ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathādhātukathā-Puggalapaññatti

          Sangahasangahapadaniddeso
   [2]  Rupakkhandho  katihi  khandhehi  katihayatanehi  katihi dhatuhi
sangahito . rupakkhandho ekena khandhena ekadasahayatanehi ekadasahi
dhatuhi sangahito . katihi asangahito . catuhi khandhehi ekenayatanena
sattahi dhatuhi asangahito.
   [3]  Vedanakkhandho  katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahito . vedanakkhandho ekena khandhena ekenayatanena ekaya
dhatuya sangahito . katihi asangahito. Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahito.
   [4]  Sannakkhandho  katihi  khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahito  . sannakkhandho ekena khandhena ekenayatanena ekaya
dhatuya sangahito . katihi asangahito. Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahito.
   [5]  Sankharakkhandho  katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahito . sankharakkhandho ekena khandhena ekenayatanena ekaya
dhatuya sangahito . katihi asangahito. Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahito.
   [6]  Vinnanakkhandho  katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahito  . vinnanakkhandho ekena khandhena ekenayatanena sattahi
dhatuhi sangahito . katihi asangahito. Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
Ekadasahi dhatuhi asangahito.
   [7] Rupakkhandho ca vedanakkhandho ca katihi khandhehi katihayatanehi
katihi  dhatuhi  sangahita  . rupakkhandho ca vedanakkhandho ca dvihi
khandhehi  ekadasahayatanehi  ekadasahi  dhatuhi  sangahita . katihi
asangahita. Tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [8] Rupakkhandho ca sannakkhandho ca dvihi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi   dhatuhi   sangahita  .  katihi  asangahita  .
Tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [9] Rupakkhandho ca sankharakkhandho ca dvihi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi   dhatuhi   sangahita  .  katihi  asangahita  .
Tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [10] Rupakkhandho ca vinnanakkhandho ca dvihi khandhehi dvadasahayatanehi
attharasahi   dhatuhi   sangahita  .  katihi  asangahita  .
Tihi khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [11]  Rupakkhandho ca vedanakkhandho ca sannakkhandho ca katihi
khandhehi  katihayatanehi  katihi  dhatuhi  sangahita  . rupakkhandho ca
vedanakkhandho  ca  sannakkhandho ca tihi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi  dhatuhi  sangahita . katihi asangahita . dvihi khandhehi
ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [12]  Rupakkhandho ca vedanakkhandho ca sankharakkhandho ca tihi
Khandhehi  ekadasahayatanehi  ekadasahi  dhatuhi  sangahita . katihi
asangahita. Dvihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [13]  Rupakkhandho ca vedanakkhandho ca vinnanakkhandho ca tihi
khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  .  dvihi  khandhehi  na  kehici  ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [14]  Rupakkhandho  ca  vedanakkhandho  ca  sannakkhandho  ca
sankharakkhandho ca katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sangahita.
Rupakkhandho  ca  vedanakkhandho  ca  sannakkhandho ca sankharakkhandho
ca  catuhi khandhehi ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi sangahita .
Katihi  asangahita . ekena khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi
asangahita.
   [15]  Rupakkhandho  ca  vedanakkhandho  ca  sannakkhandho  ca
vinnanakkhandho  ca  catuhi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena khandhena na kehici
ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [16]  Rupakkhandho  ca  vedanakkhandho  ca  sannakkhandho  ca
sankharakkhandho  ca  vinnanakkhandho  ca  katihi khandhehi katihayatanehi
katihi dhatuhi sangahita . rupakkhandho ca vedanakkhandho ca sannakkhandho
ca sankharakkhandho ca vinnanakkhandho ca pancahi khandhehi dvadasahayatanehi
Attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  na
kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [17]  Pancakkhandha  katihi  khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahita  .  pancakkhandha  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [18]  Cakkhvayatanam  katihi  khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahitam . cakkhvayatanam ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya
sangahitam  .  katihi  asangahitam  . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [19]  Sotayatanam  ghanayatanam  jivhayatanam kayayatanam rupayatanam
saddayatanam  gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  ekena  khandhena
ekenayatanena  ekaya  dhatuya  sangahitam  . katihi asangahitam .
Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [20] Manayatanam ekena khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi
sangahitam  .  katihi  asangahitam  . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi dhatuhi asangahitam.
   [21]  Dhammayatanam  asankhatam  khandhato  thapetva catuhi khandhehi
ekenayatanena  ekaya  dhatuya  sangahitam  . katihi asangahitam .
Ekena khandhena ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [22] Cakkhvayatananca sotayatananca ekena khandhena dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . catuhi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [23]  Cakkhvayatananca ghanayatananca cakkhvayatananca jivhayatananca
cakkhvayatananca   kayayatananca   cakkhvayatananca   rupayatananca
cakkhvayatananca   saddayatananca   cakkhvayatananca   gandhayatananca
cakkhvayatananca   rasayatananca   cakkhvayatananca   photthabbayatananca
ekena  khandhena  dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita . katihi
asangahita. Catuhi khandhehi dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [24]  Cakkhvayatananca  manayatananca dvihi khandhehi dvihayatanehi
atthahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . tihi khandhehi
dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [25]  Cakkhvayatananca  dhammayatananca asankhatam khandhato thapetva
catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi
asangahita. Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [26] Dvadasayatanani katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahitani  .  dvadasayatanani  asankhatam  khandhato thapetva pancahi
khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahitani . katihi
asangahitani  . na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahitani.
   [27]  Cakkhudhatu  katihi  khandhehi  katihayatanehi  katihi dhatuhi
sangahita . cakkhudhatu ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya
sangahita  .  katihi asangahita . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [28] Sotadhatu ghanadhatu jivhadhatu kayadhatu rupadhatu saddadhatu
gandhadhatu  rasadhatu  photthabbadhatu  cakkhuvinnanadhatu  sotavinnanadhatu
ghanavinnanadhatu   jivhavinnanadhatu   kayavinnanadhatu   manodhatu
manovinnanadhatu  ekena  khandhena  ekenayatanena ekaya dhatuya
sangahita  .  katihi asangahita . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [29]  Dhammadhatu  asankhatam  khandhato  thapetva  catuhi khandhehi
ekenayatanena  ekaya  dhatuya sangahita . katihi asangahita .
Ekena khandhena ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [30] Cakkhudhatu ca sotadhatu ca ekena khandhena dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . catuhi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [31]  Cakkhudhatu  ca  ghanadhatu  ca  cakkhudhatu ca jivhadhatu
ca  cakkhudhatu  ca  kayadhatu ca cakkhudhatu ca rupadhatu ca cakkhudhatu
ca  saddadhatu  ca  cakkhudhatu ca gandhadhatu ca cakkhudhatu ca rasadhatu
ca  cakkhudhatu  ca  photthabbadhatu  ca ekena khandhena dvihayatanehi
Dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . catuhi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [32]  Cakkhudhatu  ca  cakkhuvinnanadhatu  ca  dvihi  khandhehi
dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita . katihi asangahita . tihi
khandhehi dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [33]  Cakkhudhatu  ca  sotavinnanadhatu  ca  cakkhudhatu  ca
ghanavinnanadhatu  ca  cakkhudhatu  ca  jivhavinnanadhatu  ca cakkhudhatu
ca  kayavinnanadhatu  ca  cakkhudhatu  ca  manodhatu  ca  cakkhudhatu
ca  manovinnanadhatu  ca  dvihi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi
dhatuhi  sangahita . katihi asangahita . tihi khandhehi dasahayatanehi
solasahi dhatuhi asangahita.
   [34]  Cakkhudhatu  ca  dhammadhatu ca asankhatam khandhato thapetva
catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi
asangahita  .  ekena  khandhena  dasahayatanehi  solasahi  dhatuhi
asangahita.
   [35]  Attharasa  dhatuyo  katihi  khandhehi katihayatanehi katihi
dhatuhi  sangahita  .  attharasa dhatuyo asankhatam khandhato thapetva
pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi sangahita .
Katihi  asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na
kahici dhatuhi asangahita.
