ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

           Catukkaniddeso
   [104]  Katamo  ca  puggalo  asappuriso  idhekacco puggalo
pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesu  micchācārī  hoti
Musāvādī  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  ayaṃ  vuccati
puggalo asappuriso.
   {104.1}  Katamo  ca  puggalo  asappurisena  asappurisataro
idhekacco puggalo attanā ca pāṇātipātī hoti parañca pāṇātipāte
samādapeti  attanā  ca  adinnādāyī  hoti  parañca  adinnādāne
samādapeti  attanā  ca  kāmesu  micchācārī hoti parañca kāmesu
micchācāre samādapeti attanā ca musāvādī hoti parañca musāvāde
samādapeti  attanā  ca  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  parañca
surāmerayamajjapamādaṭṭhāne samādapeti ayaṃ vuccati puggalo asappurisena
asappurisataro.
   {104.2}  Katamo  ca  puggalo sappuriso idhekacco puggalo
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti
kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  hoti  ayaṃ  vuccati  puggalo
sappuriso.
   {104.3} Katamo ca puggalo sappurisena sappurisataro idhekacco
puggalo attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā
veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  adinnādānā  paṭivirato hoti
parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca kāmesu
micchācārā  paṭivirato  hoti parañca kāmesu micchācārā veramaṇiyā
samādapeti  attanā ca musāvādā paṭivirato hoti parañca musāvādā
veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  parañca  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇiyā
Samādapeti ayaṃ vuccati puggalo sappurisena sappurisataro.
   [105] Katamo ca puggalo pāpo idhekacco puggalo pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesu micchācārī hoti musāvādī hoti
pisuṇavāco  hoti  pharusavāco  hoti  samphappalāpī  hoti  abhijjhālu
hoti  byāpannacitto  hoti  micchādiṭṭhi  hoti ayaṃ vuccati puggalo
pāpo.
   {105.1} Katamo ca puggalo pāpena pāpataro idhekacco puggalo
attanā  ca  pāṇātipātī  hoti  parañca  pāṇātipāte  samādapeti
attanā  ca  adinnādāyī  hoti  parañca  adinnādāne  samādapeti
attanā  ca  kāmesu  micchācārī hoti parañca kāmesu micchācāre
samādapeti  attanā ca musāvādī hoti parañca musāvāde samādapeti
attanā  ca  pisuṇavāco  hoti  parañca pisuṇāya vācāya samādapeti
attanā  ca  pharusavāco  hoti  parañca pharusāya vācāya samādapeti
attanā  ca  samphappalāpī  hoti  parañca  samphappalāpe  samādapeti
attanā  ca  abhijjhālu  hoti  parañca abhijjhāya samādapeti attanā
ca  byāpannacitto  hoti  parañca byāpāde samādapeti attanā ca
micchādiṭṭhi  hoti  parañca  micchādiṭṭhiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati
puggalo pāpena pāpataro.
   {105.2}  Katamo  ca  puggalo kalyāṇo idhekacco puggalo
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti
kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato hoti
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti
Samphappalāpā  paṭivirato  hoti  anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto
hoti sammādiṭṭhi hoti ayaṃ vuccati puggalo kalyāṇo.
   {105.3} Katamo ca puggalo kalyāṇena kalyāṇataro idhekacco
puggalo attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā
veramaṇiyā samādapeti attanā ca adinnādānā paṭivirato hoti parañca
adinnādānā  veramaṇiyā samādapeti attanā ca kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  parañca  kāmesu micchācārā veramaṇiyā samādapeti
attanā  ca musāvādā paṭivirato hoti parañca musāvādā veramaṇiyā
samādapeti  attanā  ca  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato hoti parañca
pisuṇāya  vācāya veramaṇiyā samādapeti attanā ca pharusāya vācāya
paṭivirato  hoti  parañca  pharusāya  vācāya  veramaṇiyā  samādapeti
attanā  ca  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  parañca  samphappalāpā
veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  anabhijjhālu  hoti  parañca
anabhijjhāya  samādapeti  attanā  ca  abyāpannacitto  hoti parañca
abyāpāde samādapeti attanā ca sammādiṭṭhi hoti parañca sammādiṭṭhiyā
samādapeti ayaṃ vuccati puggalo kalyāṇena kalyāṇataro.
   [106]  Katamo  ca  puggalo  pāpadhammo  idhekacco puggalo
pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti  .pe.  micchādiṭṭhi  hoti
ayaṃ vuccati puggalo pāpadhammo.
   {106.1}  Katamo  ca  puggalo  pāpadhammena  pāpadhammataro
idhekacco   puggalo   attanā   ca   pāṇātipātī   hoti
Parañca  pāṇātipāte  samādapeti  attanā  ca  adinnādāyī  hoti
parañca  adinnādāne  samādapeti  .pe.  attanā  ca  micchādiṭṭhi
hoti  parañca  micchādiṭṭhiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati  puggalo
pāpadhammena pāpadhammataro.
   {106.2} Katamo ca puggalo kalyāṇadhammo idhekacco puggalo
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā paṭivirato hoti .pe.
Sammādiṭṭhi hoti ayaṃ vuccati puggalo kalyāṇadhammo.
   {106.3}  Katamo  ca puggalo kalyāṇadhammena kalyāṇadhammataro
idhekacco  puggalo attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca
pāṇātipātā  veramaṇiyā  samādapeti  .pe. attanā ca sammādiṭṭhi
hoti  parañca  sammādiṭṭhiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati  puggalo
kalyāṇadhammena kalyāṇadhammataro.
   [107]  Katamo  ca  puggalo  sāvajjo  idhekacco  puggalo
sāvajjena  kāyakammena  samannāgato  hoti  sāvajjena  vacīkammena
samannāgato  hoti  sāvajjena  manokammena  samannāgato hoti ayaṃ
vuccati puggalo sāvajjo.
   {107.1}  Katamo  ca puggalo vajjabahulo idhekacco puggalo
sāvajjena  bahulaṃ  kāyakammena  samannāgato  hoti appaṃ anavajjena
sāvajjena  bahulaṃ  vacīkammena  samannāgato  hoti  appaṃ anavajjena
sāvajjena  bahulaṃ  manokammena  samannāgato  hoti appaṃ anavajjena
ayaṃ vuccati puggalo vajjabahulo.
   {107.2}  Katamo  ca  puggalo  appasāvajjo  idhekacco
puggalo      anavajjena      bahulaṃ     kāyakammena
Samannāgato  hoti  appaṃ  sāvajjena  anavajjena  bahulaṃ vacīkammena
samannāgato  hoti  appaṃ  sāvajjena  anavajjena bahulaṃ manokammena
samannāgato hoti appaṃ sāvajjena ayaṃ vuccati puggalo appasāvajjo.
   {107.3} Katamo ca puggalo anavajjo idhekacco puggalo anavajjena
kāyakammena  samannāgato  hoti  anavajjena  vacīkammena samannāgato
hoti  anavajjena  manokammena  samannāgato  hoti  ayaṃ  vuccati
puggalo anavajjo.
