ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

           Pañcakaniddeso
   [141] Tatra yvāyaṃ puggalo ārambhati ca vippaṭisārī ca hoti
tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa
te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā aparisesā nirujjhanti so
evamassa  vacanīyo  āyasmato  kho  ārambhajā  āsavā saṃvijjanti
vippaṭisārajā  āsavā  pavaḍḍhanti  sādhu  vatāyasmā  ārambhaje
āsave  pahāya  vippaṭisāraje āsave paṭivinodetvā cittaṃ paññañca
bhāvetu evamāyasmā amunā pañcamena puggalena samasamo bhavissatīti.
   {141.1} Tatra yvāyaṃ puggalo ārambhati na vippaṭisārī hoti tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ nappajānāti yatthassa te uppannā
pāpakā  akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti so evamassa vacanīyo
āyasmato  kho  ārambhajā āsavā saṃvijjanti vippaṭisārajā āsavā
nappavaḍḍhanti  sādhu  vatāyasmā  ārambhaje  āsave  pahāya  cittaṃ
paññañca  bhāvetu  evamāyasmā  amunā pañcamena puggalena samasamo
bhavissatīti.
   {141.2} Tatra yvāyaṃ puggalo na ārambhati vippaṭisārī hoti
tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa
te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā aparisesā nirujjhanti so
evamassa  vacanīyo  āyasmato kho ārambhajā āsavā na saṃvijjanti
Vippaṭisārajā  āsavā  pavaḍḍhanti  sādhu  vatāyasmā  vippaṭisāraje
āsave  paṭivinodetvā  cittaṃ  paññañca  bhāvetu  evamāyasmā
amunā pañcamena puggalena samasamo bhavissatīti.
   {141.3} Tatra yvāyaṃ puggalo na ārambhati na vippaṭisārī hoti
tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti yatthassa te
uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti so evamassa
vacanīyo āyasmato kho ārambhajā āsavā na saṃvijjanti vippaṭisārajā
āsavā  nappavaḍḍhanti  sādhu  vatāyasmā  cittaṃ  paññañca  bhāvetu
evamāyasmā  amunā  pañcamena  puggalena  samasamo  bhavissatīti .
Ime cattāro puggalā amunā pañcamena puggalena evaṃ ovadiyamānā
evamanusāsiyamānā anupubbena āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇanti.
   [142]  Kathañca  puggalo datvā avajānāti idhekacco puggalo
yassa  puggalassa  deti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
tassa  evaṃ  hoti  ahaṃ  dammi  ayaṃ  pana  paṭiggaṇhātīti  tamenaṃ
datvā avajānāti evaṃ puggalo datvā avajānāti.
   {142.1} Kathañca puggalo saṃvāsena avajānāti idhekacco puggalo
yena puggalena saddhiṃ saṃvasati dve vā tīṇi vā vassāni tamenaṃ saṃvāsena
avajānāti evaṃ puggalo saṃvāsena avajānāti.
   {142.2}  Kathañca  puggalo  ādheyyamukho  hoti  idhekacco
puggalo  parassa  vaṇṇe  vā  avaṇṇe vā bhāsiyamāne khippaññeva
adhimuccitā    hoti    evaṃ    puggalo    ādheyyamukho
Hoti.
   {142.3}  Kathañca  puggalo  lolo hoti idhekacco puggalo
ittarasaddho  hoti  ittarabhatti  ittarapemo  ittarappasādo  evaṃ
puggalo lolo hoti.
   {142.4}  Kathañca  puggalo  mando momūho hoti idhekacco
puggalo  kusalākusale  dhamme  na  jānāti  sāvajjānavajje dhamme
na  jānāti  hīnappaṇīte  dhamme  na  jānāti  kaṇhasukkasappaṭibhāge
dhamme na jānāti evaṃ puggalo mando momūho hoti.