   [36]  Dukkhasaccam  katihi  khandhehi  katihayatanehi  katihi dhatuhi
sangahitam  .  dukkhasaccam  pancahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi
dhatuhi sangahitam . katihi asangahitam . na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi na kahici dhatuhi asangahitam.
   [37]  Samudayasaccam  maggasaccam  ekena khandhena ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahitam  .  katihi  asangahitam . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [38]  Nirodhasaccam  na kehici khandhehi ekenayatanena ekaya
dhatuya sangahitam . katihi asangahitam. Pancahi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [39] Dukkhasaccanca samudayasaccanca pancahi khandhehi dvadasahayatanehi
attharasahi   dhatuhi   sangahita  .  katihi  asangahita  .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [40] Dukkhasaccanca maggasaccanca pancahi khandhehi dvadasahayatanehi
attharasahi   dhatuhi   sangahita  .  katihi  asangahita  .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [41]  Dukkhasaccanca  nirodhasaccanca  asankhatam  khandhato thapetva
pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi sangahita .
Katihi  asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na
kahici dhatuhi asangahita.
   [42]   Dukkhasaccanca   samudayasaccanca  maggasaccanca  pancahi
khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [43]  Dukkhasaccanca  samudayasaccanca  nirodhasaccanca  asankhatam
khandhato  thapetva  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi
dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici khandhehi na
kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [44]  Dukkhasaccanca  samudayasaccanca  maggasaccanca  nirodhasaccanca
asankhatam  khandhato  thapetva  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [45]  Cattari  saccani  katihi  khandhehi  katihayatanehi katihi
dhatuhi  sangahitani  .  cattari saccani asankhatam khandhato thapetva
pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi dhatuhi sangahitani .
Katihi  asangahitani  . na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na
kahici dhatuhi asangahitani.
   [46]  Cakkhundriyam  katihi  khandhehi  katihayatanehi katihi dhatuhi
sangahitam  .  cakkhundriyam  ekena  khandhena ekenayatanena ekaya
dhatuya sangahitam . katihi asangahitam . Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
Sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [47] Sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam kayindriyam itthindriyam
purisindriyam ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya sangahitam.
Katihi  asangahitam  .  catuhi  khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi
dhatuhi asangahitam.
   [48] Manindriyam ekena khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi
sangahitam  .  katihi  asangahitam  . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi dhatuhi asangahitam.
   [49] Jivitindriyam dvihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya
sangahitam  .  katihi  asangahitam  .  tihi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [50]  Sukhindriyam  dukkhindriyam  somanassindriyam  domanassindriyam
upekkhindriyam  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam
pannindriyam  anannatannassamitindriyam  annindriyam  annatavindriyam
ekena  khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya sangahitam . katihi
asangahitam  .  catuhi  khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi dhatuhi
asangahitam.
   [51] Cakkhundriyanca sotindriyanca ekena khandhena dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . catuhi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [52]  Cakkhundriyanca  ghanindriyanca  cakkhundriyanca jivhindriyanca
cakkhundriyanca    kayindriyanca   cakkhundriyanca   itthindriyanca
cakkhundriyanca   purisindriyanca   ekena  khandhena  dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . catuhi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [53]  Cakkhundriyanca  manindriyanca  dvihi khandhehi dvihayatanehi
atthahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . tihi khandhehi
dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [54]  Cakkhundriyanca  jivitindriyanca dvihi khandhehi dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  tihi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [55]  Cakkhundriyanca  sukhindriyanca  cakkhundriyanca dukkhindriyanca
cakkhundriyanca somanassindriyanca cakkhundriyanca
domanassindriyanca   cakkhundriyanca  upekkhindriyanca  cakkhundriyanca
saddhindriyanca cakkhundriyanca viriyindriyanca cakkhundriyanca satindriyanca
cakkhundriyanca   samadhindriyanca   cakkhundriyanca   pannindriyanca
cakkhundriyanca     anannatannassamitindriyanca     cakkhundriyanca
annindriyanca    cakkhundriyanca    annatavindriyanca    dvihi
khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Tihi khandhehi dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [56]  Bavisatindriyani  katihi  khandhehi  katihayatanehi  katihi
dhatuhi  sangahitani  . bavisatindriyani catuhi khandhehi sattahayatanehi
terasahi dhatuhi sangahitani . katihi asangahitani . ekena khandhena
pancahayatanehi pancahi dhatuhi asangahitani.
