ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

           Ekakaniddeso
   [17]  Katamo  ca  puggalo  samayavimutto  idhekacco puggalo
kālena  kālaṃ  samayena  samayaṃ  aṭṭha  vimokkhe  kāyena phusitvā
viharati  paññāya  cassa  disvā  ekacce  āsavā  parikkhīṇā
honti ayaṃ vuccati puggalo samayavimutto.
   [18]  Katamo  ca  puggalo  asamayavimutto idhekacco puggalo
Na  heva kho kālena kālaṃ samayena samayaṃ aṭṭha vimokkhe kāyena
phusitvā  viharati  paññāya  cassa  disvā  āsavā parikkhīṇā honti
ayaṃ  vuccati  puggalo  asamayavimutto . sabbepi ariyapuggalā ariye
vimokkhe asamayavimuttā.
   [19]  Katamo  ca  puggalo  kuppadhammo  idhekacco  puggalo
lābhī  hoti  rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā samāpattīnaṃ so
ca  kho  na  nikāmalābhī  hoti  na  akicchalābhī na akasiralābhī na
yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ  vijjati  yaṃ  tassa  puggalassa pamādamāgamma tā samāpattiyo
kuppeyyuṃ ayaṃ vuccati puggalo kuppadhammo.
   [20]  Katamo  ca  puggalo  akuppadhammo  idhekacco puggalo
lābhī  hoti  rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā samāpattīnaṃ so
ca  kho  nikāmalābhī  hoti akicchalābhī akasiralābhī yatthicchakaṃ yadicchakaṃ
yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ tassa
puggalassa  pamādamāgamma  tā  samāpattiyo  kuppeyyuṃ  ayaṃ  vuccati
puggalo  akuppadhammo  .  sabbepi  ariyapuggalā  ariye  vimokkhe
akuppadhammā.
   [21]  Katamo  ca  puggalo  parihānadhammo idhekacco puggalo
lābhī  hoti  rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā samāpattīnaṃ so
ca  kho  na  nikāmalābhī  hoti  na  akicchalābhī na akasiralābhī na
Yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ  vijjati  yaṃ  so  puggalo  pamādamāgamma  tāhi samāpattīhi
parihāyeyya ayaṃ vuccati puggalo parihānadhammo.
   [22]  Katamo  ca  puggalo aparihānadhammo idhekacco puggalo
lābhī  hoti  rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā samāpattīnaṃ so
ca  kho  nikāmalābhī  hoti akicchalābhī akasiralābhī yatthicchakaṃ yadicchakaṃ
yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ
so  puggalo  pamādamāgamma  tāhi  samāpattīhi  parihāyeyya  ayaṃ
vuccati  puggalo  aparihānadhammo  .  sabbepi  ariyapuggalā  ariye
vimokkhe aparihānadhammā.
   [23]  Katamo  ca  puggalo  cetanābhabbo idhekacco puggalo
lābhī  hoti  rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā samāpattīnaṃ so
ca  kho  na  nikāmalābhī  hoti  na  akicchalābhī na akasiralābhī na
yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  sace
anusañceteti  na  parihāyati tāhi samāpattīhi sace na anusañceteti
parihāyati tāhi samāpattīhi ayaṃ vuccati puggalo cetanābhabbo.
   [24]  Katamo  ca puggalo anurakkhanābhabbo idhekacco puggalo
lābhī  hoti  rūpasahagatānaṃ vā arūpasahagatānaṃ vā samāpattīnaṃ so ca
kho  na nikāmalābhī hoti na akicchalābhī na akasiralābhī na yatthicchakaṃ
yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  sace  anurakkhati
Na  parihāyati  tāhi  samāpattīhi  sace  nānurakkhati parihāyati tāhi
samāpattīhi ayaṃ vuccati puggalo anurakkhanābhabbo.
   [25]  Katamo  ca  puggalo  puthujjano  yassa  puggalassa tīṇi
saññojanāni  appahīnāni  na  ca  tesaṃ dhammānaṃ pahānāya paṭipanno
ayaṃ vuccati puggalo puthujjano.
   [26]  Katamo  ca  puggalo gotrabhū yesaṃ dhammānaṃ samanantarā
ariyadhammassa  avakkanti  hoti  tehi  dhammehi  samannāgato puggalo
ayaṃ vuccati puggalo gotrabhū.
   [27]  Katamo  ca  puggalo  bhayūparato satta sekhā bhayūparatā
ye ca puggalā puthujjanā sīlavanto. Arahā abhayūparato.
   [28]  Katamo  ca  puggalo  abhabbāgamano  ye te puggalā
kammāvaraṇena  samannāgatā  kilesāvaraṇena samannāgatā vipākāvaraṇena
samannāgatā   asaddhā  acchandikā  duppaññā  jaḷā  abhabbā
niyāmaṃ  okkamituṃ  kusalesu  dhammesu sammattaṃ ime vuccanti puggalā
abhabbāgamanā.
