ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathādhātukathā-Puggalapaññatti

        Asangahitenaasangahitapadaniddeso
   [189]  Rupakkhandhena  ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita
ayatanasangahena asangahita dhatusangahena asangahita tehi dhammehi ye
dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena asangahita dhatusangahena
asangahita   te   dhamma   katihi   khandhehi   katihayatanehi
Katihi dhatuhi asangahita te dhamma ekena khandhena ekenayatanena
sattahi dhatuhi asangahita.
   [190]  Vedanakkhandhena ye dhamma sannakkhandhena ye dhamma
sankharakkhandhena  ye dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena
asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi ye dhamma te
dhamma dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [191]  Vinnanakkhandhena  ye  dhamma manayatanena ye dhamma
cakkhuvinnanadhatuya  ye  dhamma  .pe.  manodhatuya  ye  dhamma
manovinnanadhatuya  ye dhamma manindriyena ye dhamma khandhasangahena
asangahita    ayatanasangahena    asangahita    dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma catuhi khandhehi
ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi asangahita.
   [192]  Cakkhvayatanena  ye  dhamma  .pe. photthabbayatanena
ye  dhamma  cakkhudhatuya  ye  dhamma .pe. photthabbadhatuya ye
dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena asangahita dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma  te  dhamma  catuhi
khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi asangahita.
   [193]  Dhammayatanena  ye  dhamma  dhammadhatuya  ye dhamma
itthindriyena  ye  dhamma  purisindriyena  ye dhamma jivitindriyena
ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita
Dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma
ekena khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [194]  Samudayasaccena  ye  dhamma  maggasaccena  ye dhamma
nirodhasaccena  ye  dhamma  khandhasangahena asangahita ayatanasangahena
asangahita  dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma
te  dhamma  dvihi  khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi  dhatuhi
asangahita.
   [195] Cakkhundriyena ye dhamma .pe. kayindriyena ye dhamma
khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma catuhi khandhehi
dvihayatanehi atthahi dhatuhi asangahita.
   [196]  Sukhindriyena  ye  dhamma  dukkhindriyena  ye dhamma
somanassindriyena ye dhamma domanassindriyena ye dhamma upekkhindriyena
ye  dhamma  saddhindriyena  ye  dhamma  viriyindriyena  ye
dhamma satindriyena ye dhamma samadhindriyena ye dhamma pannindriyena
ye  dhamma  anannatannassamitindriyena  ye  dhamma  annindriyena
ye  dhamma  annatavindriyena  ye  dhamma  avijjaya  ye
dhamma avijjapaccaya sankharena ye dhamma khandhasangahena asangahita
ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye  dhamma  te dhamma dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi
Dhatuhi asangahita.
   [197]  Sankharapaccaya  vinnanena  ye  dhamma khandhasangahena
asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita
tehi dhammehi ye dhamma te dhamma catuhi khandhehi ekadasahayatanehi
ekadasahi dhatuhi asangahita.
   [198]  Vinnanapaccaya  namarupena  ye  dhamma khandhasangahena
asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita
tehi dhammehi ye dhamma te dhamma ekena khandhena ekenayatanena
sattahi dhatuhi asangahita.
   [199]  Namarupapaccaya  salayatanena  ye dhamma khandhasangahena
asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita
tehi  dhammehi ye dhamma te dhamma tihi khandhehi ekenayatanena
ekaya dhatuya asangahita.
   [200]  Salayatanapaccaya  phassena  ye  dhamma  phassapaccaya
vedanaya ye dhamma vedanapaccaya tanhaya ye dhamma tanhapaccaya
upadanena   ye   dhamma   kammabhavena   ye   dhamma
khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma dvihi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [201]  Arupabhavena  ye  dhamma  nevasannanasannabhavena ye
Dhamma  catuvokarabhavena  ye  dhamma  iddhipadena  ye  dhamma
khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi ye dhamma te dhamma ekena khandhena
dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [202]  Asannabhavena ye dhamma ekavokarabhavena ye dhamma
jatiya  ye  dhamma  jaraya  ye  dhamma  maranena  ye dhamma
khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma  te  dhamma  ekena
khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi asangahita.
   [203] Paridevena ye dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena
asangahita   dhatusangahena   asangahita  tehi  dhammehi  ye
dhamma  te  dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  atthahi dhatuhi
asangahita.
   [204]  Sokena  ye dhamma dukkhena ye dhamma domanassena
ye  dhamma  upayasena  ye  dhamma  satipatthanena  ye dhamma
sammappadhanena  ye  dhamma  jhanena  ye  dhamma  appamannaya
ye  dhamma  pancahi  indriyehi  ye  dhamma  pancahi balehi ye
dhamma  sattahi  bojjhangehi  ye  dhamma  ariyena  atthangikena
maggena  ye  dhamma  phassena  ye  dhamma vedanaya ye dhamma
sannaya  ye  dhamma  cetanaya  ye  dhamma  adhimokkhena  ye
Dhamma manasikarena ye dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena
asangahita   dhatusangahena   asangahita  tehi  dhammehi  ye
dhamma  te  dhamma  dvihi  khandhehi  ekadasahayatanehi  sattarasahi
dhatuhi asangahita.