   [57] Avijja ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya
sangahita  .  katihi asangahita . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [58] Avijjapaccaya sankhara ekena khandhena ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahita  . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [59]  Sankharapaccaya vinnanam ekena khandhena ekenayatanena
sattahi  dhatuhi  sangahitam  .  katihi  asangahitam  .  catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi asangahitam.
   [60]  Vinnanapaccaya namarupam catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi  dhatuhi  sangahitam . katihi asangahitam . ekena khandhena
ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahitam.
   [61]  Namarupapaccaya  salayatanam  dvihi  khandhehi  chahayatanehi
dvadasahi  dhatuhi  sangahitam  .  katihi  asangahitam  . tihi khandhehi
chahayatanehi chahi dhatuhi asangahitam.
   [62] Salayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya
tanha     tanhapaccaya    upadanam    upadanapaccaya
Kammabhavo ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya sangahito.
Katihi  asangahito  .  catuhi  khandhehi  ekadasahayatanehi sattarasahi
dhatuhi asangahito.
   [63]  Upapattibhavo  kamabhavo  sannabhavo  pancavokarabhavo
pancahi  khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi  dhatuhi sangahito .
Katihi  asangahito  .  na  kehici khandhehi ekenayatanena ekaya
dhatuya asangahito.
   [64]  Rupabhavo  pancahi  khandhehi pancahayatanehi atthahi dhatuhi
sangahito  . katihi asangahito . na kehici khandhehi sattahayatanehi
dasahi dhatuhi asangahito.
   [65]  Arupabhavo  nevasannanasannabhavo  catuvokarabhavo  catuhi
khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahito . katihi asangahito .
Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahito.
   [66] Asannabhavo ekavokarabhavo ekena khandhena dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahito  .  katihi  asangahito  . catuhi khandhehi
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahito.
   [67]  Jati  dvihi  khandhehi jara dvihi khandhehi maranam dvihi
khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sangahitam . Katihi asangahitam.
Tihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [68]  Soko  paridevo dukkham domanassam upayaso satipatthanam
Sammappadhanam ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya sangahitam.
Katihi  asangahitam  .  catuhi  khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi
dhatuhi asangahitam.
   [69]  Iddhipado  dvihi  khandhehi  dvihayatanehi dvihi dhatuhi
sangahito  .  katihi  asangahito  .  tihi  khandhehi  dasahayatanehi
solasahi dhatuhi asangahito.
   [70]  Jhanam  dvihi  khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya
sangahitam  .  katihi  asangahitam  .  tihi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahitam.
   [71]  Catasso  appamannayo  pancindriyani  panca  balani
satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko maggo phasso vedana sanna
cetana adhimokkho manasikaro ekena khandhena ekenayatanena ekaya
dhatuya sangahito . katihi asangahito. Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahito.
   [72]  Cittam  ekena  khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi
sangahitam  .  katihi  asangahitam  . catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi dhatuhi asangahitam.
   [73] Kusala dhamma akusala dhamma katihi khandhehi katihayatanehi
katihi dhatuhi sangahita . kusala dhamma akusala dhamma catuhi khandhehi
dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita .
Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [74]  Abyakata  dhamma  asankhatam  khandhato thapetva pancahi
khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [75]  Sukhaya  vedanaya  sampayutta dhamma dukkhaya vedanaya
sampayutta dhamma tihi khandhehi dvihayatanehi tihi dhatuhi sangahita.
Katihi  asangahita  .  dvihi khandhehi dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi
asangahita.
   [76]  Adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutta dhamma tihi khandhehi
dvihayatanehi  sattahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita .
Dvihi khandhehi dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi asangahita.
