ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

           Ekakaniddeso
   [17]  Katamo  ca  puggalo  samayavimutto  idhekacco puggalo
kalena  kalam  samayena  samayam  attha  vimokkhe  kayena phusitva
viharati  pannaya  cassa  disva  ekacce  asava  parikkhina
honti ayam vuccati puggalo samayavimutto.
   [18]  Katamo  ca  puggalo  asamayavimutto idhekacco puggalo
Na  heva kho kalena kalam samayena samayam attha vimokkhe kayena
phusitva  viharati  pannaya  cassa  disva  asava parikkhina honti
ayam  vuccati  puggalo  asamayavimutto . sabbepi ariyapuggala ariye
vimokkhe asamayavimutta.
   [19]  Katamo  ca  puggalo  kuppadhammo  idhekacco  puggalo
labhi  hoti  rupasahagatanam  va  arupasahagatanam  va samapattinam so
ca  kho  na  nikamalabhi  hoti  na  akicchalabhi na akasiralabhi na
yatthicchakam  yadicchakam  yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  thanam  kho
panetam  vijjati  yam  tassa  puggalassa pamadamagamma ta samapattiyo
kuppeyyum ayam vuccati puggalo kuppadhammo.
   [20]  Katamo  ca  puggalo  akuppadhammo  idhekacco puggalo
labhi  hoti  rupasahagatanam  va  arupasahagatanam  va samapattinam so
ca  kho  nikamalabhi  hoti akicchalabhi akasiralabhi yatthicchakam yadicchakam
yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  atthanametam anavakaso yam tassa
puggalassa  pamadamagamma  ta  samapattiyo  kuppeyyum  ayam  vuccati
puggalo  akuppadhammo  .  sabbepi  ariyapuggala  ariye  vimokkhe
akuppadhamma.
   [21]  Katamo  ca  puggalo  parihanadhammo idhekacco puggalo
labhi  hoti  rupasahagatanam  va  arupasahagatanam  va samapattinam so
ca  kho  na  nikamalabhi  hoti  na  akicchalabhi na akasiralabhi na
Yatthicchakam  yadicchakam  yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  thanam  kho
panetam  vijjati  yam  so  puggalo  pamadamagamma  tahi samapattihi
parihayeyya ayam vuccati puggalo parihanadhammo.
   [22]  Katamo  ca  puggalo aparihanadhammo idhekacco puggalo
labhi  hoti  rupasahagatanam  va  arupasahagatanam  va samapattinam so
ca  kho  nikamalabhi  hoti akicchalabhi akasiralabhi yatthicchakam yadicchakam
yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  atthanametam  anavakaso  yam
so  puggalo  pamadamagamma  tahi  samapattihi  parihayeyya  ayam
vuccati  puggalo  aparihanadhammo  .  sabbepi  ariyapuggala  ariye
vimokkhe aparihanadhamma.
   [23]  Katamo  ca  puggalo  cetanabhabbo idhekacco puggalo
labhi  hoti  rupasahagatanam  va  arupasahagatanam  va samapattinam so
ca  kho  na  nikamalabhi  hoti  na  akicchalabhi na akasiralabhi na
yatthicchakam  yadicchakam  yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  sace
anusanceteti  na  parihayati tahi samapattihi sace na anusanceteti
parihayati tahi samapattihi ayam vuccati puggalo cetanabhabbo.
   [24]  Katamo  ca puggalo anurakkhanabhabbo idhekacco puggalo
labhi  hoti  rupasahagatanam va arupasahagatanam va samapattinam so ca
kho  na nikamalabhi hoti na akicchalabhi na akasiralabhi na yatthicchakam
yadicchakam  yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  sace  anurakkhati
Na  parihayati  tahi  samapattihi  sace  nanurakkhati parihayati tahi
samapattihi ayam vuccati puggalo anurakkhanabhabbo.
   [25]  Katamo  ca  puggalo  puthujjano  yassa  puggalassa tini
sannojanani  appahinani  na  ca  tesam dhammanam pahanaya patipanno
ayam vuccati puggalo puthujjano.
   [26]  Katamo  ca  puggalo gotrabhu yesam dhammanam samanantara
ariyadhammassa  avakkanti  hoti  tehi  dhammehi  samannagato puggalo
ayam vuccati puggalo gotrabhu.
   [27]  Katamo  ca  puggalo  bhayuparato satta sekha bhayuparata
ye ca puggala puthujjana silavanto. Araha abhayuparato.
   [28]  Katamo  ca  puggalo  abhabbagamano  ye te puggala
kammavaranena  samannagata  kilesavaranena samannagata vipakavaranena
samannagata   asaddha  acchandika  duppanna  jala  abhabba
niyamam  okkamitum  kusalesu  dhammesu sammattam ime vuccanti puggala
abhabbagamana.
