ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

       Vippayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso
   [452]  Rūpakkhandhena  ye dhammā vippayuttā te dhammā katīhi
khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi dhātūhi saṅgahitā . te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [453]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena   ye  dhammā  viññāṇakkhandhena  ye  dhammā
manāyatanena ye dhammā manindriyena ye dhammā vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  ekena  khandhena  ekādasahāyatanehi
ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [454]  Cakkhvāyatanena  ye  dhammā  .pe. phoṭṭhabbāyatanena
ye  dhammā  cakkhudhātuyā  ye  dhammā .pe. phoṭṭhabbadhātuyā ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi
dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [455]  Cakkhuviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  sotaviññāṇadhātuyā
ye  dhammā  ghānaviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  jivhāviññāṇadhātuyā
ye   dhammā   kāyaviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  manodhātuyā
ye  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  ye dhammā vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [456]  Dukkhasaccena  ye dhammā vippayuttā te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [457]  Samudayasaccena  ye  dhammā  maggasaccena  ye dhammā
vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Na
kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [458]  Nirodhasaccena  ye  dhammā  cakkhundriyena ye dhammā
Sotindriyena  ye  dhammā  ghānindriyena  ye dhammā jivhindriyena
ye  dhammā  kāyindriyena  ye  dhammā  itthindriyena ye dhammā
purisindriyena  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi  aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [459] Manindriyena ye dhammā vippayuttā te dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  ekena  khandhena  ekādasahāyatanehi ekādasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [460]  Sukhindriyena  ye  dhammā  dukkhindriyena  ye dhammā
somanassindriyena  ye  dhammā  domanassindriyena  ye  dhammā
vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [461]  Upekkhindriyena  ye  dhammā  vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi terasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [462]  Saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena ye dhammā
satindriyena  ye  dhammā  samādhindriyena  ye dhammā paññindriyena
Ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye  dhammā  aññātāvindriyena  ye  dhammā avijjāya ye dhammā
avijjāpaccayā  saṅkhārehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā
asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  na  kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [463]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇena ye dhammā saḷāyatanapaccayā
phassena  ye  dhammā  phassapaccayā vedanāya ye dhammā vippayuttā
te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekādasahāyatanehi
ekādasahi   dhātūhi   saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .
Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [464]  Vedanāpaccayā  taṇhāya  ye  dhammā  taṇhāpaccayā
upādānena  ye  dhammā  kammabhavena  ye  dhammā vippayuttā te
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [465]  Upapattibhavena  ye  dhammā  saññābhavena  ye dhammā
pañcavokārabhavena  ye  dhammā vippayuttā te dhammā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi  tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [466]  Kāmabhavena  ye  dhammā vippayuttā te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi pañcahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi terasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [467]  Rūpabhavena  ye  dhammā  asaññābhavena  ye  dhammā
ekavokārabhavena ye dhammā paridevena ye dhammā vippayuttā te dhammā
catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [468]  Arūpabhavena  ye  dhammā  nevasaññānāsaññābhavena ye
dhammā  catuvokārabhavena  ye  dhammā  sokena ye dhammā dukkhena
ye  dhammā  domanassena  ye  dhammā  upāyāsena  ye  dhammā
satipaṭṭhānena  ye  dhammā  sammappadhānena  ye dhammā iddhipādena
ye  dhammā  jhānena  ye  dhammā  appamaññāya  ye  dhammā
pañcahi  indriyehi  ye  dhammā  pañcahi balehi ye dhammā sattahi
bojjhaṅgehi  ye  dhammā  ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā
vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi
dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [469]  Phassena  ye  dhammā  vedanāya ye dhammā saññāya
ye  dhammā  cetanāya ye dhammā cittena ye dhammā manasikārena
ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā
Ekena  khandhena  ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [470] Adhimokkhena ye dhammā vippayuttā te dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  sattarasahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  na  kehici khandhehi
na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [471]  Kusalehi  dhammehi  ye dhammā akusalehi dhammehi ye
dhammā  sukhāya  vedanāya  sampayuttehi dhammehi ye dhammā dukkhāya
vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā . na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [472] Abyākatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā
catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [473] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā
vipākehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi terasahi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
Āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [474]  Vipākadhammadhammehi  ye  dhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato
ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [475] Nevavipākanavipākadhammadhammehi ye dhammā anupādinnupādāniyehi
dhammehi   ye   dhammā   anupādinnānupādāniyehi   dhammehi
ye  dhammā  asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te  dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [476]  Upādinnupādāniyehi  dhammehi  ye  dhammā vippayuttā
te  dhammā  catūhi  khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [477]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā
te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [478]  Savitakkasavicārehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā
te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [479]  Avitakkavicāramattehi  dhammehi  ye dhammā pītisahagatehi
dhammehi  ye  dhammā  sukhasahagatehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [480]  Avitakkāvicārehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā te
dhammā  catūhi  khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā  .  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi
asaṅgahitā.