   [205] Cittena ye dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena
asangahita   dhatusangahena   asangahita  tehi  dhammehi  ye
dhamma  te  dhamma  catuhi  khandhehi  ekadasahayatanehi ekadasahi
dhatuhi asangahita.
   [206]  Kusalehi  dhammehi  ye dhamma akusalehi dhammehi ye
dhamma  sukhaya  vedanaya  sampayuttehi dhammehi ye dhamma dukkhaya
vedanaya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhamma adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttehi  dhammehi  ye  dhamma  vipakehi  dhammehi ye dhamma
vipakadhammadhammehi  ye  dhamma  anupadinnanupadaniyehi dhammehi ye
dhamma sankilitthasankilesikehi dhammehi ye dhamma asankilitthasankilesikehi
dhammehi   ye   dhamma   savitakkasavicarehi   dhammehi   ye
dhamma  avitakkavicaramattehi dhammehi ye dhamma pitisahagatehi dhammehi
ye  dhamma  sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhamma  upekkhasahagatehi
dhammehi  ye  dhamma  dassanena  pahatabbehi  dhammehi ye dhamma
bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma dassanena pahatabbahetukehi
dhammehi   ye  dhamma  bhavanaya  pahatabbahetukehi  dhammehi
Ye  dhamma  acayagamihi  dhammehi ye dhamma apacayagamihi dhammehi
ye  dhamma  sekkhehi  dhammehi  ye  dhamma  asekkhehi dhammehi
ye dhamma mahaggatehi dhammehi ye dhamma appamanehi dhammehi ye
dhamma  parittarammanehi  dhammehi  ye  dhamma  mahaggatarammanehi
dhammehi  ye  dhamma  appamanarammanehi  dhammehi  ye  dhamma
hinehi dhammehi ye dhamma panitehi dhammehi ye dhamma micchattaniyatehi
dhammehi  ye  dhamma  sammattaniyatehi  dhammehi  ye  dhamma
maggarammanehi  dhammehi  ye  dhamma  maggahetukehi  dhammehi  ye
dhamma  maggadhipatihi  dhammehi  ye  dhamma atitarammenehi dhammehi
ye dhamma anagatarammanehi dhammehi ye dhamma paccuppannarammanehi
dhammehi   ye   dhamma   ajjhattarammanehi   dhammehi   ye
dhamma  bahiddharammanehi  dhammehi  ye dhamma ajjhattabahiddharammanehi
dhammehi  ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena
asangahita   dhatusangahena   asangahita  tehi  dhammehi  ye
dhamma  te  dhamma  ekena  khandhena  dasahayatanehi dasahi dhatuhi
asangahita.
   [207] Sanidassanasappatighehi dhammehi ye dhamma anidassanasappatighehi
dhammehi  ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena
asangahita   dhatusangahena   asangahita  tehi  dhammehi  ye
dhamma  te  dhamma  catuhi  khandhehi  dvihayatanehi  atthahi dhatuhi
Asangahita.
   [208]  Hetuhi  dhammehi  ye dhamma hetuhi ceva sahetukehi
ca dhammehi ye dhamma hetuhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye
dhamma   khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita
dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma
dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [209] Sahetukehi dhammehi ye dhamma hetusampayuttehi dhammehi
ye  dhamma  sahetukehi  ceva  na ca hetuhi dhammehi ye dhamma
hetusampayuttehi  ceva na ca hetuhi dhammehi ye dhamma na hetuhi
dhammehi  sahetukehi  dhammehi  ye  dhamma khandhasangahena asangahita
ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye  dhamma te dhamma ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi
asangahita.
   [210]  Appaccayehi  dhammehi  ye dhamma asankhatehi dhammehi
ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita
dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma
dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [211]  Sanidassanehi  dhammehi  ye dhamma sappatighehi dhammehi
ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita
dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma
Catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi asangahita.
   [212]  Rapihi  dhammehi  ye  dhamma khandhasangahena asangahita
ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye  dhamma  te  dhamma  ekena khandhena ekenayatanena sattahi
dhatuhi asangahita.
