ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

        Asaṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso
   [189]  Rūpakkhandhena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā tehi dhammehi ye
dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena asaṅgahitā dhātusaṅgahena
asaṅgahitā   te   dhammā   katīhi   khandhehi   katīhāyatanehi
Katīhi dhātūhi asaṅgahitā te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena
sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [190]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena  ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi ye dhammā te
dhammā dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [191]  Viññāṇakkhandhena  ye  dhammā manāyatanena ye dhammā
cakkhuviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  .pe.  manodhātuyā  ye  dhammā
manoviññāṇadhātuyā  ye dhammā manindriyena ye dhammā khandhasaṅgahena
asaṅgahitā    āyatanasaṅgahena    asaṅgahitā    dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā catūhi khandhehi
ekādasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [192]  Cakkhvāyatanena  ye  dhammā  .pe. phoṭṭhabbāyatanena
ye  dhammā  cakkhudhātuyā  ye  dhammā .pe. phoṭṭhabbadhātuyā ye
dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena asaṅgahitā dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  te  dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [193]  Dhammāyatanena  ye  dhammā  dhammadhātuyā  ye dhammā
itthindriyena  ye  dhammā  purisindriyena  ye dhammā jīvitindriyena
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
Dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā
ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [194]  Samudayasaccena  ye  dhammā  maggasaccena  ye dhammā
nirodhasaccena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā
te  dhammā  dvīhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi  dhātūhi
asaṅgahitā.
   [195] Cakkhundriyena ye dhammā .pe. kāyindriyena ye dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [196]  Sukhindriyena  ye  dhammā  dukkhindriyena  ye dhammā
somanassindriyena ye dhammā domanassindriyena ye dhammā upekkhindriyena
ye  dhammā  saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena  ye
dhammā satindriyena ye dhammā samādhindriyena ye dhammā paññindriyena
ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye  dhammā  aññātāvindriyena  ye  dhammā  avijjāya  ye
dhammā avijjāpaccayā saṅkhārena ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye  dhammā  te dhammā dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi
Dhātūhi asaṅgahitā.
   [197]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇena  ye  dhammā khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā
tehi dhammehi ye dhammā te dhammā catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [198]  Viññāṇapaccayā  nāmarūpena  ye  dhammā khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā
tehi dhammehi ye dhammā te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena
sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [199]  Nāmarūpapaccayā  saḷāyatanena  ye dhammā khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā
tehi  dhammehi ye dhammā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena
ekāya dhātuyā asaṅgahitā.
   [200]  Saḷāyatanapaccayā  phassena  ye  dhammā  phassapaccayā
vedanāya ye dhammā vedanāpaccayā taṇhāya ye dhammā taṇhāpaccayā
upādānena   ye   dhammā   kammabhavena   ye   dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā dvīhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [201]  Arūpabhavena  ye  dhammā  nevasaññānāsaññābhavena ye
Dhammā  catuvokārabhavena  ye  dhammā  iddhipādena  ye  dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi ye dhammā te dhammā ekena khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [202]  Asaññābhavena ye dhammā ekavokārabhavena ye dhammā
jātiyā  ye  dhammā  jarāya  ye  dhammā  maraṇena  ye dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  te  dhammā  ekena
khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [203] Paridevena ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā   dhātusaṅgahena   asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  te  dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  aṭṭhahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [204]  Sokena  ye dhammā dukkhena ye dhammā domanassena
ye  dhammā  upāyāsena  ye  dhammā  satipaṭṭhānena  ye dhammā
sammappadhānena  ye  dhammā  jhānena  ye  dhammā  appamaññāya
ye  dhammā  pañcahi  indriyehi  ye  dhammā  pañcahi balehi ye
dhammā  sattahi  bojjhaṅgehi  ye  dhammā  ariyena  aṭṭhaṅgikena
maggena  ye  dhammā  phassena  ye  dhammā vedanāya ye dhammā
saññāya  ye  dhammā  cetanāya  ye  dhammā  adhimokkhena  ye