   [29]  Katamo  ca  puggalo  bhabbāgamano  ye  te puggalā
na  kammāvaraṇena  samannāgatā  na  kilesāvaraṇena  samannāgatā na
vipākāvaraṇena  samannāgatā  saddhā  chandikā  paññavanto  aneḷā
bhabbā  niyāmaṃ  okkamituṃ  kusalesu  dhammesu sammattaṃ ime vuccanti
puggalā bhabbāgamanā.
   [30]   Katamo  ca  puggalo  niyato  pañca  puggalā
ānantarikā  ye  ca  micchādiṭṭhikā  niyatā  aṭṭha ca ariyapuggalā
niyatā. Avasesā puggalā aniyatā.
   [31]  Katamo  ca  puggalo paṭipannako cattāro maggasamaṅgino
puggalā   paṭipannakā   .   cattāro  phalasamaṅgino  puggalā
phaleṭṭhitā.
   [32]  Katamo  ca  puggalo  samasīsī  yassa  puggalassa apubbaṃ
acarimaṃ  āsavapariyādānañca  hoti  jīvitapariyādānañca  ayaṃ  vuccati
puggalo samasīsī.
   [33]  Katamo  ca  puggalo  ṭhitakappī  ayañca  puggalo
sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  assa  kappassa ca uḍḍayhanavelā
assa  neva  tāva  kappo  uḍḍayheyya  yāvāyaṃ  puggalo  na
sotāpattiphalaṃ  sacchikaroti  ayaṃ  vuccati  puggalo  ṭhitakappī .
Sabbepi maggasamaṅgino puggalā ṭhitakappino.
   [34]  Katamo  ca  puggalo  ariyo  aṭṭha  ariyapuggalā
ariyā. Avasesā puggalā anariyā.
   [35]  Katamo  ca  puggalo  sekho  cattāro  maggasamaṅgino
tayo  phalasamaṅgino  puggalā sekhā . arahā asekho . avasesā
puggalā nevasekhānāsekhā.
   [36]  Katamo  ca puggalo tevijjo tīhi vijjāhi samannāgato
Puggalo tevijjo.
   [37]  Katamo  ca  puggalo  chaḷabhiñño  chahi  abhiññāhi
samannāgato puggalo chaḷabhiñño.
   [38]  Katamo  ca  puggalo sammāsambuddho idhekacco puggalo
pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni  abhisambujjhati  tattha
ca  sabbaññutaṃ  pāpuṇāti  balesu  ca  vasībhāvaṃ ayaṃ vuccati puggalo
sammāsambuddho.
   [39]  Katamo  ca puggalo paccekasambuddho idhekacco puggalo
pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni  abhisambujjhati  na ca
tattha  sabbaññutaṃ  pāpuṇāti  na  ca  balesu  vasībhāvaṃ  ayaṃ vuccati
puggalo paccekasambuddho.
   [40]  Katamo ca puggalo ubhatobhāgavimutto idhekacco puggalo
aṭṭha vimokkhe kāyena phusitvā viharati paññāya cassa disvā āsavā
parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati puggalo ubhatobhāgavimutto.
   [41]  Katamo  ca  puggalo  paññāvimutto idhekacco puggalo
na  heva  kho  aṭṭha  vimokkhe  kāyena phusitvā viharati paññāya
cassa  disvā  āsavā  parikkhīṇā  honti  ayaṃ  vuccati  puggalo
paññāvimutto.
   [42]  Katamo  ca  puggalo  kāyasakkhī  idhekacco  puggalo
aṭṭha  vimokkhe  kāyena  phusitvā  viharati  paññāya  cassa disvā
Ekacce āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati puggalo kāyasakkhī.
   [43]  Katamo  ca  puggalo  diṭṭhippatto  idhekacco puggalo
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti   yathābhūtaṃ   pajānāti   tathāgatappaveditā   cassa
dhammā  paññāya  vodiṭṭhā  honti  vocaritā  paññāya  cassa
disvā  ekacce  āsavā  parikkhīṇā  honti  ayaṃ vuccati puggalo
diṭṭhippatto.
   [44]  Katamo  ca  puggalo  saddhāvimutto idhekacco puggalo
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti   yathābhūtaṃ   pajānāti   tathāgatappaveditā   cassa
dhammā  paññāya  vodiṭṭhā  honti  vocaritā  paññāya  cassa
disvā ekacce āsavā parikkhīṇā honti no ca kho yathā diṭṭhippattassa
ayaṃ vuccati puggalo saddhāvimutto.
   [45]  Katamo  ca  puggalo  dhammānusārī  yassa  puggalassa
sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
paññāvāhiṃ   paññāpubbaṅgamaṃ  ariyamaggaṃ  bhāveti  ayaṃ  vuccati
puggalo  dhammānusārī  .  sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
dhammānusārī. Phaleṭṭhito diṭṭhippatto.