       Tattha katame pañca yodhājīvūpamā puggalā
   [143]  Pañca  yodhājīvā  idhekacco  yodhājīvo rajaggaññeva
disvā  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ
evarūpopi idhekacco yodhājīvo hoti ayaṃ paṭhamo yodhājīvo santo
saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {143.1}  Puna  caparaṃ  idhekacco  yodhājīvo  sahati rajaggaṃ
apica  kho  dhajaggaññeva  disvā  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati
na  sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evarūpopi idhekacco yodhājīvo hoti
ayaṃ dutiyo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {143.2} Puna caparaṃ idhekacco yodhājīvo sahati rajaggaṃ sahati
dhajaggaṃ  apica kho ussādanaññeva sutvā saṃsīdati visīdati na santhambhati
na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evarūpopi idhekacco yodhājīvo hoti ayaṃ
tatiyo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {143.3} Puna caparaṃ idhekacco yodhājīvo sahati rajaggaṃ sahati dhajaggaṃ
sahati  ussādanaṃ  apica kho sampahāre haññati byāpajjati evarūpopi
idhekacco    yodhājīvo    hoti    ayaṃ    catuttho
Yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {143.4} Puna caparaṃ idhekacco yodhājīvo sahati rajaggaṃ sahati dhajaggaṃ
sahati ussādanaṃ sahati sampahāraṃ so taṃ saṅgāmaṃ abhivijinitvā vijitasaṅgāmo
tameva saṅgāmasīsaṃ ajjhāvasati evarūpopi idhekacco yodhājīvo hoti ayaṃ
pañcamo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ. Ime pañca yodhājīvā
santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   [144] Evameva pañcime yodhājīvūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
bhikkhūsu . katame pañca . idhekacco bhikkhu rajaggaññeva disvā saṃsīdati
visīdati  na santhambhati na sakkoti brahmacariyaṃ santānetuṃ sikkhādubbalyaṃ
āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati . kimassa rajaggasmiṃ .
Idha bhikkhu suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī vā kumārī
vā  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  paramāya  vaṇṇapokkharatāya
samannāgatāti so taṃ sutvā saṃsīdati visīdati na santhambhati na sakkoti
brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya
hīnāyāvattati idamassa rajaggasmiṃ.
   {144.1} Seyyathāpi so yodhājīvo rajaggaññeva disvā saṃsīdati
visīdati na santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ tathūpamo ayaṃ puggalo.
Evarūpopi idhekacco puggalo hoti . Ayaṃ paṭhamo yodhājīvūpamo puggalo
santo saṃvijjamāno bhikkhūsu . puna caparaṃ idhekacco bhikkhu sahati rajaggaṃ
apica   kho   dhajaggaññeva   disvā   saṃsīdati   visīdati  na
Santhambhati  na  sakkoti  brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ
āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati . kimassa dhajaggasmiṃ .
Idha bhikkhu na heva kho suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī
vā kumārī vā abhirūpā dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgatāti  apica kho sāmaṃ passati itthiṃ vā kumāriṃ vā abhirūpaṃ
dassanīyaṃ  pāsādikaṃ  paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgataṃ  so
taṃ  disvā  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati  na sakkoti brahmacariyaṃ
santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ   paccakkhāya
hīnāyāvattati idamassa dhajaggasmiṃ.
   {144.2}  Seyyathāpi so yodhājīvo sahati rajaggaṃ apica kho
dhajaggaññeva  disvā  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati  na  sakkoti
saṅgāmaṃ otarituṃ tathūpamo ayaṃ puggalo . Evarūpopi idhekacco puggalo
hoti. Ayaṃ dutiyo yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {144.3} Puna caparaṃ idhekacco bhikkhu sahati rajaggaṃ sahati dhajaggaṃ
apica  kho  ussādanaññeva  sutvā  saṃsīdati visīdati na santhambhati na
sakkoti  brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvattati  .  kimassa  ussādanāya  .  idha bhikkhuṃ
araññagataṃ  vā  rukkhamūlagataṃ  vā  suññāgāragataṃ  vā  mātugāmo
upasaṅkamitvā   ūhasati   ullapati  ujjagghati  upphaṇḍeti  so
mātugāmena    ūhasiyamāno    ullapiyamāno   ujjagghiyamāno
upphaṇḍiyamāno  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati  na  sakkoti
Brahmacariyaṃ   santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ
paccakkhāya hīnāyāvattati idamassa ussādanāya.