   [108]  Katamo  ca puggalo ugghaṭitaññū  yassa puggalassa saha
udāhaṭavelāya dhammābhisamayo hoti ayaṃ vuccati puggalo ugghaṭitaññū.
   {108.1} Katamo ca puggalo vipañcitaññū yassa puggalassa saṅkhittena
bhāsitassa  vitthārena  atthe  vibhajiyamāne  dhammābhisamayo hoti ayaṃ
vuccati puggalo vipañcitaññū.
   {108.2} Katamo ca puggalo neyyo yassa puggalassa uddesato
paripucchato  yoniso  manasikaroto  kalyāṇamitte  sevato  bhajato
payirupāsato evaṃ anupubbena dhammābhisamayo hoti ayaṃ vuccati puggalo
neyyo.
   {108.3} Katamo ca puggalo padaparamo yassa puggalassa bahumpi
suṇato  bahumpi  bhaṇato  bahumpi dhārayato bahumpi vācayato na tāya
jātiyā dhammābhisamayo hoti ayaṃ vuccati puggalo padaparamo.
   [109]  Katamo  ca  puggalo yuttapaṭibhāṇo no muttapaṭibhāṇo
idhekacco  puggalo  pañhaṃ  puṭṭho  samāno  yuttaṃ vadati no sīghaṃ
Ayaṃ vuccati puggalo yuttapaṭibhāṇo no muttapaṭibhāṇo.
   {109.1}  Katamo ca puggalo muttapaṭibhāṇo no yuttapaṭibhāṇo
idhekacco puggalo pañhaṃ puṭṭho samāno sīghaṃ vadati no yuttaṃ ayaṃ vuccati
puggalo muttapaṭibhāṇo no yuttapaṭibhāṇo.
   {109.2} Katamo ca puggalo yuttapaṭibhāṇo ca muttapaṭibhāṇo ca
idhekacco  puggalo pañhaṃ puṭṭho samāno yuttañca vadati sīghañca ayaṃ
vuccati puggalo yuttapaṭibhāṇo ca muttapaṭibhāṇo ca.
   {109.3} Katamo ca puggalo neva yuttapaṭibhāṇo no muttapaṭibhāṇo
idhekacco puggalo pañhaṃ puṭṭho samāno neva yuttaṃ vadati no sīghaṃ ayaṃ
vuccati puggalo neva yuttapaṭibhāṇo no muttapaṭibhāṇo.
   [110]  Tattha katame cattāro dhammakathikā puggalā idhekacco
dhammakathiko  appañca  bhāsati  asahitañca  parisā  cassa  akusalā
hoti  sahitāsahitassa  evarūpo  dhammakathiko  evarūpāya  parisāya
dhammakathikotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {110.1}  Idha panekacco dhammakathiko appañca bhāsati sahitañca
parisā cassa kusalā hoti sahitāsahitassa evarūpo dhammakathiko evarūpāya
parisāya dhammakathikotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {110.2}  Idha panekacco dhammakathiko bahuñca bhāsati asahitañca
parisā cassa akusalā hoti sahitāsahitassa evarūpo dhammakathiko evarūpāya
parisāya dhammakathikotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {110.3}  Idha  panekacco dhammakathiko bahuñca bhāsati sahitañca
parisā    cassa    kusalā    hoti    sahitāsahitassa
Evarūpo  dhammakathiko  evarūpāya  parisāya  dhammakathikotveva  saṅkhaṃ
gacchati. Ime cattāro dhammakathikā puggalā.
      Tattha katame cattāro valāhakūpamā puggalā.
   [111]  Cattāro  valāhakā  gajjitā  no vassitā vassitā
no gajjitā gajjitā ca vassitā ca neva gajjitā no vassitā.
   [112]  Evameva  cattārome  valāhakūpamā  puggalā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ . katame cattāro. Gajjitā no vassitā vassitā
no gajjitā gajjitā ca vassitā ca neva gajjitā no vassitā.
   {112.1} Kathañca puggalo gajjitā hoti no vassitā idhekacco
puggalo bhāsitā hoti no kattā evaṃ puggalo gajjitā hoti no vassitā
seyyathāpi so valāhako gajjitā no vassitā tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {112.2} Kathañca puggalo vassitā hoti no gajjitā idhekacco
puggalo kattā hoti no bhāsitā evaṃ puggalo vassitā hoti no gajjitā
seyyathāpi so valāhako vassitā no gajjitā tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {112.3} Kathañca puggalo gajjitā ca hoti vassitā ca idhekacco
puggalo bhāsitā ca hoti kattā ca evaṃ puggalo gajjitā ca hoti
vassitā  ca  seyyathāpi  so  valāhako  gajjitā  ca vassitā ca
tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {112.4}  Kathañca  puggalo neva gajjitā hoti no vassitā
idhekacco  puggalo  neva bhāsitā hoti no kattā evaṃ puggalo
neva  gajjitā  hoti  no  vassitā  seyyathāpi  so  valāhako
Neva gajjitā no vassitā tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {112.5} Ime cattāro valāhakūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ.
      Tattha katame cattāro mūsikūpamā puggalā.
   [113] Catasso mūsikā gādhaṃ kattā no vasitā vasitā no gādhaṃ
kattā gādhaṃ kattā ca vasitā ca neva gādhaṃ kattā no vasitā.
   [114] Evameva cattārome mūsikūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ . katame cattāro . gādhaṃ kattā no vasitā vasitā no gādhaṃ
kattā gādhaṃ kattā ca vasitā ca neva gādhaṃ kattā no vasitā.
   {114.1} Kathañca puggalo gādhaṃ kattā hoti no vasitā idhekacco
puggalo  dhammaṃ  pariyāpuṇāti  suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ
itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  so  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
nappajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
nappajānāti evaṃ puggalo gādhaṃ kattā hoti no vasitā seyyathāpi
sā mūsikā gādhaṃ kattā no vasitā tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {114.2} Kathañca puggalo vasitā hoti no gādhaṃ kattā idhekacco
puggalo dhammaṃ na pariyāpuṇāti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ
itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  so  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti    ayaṃ    dukkhasamudayoti    yathābhūtaṃ   pajānāti
Ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  puggalo  vasitā  hoti  no
gādhaṃ kattā seyyathāpi sā mūsikā vasitā no gādhaṃ kattā tathūpamo
ayaṃ puggalo.
   {114.3}  Kathañca  puggalo gādhaṃ kattā ca hoti vasitā ca
idhekacco  puggalo  dhammaṃ  pariyāpuṇāti  suttaṃ  geyyaṃ veyyākaraṇaṃ
gāthaṃ  udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ vedallaṃ so idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ puggalo gādhaṃ kattā ca hoti vasitā ca
seyyathāpi  sā  mūsikā  gādhaṃ  kattā ca vasitā ca tathūpamo ayaṃ
puggalo.
   {114.4} Kathañca puggalo neva gādhaṃ kattā hoti no vasitā
idhekacco  puggalo  dhammaṃ na pariyāpuṇāti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ
gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  so  idaṃ
dukkhanti   yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
nappajānāti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  puggalo
neva gādhaṃ kattā hoti no vasitā seyyathāpi sā mūsikā neva gādhaṃ
kattā no vasitā tathūpamo ayaṃ puggalo . ime cattāro mūsikūpamā
puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
      Tattha katame cattāro ambūpamā puggalā.
