammā
āsavavippayuttā  sāsavā  dhammā  pañcahi  khandhehi dvādasahāyatanehi
Aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  na
kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [124]  Anāsavā  dhammā  āsavavippayuttā  anāsavā  dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [125]  Āsavasampayuttā  dhammā  āsavasampayuttā  ceva  no
ca  āsavā  dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [126]  Saññojanā  dhammā  ganthā  dhammā  oghā  dhammā
yogā  dhammā  nīvaraṇā  dhammā  parāmāsā  dhammā  parāmāsā
ceva  parāmaṭṭhā  ca  dhammā  ekena  khandhena  ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [127]  No  parāmāsā  dhammā  parāmāsavippayuttā  dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [128]  Parāmaṭṭhā dhammā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā
Dhammā  parāmāsavippayuttā  parāmaṭṭhā  dhammā  pañcahi  khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [129]   Aparāmaṭṭhā  dhammā  parāmāsavippayuttā  dhammā
aparāmaṭṭhā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  catūhi  khandhehi
dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [130]  Parāmāsasampayuttā  dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [131]  Sārammaṇā  dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi
dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [132]  Anārammaṇā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena
khandhena  ekādasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [133]  Cittā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena sattahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [134]  No  cittā  dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi
Khandhehi  ekādasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā  .  ekena  khandhena  ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi
asaṅgahitā.
   [135]  Cetasikā  dhammā  cittasampayuttā  dhammā cittasaṃsaṭṭhā
dhammā  tīhi  khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  dvīhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [136]  Acetasikā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā dvīhi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  . tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi
asaṅgahitā.
   [137]  Cittavippayuttā  dhammā  cittavisaṃsaṭṭhā  dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  ekena  khandhena  ekādasahāyatanehi ekādasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [138]  Cittasamuṭṭhānā  dhammā catūhi khandhehi chahāyatanehi chahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena chahāyatanehi
dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [139]  No  cittasamuṭṭhānā  dhammā  no cittasahabhuno dhammā
no  cittānuparivattino  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  dvīhi
Khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā  . tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi
asaṅgahitā.
   [140]  Cittasahabhuno  dhammā  cittānuparivattino  dhammā  catūhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [141]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno
dhammā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino    dhammā    tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [142] No cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno
dhammā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā dvīhi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [143]  Ajjhattikā dhammā dvīhi khandhehi chahāyatanehi dvādasahi
dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi chahāyatanehi
chahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [144] Bāhirā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi
chahāyatanehi  chahi  dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
Khandhena chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [145]  Upādā  dhammā  ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [146]  No upādā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi  tīhāyatanehi navahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi navahāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [147]  Upādinnā  dhammā  pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [148]  Anupādinnā  dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi sattahāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Na kehici khandhehi pañcahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [149]  Upādānā  dhammā  kilesā  dhammā  kilesā  ceva
saṅkilesikā  ca dhammā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā ca dhammā kilesā
ceva  kilesasampayuttā  ca  dhammā ekena khandhena ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [150] No kilesā dhammā asaṅkiliṭṭhā dhammā kilesavippayuttā
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
Aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [151]  Saṅkilesikā dhammā saṅkilesikā ceva no ca kilesā
dhammā  kilesavippayuttā  saṅkilesikā  dhammā  pañcahi  khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [152]  Asaṅkilesikā  dhammā  kilesavippayuttā  asaṅkilesikā
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [153]  Saṅkiliṭṭhā  dhammā  kilesasampayuttā dhammā saṅkiliṭṭhā
ceva no ca kilesā dhammā kilesasampayuttā ceva no ca kilesā
dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [154]  Dassanena  pahātabbā  dhammā  bhāvanāya  pahātabbā
dhammā  dassanena  pahātabbahetukā  dhammā bhāvanāya pahātabbahetukā
dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [155] Na dassanena pahātabbā dhammā na bhāvanāya pahātabbā
Dhammā  na  dassanena  pahātabbahetukā  dhammā  na  bhāvanāya
pahātabbahetukā  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [156]  Savitakkā  dhammā  savicārā  dhammā  catūhi  khandhehi
dvīhāyatanehi  tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [157]  Avitakkā  dhammā  avicārā  dhammā asaṅkhataṃ khandhato
ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  sattarasahi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [158]  Sappītikā  dhammā  pītisahagatā  dhammā  catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [159]  Appītikā  dhammā na pītisahagatā dhammā na sukhasahagatā
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [160]  Sukhasahagatā  dhammā  tīhi  khandhehi  dvīhāyatanehi tīhi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi
Pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [161] Upekkhāsahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [162]  Na  upekkhāsahagatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi dvādasahāyatanehi terasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā  .  na  kehici  khandhehi  na kehici āyatanehi pañcahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [163]  Kāmāvacarā  dhammā  pariyāpannā  dhammā  sauttarā
dhammā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [164]  Na  kāmāvacarā dhammā apariyāpannā dhammā anuttarā
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [165]  Rūpāvacarā  dhammā  arūpāvacarā  dhammā  niyyānikā
dhammā  niyatā  dhammā  saraṇā  dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [166] Na rūpāvacarā dhammā na arūpāvacarā dhammā aniyyānikā
dhammā  aniyatā  dhammā  araṇā dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi
katīhi  dhātūhi saṅgahitā . araṇā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā
pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na
kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
         Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso niṭṭhito.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 2-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=20              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=2&items=165              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=74              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=74              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]