   {144.5}  Seyyathāpi  so  yodhājīvo  sahati  rajaggaṃ sahati
dhajaggaṃ  apica  kho  ussādanaññeva  sutvā  saṃsīdati  visīdati
na  santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ tathūpamo ayaṃ puggalo .
Evarūpopi  idhekacco  puggalo  hoti . ayaṃ tatiyo yodhājīvūpamo
puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {144.6}  Puna  caparaṃ  idhekacco  bhikkhu sahati rajaggaṃ sahati
dhajaggaṃ  sahati  ussādanaṃ apica kho sampahāre haññati byāpajjati .
Kimassa  sampahārasmiṃ  .  idha  bhikkhuṃ araññagataṃ vā rukkhamūlagataṃ vā
suññāgāragataṃ   vā   mātugāmo   upasaṅkamitvā   abhinisīdati
abhinipajjati   ajjhottharati   so   mātugāmena   abhinisīdiyamāno
abhinipajjiyamāno    ajjhotthariyamāno    sikkhaṃ    apaccakkhāya
dubbalyaṃ   anāvikatvā   methunaṃ   dhammaṃ   paṭisevati  idamassa
sampahārasmiṃ.
   {144.7}  Seyyathāpi  so  yodhājīvo  sahati  rajaggaṃ sahati
dhajaggaṃ  sahati  ussādanaṃ  apica  kho  sampahāre haññati byāpajjati
tathūpamo  ayaṃ  puggalo  . evarūpopi idhekacco puggalo hoti .
Ayaṃ catuttho yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {144.8}  Puna  caparaṃ  idhekacco  bhikkhu sahati rajaggaṃ sahati
dhajaggaṃ  sahati ussādanaṃ sahati sampahāraṃ so taṃ saṅgāmaṃ abhivijinitvā
vijitasaṅgāmo   tameva   saṅgāmasīsaṃ   ajjhāvasati  .  kimassa
saṅgāmavijayasmiṃ  .  idha  bhikkhuṃ  araññagataṃ  vā  rukkhamūlagataṃ  vā
suññāgāragataṃ     vā     mātugāmo     upasaṅkamitvā
Abhinisīdati   abhinipajjati   ajjhottharati   .  so  mātugāmena
abhinisīdiyamāno      abhinipajjiyamāno      ajjhotthariyamāno
viniveṭhetvā vinimocetvā yena kāmaṃ pakkamati.
   {144.9}  So  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ
pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ .
So  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā suññāgāragato vā nisīdati
pallaṅkaṃ  ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā .
So  abhijjhaṃ  loke  pahāya vigatābhijjhena cetasā viharati abhijjhāya
cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī    byāpādapadosā   cittaṃ   parisodheti
thīnamiddhaṃ   pahāya   vigatathīnamiddho  viharati  ālokasaññī  sato
sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya
anuddhato   viharati   ajjhattaṃ   vūpasantacitto   uddhaccakukkuccā
cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati akathaṅkathī
kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   {144.10} So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
vitakkavicārānaṃ  vūpasamāya  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati.
   {144.11} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammanīye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya cittaṃ abhininnāmeti . so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
Ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ āsavanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {144.12} Tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ
vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati avijjāsavāpi cittaṃ vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti pajānāti . idamassa saṅgāmavijayasmiṃ .