   [115]  Cattāri  ambāni  āmaṃ  pakkavaṇṇī  pakkaṃ  āmavaṇṇī
āmaṃ āmavaṇṇī pakkaṃ pakkavaṇṇī.
   [116] Evameva cattārome ambūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  .  katame cattāro . āmo pakkavaṇṇī pakko āmavaṇṇī
āmo āmavaṇṇī pakko pakkavaṇṇī.
   {116.1}  Kathañca puggalo āmo hoti pakkavaṇṇī idhekaccassa
puggalassa  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ  ālokitaṃ vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  puggalo  āmo  hoti
pakkavaṇṇī seyyathāpi taṃ ambaṃ āmaṃ pakkavaṇṇī tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {116.2}  Kathañca puggalo pakko hoti āmavaṇṇī idhekaccassa
puggalassa  na  pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ   dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  evaṃ puggalo pakko hoti āmavaṇṇī seyyathāpi taṃ ambaṃ
pakkaṃ āmavaṇṇī tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {116.3}  Kathañca puggalo āmo hoti āmavaṇṇī idhekaccassa
Puggalassa  na  pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
nappajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
nappajānāti evaṃ puggalo āmo hoti āmavaṇṇī  seyyathāpi taṃ ambaṃ
āmaṃ āmavaṇṇī tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {116.4}  Kathañca puggalo pakko hoti pakkavaṇṇī idhekaccassa
puggalassa  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ  ālokitaṃ vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ
pajānāti  evaṃ puggalo pakko hoti pakkavaṇṇī seyyathāpi taṃ ambaṃ
pakkaṃ  pakkavaṇṇī  tathūpamo ayaṃ puggalo . ime cattāro ambūpamā
puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
      Tattha katame cattāro kumbhūpamā puggalā.
   [117]  Cattāro  kumbhā  tuccho pihito pūro vivaṭo tuccho
vivaṭo pūro pihito.
   [118]  Evameva  cattārome  kumbhūpamā  puggalā  santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ . katame cattāro . tuccho pihito pūro vivaṭo
tuccho vivaṭo pūro pihito.
   {118.1}  Kathañca  puggalo  tuccho hoti pihito idhekaccassa
puggalassa  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ  ālokitaṃ vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ    nappajānāti   .pe.   ayaṃ   dukkhanirodhagāminī
Paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ puggalo tuccho hoti pihito
seyyathāpi so kumbho tuccho pihito tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {118.2} Kathañca puggalo pūro hoti vivaṭo idhekaccassa puggalassa
na  pāsādikaṃ  hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ sammiñjitaṃ
pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
.pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ puggalo
pūro hoti vivaṭo seyyathāpi so kumbho pūro vivaṭo tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {118.3} Kathañca puggalo tuccho hoti vivaṭo idhekaccassa puggalassa
na  pāsādikaṃ  hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ sammiñjitaṃ
pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ nappajānāti
.pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ puggalo
tuccho hoti vivaṭo seyyathāpi so kumbho tuccho vivaṭo tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {118.4} Kathañca puggalo pūro hoti pihito idhekaccassa puggalassa
pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ  ālokitaṃ  vilokitaṃ sammiñjitaṃ
pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
.pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ puggalo
pūro hoti pihito seyyathāpi so kumbho pūro pihito tathūpamo ayaṃ puggalo.
Ime cattāro kumbhūpamā puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
      Tattha katame cattāro udakarahadūpamā puggalā.
   [119]  Cattāro  udakarahadā  uttāno gambhīrobhāso gambhīro
uttānobhāso uttāno uttānobhāso gambhīro gambhīrobhāso.
   [120]  Evameva  cattārome  udakarahadūpamā  puggalā santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ . katame cattāro . uttāno gambhīrobhāso
gambhīro   uttānobhāso   uttāno   uttānobhāso  gambhīro
gambhīrobhāso.
   {120.1}  Kathañca  puggalo  uttāno  hoti  gambhīrobhāso
idhekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ
vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  puggalo  uttāno hoti gambhīrobhāso
seyyathāpi  so  udakarahado  uttāno  gambhīrobhāso  tathūpamo ayaṃ
puggalo.
   {120.2}  Kathañca  puggalo  gambhīro  hoti  uttānobhāso
idhekaccassa  puggalassa  na  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ
ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ pasāritaṃ saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ so idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  puggalo  gambhīro  hoti  uttānobhāso
seyyathāpi  so  udakarahado  gambhīro  uttānobhāso  tathūpamo ayaṃ
puggalo.
   {120.3}  Kathañca  puggalo  uttāno  hoti  uttānobhāso
idhekaccassa puggalassa na pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ
Vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  puggalo uttāno hoti uttānobhāso
seyyathāpi  so  udakarahado  uttāno  uttānobhāso tathūpamo ayaṃ
puggalo.
   {120.4} Kathañca puggalo gambhīro hoti gambhīrobhāso idhekaccassa
puggalassa  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ  ālokitaṃ vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ
pajānāti  evaṃ  puggalo  gambhīro  hoti  gambhīrobhāso seyyathāpi
so  udakarahado  gambhīro  gambhīrobhāso  tathūpamo  ayaṃ puggalo .
Ime cattāro udakarahadūpamā puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
      Tattha katame cattāro balibaddhūpamā puggalā.
   [121]  Cattāro  balibaddhā  sakagavacaṇḍo  no  paragavacaṇḍo
paragavacaṇḍo  no  sakagavacaṇḍo  sakagavacaṇḍo  ca  paragavacaṇḍo
ca neva sakagavacaṇḍo no paragavacaṇḍo.
   [122]  Evameva  cattārome  balibaddhūpamā  puggalā  santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  .  katame  cattāro  .  sakagavacaṇḍo no
paragavacaṇḍo  paragavacaṇḍo  no  sakagavacaṇḍo  sakagavacaṇḍo  ca
paragavacaṇḍo ca neva sakagavacaṇḍo no paragavacaṇḍo.
   {122.1}   Kathañca  puggalo  sakagavacaṇḍo  hoti  no
paragavacaṇḍo     idhekacco     puggalo     sakaparisaṃ
Ubbejitā  hoti  no  paraparisaṃ  evaṃ  puggalo sakagavacaṇḍo hoti
no  paragavacaṇḍo  seyyathāpi  so  balibaddho  sakagavacaṇḍo  no
paragavacaṇḍo tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {122.2}  Kathañca puggalo paragavacaṇḍo hoti no sakagavacaṇḍo
idhekacco puggalo paraparisaṃ ubbejitā hoti no sakaparisaṃ evaṃ puggalo
paragavacaṇḍo  hoti  no  sakagavacaṇḍo  seyyathāpi  so  balibaddho
paragavacaṇḍo no sakagavacaṇḍo tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {122.3} Kathañca puggalo sakagavacaṇḍo ca hoti paragavacaṇḍo ca
idhekacco  puggalo  sakaparisañca  ubbejitā  hoti paraparisañca evaṃ
puggalo sakagavacaṇḍo ca hoti paragavacaṇḍo ca seyyathāpi so balibaddho
sakagavacaṇḍo ca paragavacaṇḍo ca tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {122.4} Kathañca puggalo neva sakagavacaṇḍo hoti no paragavacaṇḍo
idhekacco puggalo neva sakaparisaṃ ubbejitā hoti no paraparisaṃ evaṃ
puggalo  neva  sakagavacaṇḍo  hoti no paragavacaṇḍo seyyathāpi so
balibaddho neva sakagavacaṇḍo no paragavacaṇḍo tathūpamo ayaṃ puggalo.
