ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

            Dukaniddeso
   [58] Katamo ca puggalo kodhano. Tattha katamo kodho yo kodho
kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa ayaṃ vuccati kodho . yassa puggalassa ayaṃ kodho appahīno
ayaṃ vuccati puggalo kodhano . Katamo ca puggalo upanāhī. Tattha katamo
upanāho  pubbakālaṃ  kodho  aparakālaṃ  upanāho  yo  evarūpo
upanāho  upanahanā  upanāhitattaṃ  aṭṭhapanā  ṭhapanā  saṇṭhapanā
anusaṃsandanā   anuppabandhanā  daḷhīkammaṃ  kodhassa  ayaṃ  vuccati
Upanāho  .  yassa  puggalassa ayaṃ upanāho appahīno ayaṃ vuccati
puggalo upanāhī.
   [59]  Katamo  ca puggalo makkhī . tattha katamo makkho yo
makkho  makkhāyanā  makkhāyitattaṃ  niṭṭhuriyaṃ  niṭṭhuriyakammaṃ  ayaṃ vuccati
makkho  .  yassa  puggalassa  ayaṃ  makkho  appahīno  ayaṃ vuccati
puggalo makkhī.
   {59.1}  Katamo ca puggalo palāsī . tattha katamo palāso
yo  palāso  palāsāyanā  palāsāyitattaṃ  palāsāhāro vivādaṭṭhānaṃ
yugaggāho  appaṭinissaggo  ayaṃ  vuccati palāso . yassa puggalassa
ayaṃ palāso appahīno ayaṃ vuccati puggalo palāsī.
   [60]  Katamo  ca  puggalo  issukī  . tattha katamā issā
yā   paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu   issā  issāyanā
issāyitattaṃ  usūyā  usūyanā  usūyitattaṃ  ayaṃ  vuccati  issā .
Yassa  puggalassa  ayaṃ  issā  appahīnā  ayaṃ  vuccati  puggalo
issukī.
   {60.1} Katamo ca puggalo maccharī . tattha katamaṃ macchariyaṃ pañca
macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ
dhammamacchariyaṃ  yaṃ  evarūpaṃ maccheraṃ maccharāyanā maccharāyitattaṃ vevicchaṃ
kadariyaṃ  kaṭukañcukatā  aggahitattaṃ  cittassa  idaṃ  vuccati macchariyaṃ .
Yassa puggalassa idaṃ macchariyaṃ appahīnaṃ ayaṃ vuccati puggalo maccharī.
   [61]  Katamo  ca  puggalo  satho  . tattha katamaṃ sātheyyaṃ
idhekacco  puggalo  satho  hoti  parisatho  yaṃ  tattha sathaṃ sathatā
Sātheyyaṃ  kakkhaḷatā  kakkhaḷiyaṃ  parikkhatatā  parikkhatiyaṃ  idaṃ  vuccati
sātheyyaṃ  .  yassa  puggalassa  idaṃ sātheyyaṃ appahīnaṃ ayaṃ vuccati
puggalo satho.
   {61.1}  Katamo ca puggalo māyāvī . tattha katamā māyā
idhekacco puggalo kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā
manasā  duccaritaṃ  caritvā tassa paṭicchādanahetu pāpikaṃ icchaṃ paṇidahati
mā  maṃ  jaññāti  icchati  mā  maṃ  jaññāti  saṅkappati  mā maṃ
jaññāti  vācaṃ  bhāsati  mā  maṃ  jaññāti  kāyena parakkamati yā
evarūpā  māyā  māyāvitā  accāsarā  vañcanā  nikati  vikīraṇā
pariharaṇā  guhanā  pariguhanā  chādanā  paricchādanā  anuttānīkammaṃ
anāvikammaṃ  vocchādanā  pāpakiriyā  ayaṃ  vuccati  māyā . yassa
puggalassa ayaṃ māyā appahīnā ayaṃ vuccati puggalo māyāvī.
