ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

page2.

Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso [2] Rūpakkhandho katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahito . rūpakkhandho ekena khandhena ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahito. [3] Vedanākkhandho katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahito . vedanākkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. [4] Saññākkhandho katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahito . saññākkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. [5] Saṅkhārakkhandho katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahito . saṅkhārakkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. [6] Viññāṇakkhandho katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahito . viññāṇakkhandho ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Ekādasahi dhātūhi asaṅgahito. [7] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [8] Rūpakkhandho ca saññākkhandho ca dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [9] Rūpakkhandho ca saṅkhārakkhandho ca dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [10] Rūpakkhandho ca viññāṇakkhandho ca dvīhi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [11] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [12] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca tīhi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [13] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca viññāṇakkhandho ca tīhi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [14] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā. Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [15] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca viññāṇakkhandho ca catūhi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [16] Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca viññāṇakkhandho ca katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅkhārakkhandho ca viññāṇakkhandho ca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [17] Pañcakkhandhā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . pañcakkhandhā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [18] Cakkhvāyatanaṃ katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitaṃ . cakkhvāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [19] Sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ jivhāyatanaṃ kāyāyatanaṃ rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [20] Manāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [21] Dhammāyatanaṃ asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . Ekena khandhena ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

[22] Cakkhvāyatanañca sotāyatanañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [23] Cakkhvāyatanañca ghānāyatanañca cakkhvāyatanañca jivhāyatanañca cakkhvāyatanañca kāyāyatanañca cakkhvāyatanañca rūpāyatanañca cakkhvāyatanañca saddāyatanañca cakkhvāyatanañca gandhāyatanañca cakkhvāyatanañca rasāyatanañca cakkhvāyatanañca phoṭṭhabbāyatanañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [24] Cakkhvāyatanañca manāyatanañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [25] Cakkhvāyatanañca dhammāyatanañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [26] Dvādasāyatanāni katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitāni . dvādasāyatanāni asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitāni . katīhi asaṅgahitāni . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitāni.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

[27] Cakkhudhātu katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . cakkhudhātu ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [28] Sotadhātu ghānadhātu jivhādhātu kāyadhātu rūpadhātu saddadhātu gandhadhātu rasadhātu phoṭṭhabbadhātu cakkhuviññāṇadhātu sotaviññāṇadhātu ghānaviññāṇadhātu jivhāviññāṇadhātu kāyaviññāṇadhātu manodhātu manoviññāṇadhātu ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [29] Dhammadhātu asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Ekena khandhena ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [30] Cakkhudhātu ca sotadhātu ca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [31] Cakkhudhātu ca ghānadhātu ca cakkhudhātu ca jivhādhātu ca cakkhudhātu ca kāyadhātu ca cakkhudhātu ca rūpadhātu ca cakkhudhātu ca saddadhātu ca cakkhudhātu ca gandhadhātu ca cakkhudhātu ca rasadhātu ca cakkhudhātu ca phoṭṭhabbadhātu ca ekena khandhena dvīhāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [32] Cakkhudhātu ca cakkhuviññāṇadhātu ca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [33] Cakkhudhātu ca sotaviññāṇadhātu ca cakkhudhātu ca ghānaviññāṇadhātu ca cakkhudhātu ca jivhāviññāṇadhātu ca cakkhudhātu ca kāyaviññāṇadhātu ca cakkhudhātu ca manodhātu ca cakkhudhātu ca manoviññāṇadhātu ca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [34] Cakkhudhātu ca dhammadhātu ca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [35] Aṭṭhārasa dhātuyo katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . aṭṭhārasa dhātuyo asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

[36] Dukkhasaccaṃ katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitaṃ . dukkhasaccaṃ pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitaṃ. [37] Samudayasaccaṃ maggasaccaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [38] Nirodhasaccaṃ na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ. Pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [39] Dukkhasaccañca samudayasaccañca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [40] Dukkhasaccañca maggasaccañca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [41] Dukkhasaccañca nirodhasaccañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

[42] Dukkhasaccañca samudayasaccañca maggasaccañca pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [43] Dukkhasaccañca samudayasaccañca nirodhasaccañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [44] Dukkhasaccañca samudayasaccañca maggasaccañca nirodhasaccañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [45] Cattāri saccāni katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitāni . cattāri saccāni asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitāni . Katīhi asaṅgahitāni . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitāni. [46] Cakkhundriyaṃ katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitaṃ . cakkhundriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [47] Sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [48] Manindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [49] Jīvitindriyaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [50] Sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ aññātāvindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [51] Cakkhundriyañca sotindriyañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