Ime cattāro balibaddhūpamā puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
      Tattha katame cattāro āsivisūpamā puggalā.
   [123]  Cattāro  āsivisā  āgataviso  no  ghoraviso
ghoraviso  no  āgataviso  āgataviso  ca  ghoraviso  ca  neva
āgataviso no ghoraviso.
   [124]  Evameva  cattārome  āsivisūpamā  puggalā  santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ . katame cattāro . āgataviso no ghoraviso
ghoraviso no āgataviso āgataviso ca ghoraviso ca neva āgataviso
no ghoraviso.
   {124.1}  Kathañca  puggalo  āgataviso  hoti no ghoraviso
idhekacco  puggalo  abhiṇhaṃ  kujjhati so ca khvassa kodho na ciraṃ
dīgharattaṃ  anuseti  evaṃ  puggalo  āgataviso  hoti no ghoraviso
seyyathāpi  so  āsiviso  āgataviso  no ghoraviso tathūpamo ayaṃ
puggalo.
   {124.2}  Kathañca  puggalo  ghoraviso  hoti no āgataviso
idhekacco puggalo na heva kho abhiṇhaṃ kujjhati so ca khvassa kodho
ciraṃ  dīgharattaṃ anuseti evaṃ puggalo ghoraviso hoti no āgataviso
seyyathāpi  so  āsiviso  ghoraviso  no āgataviso tathūpamo ayaṃ
puggalo.
   {124.3}  Kathañca  puggalo āgataviso ca hoti ghoraviso ca
idhekacco puggalo abhiṇhaṃ kujjhati so ca khvassa kodho ciraṃ dīgharattaṃ
anuseti  evaṃ puggalo āgataviso ca hoti ghoraviso ca seyyathāpi
so āsiviso āgataviso ca ghoraviso ca tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {124.4} Kathañca puggalo neva āgataviso hoti no ghoraviso
idhekacco puggalo na heva kho abhiṇhaṃ kujjhati so ca khvassa kodho na
ciraṃ  dīgharattaṃ  anuseti  evaṃ  puggalo neva āgataviso hoti no
ghoraviso  seyyathāpi  so āsiviso neva āgataviso no ghoraviso
tathūpamo  ayaṃ  puggalo  .  ime  cattāro  āsivisūpamā puggalā
Santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   [125] Kathañca puggalo ananuvicca apariyogāhetvā avaṇṇārahassa
vaṇṇaṃ   bhāsitā   hoti   idhekacco  puggalo  duppaṭipannānaṃ
micchāpaṭipannānaṃ  titthiyānaṃ  titthiyasāvakānaṃ  vaṇṇaṃ  bhāsati supaṭipannā
itipi sammāpaṭipannā itipīti evaṃ puggalo ananuvicca apariyogāhetvā
avaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti.
   {125.1} Kathañca puggalo ananuvicca apariyogāhetvā vaṇṇārahassa
avaṇṇaṃ bhāsitā hoti idhekacco puggalo supaṭipannānaṃ sammāpaṭipannānaṃ
buddhānaṃ buddhasāvakānaṃ avaṇṇaṃ bhāsati duppaṭipannā itipi micchāpaṭipannā
itipīti  evaṃ puggalo ananuvicca apariyogāhetvā vaṇṇārahassa avaṇṇaṃ
bhāsitā hoti.
   {125.2}  Kathañca  puggalo  ananuvicca  apariyogāhetvā
appasādanīye  ṭhāne  pasādaṃ  upadaṃsitā  hoti  idhekacco puggalo
duppaṭipadāya  micchāpaṭipadāya  pasādaṃ  janeti  supaṭipadā  itipi
sammāpaṭipadā  itipīti  evaṃ  puggalo  ananuvicca  apariyogāhetvā
appasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃsitā hoti.
   {125.3} Kathañca puggalo ananuvicca apariyogāhetvā pasādanīye
ṭhāne  appasādaṃ  upadaṃsitā  hoti  idhekacco  puggalo supaṭipadāya
sammāpaṭipadāya  appasādaṃ  janeti  duppaṭipadā  itipi  micchāpaṭipadā
itipīti  evaṃ  puggalo ananuvicca apariyogāhetvā pasādanīye ṭhāne
appasādaṃ upadaṃsitā hoti.
   [126]  Kathañca  puggalo anuvicca pariyogāhetvā avaṇṇārahassa
Avaṇṇaṃ bhāsitā hoti idhekacco puggalo duppaṭipannānaṃ micchāpaṭipannānaṃ
titthiyānaṃ   titthiyasāvakānaṃ   avaṇṇaṃ   bhāsati   duppaṭipannā
itipi  micchāpaṭipannā  itipīti evaṃ puggalo anuvicca pariyogāhetvā
avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti.
   {126.1} Kathañca puggalo anuvicca pariyogāhetvā vaṇṇārahassa
vaṇṇaṃ  bhāsitā hoti idhekacco puggalo supaṭipannānaṃ sammāpaṭipannānaṃ
buddhānaṃ  buddhasāvakānaṃ  vaṇṇaṃ bhāsati supaṭipannā itipi sammāpaṭipannā
itipīti  evaṃ  puggalo  anuvicca  pariyogāhetvā vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ
bhāsitā hoti.
   {126.2} Kathañca puggalo anuvicca pariyogāhetvā appasādanīye
ṭhāne  appasādaṃ  upadaṃsitā  hoti  idhekacco puggalo duppaṭipadāya
micchāpaṭipadāya  appasādaṃ  janeti  duppaṭipadā  itipi  micchāpaṭipadā
itipīti  evaṃ  puggalo anuvicca pariyogāhetvā appasādanīye ṭhāne
appasādaṃ upadaṃsitā hoti.
   {126.3}  Kathañca puggalo anuvicca pariyogāhetvā pasādanīye
ṭhāne  pasādaṃ  upadaṃsitā  hoti  idhekacco  puggalo  supaṭipadāya
sammāpaṭipadāya  pasādaṃ  janeti  supaṭipadā  itipi  sammāpaṭipadā
itipīti  evaṃ  puggalo  anuvicca  pariyogāhetvā pasādanīye ṭhāne
pasādaṃ upadaṃsitā hoti.
   [127]  Kathañca  puggalo  avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  kālena  idhekacco  puggalo  vaṇṇopi  saṃvijjati  avaṇṇopi
Saṃvijjati  yo  tattha  avaṇṇo  taṃ  bhaṇati  bhūtaṃ tacchaṃ kālena yo
tattha  vaṇṇo  taṃ  na  bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena evaṃ puggalo
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena no ca
kho vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena.