   [77]  Vipaka  dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi atthahi
dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  ekena  khandhena
dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [78]  Vipakadhammadhamma  sankilitthasankilesika  dhamma  catuhi
khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [79]  Nevavipakanavipakadhammadhamma  asankhatam  khandhato  thapetva
pancahi  khandhehi dvadasahayatanehi terasahi dhatuhi sangahita . katihi
Asangahita . na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pancahi dhatuhi
asangahita.
   [80] Upadinnupadaniya dhamma pancahi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi   dhatuhi   sangahita   .  katihi  asangahita  .
Na kehici khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya asangahita.
   [81] Anupadinnupadaniya dhamma pancahi khandhehi sattahayatanehi
atthahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  na
kehici khandhehi pancahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [82]  Anupadinnanupadaniya  dhamma  asankilitthasankilesika
dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [83] Asankilitthasankilesika dhamma pancahi khandhehi dvadasahayatanehi
attharasahi   dhatuhi   sangahita  .  katihi  asangahita  .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [84]  Savitakkasavicara  dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi
tihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi asangahita.
   [85]  Avitakkavicaramatta  dhamma  pitisahagata  dhamma  catuhi
khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [86] Avitakkavicara dhamma asankhatam khandhato thapetva pancahi
khandhehi  dvadasahayatanehi  sattarasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi
asangahita  .  na  kehici  khandhehi na kehici ayatanehi ekaya
dhatuya asangahita.
   [87]  Sukhasahagata  dhamma  tihi  khandhehi  dvihayatanehi  tihi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . dvihi khandhehi dasahayatanehi
pannarasahi dhatuhi asangahita.
   [88] Upekkhasahagata dhamma tihi khandhehi dvihayatanehi sattahi
dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  dvihi  khandhehi
dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi asangahita.
   [89]  Dassanena  pahatabba  dhamma  bhavanaya  pahatabba
dhamma  dassanena  pahatabbahetuka  dhamma bhavanaya pahatabbahetuka
dhamma    acayagamino   dhamma   apacayagamino   dhamma
sekkha  dhamma  asekkha  dhamma  mahaggata dhamma catuhi khandhehi
dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena
khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [90]  Nevadassanenanabhavanayapahatabba  dhamma  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka   dhamma   nevacayagaminonapacayagamino
dhamma nevasekkhanasekkha dhamma asankhatam khandhato thapetva pancaha
Khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [91]  Paritta  dhamma  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [92]  Appamana  dhamma  panita  dhamma  asankhatam khandhato
thapetva  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi dhatuhi sangahita .
Katihi  asangahita  . ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
asangahita.
   [93]  Parittarammana  dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi
atthahi  dhatuhi  sangahita  . katihi asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [94]  Mahaggatarammana  dhamma  appamanarammana  dhamma
hina  dhamma micchattaniyata dhamma sammattaniyata dhamma maggarammana
dhamma    maggahetuka    dhamma   maggadhipatino   dhamma
catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi
asangahita  .  ekena  khandhena  dasahayatanehi  solasahi  dhatuhi
asangahita.
   [95]  Majjhima  dhamma  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
Attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [96]  Aniyata  dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva  pancahi
khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [97]  Uppanna  dhamma  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [98]  Anuppanna  dhamma  pancahi  khandhehi  sattahayatanehi
atthahi  dhatuhi sangahita . katihi asangahita . na kehici khandhehi
pancahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [99]  Uppadino  dhamma  pancahi  khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . na kehici
khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya asangahita.
   [100]  Atita  dhamma  anagata  dhamma paccuppanna dhamma
ajjhatta   dhamma   ajjhattabahiddha  dhamma  pancahi  khandhehi
dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [101]  Bahiddha  dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva pancahi
Khandhehi  *- dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi sangahita . katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [102]  Atitarammana  dhamma  anagatarammana  dhamma  catuhi
khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [103]  Paccuppannarammana  dhamma  ajjhattarammana  dhamma
bahiddharammana   dhamma   ajjhattabahiddharammana   dhamma  catuhi
khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita.
Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [104] Sanidassanasappatigha dhamma ekena khandhena ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahita  . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [105]  Anidassanasappatigha dhamma ekena khandhena navahayatanehi
navahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . catuhi khandhehi
tihayatanehi navahi dhatuhi asangahita.