   [62]  Katamo  ca  puggalo  ahiriko  . tattha katamaṃ ahirikaṃ
yaṃ  na  hiriyati  hiriyitabbena na hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā  idaṃ  vuccati  ahirikaṃ  . iminā ahirikena samannāgato
puggalo  ahiriko  . katamo ca puggalo anottappī . tattha katamaṃ
anottappaṃ  yaṃ  na  ottappati  ottappitabbena  na  ottappati
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati anottappaṃ .
Iminā anottappena samannāgato puggalo anottappī.
   [63]  Katamo  ca  puggalo  dubbaco  .  tattha  katamā
dovacassatā sahadhammike vuccamāne dovacassāyaṃ dovacassiyaṃ dovacassatā
Vippaṭikūlagāhitā  vipaccanīkasātatā  anādariyaṃ  anādaratā  agāravatā
appaṭissavatā  ayaṃ  vuccati  dovacassatā  .  imāya  dovacassatāya
samannāgato puggalo dubbaco.
   {63.1} Katamo ca puggalo pāpamitto. Tattha katamā pāpamittatā
ye  te  puggalā assaddhā dussīlā appassutā maccharino duppaññā
yā tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā sambhajanā bhatti sambhatti
sampavaṅkatā  ayaṃ  vuccati  pāpamittatā  .  imāya  pāpamittatāya
samannāgato puggalo pāpamitto.
   [64]  Katamo  ca  puggalo indriyesu aguttadvāro . tattha
katamā  indriyesu  aguttadvāratā  idhekacco  cakkhunā rūpaṃ disvā
nimittaggāhī  hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na rakkhati cakkhundriyaṃ
cakkhundriye  na  saṃvaraṃ  āpajjati  . sotena saddaṃ sutvā .pe.
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā .pe. Kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  nimittaggāhī
hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati  manindriyaṃ manindriye na saṃvaraṃ
āpajjati  yā  imesaṃ channaṃ indriyānaṃ agutti agopanā anārakkho
asaṃvaro  ayaṃ vuccati indriyesu aguttadvāratā . imāya indriyesu
Aguttadvāratāya samannāgato puggalo indriyesu aguttadvāro.
   {64.1} Katamo ca puggalo bhojane amattaññū . tattha katamā
bhojane  amattaññutā  idhekacco  appaṭisaṅkhā  ayoniso  āhāraṃ
āhāreti  davāya madāya maṇḍanāya vibhūsanāya yā tattha asantuṭṭhitā
amattaññutā appaṭisaṅkhā bhojane ayaṃ vuccati bhojane amattaññutā .
Imāya bhojane amattaññutāya samannāgato puggalo bhojane amattaññū.
   [65]  Katamo  ca puggalo muṭṭhassati . tattha katamaṃ muṭṭhasaccaṃ
yā  assati  ananussati  appaṭissati  assati  asaraṇatā  adhāraṇatā
pilāpanatā  sammusanatā  idaṃ vuccati muṭṭhasaccaṃ . iminā muṭṭhasaccena
samannāgato puggalo muṭṭhassati.
   {65.1} Katamo ca puggalo asampajāno. Tattha katamaṃ asampajaññaṃ
yaṃ  aññāṇaṃ  adassanaṃ  anabhisamayo ananubodho asambodho appaṭivedho
asaṅgāhanā   apariyogāhanā   asamapekkhanā   apaccavekkhanā
apaccakkhakammaṃ  dummejjhaṃ  bālyaṃ asampajaññaṃ moho pamoho sammoho
avijjā  avijjogho  avijjāyogo  avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  idaṃ  vuccati  asampajaññaṃ . iminā
asampajaññena samannāgato puggalo asampajāno.