   {127.1}  Kathañca  puggalo  vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  idhekacco puggalo vaṇṇopi saṃvijjati avaṇṇopi
saṃvijjati  yo  tattha  vaṇṇo  taṃ  bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena yo
tattha  avaṇṇo  taṃ  na  bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena evaṃ puggalo
vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho
avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena.
   {127.2}  Kathañca  puggalo  avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  kālena  idhekacco  puggalo  vaṇṇopi  saṃvijjati  avaṇṇopi
saṃvajjati  yo tattha avaṇṇo taṃ bhaṇati bhūtaṃ tacchaṃ kālena yo tattha
vaṇṇo  tampi  bhaṇati  bhūtaṃ tacchaṃ kālena tattha kālaññū hoti tassa
pañhassa  veyyākaraṇāya  evaṃ  puggalo  avaṇṇārahassa  ca avaṇṇaṃ
bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā
hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena.
   {127.3}  Kathañca  puggalo  neva  avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ
bhāsitā   hoti   bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  nopi  vaṇṇārahassa
Vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  idhekacco  puggalo
vaṇṇopi  saṃvijjati  avaṇṇopi  saṃvijjati  yo  tattha  avaṇṇo  taṃ
na  bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena yopi tattha vaṇṇo tampi na bhaṇati
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  upekkhako  viharati  sato  sampajāno  evaṃ
puggalo neva avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena
nopi vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena.
   [128]  Katamo  ca  puggalo  uṭṭhānaphalūpajīvī no puññaphalūpajīvī
yassa  puggalassa  uṭṭhahato  ghaṭato  vāyamato  ājīvo abhinibbattati
no puññato ayaṃ vuccati puggalo uṭṭhānaphalūpajīvī no puññaphalūpajīvī.
   {128.1}  Katamo ca puggalo puññaphalūpajīvī no uṭṭhānaphalūpajīvī
paranimmitavasavattideve  upādāya  tatthupari  devā  puññaphalūpajīvīno
na uṭṭhānaphalūpajīvino.
   {128.2}  Katamo  ca puggalo uṭṭhānaphalūpajīvī ca puññaphalūpajīvī
ca  yassa  puggalassa uṭṭhahato ghaṭato vāyamato ājīvo abhinibbattati
puññato ca ayaṃ vuccati puggalo uṭṭhānaphalūpajīvī ca puññaphalūpajīvī ca.
   {128.3} Katamo ca puggalo neva uṭṭhānaphalūpajīvī no puññaphalūpajīvī
nerayikā neva uṭṭhānaphalūpajīvino no puññaphalūpajīvino.
   [129]  Kathañca  puggalo  tamo  hoti tamaparāyano idhekacco
puggalo nīce kule paccājāto hoti caṇḍālakule vā nesādakule vā
veṇakule vā rathakārakule vā pukkusakule vā dalidde appannapānabhojane
Kasiravuttike  yattha  kasirena  ghāsacchādo  labbhati  so  ca
hoti  dubbaṇṇo  duddasiko  okoṭimako  bahvābādho  kāṇo  vā
kuṇī  vā  khañjo  vā  pakkhahato  vā na lābhī annassa pānassa
vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa  so
kāyena  duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati
so kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati evaṃ puggalo tamo hoti tamaparāyano.
   {129.1} Kathañca puggalo tamo hoti jotiparāyano idhekacco
puggalo nīce kule paccājāto hoti caṇḍālakule vā nesādakule vā
veṇakule vā rathakārakule vā pukkusakule vā dalidde appannapānabhojane
kasiravuttike yattha kasirena ghāsacchādo labbhati so ca hoti dubbaṇṇo
duddasiko okoṭimako bahvābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato
vā  na lābhī annassa pānassa vatthassa yānassa mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kāyena  sucaritaṃ  carati vācāya sucaritaṃ
carati  manasā  sucaritaṃ  carati  so kāyena sucaritaṃ caritvā vācāya
sucaritaṃ  caritvā  manasā  sucaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati evaṃ puggalo tamo hoti jotiparāyano.
   {129.2} Kathañca puggalo joti hoti tamaparāyano idhekacco puggalo
ucce kule paccājāto hoti khattiyamahāsālakule vā brāhmaṇamahāsālakule
Vā   gahapatimahāsālakule  vā  aḍḍhe  mahaddhane  mahābhoge
pahūtajātarūparajate   pahūtavittūpakaraṇe   pahūtadhanadhaññe   so   ca
hoti  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya  vaṇṇapokkharatāya
samannāgato   lābhī   annassa   pānassa   vatthassa  yānassa
mālāgandhavilepanassa   seyyāvasathapadīpeyyassa   so   kāyena
duccaritaṃ  carati  vācāya  duccaritaṃ  carati  manasā  duccaritaṃ  carati
so  kāyena  duccaritaṃ  caritvā  vācāya  duccaritaṃ caritvā manasā
duccaritaṃ  caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati evaṃ puggalo joti hoti tamaparāyano.
   {129.3} Kathañca puggalo joti hoti jotiparāyano idhekacco
puggalo  ucce  kule  paccājāto  hoti  khattiyamahāsālakule vā
brāhmaṇamahāsālakule   vā   gahapatimahāsālakule   vā  aḍḍhe
mahaddhane    mahābhoge   pahūtajātarūparajate   pahūtavittūpakaraṇe
pahūtadhanadhaññe  so  ca  hoti  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko
paramāya   vaṇṇapokkharatāya   samannāgato   lābhī   annassa
pānassa     vatthassa     yānassa     mālagandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kāyena  sucaritaṃ  carati  vācāya
sucaritaṃ  carati  manasā  sucaritaṃ  carati  so kāyena sucaritaṃ caritvā
vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā  sucaritaṃ  caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  evaṃ  puggalo  joti
hoti jotiparāyano.
   [130] Kathañca puggalo oṇatoṇato hoti .pe. evaṃ puggalo
Oṇatoṇato  hoti  .  kathañca  puggalo  oṇatuṇṇato hoti .pe.
Evaṃ  puggalo  oṇatuṇṇato  hoti .  kathañca puggalo uṇṇatoṇato
hoti  .pe.  evaṃ puggalo uṇṇatoṇato hoti .  kathañca puggalo
uṇṇatuṇṇato hoti .pe. Evaṃ puggalo uṇṇatuṇṇato hoti.
     Tattha katame cattāro rukkhūpamā puggalā.
   [131] Cattāro rukkhā pheggu sāraparivāro sāro phegguparivāro
pheggu phegguparivāro sāro sāraparivāro.
   [132] Evameva cattārome rukkhūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ . katame cattāro. Pheggu sāraparivāro sāro phegguparivāro
pheggu phegguparivāro sāro sāraparivāro.
