ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

       Asaṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso
   [444]  Rūpakkhandhena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā te dhammā katīhi
khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  sampayuttā  .  te dhammā
tīhi  khandhehi  sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā kehici
sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi
dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [445]  Dhammāyatanena  ye  dhammā  dhammadhātuyā  ye dhammā
itthindriyena  ye  dhammā  purisindriyena  ye dhammā jīvitindriyena
ye  dhammā  viññāṇapaccayā  nāmarūpena  ye  dhammā asaññābhavena
ye  dhammā  ekavokārabhavena  ye  dhammā  jātiyā  ye dhammā
jarāya  ye  dhammā  maraṇena  ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  te  dhammā
tīhi  khandhehi  sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā kehici
sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi
dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [446]  Arūpabhavena  ye  dhammā  nevasaññānāsaññābhavena ye
dhammā  catuvokārabhavena  ye  dhammā  iddhipādena  ye  dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
Asaṅgahitā  te  dhammā  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā  .  catūhi khandhehi
ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [447]  Kusalehi  dhammehi  ye dhammā akusalehi dhammehi ye
dhammā  sukhāya  vedanāya  sampayuttehi dhammehi ye dhammā dukkhāya
vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā  vipākehi  dhammehi ye dhammā
vipākadhammadhammehi  ye  dhammā  anupādinnānupādāniyehi dhammehi ye
dhammā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikehi dhammehi ye dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikehi
dhammehi  ye  dhammā  savitakkasavicārehi  dhammehi  ye  dhammā
avitakkavicāramattehi dhammehi ye dhammā
   {447.1} pītisahagatehi dhammehi ye dhammā sukhasahagatehi dhammehi
ye dhammā upekkhāsahagatehi dhammehi ye dhammā dassanena pahātabbehi
dhammehi ye dhammā bhāvanāya pahātabbehi dhammehi ye dhammā dassanena
pahātabbahetukehi  dhammehi  ye  dhammā  bhāvanāya pahātabbahetukehi
dhammehi  ye  dhammā  ācayagāmīhi dhammehi ye dhammā apacayagāmīhi
dhammehi ye dhammā sekkhehi dhammehi ye dhammā asekkhehi dhammehi ye
dhammā mahaggatehi dhammehi ye dhammā appamāṇehi dhammehi ye dhammā
parittārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  mahaggatārammaṇehi  dhammehi
Ye  dhammā  appamāṇārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  hīnehi
dhammehi  ye  dhammā  paṇītehi  dhammehi ye dhammā micchattaniyatehi
dhammehi ye dhammā sammattaniyatehi dhammehi ye dhammā maggārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā maggahetukehi dhammehi ye dhammā maggādhipatīhi
dhammehi ye dhammā atītārammaṇehi dhammehi ye dhammā anāgatārammaṇehi
dhammehi ye dhammā paccuppannārammaṇehi dhammehi ye dhammā
   {447.2} ajjhattārammaṇehi dhammehi ye dhammā bahiddhārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  ajjhattabahiddhārammaṇehi  dhammehi  ye dhammā
sahetukehi  dhammehi ye dhammā hetusampayuttehi dhammehi ye dhammā
sahetukehi  ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā hetusampayuttehi
ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā na hetūhi sahetukehi dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  te  dhammā  katīhi khandhehi katīhāyatanehi
katīhi  dhātūhi  sampayuttāti  . natthi . katīhi vippayuttā . catūhi
khandhehi  ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [448]  Rūpīhi  dhammehi  ye  dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā te dhammā tīhi
khandhehi sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
Vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [449]  Arūpīhi  dhammehi ye dhammā lokuttarehi dhammehi ye
dhammā  anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā āsavasampayuttehi dhammehi
ye dhammā āsavasampayuttehi ceva no ca āsavehi dhammehi ye dhammā
āsavavippayuttehi  anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā  asaññojaniyehi
dhammehi  ye  dhammā  aganthaniyehi dhammehi ye dhammā anoghaniyehi
dhammehi  ye  dhammā  ayoganiyehi dhammehi ye dhammā anīvaraṇiyehi
dhammehi ye dhammā aparāmaṭṭhehi dhammehi ye dhammā parāmāsasampayuttehi
dhammehi   ye   dhammā   parāmāsavippayuttehi   aparāmaṭṭhehi
dhammehi  ye  dhammā sārammaṇehi dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā te
dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi sampayuttāti. Natthi.
Katīhi  vippayuttā  .  catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [450] Anārammaṇehi dhammehi ye dhammā no cittehi dhammehi ye
dhammā  cittavippayuttehi  dhammehi ye dhammā cittavisaṃsaṭṭhehi dhammehi
ye  dhammā cittasamuṭṭhānehi dhammehi ye dhammā cittasahabhūhi dhammehi
ye  dhammā  cittānuparivattīhi dhammehi ye dhammā bāhirehi dhammehi
ye  dhammā  upādāhi dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  te  dhammā
Katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi sampayuttā . Te dhammā tīhi
khandhehi sampayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [451]  Anupādāniyehi dhammehi ye dhammā upādānasampayuttehi
dhammehi  ye  dhammā  upādānasampayuttehi  ceva  no  ca
upādānehi  dhammehi  ye dhammā upādānavippayuttehi anupādāniyehi
dhammehi  ye  dhammā  asaṅkilesikehi  dhammehi  ye  dhammā
asaṅkiliṭṭhehi  dhammehi  ye  dhammā  kilesasampayuttehi dhammehi ye
dhammā  saṅkiliṭṭhehi  ceva  no  ca kilesehi dhammehi ye dhammā
kilesasampayuttehi  ceva  no  ca  kilesehi  dhammehi  ye dhammā
kilesavippayuttehi  asaṅkilesikehi  dhammehi  ye  dhammā  dassanena
pahātabbehi dhammehi ye dhammā
   {451.1} bhāvanāya pahātabbehi dhammehi ye dhammā dassanena
pahātabbahetukehi  dhammehi  ye  dhammā  bhāvanāya pahātabbahetukehi
dhammehi ye dhammā savitakkehi dhammehi ye dhammā savicārehi dhammehi
ye dhammā sappītikehi dhammehi ye dhammā pītisahagatehi dhammehi ye
dhammā  sukhasahagatehi  dhammehi  ye dhammā upekkhāsahagatehi dhammehi
ye  dhammā nakāmāvacarehi dhammehi ye dhammā rūpāvacarehi dhammehi
ye dhammā arūpāvacarehi dhammehi ye dhammā apariyāpannehi dhammehi
ye     dhammā     niyyānikehi    dhammehi    ye
Dhammā  niyatehi dhammehi ye dhammā anuttarehi dhammehi ye dhammā
saraṇehi dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  te  dhammā  katīhi  khandhehi
katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi
vippayuttā . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
      Asaṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso niṭṭhito.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 106-111. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2093              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2093              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=444&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=444              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=545              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=545              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]