   [29]  Katamo  ca  puggalo  bhabbagamano  ye  te puggala
na  kammavaranena  samannagata  na  kilesavaranena  samannagata na
vipakavaranena  samannagata  saddha  chandika  pannavanto  anela
bhabba  niyamam  okkamitum  kusalesu  dhammesu sammattam ime vuccanti
puggala bhabbagamana.
   [30]   Katamo  ca  puggalo  niyato  panca  puggala
anantarika  ye  ca  micchaditthika  niyata  attha ca ariyapuggala
niyata. Avasesa puggala aniyata.
   [31]  Katamo  ca  puggalo patipannako cattaro maggasamangino
puggala   patipannaka   .   cattaro  phalasamangino  puggala
phaletthita.
   [32]  Katamo  ca  puggalo  samasisi  yassa  puggalassa apubbam
acarimam  asavapariyadananca  hoti  jivitapariyadananca  ayam  vuccati
puggalo samasisi.
   [33]  Katamo  ca  puggalo  thitakappi  ayanca  puggalo
sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno  assa  kappassa ca uddayhanavela
assa  neva  tava  kappo  uddayheyya  yavayam  puggalo  na
sotapattiphalam  sacchikaroti  ayam  vuccati  puggalo  thitakappi .
Sabbepi maggasamangino puggala thitakappino.
   [34]  Katamo  ca  puggalo  ariyo  attha  ariyapuggala
ariya. Avasesa puggala anariya.
   [35]  Katamo  ca  puggalo  sekho  cattaro  maggasamangino
tayo  phalasamangino  puggala sekha . araha asekho . avasesa
puggala nevasekhanasekha.
   [36]  Katamo  ca puggalo tevijjo tihi vijjahi samannagato
Puggalo tevijjo.
   [37]  Katamo  ca  puggalo  chalabhinno  chahi  abhinnahi
samannagato puggalo chalabhinno.
   [38]  Katamo  ca  puggalo sammasambuddho idhekacco puggalo
pubbe  ananussutesu  dhammesu  samam  saccani  abhisambujjhati  tattha
ca  sabbannutam  papunati  balesu  ca  vasibhavam ayam vuccati puggalo
sammasambuddho.
   [39]  Katamo  ca puggalo paccekasambuddho idhekacco puggalo
pubbe  ananussutesu  dhammesu  samam  saccani  abhisambujjhati  na ca
tattha  sabbannutam  papunati  na  ca  balesu  vasibhavam  ayam vuccati
puggalo paccekasambuddho.
   [40]  Katamo ca puggalo ubhatobhagavimutto idhekacco puggalo
attha vimokkhe kayena phusitva viharati pannaya cassa disva asava
parikkhina honti ayam vuccati puggalo ubhatobhagavimutto.
   [41]  Katamo  ca  puggalo  pannavimutto idhekacco puggalo
na  heva  kho  attha  vimokkhe  kayena phusitva viharati pannaya
cassa  disva  asava  parikkhina  honti  ayam  vuccati  puggalo
pannavimutto.
   [42]  Katamo  ca  puggalo  kayasakkhi  idhekacco  puggalo
attha  vimokkhe  kayena  phusitva  viharati  pannaya  cassa disva
Ekacce asava parikkhina honti ayam vuccati puggalo kayasakkhi.
   [43]  Katamo  ca  puggalo  ditthippatto  idhekacco puggalo
idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhagamini
patipadati   yathabhutam   pajanati   tathagatappavedita   cassa
dhamma  pannaya  vodittha  honti  vocarita  pannaya  cassa
disva  ekacce  asava  parikkhina  honti  ayam vuccati puggalo
ditthippatto.
   [44]  Katamo  ca  puggalo  saddhavimutto idhekacco puggalo
idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhagamini
patipadati   yathabhutam   pajanati   tathagatappavedita   cassa
dhamma  pannaya  vodittha  honti  vocarita  pannaya  cassa
disva ekacce asava parikkhina honti no ca kho yatha ditthippattassa
ayam vuccati puggalo saddhavimutto.
   [45]  Katamo  ca  puggalo  dhammanusari  yassa  puggalassa
sotapattiphalasacchikiriyaya  patipannassa  pannindriyam  adhimattam  hoti
pannavahim   pannapubbangamam  ariyamaggam  bhaveti  ayam  vuccati
puggalo  dhammanusari  .  sotapattiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo
dhammanusari. Phaletthito ditthippatto.