Dhammā manasikārena ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā   dhātusaṅgahena   asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  te  dhammā  dvīhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi  sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [205] Cittena ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā   dhātusaṅgahena   asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  te  dhammā  catūhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi ekādasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [206]  Kusalehi  dhammehi  ye dhammā akusalehi dhammehi ye
dhammā  sukhāya  vedanāya  sampayuttehi dhammehi ye dhammā dukkhāya
vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā  vipākehi  dhammehi ye dhammā
vipākadhammadhammehi  ye  dhammā  anupādinnānupādāniyehi dhammehi ye
dhammā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikehi dhammehi ye dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikehi
dhammehi   ye   dhammā   savitakkasavicārehi   dhammehi   ye
dhammā  avitakkavicāramattehi dhammehi ye dhammā pītisahagatehi dhammehi
ye  dhammā  sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  upekkhāsahagatehi
dhammehi  ye  dhammā  dassanena  pahātabbehi  dhammehi ye dhammā
bhāvanāya pahātabbehi dhammehi ye dhammā dassanena pahātabbahetukehi
dhammehi   ye  dhammā  bhāvanāya  pahātabbahetukehi  dhammehi
Ye  dhammā  ācayagāmīhi  dhammehi ye dhammā apacayagāmīhi dhammehi
ye  dhammā  sekkhehi  dhammehi  ye  dhammā  asekkhehi dhammehi
ye dhammā mahaggatehi dhammehi ye dhammā appamāṇehi dhammehi ye
dhammā  parittārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  mahaggatārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  appamāṇārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā
hīnehi dhammehi ye dhammā paṇītehi dhammehi ye dhammā micchattaniyatehi
dhammehi  ye  dhammā  sammattaniyatehi  dhammehi  ye  dhammā
maggārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  maggahetukehi  dhammehi  ye
dhammā  maggādhipatīhi  dhammehi  ye  dhammā atītārammeṇehi dhammehi
ye dhammā anāgatārammaṇehi dhammehi ye dhammā paccuppannārammaṇehi
dhammehi   ye   dhammā   ajjhattārammaṇehi   dhammehi   ye
dhammā  bahiddhārammaṇehi  dhammehi  ye dhammā ajjhattabahiddhārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā   dhātusaṅgahena   asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  te  dhammā  ekena  khandhena  dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [207] Sanidassanasappaṭighehi dhammehi ye dhammā anidassanasappaṭighehi
dhammehi  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena
asaṅgahitā   dhātusaṅgahena   asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  te  dhammā  catūhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  aṭṭhahi dhātūhi
Asaṅgahitā.
   [208]  Hetūhi  dhammehi  ye dhammā hetūhi ceva sahetukehi
ca dhammehi ye dhammā hetūhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye
dhammā   khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā
dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [209] Sahetukehi dhammehi ye dhammā hetusampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  sahetukehi  ceva  na ca hetūhi dhammehi ye dhammā
hetusampayuttehi  ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā na hetūhi
dhammehi  sahetukehi  dhammehi  ye  dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye  dhammā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [210]  Appaccayehi  dhammehi  ye dhammā asaṅkhatehi dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā
dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [211]  Sanidassanehi  dhammehi  ye dhammā sappaṭighehi dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā
Catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [212]  Rapīhi  dhammehi  ye  dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye  dhammā  te  dhammā  ekena khandhena ekenāyatanena sattahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [213]  Arūpīhi  dhammehi ye dhammā lokuttarehi dhammehi ye
dhammā   khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā
ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [214] Āsavehi dhammehi ye dhammā āsavehi ceva sāsavehi
ca dhammehi ye dhammā āsavehi ceva āsavasampayuttehi ca dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā
dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [215]  Anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā  āsavasampayuttehi
dhammehi  ye  dhammā  āsavasampayuttehi  ceva  no  ca āsavehi
dhammehi ye dhammā āsavavippayuttehi anāsavehi dhammehi ye dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi ye dhammā te dhammā ekena khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [216]  Saññojanehi  dhammehi  ye  dhammā  ganthehi dhammehi