Seyyathāpi so yodhājīvo sahati rajaggaṃ sahati dhajaggaṃ sahati ussādanaṃ
sahati  sampahāraṃ  so  taṃ saṅgāmaṃ abhivijinitvā vijitasaṅgāmo tameva
saṅgāmasīsaṃ ajjhāvasati tathūpamo ayaṃ puggalo . evarūpopi idhekacco
puggalo hoti . ayaṃ pañcamo yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno
bhikkhūsu. Ime pañca yodhājīvūpamā puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsu.
   [145] Tattha katame pañca piṇḍapātikā . mandattā momūhattā
piṇḍapātiko   hoti   pāpiccho   icchāpakato   piṇḍapātiko
hoti  ummādā  cittavikkhepā  piṇḍapātiko  hoti  vaṇṇitaṃ buddhehi
buddhasāvakehīti  piṇḍapātiko  hoti  apica  appicchaṃyeva  nissāya
santuṭṭhiṃyeva  nissāya  sallekhaṃyeva  nissāya  idamatthitaṃyeva  nissāya
piṇḍapātiko  hoti . tatra yvāyaṃ piṇḍapātiko appicchaṃyeva nissāya
Santuṭṭhiṃyeva  nissāya  sallekhaṃyeva  nissāya  idamatthitaṃyeva  nissāya
piṇḍapātiko  ayaṃ  imesaṃ  pañcannaṃ  piṇḍapātikānaṃ  aggo  ca
seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca.
   {145.1} Seyyathāpi nāma gavā khīraṃ khīramhā dadhi dadhimhā navanītaṃ
navanītamhā  sappi  sappimhā sappimaṇḍo sappimaṇḍaṃ tattha aggamakkhāyati
evameva yvāyaṃ piṇḍapātiko appicchaṃyeva nissāya santuṭṭhiṃyeva nissāya
sallekhaṃyeva  nissāya  idamatthitaṃyeva  nissāya piṇḍapātiko hoti ayaṃ
imesaṃ  pañcannaṃ  piṇḍapātikānaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca
uttamo ca pavaro ca. Ime pañca piṇḍapātikā.
   [146]   Tattha   katame  pañca  khalupacchābhattikā  pañca
ekāsanikā  pañca  paṃsukūlikā  pañca  tecīvarikā  pañca  āraññikā
pañca  rukkhamūlikā  pañca  abbhokāsikā  pañca  nesajjikā  pañca
yathāsanthatikā
   {146.1}  tattha  katame  pañca  sosānikā  .  mandattā
momūhattā  sosāniko  hoti  pāpiccho  icchāpakato  sosāniko
hoti  ummādā  cittavikkhepā  sosāniko  hoti  vaṇṇitaṃ  buddhehi
buddhasāvakehīti  sosāniko  hoti  apica  appicchaṃyeva  nissāya
santuṭṭhiṃyeva  nissāya  sallekhaṃyeva  nissāya  idamatthitaṃyeva  nissāya
sosāniko  hoti  .  tatra yvāyaṃ sosāniko appicchaṃyeva nissāya
santuṭṭhiṃyeva  nissāya  sallekhaṃyeva  nissāya  idamatthitaṃyeva  nissāya
sosāniko  ayaṃ  imesaṃ  pañcannaṃ  sosānikānaṃ  aggo ca seṭṭho
Ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca.
   {146.2} Seyyathāpi nāma gavā khīraṃ khīramhā dadhi dadhimhā navanītaṃ
navanītamhā  sappi  sappimhā sappimaṇḍo sappimaṇḍaṃ tattha aggamakkhāyati
evameva yvāyaṃ sosāniko appicchaṃyeva nissāya santuṭṭhiṃyeva nissāya
sallekhaṃyeva nissāya idamatthitaṃyeva nissāya sosāniko hoti ayaṃ imesaṃ
pañcannaṃ sosānikānaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro
ca. Ime pañca sosānikāti.
          Pañcakaniddeso niṭṭhito.
            -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 220-229. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=4434              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=4434              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=141&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=656              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=2487              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=2487              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]