   [46]  Katamo  ca  puggalo  saddhanusari  yassa  puggalassa
sotapattiphalasacchikiriyaya  patipannassa  saddhindriyam  adhimattam  hoti
saddhavahim  saddhapubbangamam  ariyamaggam  bhaveti  ayam vuccati puggalo
saddhanusari   .  sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno   puggalo
saddhanusari. Phaletthito saddhavimutto.
   [47]  Katamo  ca puggalo sattakkhattumparamo idhekacco puggalo
tinnam  sannojananam  parikkhaya  sotapanno  hoti  avinipatadhammo
niyato  sambodhiparayano  so  sattakkhattum  deve  ca  manuse ca
sandhavitva  samsaritva  dukkhassantam  karoti  ayam  vuccati  puggalo
sattakkhattumparamo.
   [48]  Katamo ca puggalo kolamkolo idhekacco puggalo tinnam
sannojananam  parikkhaya  sotapanno  hoti  avinipatadhammo  niyato
sambodhiparayano  so  dve  va  tini  va  kulani  sandhavitva
samsaritva dukkhassantam karoti ayam vuccati puggalo kolamkolo.
   [49]  Katamo  ca  puggalo ekabiji idhekacco puggalo tinnam
sannojananam  parikkhaya  sotapanno  hoti  avinipatadhammo  niyato
sambodhiparayano  so ekamyeva manusakam bhavam nibbattetva dukkhassantam
karoti ayam vuccati puggalo ekabiji.
   [50]  Katamo  ca  puggalo  sakadagami  idhekacco  puggalo
tinnam  sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta  sakadagami
Hoti  sakideva  imam lokam agantva dukkhassantam karoti ayam vuccati
puggalo sakadagami.
   [51]  Katamo  ca  puggalo  anagami  idhekacco  puggalo
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti
tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  ayam  vuccati
puggalo anagami.
   [52]  Katamo ca puggalo antaraparinibbayi idhekacco puggalo
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti
tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  so  uppannam
va  samanantara  appattam  va  vemajjham  ayuppamanam  ariyamaggam
sanjaneti  uparitthimanam  sannojananam  pahanaya  ayam vuccati puggalo
antaraparinibbayi.
   [53]  Katamo  ca  puggalo  upahaccaparinibbayi  idhekacco
puggalo  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam parikkhaya opapatiko
hoti  tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  so
atikkamitva  vemajjham  ayuppamanam  upahacca va kalakiriyam ariyamaggam
sanjaneti  uparitthimanam  sannojananam  pahanaya  ayam vuccati puggalo
upahaccaparinibbayi.
   [54] Katamo ca puggalo asankharaparinibbayi idhekacco puggalo
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti
Tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  so asankharena
ariyamaggam  sanjaneti  uparitthimanam  sannojananam  pahanaya  ayam
vuccati puggalo asankharaparinibbayi.
   [55]  Katamo  ca  puggalo  sasankharaparinibbayi  idhekacco
puggalo  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam parikkhaya opapatiko
hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka so sasankharena
ariyamaggam  sanjaneti  uparitthimanam  sannojananam pahanaya ayam vuccati
puggalo sasankharaparinibbayi.
   [56]  Katamo  ca  puggalo uddhamsoto akanitthagami idhekacco
puggalo  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam parikkhaya opapatiko
hoti  tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma loka so aviha
cuto  atappam  gacchati  atappa  cuto sudassam gacchati sudassa cuto
sudassim  gacchati  sudassiya  cuto akanittham gacchati akanitthe ariyamaggam
sanjaneti  uparitthimanam  sannojananam  pahanaya  ayam vuccati puggalo
uddhamsoto akanitthagami.
   [57]  Katamo  ca puggalo sotapanno sotapattiphalasacchikiriyaya
patipanno   tinnam  sannojananam  pahanaya  patipanno  puggalo
sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno  yassa  puggalassa tini sannojanani
pahinani  ayam  vuccati  puggalo  sotapanno . kamaragabyapadanam
tanubhavaya  patipanno  puggalo  sakadagamiphalasacchikiriyaya  patipanno
Yassa  puggalassa  kamaragabyapada  tanubhuta  ayam  vuccati puggalo
sakadagami  .  kamaragabyapadanam  anavasesappahanaya  patipanno
puggalo   anagamiphalasacchikiriyaya   patipanno   yassa  puggalassa
kamaragabyapada anavasesa pahina ayam vuccati puggalo anagami.
Ruparagaaruparagamanauddhaccaavijjaya   anavasesappahanaya   patipanno
puggalo  arahattaphalasacchikiriyaya  patipanno  yassa  puggalassa ruparago
aruparago  mano  uddhaccam  avijja anavasesa pahina ayam vuccati
puggalo araha.
          Ekakaniddeso nitthito.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 140-150. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2771&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2771&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=17&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=532              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=729              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=729              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]