[52] Cakkhundriyañca ghānindriyañca cakkhundriyañca jivhindriyañca cakkhundriyañca kāyindriyañca cakkhundriyañca itthindriyañca cakkhundriyañca purisindriyañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [53] Cakkhundriyañca manindriyañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [54] Cakkhundriyañca jīvitindriyañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [55] Cakkhundriyañca sukhindriyañca cakkhundriyañca dukkhindriyañca cakkhundriyañca somanassindriyañca cakkhundriyañca domanassindriyañca cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhundriyañca saddhindriyañca cakkhundriyañca viriyindriyañca cakkhundriyañca satindriyañca cakkhundriyañca samādhindriyañca cakkhundriyañca paññindriyañca cakkhundriyañca anaññātaññassāmītindriyañca cakkhundriyañca aññindriyañca cakkhundriyañca aññātāvindriyañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

[56] Bāvīsatindriyāni katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitāni . bāvīsatindriyāni catūhi khandhehi sattahāyatanehi terasahi dhātūhi saṅgahitāni . katīhi asaṅgahitāni . ekena khandhena pañcahāyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitāni. [57] Avijjā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [58] Avijjāpaccayā saṅkhārā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [59] Saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [60] Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [61] Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ dvīhi khandhehi chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . tīhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [62] Saḷāyatanapaccayā phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā taṇhā taṇhāpaccayā upādānaṃ upādānapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Kammabhavo ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito. Katīhi asaṅgahito . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. [63] Upapattibhavo kāmabhavo saññābhavo pañcavokārabhavo pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahito . Katīhi asaṅgahito . na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahito. [64] Rūpabhavo pañcahi khandhehi pañcahāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito . na kehici khandhehi sattahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahito. [65] Arūpabhavo nevasaññānāsaññābhavo catuvokārabhavo catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito . Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito. [66] Asaññābhavo ekavokārabhavo ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito . catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito. [67] Jāti dvīhi khandhehi jarā dvīhi khandhehi maraṇaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . Katīhi asaṅgahitaṃ. Tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [68] Soko paridevo dukkhaṃ domanassaṃ upāyāso satipaṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Sammappadhānaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [69] Iddhipādo dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito . katīhi asaṅgahito . tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito. [70] Jhānaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . tīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [71] Catasso appamaññāyo pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo phasso vedanā saññā cetanā adhimokkho manasikāro ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito . katīhi asaṅgahito. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. [72] Cittaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ . katīhi asaṅgahitaṃ . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ. [73] Kusalā dhammā akusalā dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . kusalā dhammā akusalā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [74] Abyākatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [75] Sukhāya vedanāya sampayuttā dhammā dukkhāya vedanāya sampayuttā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [76] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā. [77] Vipākā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [78] Vipākadhammadhammā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [79] Nevavipākanavipākadhammadhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi terasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā. [80] Upādinnupādāniyā dhammā pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā. [81] Anupādinnupādāniyā dhammā pañcahi khandhehi sattahāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi pañcahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [82] Anupādinnānupādāniyā dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [83] Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [84] Savitakkasavicārā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [85] Avitakkavicāramattā dhammā pītisahagatā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [86] Avitakkāvicārā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā. [87] Sukhasahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [88] Upekkhāsahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā. [89] Dassanena pahātabbā dhammā bhāvanāya pahātabbā dhammā dassanena pahātabbahetukā dhammā bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā ācayagāmino dhammā apacayagāmino dhammā sekkhā dhammā asekkhā dhammā mahaggatā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [90] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā dhammā nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukā dhammā nevācayagāminonāpacayagāmino dhammā nevasekkhānāsekkhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcaha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [91] Parittā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [92] Appamāṇā dhammā paṇītā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [93] Parittārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [94] Mahaggatārammaṇā dhammā appamāṇārammaṇā dhammā hīnā dhammā micchattaniyatā dhammā sammattaniyatā dhammā maggārammaṇā dhammā maggahetukā dhammā maggādhipatino dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [95] Majjhimā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [96] Aniyatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [97] Uppannā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [98] Anuppannā dhammā pañcahi khandhehi sattahāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi pañcahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [99] Uppādino dhammā pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā. [100] Atītā dhammā anāgatā dhammā paccuppannā dhammā ajjhattā dhammā ajjhattabahiddhā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [101] Bahiddhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Khandhehi *- dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [102] Atītārammaṇā dhammā anāgatārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [103] Paccuppannārammaṇā dhammā ajjhattārammaṇā dhammā bahiddhārammaṇā dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [104] Sanidassanasappaṭighā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [105] Anidassanasappaṭighā dhammā ekena khandhena navahāyatanehi navahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi tīhāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā. [106] Anidassanāppaṭighā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. @Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ khadhehi peḌna khandhehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