   {132.1} Kathañca puggalo pheggu hoti sāraparivāro idhekacco
puggalo  dussīlo  hoti  pāpadhammo parisā ca khvassa hoti sīlavatī
kalyāṇadhammā  evaṃ  puggalo  pheggu hoti sāraparivāro seyyathāpi
so rukkho pheggu sāraparivāro tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {132.2} Kathañca puggalo sāro hoti phegguparivāro idhekacco
puggalo  sīlavā hoti kalyāṇadhammo parisā ca khvassa hoti dussīlā
pāpadhammā evaṃ puggalo sāro hoti phegguparivāro seyyathāpi so
rukkho sāro phegguparivāro tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {132.3} Kathañca puggalo pheggu hoti phegguparivāro idhekacco
puggalo dussīlo hoti pāpadhammo parisāpissa hoti dussīlā pāpadhammā
evaṃ  puggalo  pheggu  hoti phegguparivāro seyyathāpi so rukkho
Pheggu phegguparivāro tathūpamo ayaṃ puggalo.
   {132.4} Kathañca puggalo sāro hoti sāraparivāro idhekacco
puggalo  sīlavā  hoti  kalyāṇadhammo  parisāpissa  hoti  sīlavatī
kalyāṇadhammā  evaṃ  puggalo  sāro hoti sāraparivāro seyyathāpi
so rukkho sāro sāraparivāro tathūpamo ayaṃ puggalo. Ime cattāro
rukkhūpamā puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   [133]  Katamo ca puggalo rūpappamāṇo rūpappasanno idhekacco
puggalo  ārohaṃ  vā  passitvā  pariṇāhaṃ  vā passitvā saṇṭhānaṃ
vā  passitvā pāripūriṃ vā passitvā tattha pamāṇaṃ gahetvā pasādaṃ
janeti ayaṃ vuccati puggalo rūpappamāṇo rūpappasanno.
   {133.1}  Katamo  ca  puggalo  ghosappamāṇo  ghosappasanno
idhekacco   puggalo   paravaṇṇanāya   parathomanāya  parapasaṃsanāya
paravaṇṇahārikāya  tattha  pamāṇaṃ  gahetvā pasādaṃ janeti ayaṃ vuccati
puggalo ghosappamāṇo ghosappasanno.
   {133.2}  Katamo  ca  puggalo  lūkhappamāṇo  lūkhappasanno
idhekacco  puggalo  cīvaralūkhaṃ  vā passitvā pattalūkhaṃ vā passitvā
senāsanalūkhaṃ  vā  passitvā  vividhaṃ vā dukkarakārikaṃ passitvā tattha
pamāṇaṃ  gahetvā  pasādaṃ  janeti  ayaṃ vuccati puggalo lūkhappamāṇo
lūkhappasanno.
   {133.3}  Katamo  ca  puggalo  dhammappamāṇo  dhammappasanno
idhekacco  puggalo  sīlaṃ vā passitvā samādhiṃ vā passitvā paññaṃ
vā  passitvā  tattha  pamāṇaṃ  gahetvā pasādaṃ janeti ayaṃ vuccati
Puggalo dhammappamāṇo dhammappasanno.
   [134] Kathañca puggalo attahitāya paṭipanno hoti no parahitāya
idhekacco  puggalo attanā sīlasampanno hoti no paraṃ sīlasampadāya
samādapeti  attanā  samādhisampanno  hoti  no paraṃ samādhisampadāya
samādapeti  attanā  paññāsampanno  hoti  no paraṃ paññāsampadāya
samādapeti  attanā  vimuttisampanno  hoti  no paraṃ vimuttisampadāya
samādapeti  attanā  vimuttiñāṇadassanasampanno  hoti  no  paraṃ
vimuttiñāṇadassanasampadāya  samādapeti  evaṃ  puggalo  attahitāya
paṭipanno hoti no parahitāya.
   {134.1}  Kathañca  puggalo  parahitāya  paṭipanno  hoti no
attahitāya   idhekacco   puggalo  attanā  na  sīlasampanno
hoti  paraṃ  sīlasampadāya  samādapeti  attanā  na  samādhisampanno
hoti  paraṃ  samādhisampadāya  samādapeti  attanā  na paññāsampanno
hoti  paraṃ  paññāsampadāya  samādapeti  attanā  na vimuttisampanno
hoti paraṃ vimuttisampadāya samādapeti attanā na vimuttiñāṇadassanasampanno
hoti  paraṃ  vimuttiñāṇadassanasampadāya  samādapeti  evaṃ  puggalo
parahitāya paṭipanno hoti no attahitāya.
   {134.2}  Kathañca  puggalo  attahitāya  ceva  paṭipanno
hoti  parahitāya  ca  idhekacco  puggalo attanā ca sīlasampanno
hoti  parañca  sīlasampadāya  samādapeti  attanā  ca samādhisampanno
hoti   parañca   samādhisampadāya   samādapeti   attanā  ca
paññāsampanno     hoti     parañca     paññāsampadāya
Samādapeti   attanā   ca   vimuttisampanno   hoti   parañca
vimuttisampadāya  samādapeti  attanā  ca  vimuttiñāṇadassanasampanno
hoti  parañca  vimuttiñāṇadassanasampadāya  samādapeti  evaṃ  puggalo
attahitāya ceva paṭipanno hoti parahitāya ca.
   {134.3} Kathañca puggalo neva attahitāya paṭipanno hoti no
parahitāya idhekacco puggalo attanā na sīlasampanno hoti no paraṃ
sīlasampadāya  samādapeti  attanā  na samādhisampanno hoti no paraṃ
samādhisampadāya  samādapeti  attanā  na  paññāsampanno  hoti no
paraṃ  paññāsampadāya  samādapeti  attanā  na  vimuttisampanno hoti
no  paraṃ  vimuttisampadāya  samādapeti  attanā na vimuttiñāṇadassana-
sampanno  hoti  no  paraṃ  vimuttiñāṇadassanasampadāya  samādapeti
evaṃ puggalo neva attahitāya paṭipanno hoti no parahitāya.
   [135] Kathañca puggalo attantapo hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto
idhekacco  puggalo  acelako  hoti muttācāro hatthāvalekhano na
ehibhadantiko  na  tiṭṭhabhadantiko nābhihaṭaṃ na udissa kataṃ na nimantanaṃ
sādiyati  so  na  kumbhīmukhā paṭiggaṇhāti na kalopimukhā paṭiggaṇhāti
na  eḷakamantaraṃ na daṇḍamantaraṃ na mūsalamantaraṃ na dvinnaṃ bhuñjamānānaṃ
na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya na saṅkittīsu na yattha
sā  upaṭṭhito  hoti  na  yattha  makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ
Na  maṃsaṃ  na  suraṃ  na merayaṃ na thusodakaṃ pivati so ekāgāriko
vā  hoti  ekālopiko dvāgāriko vā hoti dvālopiko .pe.
Sattāgāriko  vā  hoti  sattālopiko ekissāpi dattiyā yāpeti
dvīhipi  dattīhi  yāpeti .pe. sattihipi dattīhi yāpeti ekāhikampi
āhāraṃ   āhāreti  dvīhikampi  āhāraṃ  āhāreti  .pe.