   [106]  Anidassanappatigha  dhamma  asankhatam  khandhato thapetva
pancahi  khandhehi  dvihayatanehi  atthahi  dhatuhi  sangahita . katihi
asangahita  .  na  kehici  khandhehi  dasahayatanehi  dasahi  dhatuhi
asangahita.
@Footnote:* mikar—kr khagoe khadhehi peDna khandhehi
   [107]  Hetu  dhamma  hetu ceva sahetuka ca dhamma hetu
ceva  hetusampayutta  ca  dhamma  ekena khandhena ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahita  . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [108]  Na  hetu  dhamma  ahetuka  dhamma  hetuvippayutta
dhamma  na  hetu  ahetuka  dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva
pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi sangahita .
Katihi  asangahita  .  na  kehici  khandhehi  na kehici ayatanehi
na kahici dhatuhi asangahita.
   [109]  Sahetuka  dhamma  hetusampayutta  dhamma  sahetuka
ceva  na ca hetu dhamma hetusampayutta ceva na ca hetu dhamma
na  hetu sahetuka dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi
sangahita  .  katihi  asangahita  . ekena khandhena dasahayatanehi
solasahi dhatuhi asangahita.
   [110]  Sappaccaya  dhamma  sankhata  dhamma  pancahi khandhehi
dvadasahayatanehi   attharasahi   dhatuhi  sangahita  .  katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici
dhatuhi asangahita.
   [111]  Appaccaya dhamma asankhata dhamma na kehici khandhehi
ekenayatanena  ekaya  dhatuya sangahita . katihi asangahita .
Pancahi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [112]  Sanidassana  dhamma  ekena  khandhena ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahita  . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [113]  Anidassana  dhamma  asankhatam khandhato thapetva pancahi
khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  .  na kehici khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya
asangahita.
   [114]  Sappatigha  dhamma ekena khandhena dasahayatanehi dasahi
dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  catuhi  khandhehi
dvihayatanehi atthahi dhatuhi asangahita.
   [115]  Appatigha  dhamma  asankhatam  khandhato thapetva pancahi
khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita.
Na kehici khandhehi dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [116]  Rupino  dhamma  ekena  khandhena  ekadasahayatanehi
ekadasahi  dhatuhi  sangahita . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [117] Arupino dhamma asankhatam khandhato thapetva catuhi khandhehi
dvihayatanehi  atthahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita .
Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [118]  Lokiya  dhamma  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [119] Lokuttara dhamma asankhatam khandhato thapetva catuhi khandhehi
dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita .
Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [120]  Kenaci vinneyya dhamma kenaci na vinneyya dhamma
asankhatam  khandhato  thapetva  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [121]  Asava  dhamma  asava  ceva  sasava ca dhamma
asava  ceva  asavasampayutta  ca  dhamma  ekena  khandhena
ekenayatanena  ekaya  dhatuya sangahita . katihi asangahita .
Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [122]  No  asava  dhamma asavavippayutta dhamma asankhatam
khandhato  thapetva  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi
dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici khandhehi na
kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [123]  Sasava dhamma sasava ceva no ca asava dhamma
asavavippayutta  sasava  dhamma  pancahi  khandhehi dvadasahayatanehi
Attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  .  na
kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [124]  Anasava  dhamma  asavavippayutta  anasava  dhamma
asankhatam  khandhato thapetva catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi
sangahita  .  katihi  asangahita  . ekena khandhena dasahayatanehi
solasahi dhatuhi asangahita.
   [125]  Asavasampayutta  dhamma  asavasampayutta  ceva  no
ca  asava  dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi
sangahita  .  katihi  asangahita  . ekena khandhena dasahayatanehi
solasahi dhatuhi asangahita.