   [66] Katamo ca puggalo sīlavipanno . tattha katamā sīlavipatti
kāyiko  vītikkamo  vācasiko  vītikkamo  kāyikavācasiko  vītikkamo
ayaṃ  vuccati  sīlavipatti  sabbampi  dussīlyaṃ  sīlavipatti  .  imāya
Sīlavipattiyā samannāgato puggalo sīlavipanno.
   {66.1}  Katamo  ca  puggalo  diṭṭhivipanno . tattha katamā
diṭṭhivipatti  natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi hutaṃ natthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalavipāko natthi ayaṃ loko natthi paro loko natthi mātā
natthi  pitā  natthi  sattā opapātikā natthi loke samaṇabrāhmaṇā
sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ
diṭṭhigahanaṃ    diṭṭhikantāro    diṭṭhivisūkāyikaṃ    diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ   gāho   paṭiggāho   abhiniveso   parāmāso
kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  ayaṃ
vuccati  diṭṭhivipatti  sabbāpi  micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti  .  imāya
diṭṭhivipattiyā samannāgato puggalo diṭṭhivipanno.
   [67]  Katamo ca puggalo ajjhattasaññojano . yassa puggalassa
pañca   orambhāgiyāni  saññojanāni  appahīnāni  ayaṃ  vuccati
puggalo ajjhattasaññojano.
   {67.1} Katamo ca puggalo bahiddhāsaññojano . Yassa puggalassa
pañcuddhambhāgiyāni  saññojanāni  appahīnāni  ayaṃ  vuccati  puggalo
bahiddhāsaññojano.
   [68] Katamo ca puggalo akkodhano. Tattha katamo kodho yo kodho
kujjhanā  kūjjhitattaṃ  doso  dūsanā  dūsitattaṃ  byāpatti byāpajjanā
byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ  asuropo  anattamanatā
cittassa  ayaṃ  vuccati  kodho  .  yassa  puggalassa  ayaṃ  kodho
Pahīno ayaṃ vuccati puggalo akkodhano.
   {68.1} Katamo ca puggalo anupanāhī . tattha katamo upanāho
pubbakālaṃ  kodho  aparakālaṃ  upanāho  yo  evarūpo  upanāho
upanahanā  upanāhitattaṃ  aṭṭhapanā  ṭhapanā  saṇṭhapanā  anusaṃsandanā
anuppabandhanā  daḷhīkammaṃ  kodhassa  ayaṃ  vuccati  upanāho . yassa
puggalassa ayaṃ upanāho pahīno ayaṃ vuccati puggalo anupanāhī.
   [69]  Katamo  ca  puggalo  amakkhī  . tattha katamo makkho
yo  makkho  makkhāyanā  makkhāyitattaṃ  niṭṭhuriyaṃ  niṭṭhuriyakammaṃ  ayaṃ
vuccati  makkho  .  yassa  puggalassa  ayaṃ  makkho  pahīno  ayaṃ
vuccati puggalo amakkhī.
   {69.1} Katamo ca puggalo apalāsī . Tattha katamo palāso yo
palāso  palāsāyanā  palāsāyitattaṃ  palāsāhāro  vivādaṭṭhānaṃ
yugaggāho  appaṭinissaggo  ayaṃ  vuccati palāso . yassa puggalassa
ayaṃ palāso pahīno ayaṃ vuccati puggalo apalāsī.
   [70] Katamo ca puggalo anissukī . tattha katamā issā yā
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu    issā    issāyanā
issāyitattaṃ  usūyā  usūyanā usūyitattaṃ ayaṃ vuccati issā . yassa
puggalassa ayaṃ issā pahīnā ayaṃ vuccati puggalo anissukī.
   {70.1} Katamo ca puggalo amaccharī . Tattha katamaṃ macchariyaṃ pañca
macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ
dhammamacchariyaṃ yaṃ evarūpaṃ maccheraṃ maccharāyanā maccharāyitattaṃ vevicchaṃ kadariyaṃ
Kaṭukañcukatā  aggahitattaṃ  cittassa  idaṃ  vuccati  macchariyaṃ  . yassa
puggalassa idaṃ macchariyaṃ pahīnaṃ ayaṃ vuccati puggalo amaccharī.