   [481]  Upekkhāsahagatehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā te
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
terasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [482]  Dassanena  pahātabbehi  dhammehi ye dhammā bhāvanāya
pahātabsabehi dhammehi ye dhammā dassanena pahātabbahetukehi dhammehi
ye  dhammā  bhāvanāya  pahātabbahetukehi  dhammehi  ye  dhammā
Ācayagāmīhi  dhammehi  ye  dhammā apacayagāmīhi dhammehi ye dhammā
sekkhehi  dhammehi  ye  dhammā  asekkhehi  dhammehi  ye dhammā
mahaggatehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [483]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbehi  dhammehi  ye dhammā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukehi dhammehi ye dhammā nevācayagāmīhi
nāpacayagāmīhi   dhammehi   ye   dhammā  nevasekkhānāsekkhehi
dhammehi  ye  dhammā  parittehi  dhammehi  ye  dhammā vippayuttā
te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [484]  Appamāṇehi  dhammehi  ye  dhammā  paṇītehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [485]  Parittārammaṇehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
dvādasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
Na kehici āyatanehi chahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [486] Mahaggatārammaṇehi dhammehi ye dhammā appamāṇārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  hīnehi  dhammehi  ye dhammā micchattaniyatehi
dhammehi  ye  dhammā  sammattaniyatehi  dhammehi  ye  dhammā
maggārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  maggahetukehi  dhammehi  ye
dhammā  maggādhipatīhi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi
dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  na  kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [487]  Majjhimehi  dhammehi ye dhammā aniyatehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [488]  Uppannehi  dhammehi  ye dhammā anuppannehi dhammehi
ye  dhammā  uppādīhi  dhammehi  ye dhammā atītehi dhammehi ye
dhammā  anāgatehi  dhammehi  ye  dhammā  paccuppannehi  dhammehi
ye  dhammā  ajjhattehi  dhammehi  ye  dhammā bahiddhādhammehi ye
dhammā  sanidassanasappaṭighehi  dhammehi  ye  dhammā anidassanasappaṭighehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
Dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [489]  Atītārammaṇehi  dhammehi  ye dhammā anāgatārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  ajjhattārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā
bahiddhārammaṇehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [490] Paccuppannārammaṇehi dhammehi ye dhammā ajjhattabahiddhārammaṇehi
dhammehi   ye   dhammā  vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi dvādasahi dhātūhi
saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici āyatanehi
chahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [491]  Hetūhi  dhammehi  ye dhammā sahetukehi dhammehi ye
dhammā  hetusampayuttehi dhammehi ye dhammā hetūhi ceva sahetukehi
ca dhammehi ye dhammā sahetukehi ceva na ca hetūhi dhammehi ye
dhammā  hetūhi  ceva  hetusampayuttehi  ca  dhammehi  ye  dhammā
hetusampayuttehi  ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā na hetūhi
sahetukehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā asaṅkhataṃ khandhato
ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
Āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [492] Ahetukehi dhammehi ye dhammā hetuvippayuttehi dhammehi
ye  dhammā  nahetūahetukehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te
dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [493]  Appaccayehi  dhammehi  ye dhammā asaṅkhatehi dhammehi
ye  dhammā  sanidassanehi  dhammehi  ye dhammā sappaṭighehi dhammehi
ye dhammā rūpīhi dhammehi ye dhammā lokuttarehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [494] Lokiyehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [495] Āsavehi dhammehi ye dhammā āsavasampayuttehi dhammehi
ye dhammā āsavehi ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā āsavehi
ceva  āsavasampayuttehi  ca  dhammehi  ye dhammā āsavavippayuttehi
ceva  no ca āsavehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici
Āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [496] Sāsavehi dhammehi ye dhammā āsavavippayuttehi dhammehi
ye  dhammā  sāsavehi ceva no ca āsavehi dhammehi ye dhammā
āsavavippayuttehi  ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [497]  Anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā  āsavavippayuttehi
anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [498]  Saññojanehi dhammehi ye dhammā ganthehi dhammehi ye
dhammā  oghehi  dhammehi  ye dhammā yogehi dhammehi ye dhammā
nīvaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā  parāmāsehi  dhammehi ye dhammā
parāmāsasampayuttehi dhammehi ye dhammā parāmāsehi ceva parāmaṭṭhehi
ca  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā te dhammā asaṅkhataṃ khandhato
ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [499]  Parāmaṭṭhehi  dhammehi  ye dhammā parāmāsavippayuttehi
dhammehi  ye dhammā parāmaṭṭhehi ceva no ca parāmāsehi dhammehi
Ye  dhammā  parāmāsavippayuttehi  parāmaṭṭhehi  dhammehi ye dhammā