   [126]  Sannojana  dhamma  gantha  dhamma  ogha  dhamma
yoga  dhamma  nivarana  dhamma  paramasa  dhamma  paramasa
ceva  paramattha  ca  dhamma  ekena  khandhena  ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahita  . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [127]  No  paramasa  dhamma  paramasavippayutta  dhamma
asankhatam  khandhato  thapetva  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi
attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [128]  Paramattha dhamma paramattha ceva no ca paramasa
Dhamma  paramasavippayutta  paramattha  dhamma  pancahi  khandhehi
dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [129]   Aparamattha  dhamma  paramasavippayutta  dhamma
aparamattha  dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva  catuhi  khandhehi
dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena
khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [130]  Paramasasampayutta  dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [131]  Sarammana  dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena khandhena dasahayatanehi
dasahi dhatuhi asangahita.
   [132]  Anarammana dhamma asankhatam khandhato thapetva ekena
khandhena  ekadasahayatanehi  ekadasahi  dhatuhi  sangahita . katihi
asangahita. Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [133]  Citta dhamma ekena khandhena ekenayatanena sattahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita. Catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi dhatuhi asangahita.
   [134]  No  citta  dhamma asankhatam khandhato thapetva catuhi
Khandhehi  ekadasahayatanehi  ekadasahi  dhatuhi  sangahita . katihi
asangahita  .  ekena  khandhena  ekenayatanena  sattahi  dhatuhi
asangahita.
   [135]  Cetasika  dhamma  cittasampayutta  dhamma cittasamsattha
dhamma  tihi  khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sangahita .
Katihi  asangahita  .  dvihi  khandhehi  ekadasahayatanehi sattarasahi
dhatuhi asangahita.
   [136]  Acetasika  dhamma  asankhatam  khandhato thapetva dvihi
khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  . tihi khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi
asangahita.
   [137]  Cittavippayutta  dhamma  cittavisamsattha  dhamma asankhatam
khandhato  thapetva  ekena  khandhena  ekadasahayatanehi ekadasahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . catuhi khandhehi ekenayatanena
sattahi dhatuhi asangahita.
   [138]  Cittasamutthana  dhamma catuhi khandhehi chahayatanehi chahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena khandhena chahayatanehi
dvadasahi dhatuhi asangahita.
   [139]  No  cittasamutthana  dhamma  no cittasahabhuno dhamma
no  cittanuparivattino  dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva  dvihi
Khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi
asangahita  . tihi khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi
asangahita.
   [140]  Cittasahabhuno  dhamma  cittanuparivattino  dhamma  catuhi
khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sangahita. Katihi asangahita.
Ekena khandhena ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [141]  Cittasamsatthasamutthana  dhamma  cittasamsatthasamutthanasahabhuno
dhamma    cittasamsatthasamutthananuparivattino    dhamma    tihi
khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sangahita. Katihi asangahita.
Dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [142] No cittasamsatthasamutthana dhamma no cittasamsatthasamutthanasahabhuno
dhamma no cittasamsatthasamutthananuparivattino
dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva dvihi khandhehi dvadasahayatanehi
attharasahi  dhatuhi  sangahita  . katihi asangahita . tihi khandhehi
na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [143]  Ajjhattika dhamma dvihi khandhehi chahayatanehi dvadasahi
dhatuhi  sangahita  . katihi asangahita . tihi khandhehi chahayatanehi
chahi dhatuhi asangahita.
   [144] Bahira dhamma asankhatam khandhato thapetva catuhi khandhehi
chahayatanehi  chahi  dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena
Khandhena chahayatanehi dvadasahi dhatuhi asangahita.
   [145]  Upada  dhamma  ekena khandhena dasahayatanehi dasahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . catuhi khandhehi dvihayatanehi
atthahi dhatuhi asangahita.
   [146]  No upada dhamma asankhatam khandhato thapetva pancahi
khandhehi  tihayatanehi navahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Na kehici khandhehi navahayatanehi navahi dhatuhi asangahita.
   [147]  Upadinna  dhamma  pancahi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita  . na kehici
khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya asangahita.
   [148]  Anupadinna  dhamma asankhatam khandhato thapetva pancahi
khandhehi sattahayatanehi atthahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita.