   [213]  Arupihi  dhammehi ye dhamma lokuttarehi dhammehi ye
dhamma   khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita
dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma
ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [214] Asavehi dhammehi ye dhamma asavehi ceva sasavehi
ca dhammehi ye dhamma asavehi ceva asavasampayuttehi ca dhammehi
ye  dhamma  khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita
dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma
dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [215]  Anasavehi  dhammehi  ye  dhamma  asavasampayuttehi
dhammehi  ye  dhamma  asavasampayuttehi  ceva  no  ca asavehi
dhammehi ye dhamma asavavippayuttehi anasavehi dhammehi ye dhamma
khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi ye dhamma te dhamma ekena khandhena
dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
   [216]  Sannojanehi  dhammehi  ye  dhamma  ganthehi dhammehi
ye  dhamma  oghehi  dhammehi  ye  dhamma yogehi dhammehi ye
dhamma  nivaranehi  dhammehi  ye  dhamma  paramasehi dhammehi ye
dhamma  paramasehi  ceva  paramatthehi  ca  dhammehi  ye dhamma
khandhasangahena  asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena
asangahita  tehi  dhammehi  ye  dhamma te dhamma dvihi khandhehi
ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [217]  Aparamatthehi  dhammehi ye dhamma paramasasampayuttehi
dhammehi  ye  dhamma  paramasavippayuttehi  aparamatthehi  dhammehi
ye dhamma sarammanehi dhammehi ye dhamma khandhasangahena asangahita
ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye  dhamma  te  dhamma  ekena  khandhena  dasahayatanehi  dasahi
dhatuhi asangahita.
   [218] Anarammanehi dhammehi ye dhamma no cittehi dhammehi
ye  dhamma  cittavippayuttehi  dhammehi  ye  dhamma cittavisamsatthehi
dhammehi  ye dhamma cittasamutthanehi dhammehi ye dhamma cittasahabhuhi
dhammehi  ye  dhamma cittanuparivattihi dhammehi ye dhamma bahirehi
dhammehi  ye  dhamma  upadadhammehi  ye  dhamma  khandhasangahena
asangahita  ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita
tehi dhammehi ye dhamma te dhamma ekena khandhena ekenayatanena
Sattahi dhatuhi asangahita.
   [219]  Cittehi  dhammehi ye dhamma khandhasangahena asangahita
ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye  dhamma te dhamma catuhi khandhehi ekadasahayatanehi ekadasahi
dhatuhi asangahita.
   [220] Cetasikehi dhammehi ye dhamma cittasampayuttehi dhammehi
ye  dhamma  cittasamsatthehi dhammehi ye dhamma cittasamsatthasamutthanehi
dhammehi  ye  dhamma  cittasamsatthasamutthanasahabhuhi  dhammehi ye dhamma
cittasamsatthasamutthananuparivattihi  dhammehi  ye  dhamma  khandhasangahena
asangahita  ayatanasangahena asangahita dhatusangahena asangahita tehi
dhammehi  ye  dhamma  te dhamma dvihi khandhehi ekadasahayatanehi
sattarasahi dhatuhi asangahita.
   [221] Ajjhattikehi dhammehi ye dhamma khandhasangahena asangahita
ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye dhamma te dhamma tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya
asangahita.
   [222]  Upadanehi  dhammehi  ye  dhamma kilesehi dhammehi
ye  dhamma  kilesehi  ceva sankilesikehi ca dhammehi ye dhamma
kilesehi  ceva sankilitthehi ca dhammehi ye dhamma kilesehi ceva
kilesasampayuttehi  ca  dhammehi  ye dhamma khandhasangahena asangahita
Ayatanasangahena  asangahita  dhatusangahena  asangahita tehi dhammehi
ye  dhamma  te dhamma dvihi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi
dhatuhi asangahita.
   [223] Asankilesikehi dhammehi ye dhamma sankilitthehi dhammehi
ye  dhamma  kilesasampayuttehi  dhammehi  ye  dhamma  sankilitthehi
ceva  no ca kilesehi dhammehi ye dhamma kilesasampayuttehi ceva
no ca kilesehi dhammehi ye dhamma kilesavippayuttehi asankilesikehi
dhammehi  ye  dhamma  dassanena  pahatabbehi  dhammehi ye dhamma
bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma dassanena pahatabbahetukehi
dhammehi  ye dhamma bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma
savitakkehi  dhammehi  ye  dhamma  savicarehi  dhammehi ye dhamma
sappitikehi  dhammehi  ye  dhamma  pitisahagatehi dhammehi ye dhamma
sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhamma  upekkhasahagatehi  dhammehi ye
dhamma  na  kamavacarehi  dhammehi ye dhamma rupavacarehi dhammehi
ye  dhamma  arupavacarehi  dhammehi  ye  dhamma  apariyapannehi
dhammehi  ye  dhamma  niyyanikehi  dhammehi  ye  dhamma niyatehi
dhammehi  ye  dhamma  anuttarehi  dhammehi  ye  dhamma  saranehi
dhammehi ye dhamma khandhasangahena asangahita ayatanasangahena asangahita
dhatusangahena  asangahita  tehi  dhammehi  ye dhamma khandhasangahena
asangahita  ayatanasangahena  asangahita dhatusangahena asangahita te
Dhamma  katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi asangahita . te
dhamma ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asangahita.
     Rupanca dhammayatanam dhammadhatu itthi pumam
     jivitam namarupam dve bhava jati jara maccu
     rupam anarammanam no cittam cittena vippayuttam
     visamsattham samutthanam sahabhu anuparivatti
     bahiram upada dve visati esa nayo subuddho.
       Asangahitenaasangahitapadaniddeso nitthito.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 41-53. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=814&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=814&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=189&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=189              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=317              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=317              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com