vippayuttā  te  dhammā  catūhi  khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [500]  Aparāmaṭṭhehi  dhammehi ye dhammā parāmāsavippayuttehi
aparāmaṭṭhehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [501]  Sārammaṇehi dhammehi ye dhammā cittehi dhammehi ye
dhammā  cetasikehi dhammehi ye dhammā cittasampayuttehi dhammehi ye
dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi  dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi
dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi  dhammehi ye dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā te
dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekādasahāyatanehi
ekādasahi  dhātūhi  saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi
ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [502]  Anārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  cittavippayuttehi
dhammehi  ye  dhammā  cittavisaṃsaṭṭhehi dhammehi ye dhammā upādehi
dhammehi  ye  dhammā  anupādinnehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katīhi
Asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [503] Upādinnehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā
catūhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [504] Upādānehi dhammehi ye dhammā kilesehi dhammehi ye
dhammā  saṅkiliṭṭhehi  dhammehi  ye dhammā kilesasampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  kilesehi  ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā
kilesehi ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā saṅkiliṭṭhehi ceva
no ca kilesehi dhammehi ye dhammā kilesehi ceva kilesasampayuttehi
ca  dhammehi  ye  dhammā kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato
ṭhapetvā  pañcahi  khandhehi  dvādasahāyatanehi  aṭṭhārasahi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [505] Saṅkilesikehi dhammehi ye dhammā asaṅkiliṭṭhehi dhammehi
ye  dhammā  kilesavippayuttehi  dhammehi  ye  dhammā saṅkilesikehi
ceva  no  ca  kilesehi  dhammehi  ye  dhammā kilesavippayuttehi
saṅkilesikehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [506]  Asaṅkilesikehi  dhammehi  ye dhammā kilesavippayuttehi
asaṅkilesikehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [507]  Dassanena  pahātabbehi  dhammehi ye dhammā bhāvanāya
pahātabbehi  dhammehi ye dhammā dassanena pahātabbahetukehi dhammehi
ye dhammā bhāvanāya pahātabbahetukehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [508] Na dassanena pahātabbehi dhammehi ye dhammā na bhāvanāya
pahātabbehi  dhammehi  ye  dhammā  na  dassanena pahātabbahetukehi
dhammehi  ye  dhammā  na  bhāvanāya pahātabbahetukehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [509] Savitakkehi dhammehi ye dhammā savicārehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi
khandhehi  dvādasahāyatanehi  sattarasahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi
asaṅgahitā  .  na  kehici  khandhehi na kehici āyatanehi ekāya
Dhātuyā asaṅgahitā.
   [510] Sappītikehi dhammehi ye dhammā pītisahagatehi dhammehi ye
dhammā  sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā te dhammā
asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [511]  Upekkhāsahagatehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā te
dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi
terasahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [512] Kāmāvacarehi dhammehi ye dhammā pariyāpannehi dhammehi ye
dhammā  sauttarehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [513]  Na  kāmāvacarehi  dhammehi ye dhammā apariyāpannehi
dhammehi  ye dhammā anuttarehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te
dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [514]  Rūpāvacarehi dhammehi ye dhammā arūpāvacarehi dhammehi
ye  dhammā  niyyānikehi dhammehi ye dhammā niyatehi dhammehi ye
Dhammā  saraṇehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā asaṅkhataṃ
khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvādasahāyatanehi aṭṭhārasahi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.
   [515]  Na  rūpāvacarehi dhammehi ye dhammā na arūpāvacarehi
dhammehi  ye  dhammā  aniyyānikehi  dhammehi ye dhammā aniyatehi
dhammehi  ye  dhammā  asaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā vippayuttā
te dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā. Te
dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
     Dhammāyatanaṃ dhammadhātu    atha jīvitaṃ nāmarūpaṃ
     saḷāyatanajātiyo jarā matañca dve ca tike na labbhare
        paṭhamantare satta gocchake dasa
        aparante cuddasa cha ca matthake
        iccete sattacattālīsadhammā
        samucchedena ca labbhanti moghapucchakena cāti.
      Vippayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso niṭṭhito.
          Dhātukathāpakaraṇaṃ samattaṃ.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 111-128. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2201              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2201              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=452&items=64              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=452              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=562              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=562              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]