Na kehici khandhehi pancahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [149]  Upadana  dhamma  kilesa  dhamma  kilesa  ceva
sankilesika  ca dhamma kilesa ceva sankilittha ca dhamma kilesa
ceva  kilesasampayutta  ca  dhamma ekena khandhena ekenayatanena
ekaya  dhatuya  sangahita  . katihi asangahita . catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [150] No kilesa dhamma asankilittha dhamma kilesavippayutta
dhamma  asankhatam  khandhato thapetva pancahi khandhehi dvadasahayatanehi
Attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [151]  Sankilesika dhamma sankilesika ceva no ca kilesa
dhamma  kilesavippayutta  sankilesika  dhamma  pancahi  khandhehi
dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [152]  Asankilesika  dhamma  kilesavippayutta  asankilesika
dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [153]  Sankilittha  dhamma  kilesasampayutta dhamma sankilittha
ceva no ca kilesa dhamma kilesasampayutta ceva no ca kilesa
dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  dvihi  dhatuhi  sangahita .
Katihi  asangahita  . ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi
asangahita.
   [154]  Dassanena  pahatabba  dhamma  bhavanaya  pahatabba
dhamma  dassanena  pahatabbahetuka  dhamma bhavanaya pahatabbahetuka
dhamma  catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi
asangahita. Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [155] Na dassanena pahatabba dhamma na bhavanaya pahatabba
Dhamma  na  dassanena  pahatabbahetuka  dhamma  na  bhavanaya
pahatabbahetuka  dhamma  asankhatam  khandhato thapetva pancahi khandhehi
dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi sangahita . katihi asangahita .
Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [156]  Savitakka  dhamma  savicara  dhamma  catuhi  khandhehi
dvihayatanehi  tihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena
khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi asangahita.
   [157]  Avitakka  dhamma  avicara  dhamma asankhatam khandhato
thapetva  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  sattarasahi  dhatuhi
sangahita  .  katihi  asangahita  . na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi ekaya dhatuya asangahita.
   [158]  Sappitika  dhamma  pitisahagata  dhamma  catuhi khandhehi
dvihayatanehi dvihi dhatuhi sangahita . katihi asangahita . ekena
khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [159]  Appitika  dhamma na pitisahagata dhamma na sukhasahagata
dhamma  asankhatam  khandhato thapetva pancahi khandhehi dvadasahayatanehi
attharasahi  dhatuhi  sangahita  .  katihi  asangahita . na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [160]  Sukhasahagata  dhamma  tihi  khandhehi  dvihayatanehi tihi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . dvihi khandhehi dasahayatanehi
Pannarasahi dhatuhi asangahita.
   [161] Upekkhasahagata dhamma tihi khandhehi dvihayatanehi sattahi
dhatuhi sangahita . katihi asangahita . dvihi khandhehi dasahayatanehi
ekadasahi dhatuhi asangahita.
   [162]  Na  upekkhasahagata dhamma asankhatam khandhato thapetva
pancahi  khandhehi dvadasahayatanehi terasahi dhatuhi sangahita . katihi
asangahita  .  na  kehici  khandhehi  na kehici ayatanehi pancahi
dhatuhi asangahita.
   [163]  Kamavacara  dhamma  pariyapanna  dhamma  sauttara
dhamma  pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi
sangahita  .  katihi  asangahita  . na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi na kahici dhatuhi asangahita.
   [164]  Na  kamavacara dhamma apariyapanna dhamma anuttara
dhamma  asankhatam  khandhato  thapetva  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [165]  Rupavacara  dhamma  arupavacara  dhamma  niyyanika
dhamma  niyata  dhamma  sarana  dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi
dvihi  dhatuhi  sangahita  .  katihi asangahita . ekena khandhena
dasahayatanehi solasahi dhatuhi asangahita.
   [166] Na rupavacara dhamma na arupavacara dhamma aniyyanika
dhamma  aniyata  dhamma  arana dhamma katihi khandhehi katihayatanehi
katihi  dhatuhi sangahita . arana dhamma asankhatam khandhato thapetva
pancahi  khandhehi  dvadasahayatanehi  attharasahi  dhatuhi sangahita .
Katihi  asangahita  .  na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na
kahici dhatuhi asangahita.
         Sangahasangahapadaniddeso nitthito.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 2-33. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=20&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=20&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=2&items=165              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=74              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=74              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com