   [71] Katamo ca puggalo asatho. Tattha katamaṃ sātheyyaṃ idhekacco
puggalo satho hoti parisatho yaṃ tattha sathaṃ sathatā sātheyyaṃ kakkhaḷatā
kakkhaḷiyaṃ  parikkhatatā  parikkhatiyaṃ  idaṃ  vuccati  sātheyyaṃ  .  yassa
puggalassa idaṃ sātheyyaṃ pahīnaṃ ayaṃ vuccati puggalo asatho.
   {71.1} Katamo ca puggalo amāyāvī . tattha katamā māyā
idhekacco puggalo kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā
manasā  duccaritaṃ  caritvā  tassa  paṭicchādanahetu  pāpikaṃ  icchaṃ
paṇidahati  mā  maṃ  jaññāti  icchati mā maṃ jaññāti saṅkappati mā
maṃ  jaññāti  vācaṃ  bhāsati mā maṃ jaññāti kāyena parakkamati yā
evarūpā  māyā  māyāvitā  accāsarā  vañcanā  nikati  vikīraṇā
pariharaṇā  guhanā  pariguhanā  chādanā  paricchādanā  anuttānīkammaṃ
anāvikammaṃ  vocchādanā  pāpakiriyā  ayaṃ  vuccati  māyā . yassa
puggalassa ayaṃ māyā pahīnā ayaṃ vuccati puggalo amāyāvī.
   [72]  Katamo ca puggalo hirimā . tattha katamaṃ hiriyaṃ hiriyati
hiriyitabbena  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ samāpattiyā ayaṃ
vuccati hiri. Imāya hiriyā samannāgato puggalo hirimā.
   {72.1}  Katamo  ca  puggalo  ottappī  .  tattha
katamaṃ    ottappaṃ    yaṃ    ottappati   ottappitabbena
ottappati   pāpakānaṃ   akusalānaṃ   dhammānaṃ   samāpattiyā
Idaṃ  vuccati  ottappaṃ  . iminā ottappena samannāgato puggalo
ottappī.
   [73]  Katamo ca puggalo suvaco . tattha katamā sovacassatā
sahadhammike   vuccamāne   sovacassāyaṃ  sovacassiyaṃ  sovacassatā
appaṭikūlagāhitā  avipaccanīkasātatā  sādariyaṃ  sādaratā  sagāravatā
sappaṭissavatā  ayaṃ  vuccati  sovacassatā  .  imāya  sovacassatāya
samannāgato puggalo suvaco.
   {73.1}  Katamo  ca  puggalo kalyāṇamitto . tattha katamā
kalyāṇamittatā  ye  te  puggalā  saddhā  sīlavanto  bahussutā
cāgavanto  paññavanto yā tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā
sambhajanā  bhatti  sambhatti sampavaṅkatā ayaṃ vuccati kalyāṇamittatā .
Imāya kalyāṇamittatāya samannāgato puggalo kalyāṇamitto.
   [74]  Katamo  ca  puggalo  indriyesu guttadvāro . tattha
katamā  indriyesu  guttadvāratā  idhekacco  cakkhunā  rūpaṃ disvā
na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ
cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena saddaṃ sutvā .pe. ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  .pe. kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya na nimittaggāhī
hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ
Viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjati
yā  imesaṃ  channaṃ  indriyānaṃ gutti gopanā ārakkho saṃvaro ayaṃ
vuccati  indriyesu guttadvāratā . imāya indriyesu guttadvāratāya
samannāgato puggalo indriyesu guttadvāro.