   [46]  Katamo  ca  puggalo  saddhānusārī  yassa  puggalassa
sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
saddhāvāhiṃ  saddhāpubbaṅgamaṃ  ariyamaggaṃ  bhāveti  ayaṃ vuccati puggalo
saddhānusārī   .  sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno   puggalo
saddhānusārī. Phaleṭṭhito saddhāvimutto.
   [47]  Katamo  ca puggalo sattakkhattuṃparamo idhekacco puggalo
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo
niyato  sambodhiparāyano  so  sattakkhattuṃ  deve  ca  mānuse ca
sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhassantaṃ  karoti  ayaṃ  vuccati  puggalo
sattakkhattuṃparamo.
   [48]  Katamo ca puggalo kolaṃkolo idhekacco puggalo tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo  niyato
sambodhiparāyano  so  dve  vā  tīṇi  vā  kulāni  sandhāvitvā
saṃsaritvā dukkhassantaṃ karoti ayaṃ vuccati puggalo kolaṃkolo.
   [49]  Katamo  ca  puggalo ekabījī idhekacco puggalo tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo  niyato
sambodhiparāyano  so ekaṃyeva mānusakaṃ bhavaṃ nibbattetvā dukkhassantaṃ
karoti ayaṃ vuccati puggalo ekabījī.
   [50]  Katamo  ca  puggalo  sakadāgāmī  idhekacco  puggalo
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī
Hoti  sakideva  imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti ayaṃ vuccati
puggalo sakadāgāmī.
   [51]  Katamo  ca  puggalo  anāgāmī  idhekacco  puggalo
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti
tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  ayaṃ  vuccati
puggalo anāgāmī.
   [52]  Katamo ca puggalo antarāparinibbāyī idhekacco puggalo
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti
tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  so  uppannaṃ
vā  samanantarā  appattaṃ  vā  vemajjhaṃ  āyuppamāṇaṃ  ariyamaggaṃ
sañjaneti  upariṭṭhimānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  ayaṃ vuccati puggalo
antarāparinibbāyī.
   [53]  Katamo  ca  puggalo  upahaccaparinibbāyī  idhekacco
puggalo  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā opapātiko
hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  so
atikkamitvā  vemajjhaṃ  āyuppamāṇaṃ  upahacca vā kālakiriyaṃ ariyamaggaṃ
sañjaneti  upariṭṭhimānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  ayaṃ vuccati puggalo
upahaccaparinibbāyī.
   [54] Katamo ca puggalo asaṅkhāraparinibbāyī idhekacco puggalo
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti
Tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  so asaṅkhārena
ariyamaggaṃ  sañjaneti  upariṭṭhimānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  ayaṃ
vuccati puggalo asaṅkhāraparinibbāyī.
   [55]  Katamo  ca  puggalo  sasaṅkhāraparinibbāyī  idhekacco
puggalo  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā opapātiko
hoti tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā so sasaṅkhārena
ariyamaggaṃ  sañjaneti  upariṭṭhimānaṃ  saññojanānaṃ pahānāya ayaṃ vuccati
puggalo sasaṅkhāraparinibbāyī.
   [56]  Katamo  ca  puggalo uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī idhekacco
puggalo  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā opapātiko
hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā lokā so avihā
cuto  atappaṃ  gacchati  atappā  cuto sudassaṃ gacchati sudassā cuto
sudassiṃ  gacchati  sudassiyā  cuto akaniṭṭhaṃ gacchati akaniṭṭhe ariyamaggaṃ
sañjaneti  upariṭṭhimānaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  ayaṃ vuccati puggalo
uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī.
   [57]  Katamo  ca puggalo sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanno   tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  paṭipanno  puggalo
sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  yassa  puggalassa tīṇi saññojanāni
pahīnāni  ayaṃ  vuccati  puggalo  sotāpanno . kāmarāgabyāpādānaṃ
tanubhāvāya  paṭipanno  puggalo  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno
Yassa  puggalassa  kāmarāgabyāpādā  tanubhūtā  ayaṃ  vuccati puggalo
sakadāgāmī  .  kāmarāgabyāpādānaṃ  anavasesappahānāya  paṭipanno
puggalo   anāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipanno   yassa  puggalassa
kāmarāgabyāpādā anavasesā pahīnā ayaṃ vuccati puggalo anāgāmī.
Rūparāgaarūparāgamānauddhaccaavijjāya   anavasesappahānāya   paṭipanno
puggalo  arahattaphalasacchikiriyāya  paṭipanno  yassa  puggalassa rūparāgo
arūparāgo  māno  uddhaccaṃ  avijjā anavasesā pahīnā ayaṃ vuccati
puggalo arahā.
          Ekakaniddeso niṭṭhito.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 140-150. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2771              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2771              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=17&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=532              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=729              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=729              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]