Sattāhikampi  āhāraṃ  āhāreti  iti  evarūpaṃ  aḍḍhamāsikampi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati
   {135.1}  so sākabhakkho vā hoti sāmākabhakkho vā hoti
nīvārabhakkho  vā  hoti daddulabhakkho vā hoti haṭabhakkho vā hoti
kaṇabhakkho  vā  hoti  ācāmabhakkho  vā  hoti piññākabhakkho vā
hoti  tiṇabhakkho  vā  hoti gomayabhakkho vā hoti vanamūlaphalāhāro
yāpeti   pavattaphalabhojī  so  sāṇānipi  dhāreti  masāṇānipi
dhāreti  chavadussānipi  dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tirīṭānipi
dhāreti  ajinampi  dhāreti  ajinakkhipampi  dhāreti kusacirampi dhāreti
vākacīrampi  dhāreti  phalakacīrampi  dhāreti  kesakambalampi  dhāreti
vālakambalampi  dhāreti  ulukapakkhampi  dhāreti  kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocanānuyogamanuyutto    ubbhaṭṭhakopi   hoti
āsanapaṭikkhitto   ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi   hoti   kaṇṭakāpassaye   seyyaṃ   kappeti
sāyaṃtatiyakampi    udakorohanānuyogamanuyutto    viharati    iti
evarūpaṃ   anekavihitaṃ   kāyassa   ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
Viharati evaṃ puggalo attantapo hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto.
   {135.2} Kathañca puggalo parantapo hoti paraparitāpanānuyogamanuyutto
idhekacco puggalo orabbhiko hoti sūkariko māgaviko sākuṇiko luddo
macchaghātako  coro  coraghātako goghātako bandhanāgāriko ye vā
panaññepi  keci  kurūrakammantā  evaṃ  puggalo  parantapo  hoti
paraparitāpanānuyogamanuyutto  .  kathañca  puggalo  attantapo  ca
hoti     attaparitāpanānuyogamanuyutto    parantapo    ca
paraparitāpanānuyogamanuyutto  idhekacco  puggalo  rājā  vā  hoti
khattiyo  muddhābhisitto  brāhmaṇo  vā  mahāsālo so puratthimena
nagarassa  navaṃ  santhāgāraṃ  kārāpetvā  kesamassuṃ  ohāretvā
khurājinaṃ  nivāsetvā  sappitelena  kāyaṃ  abbhañjitvā  migavisāṇena
piṭṭhiṃ  kaṇḍuvamāno santhāgāraṃ pavisati saddhiṃ mahesiyā brāhmaṇena ca
purohitena  so  tattha  anantarahitāya  bhūmiyā  haritupalittāya seyyaṃ
kappeti  etissā gāviyā sarūpavacchāya yaṃ ekasmiṃ thane khīraṃ hoti
tena rājā yāpeti yaṃ dutiyasmiṃ thane khīraṃ hoti tena mahesī yāpeti
yaṃ  tatiyasmiṃ thane khīraṃ hoti tena brāhmaṇo purohito yāpeti yaṃ
catutthasmiṃ thane khīraṃ hoti tena aggiṃ juhati avasesena vacchako yāpeti
so evamāha ettakā usabhā haññantu yaññatthāya ettakā vacchatarā
haññantu  yaññatthāya  ettakā  vacchatariyo  haññantu  yaññatthāya
Ettakā  ajā  haññantu  yaññatthāya  ettakā  urabbhā  haññantu
yaññatthāya  ettakā  assā  haññantu  yaññatthāya  ettakā
rukkhā chijjantu yūpatthāya ettakā dabbā luyantu parihiṃsatthāyāti 1-
yepissa te honti dāsāti vā pessāti vā kammakarāti vā tepi
daṇḍatajjitā  bhayatajjitā  assumukhā  rudamānā  parikammāni  karonti
evaṃ  puggalo  attantapo  ca  hoti  attaparitāpanānuyogamanuyutto
parantapo ca paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   {135.3}  Kathañca  puggalo  neva  attantapo  ca hoti na
attaparitāpanānuyogamanuyutto    na    parantapo   ca   na
paraparitāpanānuyogamanuyutto   .   so  anattantapo  aparantapo
diṭṭheva   dhamme   nicchāto  nibbuto  sītībhūto  sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharati.
   {135.4} Idha tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ pakāseti . taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā
aññatarasmiṃ vā kule paccājāto . so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate
saddhaṃ   paṭilabhati   .   so   tena   saddhāpaṭilābhena
@Footnote: 1 parisanthāyātipi pāṭho.
Lābhena  samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso
rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā  na yidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ    ekantaparisuddhaṃ    saṅkhalikkhitaṃ    brahmacariyaṃ
carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . so aparena
samayena  appaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ
pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā ñātiparivaṭṭaṃ
pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   {135.5} So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati
   {135.6}  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā paṭivirato hoti
dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharati
   {135.7} abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī hoti ārācārī paṭivirato
methunā gāmadhammā
   {135.8} musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
saccasandho theto paccayiko avisaṃvādako lokassa
   {135.9} pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti ito
sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ
akkhātā  amūsaṃ bhedāya iti bhinnānaṃ vā sandhātā samāhitānaṃ vā
anuppadātā samaggārāmo samaggarato
Samagganandī samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti
   {135.10} pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā
sā  vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti
   {135.11}  samphappalāpaṃ  pahāya samphappalāpā paṭivirato hoti
kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā
kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {135.12}  So  bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  hoti
ekabhattiko hoti rattūparato virato vikālabhojanā naccagītavāditavisūkadassanā
paṭivirato  hoti  mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā  paṭivirato
hoti  uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato  hoti  jātarūparajatapaṭiggahaṇā
paṭivirato hoti
   {135.13}    āmakadhaññapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  itthīkumārīpaṭiggahaṇā  paṭivirato
hoti   dāsīdāsapaṭiggahaṇā   paṭivirato  hoti  ajeḷakapaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
hatthigavassavaḷavapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti   khettavatthupaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  dūteyyapahīnagamanānuyogā  paṭivirato hoti kayavikkayā
paṭivirato   hoti   tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā   paṭivirato   hoti
ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato  hoti  chedanavadhabandhaviparāmosa-
ālopasahasākārā paṭivirato hoti.