   {74.1} Katamo ca puggalo bhojane mattaññū. Tattha katamā bhojane
mattaññutā  idhekacco  paṭisaṅkhā  yoniso āhāraṃ āhāreti neva
davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa
ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me
bhavissati  anavajjatā  ca  phāsuvihāro  cāti  yā tattha santuṭṭhitā
mattaññutā  paṭisaṅkhā  bhojane  ayaṃ  vuccati bhojane mattaññutā .
Imāya bhojane mattaññutāya samannāgato puggalo bhojane mattaññū.
   [75] Katamo ca puggalo upaṭṭhitassati . tattha katamā sati yā
sati anussati paṭissati sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  . imāya satiyā
samannāgato puggalo upaṭṭhitassati.
   {75.1} Katamo ca puggalo sampajāno . tattha katamaṃ sampajaññaṃ
yā paññā pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā    bhūrī    medhā    pariṇāyikā    vipassanā
Sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ
paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto
paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ vuccati sampajaññaṃ .
Iminā sampajaññena samannāgato puggalo sampajāno.
   [76] Katamo ca puggalo sīlasampanno . tattha katamā sīlasampadā
kāyiko  avītikkamo  vācasiko  avītikkamo kāyikavācasiko avītikkamo
ayaṃ  vuccati  sīlasampadā . sabbopi sīlasaṃvaro sīlasampadā . imāya
sīlasampadāya samannāgato puggalo sīlasampanno.
   {76.1}  Katamo  ca  puggalo diṭṭhisampanno . tattha katamā
diṭṭhisampadā  itthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ atthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ phalavipāko atthi ayaṃ loko atthi paro loko atthi mātā
atthi  pitā  atthi  sattā opapātikā atthi loke samaṇabrāhmaṇā
sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  yā  evarūpā  paññā pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi ayaṃ vuccati diṭṭhisampadā .
Sabbāpi   sammādiṭṭhi  diṭṭhisampadā  .  imāya  diṭṭhisampadāya
samannāgato puggalo diṭṭhisampanno.
   [77] Katame dve puggalā dullabhā lokasmiṃ yo ca pubbakārī
yo ca kataññū katavedī ime dve puggalā dullabhā lokasmiṃ.
   [78]  Katame  dve  puggalā duttappayā yo ca laddhaṃ laddhaṃ
nikkhipati yo ca laddhaṃ visajjeti ime dve puggalā duttappayā.
   [79]  Katame dve puggalā sutappayā yo ca laddhaṃ laddhaṃ na
nikkhipati yo ca laddhaṃ laddhaṃ na visajjeti ime dve puggalā sutappayā.
   [80]  Katamesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  vaḍḍhanti yo ca
nakukkuccāyitabbaṃ  kukkuccāyati  yo  kukkuccāyitabbaṃ  na  kukkuccāyati
imesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā vaḍḍhanti.
   [81]  Katamesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  na vaḍḍhanti yo
ca  nakukkuccāyitabbaṃ  na  kukkuccāyati  yo  ca  kukkuccāyitabbaṃ
kukkuccāyati imesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā na vaḍḍhanti.
   [82]  Katamo  ca  puggalo  hīnādhimutto  idhekacco puggalo
dussīlo  hoti  pāpadhammo  so  aññaṃ  dussīlaṃ  pāpadhammaṃ  sevati
bhajati  payirupāsati  ayaṃ  vuccati  puggalo  hīnādhimutto  .  katamo
ca  puggalo  paṇītādhimutto  idhekacco  puggalo  sīlavā  hoti
kalyāṇadhammo  so  aññaṃ  sīlavantaṃ  kalyāṇadhammaṃ  sevati  bhajati
payirupāsati ayaṃ vuccati puggalo paṇītādhimutto.
   [83]  Katamo  ca  puggalo  titto  paccekasambuddhā ye ca
tathāgatassa  sāvakā  arahanto  tittā  sammāsambuddho  titto  ca
tappetā ca.
          Dukaniddeso niṭṭhito.
              ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 150-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2967              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2967              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=58&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=573              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=1375              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=1375              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]