ye  dhammā  oghehi  dhammehi  ye  dhammā yogehi dhammehi ye
dhammā  nīvaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā  parāmāsehi dhammehi ye
dhammā  parāmāsehi  ceva  parāmaṭṭhehi  ca  dhammehi  ye dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena
asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā te dhammā dvīhi khandhehi
ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [217]  Aparāmaṭṭhehi  dhammehi ye dhammā parāmāsasampayuttehi
dhammehi  ye  dhammā  parāmāsavippayuttehi  aparāmaṭṭhehi  dhammehi
ye dhammā sārammaṇehi dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye  dhammā  te  dhammā  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  dasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [218] Anārammaṇehi dhammehi ye dhammā no cittehi dhammehi
ye  dhammā  cittavippayuttehi  dhammehi  ye  dhammā cittavisaṃsaṭṭhehi
dhammehi  ye dhammā cittasamuṭṭhānehi dhammehi ye dhammā cittasahabhūhi
dhammehi  ye  dhammā cittānuparivattīhi dhammehi ye dhammā bāhirehi
dhammehi  ye  dhammā  upādādhammehi  ye  dhammā  khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā
tehi dhammehi ye dhammā te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena
Sattahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [219]  Cittehi  dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye  dhammā te dhammā catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi ekādasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [220] Cetasikehi dhammehi ye dhammā cittasampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi dhammehi ye dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi
dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi  dhammehi ye dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi  dhammehi  ye  dhammā  khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā tehi
dhammehi  ye  dhammā  te dhammā dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [221] Ajjhattikehi dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye dhammā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
asaṅgahitā.
   [222]  Upādānehi  dhammehi  ye  dhammā kilesehi dhammehi
ye  dhammā  kilesehi  ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā
kilesehi  ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi ceva
kilesasampayuttehi  ca  dhammehi  ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
Āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā  dhātusaṅgahena  asaṅgahitā tehi dhammehi
ye  dhammā  te dhammā dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [223] Asaṅkilesikehi dhammehi ye dhammā saṅkiliṭṭhehi dhammehi
ye  dhammā  kilesasampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā  saṅkiliṭṭhehi
ceva  no ca kilesehi dhammehi ye dhammā kilesasampayuttehi ceva
no ca kilesehi dhammehi ye dhammā kilesavippayuttehi asaṅkilesikehi
dhammehi  ye  dhammā  dassanena  pahātabbehi  dhammehi ye dhammā
bhāvanāya pahātabbehi dhammehi ye dhammā dassanena pahātabbahetukehi
dhammehi  ye dhammā bhāvanāya pahātabbahetukehi dhammehi ye dhammā
savitakkehi  dhammehi  ye  dhammā  savicārehi  dhammehi ye dhammā
sappītikehi  dhammehi  ye  dhammā  pītisahagatehi dhammehi ye dhammā
sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  upekkhāsahagatehi  dhammehi ye
dhammā  na  kāmāvacarehi  dhammehi ye dhammā rūpāvacarehi dhammehi
ye  dhammā  arūpāvacarehi  dhammehi  ye  dhammā  apariyāpannehi
dhammehi  ye  dhammā  niyyānikehi  dhammehi  ye  dhammā niyatehi
dhammehi  ye  dhammā  anuttarehi  dhammehi  ye  dhammā  saraṇehi
dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena asaṅgahitā
dhātusaṅgahena  asaṅgahitā  tehi  dhammehi  ye dhammā khandhasaṅgahena
asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā te
Dhammā  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi asaṅgahitā . te
dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
     Rūpañca dhammāyatanaṃ dhammadhātu itthī pumaṃ
     jīvitaṃ nāmarūpaṃ dve bhavā jāti jarā maccu
     rūpaṃ anārammaṇaṃ no cittaṃ cittena vippayuttaṃ
     visaṃsaṭṭhaṃ samuṭṭhānaṃ sahabhu anuparivatti
     bāhiraṃ upādā dve vīsati esa nayo subuddho.
       Asaṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso niṭṭhito.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 41-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=814              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=814              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=189&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=189              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=317              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=317              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]