   {135.14}  So  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena
kucchiparihārikena      piṇḍapātena     so     yena
Yeneva  pakkamati  samādāyeva  pakkamati  seyyathāpi  nāma  pakkhī
sakuṇo  yena  yeneva  ḍeti  sapattabhārova  ḍeti evameva bhikkhu
santuṭṭho  hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena piṇḍapātena
so  yena  yeneva  pakkamati  samādāyeva pakkamati . so iminā
ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {135.15}  So  cakkhunā  rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati
sotena saddaṃ sutvā .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya
rasaṃ sāyitvā .pe. kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā .pe. manasā dhammaṃ
viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ  āpajjati  . so iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato
ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {135.16}   So  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite
pasārite    sampajānakārī    hoti    saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite sampajānakārī
hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti gate ṭhite nisinne
Sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   {135.17}  So  iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato
iminā  ca  ariyena  indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena
satisampajaññena  samannāgato  imāya  ca  ariyāya  santuṭṭhiyā
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ
kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke
pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ parisodheti
byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati sabbapāṇabhūtahitānukampī
byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho
viharati  ālokasaññī  sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ parisodheti
uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho
viharati akathaṅkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   {135.18} So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā
Ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena
paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā
pubbeva    somanassadomanassānaṃ    atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   {135.19}  So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammanīye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati . seyyathīdaṃ . ekampi jātiṃ dvepi jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattālīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {135.20}  So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammanīye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ   cutūpapātañāṇāya   cittaṃ   abhininnāmeti   .  so
Dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate  yathākammūpage  sutte  pajānāti ime vata bhonto sattā
kāyaduccaritena    samannāgatā    vacīduccaritena   samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannā  ime  vāpana  bhonto  sattā
kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena
samannāgatā     ariyānaṃ    anupavādakā    sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā   te   kāyassa   bhedā   parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti . so iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte   suvaṇṇe   dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte pajānāti.
   {135.21} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammanīye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya cittaṃ abhininnāmeti . so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti ime
āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ āsavanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti
Yathābhūtaṃ pajānāti . tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ   vimuccati   bhavāsavāpi   cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti .
Evaṃ  puggalo neva attantapo hoti na attaparitāpanānuyogamanuyutto
na  parantapo  na  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo
aparantapo  diṭṭheva  dhamme  nicchāto nibbuto sītībhūto sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharati.
   [136] Katamo ca puggalo sarāgo yassa puggalassa rāgo appahīno
ayaṃ vuccati puggalo sarāgo.
   {136.1} Katamo ca puggalo sadoso yassa puggalassa doso appahīno
ayaṃ vuccati puggalo sadoso.
   {136.2} Katamo ca puggalo samoho yassa puggalassa moho appahīno
ayaṃ vuccati puggalo samoho.
   {136.3} Katamo ca puggalo samāno yassa puggalassa māno appahīno
ayaṃ vuccati puggalo samāno.
   [137]  Kathañca  puggalo  lābhī  hoti  ajjhattaṃ cetosamathassa
na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  idhekacco  puggalo  lābhī hoti
rūpasahagatānaṃ vā arūpasahagatānaṃ vā samāpattīnaṃ na lābhī lokuttaramaggassa
vā  phalassa  vā  evaṃ puggalo lābhī hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
na lābhī adhipaññādhammavipassanāya.
   {137.1}  Kathañca  puggalo lābhī hoti adhipaññādhammavipassanāya
na    lābhī    ajjhattaṃ    cetosamathassa    idhekacco
Puggalo  lābhī  hoti  lokuttaramaggassa  vā  phalassa vā na lābhī
rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā  samāpattīnaṃ  evaṃ  puggalo
lābhī hoti adhipaññādhammavipassanāya na lābhī ajjhattaṃ cetosamathassa.
   {137.2} Kathañca puggalo lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
lābhī  ca  adhipaññādhammavipassanāya  idhekacco  puggalo  lābhī hoti
rūpasahagatānaṃ  vā arūpasahagatānaṃ vā samāpattīnaṃ lābhī lokuttaramaggassa
vā phalassa vā evaṃ puggalo lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
lābhī ca adhipaññādhammavipassanāya.
   {137.3} Kathañca puggalo neva lābhī hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
na lābhī adhipaññādhammavipassanāya idhekacco puggalo neva lābhī hoti
rūpasahagatānaṃ  vā  arūpasahagatānaṃ  vā  samāpattīnaṃ  na  lābhī
lokuttaramaggassa  vā  phalassa  vā evaṃ puggalo neva lābhī hoti
ajjhattaṃ cetosamathassa na lābhī adhipaññādhammavipassanāya.
   [138]  Katamo  ca  puggalo  anusotagāmī idhekacco puggalo
kāme  ca  paṭisevati  pāpañca  kammaṃ  karoti ayaṃ vuccati puggalo
anusotagāmī.
   {138.1}  Katamo ca puggalo paṭisotagāmī idhekacco puggalo
kāme  ca  na  paṭisevati  pāpañca  kammaṃ  na karoti so sahāpi
dukkhena  sahāpi  domanassena assumukhenapi rudamāno paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ carati ayaṃ vuccati puggalo paṭisotagāmī.
   {138.2}   Katamo  ca  puggalo  ṭhitatto  idhekacco
puggalo pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
Saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo tasmā lokā ayaṃ vuccati puggalo ṭhitatto.
   {138.3} Katamo ca puggalo tiṇṇo pāragato thale tiṭṭhati brāhmaṇo
idhekacco  puggalo āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati
ayaṃ vuccati puggalo tiṇṇo pāragato thale tiṭṭhati brāhmaṇo.
   [139]  Kathañca  puggalo  appassuto  hoti sutena anupapanno
idhekaccassa  puggalassa  appakaṃ  sutaṃ hoti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ
gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ vedallaṃ so tassa appakassa
sutassa  na  atthamaññāya  na  dhammamaññāya  na  dhammānudhammapaṭipanno
hoti evaṃ puggalo appassuto hoti sutena anupapanno.
   {139.1}  Kathañca  puggalo appassuto hoti sutena upapanno
idhekaccassa  puggalassa  appakaṃ  sutaṃ hoti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ
gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  so  tassa
appakassa  sutassa  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno
hoti evaṃ puggalo appassuto hoti sutena upapanno.
   {139.2}   Kathañca  puggalo  bahussuto  hoti  sutena
anupapanno  idhekaccassa  puggalassa  bahukaṃ  sutaṃ  hoti  suttaṃ
geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ   so   tassa   bahukassa  sutassa  na  atthamaññāya
na  dhammamaññāya  na  dhammānudhammapaṭipanno  hoti  evaṃ  puggalo
Bahussuto hoti sutena anupapanno.
   {139.3}  Kathañca  puggalo  bahussuto hoti sutena upapanno
idhekaccassa puggalassa bahukaṃ sutaṃ hoti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ
udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ vedallaṃ so tassa bahukassa sutassa
atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  hoti  evaṃ puggalo
bahussuto hoti sutena upapanno.
   [140]  Katamo  ca  puggalo  samaṇamacalo  idhekacco puggalo
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo
niyato sambodhiparāyano ayaṃ vuccati puggalo samaṇamacalo.
   {140.1} Katamo ca puggalo samaṇapadumo idhekacco puggalo tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hoti sakideva
imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti ayaṃ vuccati puggalo samaṇapadumo.
   {140.2} Katamo ca puggalo samaṇapuṇḍarīko idhekacco puggalo
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti
tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo tasmā lokā ayaṃ vuccati puggalo
samaṇapuṇḍarīko.
   {140.3} Katamo ca puggalo samaṇesu samaṇasukhumālo idhekacco
puggalo  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati ayaṃ vuccati puggalo
samaṇesu samaṇasukhumāloti.
          Catukkaniddeso niṭṭhito.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 180-219. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=3599              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=3599              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=104&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=619              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=1845              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=1845              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]