[107] Hetū dhammā hetū ceva sahetukā ca dhammā hetū ceva hetusampayuttā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [108] Na hetū dhammā ahetukā dhammā hetuvippayuttā dhammā na hetū ahetukā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [109] Sahetukā dhammā hetusampayuttā dhammā sahetukā ceva na ca hetū dhammā hetusampayuttā ceva na ca hetū dhammā na hetū sahetukā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [110] Sappaccayā dhammā saṅkhatā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [111] Appaccayā dhammā asaṅkhatā dhammā na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [112] Sanidassanā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [113] Anidassanā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā. [114] Sappaṭighā dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā. [115] Appaṭighā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Na kehici khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [116] Rūpino dhammā ekena khandhena ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [117] Arūpino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

[118] Lokiyā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [119] Lokuttarā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [120] Kenaci viññeyyā dhammā kenaci na viññeyyā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [121] Āsavā dhammā āsavā ceva sāsavā ca dhammā āsavā ceva āsavasampayuttā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [122] No āsavā dhammā āsavavippayuttā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [123] Sāsavā dhammā sāsavā ceva no ca āsavā dhammā āsavavippayuttā sāsavā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [124] Anāsavā dhammā āsavavippayuttā anāsavā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [125] Āsavasampayuttā dhammā āsavasampayuttā ceva no ca āsavā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [126] Saññojanā dhammā ganthā dhammā oghā dhammā yogā dhammā nīvaraṇā dhammā parāmāsā dhammā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [127] No parāmāsā dhammā parāmāsavippayuttā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [128] Parāmaṭṭhā dhammā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Dhammā parāmāsavippayuttā parāmaṭṭhā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [129] Aparāmaṭṭhā dhammā parāmāsavippayuttā dhammā aparāmaṭṭhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [130] Parāmāsasampayuttā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [131] Sārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [132] Anārammaṇā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [133] Cittā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā. [134] No cittā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [135] Cetasikā dhammā cittasampayuttā dhammā cittasaṃsaṭṭhā dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [136] Acetasikā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [137] Cittavippayuttā dhammā cittavisaṃsaṭṭhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. [138] Cittasamuṭṭhānā dhammā catūhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā. [139] No cittasamuṭṭhānā dhammā no cittasahabhuno dhammā no cittānuparivattino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [140] Cittasahabhuno dhammā cittānuparivattino dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā. Ekena khandhena ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [141] Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā. Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [142] No cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dhammā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [143] Ajjhattikā dhammā dvīhi khandhehi chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . tīhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi asaṅgahitā. [144] Bāhirā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Khandhena chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā. [145] Upādā dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā. [146] No upādā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi tīhāyatanehi navahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi navahāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā. [147] Upādinnā dhammā pañcahi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā. [148] Anupādinnā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi sattahāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Na kehici khandhehi pañcahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā. [149] Upādānā dhammā kilesā dhammā kilesā ceva saṅkilesikā ca dhammā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā ca dhammā kilesā ceva kilesasampayuttā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [150] No kilesā dhammā asaṅkiliṭṭhā dhammā kilesavippayuttā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [151] Saṅkilesikā dhammā saṅkilesikā ceva no ca kilesā dhammā kilesavippayuttā saṅkilesikā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [152] Asaṅkilesikā dhammā kilesavippayuttā asaṅkilesikā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [153] Saṅkiliṭṭhā dhammā kilesasampayuttā dhammā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesā dhammā kilesasampayuttā ceva no ca kilesā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [154] Dassanena pahātabbā dhammā bhāvanāya pahātabbā dhammā dassanena pahātabbahetukā dhammā bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [155] Na dassanena pahātabbā dhammā na bhāvanāya pahātabbā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Dhammā na dassanena pahātabbahetukā dhammā na bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [156] Savitakkā dhammā savicārā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [157] Avitakkā dhammā avicārā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā. [158] Sappītikā dhammā pītisahagatā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [159] Appītikā dhammā na pītisahagatā dhammā na sukhasahagatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [160] Sukhasahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā. [161] Upekkhāsahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā. [162] Na upekkhāsahagatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi terasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā. [163] Kāmāvacarā dhammā pariyāpannā dhammā sauttarā dhammā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. [164] Na kāmāvacarā dhammā apariyāpannā dhammā anuttarā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā. [165] Rūpāvacarā dhammā arūpāvacarā dhammā niyyānikā dhammā niyatā dhammā saraṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

[166] Na rūpāvacarā dhammā na arūpāvacarā dhammā aniyyānikā dhammā aniyatā dhammā araṇā dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā . araṇā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . Katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso niṭṭhito. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 2-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=20&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=20&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=2&items=165              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=74              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=74              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]