ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [122]  Kalyāṇapāpakāni kammāni upalabbhantīti . āmantā .
Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  kattā  kāretā upalabbhatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [123] Kalyāṇapāpakāni kammāni upalabbhantīti . Kalyāṇapāpakānaṃ
Kammānaṃ  kattā  kāretā upalabbhatīti . āmantā . tassa kattā
kāretā upalabbhatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Tassa kattā kāretā
upalabbhatīti  . āmantā . tassa tasseva natthi dukkhassa antakiriyā
natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi  anupādāparinibbānanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [124]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ   kammānaṃ  kattā  kāretā  upalabbhatīti  .
Āmantā  .  puggalo  upalabbhatīti  .  puggalassa kattā kāretā
upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [125]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ   kammānaṃ  kattā  kāretā  upalabbhatīti  .
Āmantā  .  nibbānaṃ  upalabbhatīti  . nibbānassa kattā kāretā
upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [126]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpanānaṃ   kammānaṃ  kattā  kāretā  upalabbhatīti  .
Āmantā  .  mahāpaṭhavī  upalabbhatīti  .  mahāpaṭhaviyā  kāttā
kāretā upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [127]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ kattā kāretā upalabbhatīti . āmantā .
Mahāsamuddo upalabbhatīti . mahāsamuddassa kattā kāretā upalabbhatīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [128]  Kalyāṇapāpakāni  kammāni  upalabbhantīti  . kalyāṇa-
pāpakānaṃ  kammānaṃ  kattā  kāretā  upalabbhatīti . āmantā .
Sinerupabbatarājā   upalabbhatīti   .  sinerupabbatarājassa  kattā
kāretā upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [129]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ kattā kāretā upalabbhatīti . āmantā .
Āpo  upalabbhatīti  .  āpassa kattā kāretā upalabbhatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [130]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ kattā kāretā upalabbhatīti . āmantā .
Tejo  upalabbhatīti  .  tejassa kattā kāretā upalabbhatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [131]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ kattā kāretā upalabbhatīti . āmantā .
Vāyo  upalabbhatīti  .  vāyassa kattā kāretā upalabbhatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [132]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ kattā kāretā upalabbhatīti . āmantā .
Tiṇakaṭṭhavanappatayo   upalabbhantīti   .   tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  kattā
Kāretā upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [133]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ kattā kāretā upalabbhatīti . āmantā .
Aññāni   kalyāṇapāpakāni   kammāni   añño  kalyāṇapāpakānaṃ
kammānaṃ kattā kāretāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [134]  Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipāko  upalabbhatīti .
Āmantā  .  kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {134.1}  Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipāko  upalabbhatīti .
Kalyāṇapāpakānaṃ   kammānaṃ   vipākapaṭisaṃvedī   upalabbhatīti  .
Āmantā . tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā . tassa tasseva natthi dukkhassa
antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi  anupādāparinibbānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {134.2}  Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipāko  upalabbhatīti .
Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā .
Puggalo  upalabbhatīti  . puggalassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   {134.3}  Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipāko  upalabbhatīti .
Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā .
Nibbānaṃ  upalabbhatīti . nibbānassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   {134.4}    Kalyāṇapāpakānaṃ    kammānaṃ    vipāko
upalabbhatīti   .   kalyāṇapāpakānaṃ   kammānaṃ   vipākapaṭisaṃvedī
Upalabbhatīti  .  āmantā  .  mahāpaṭhavī upalabbhatīti . mahāsamuddo
upalabbhatīti   .   sinerupabbatarājā   upalabbhatīti  .  āpo
upalabbhatīti  .  tejo  upalabbhatīti  .  vāyo upalabbhatīti .pe.
Tiṇakaṭṭhavanappatayo   upalabbhantīti  .  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  paṭisaṃvedī
upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {134.5}  Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipāko  upalabbhatīti .
Kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā .
Añño  kalyāṇapāpakānaṃ  kammānaṃ  vipāko  añño  kalyāṇapāpakānaṃ
kammānaṃ vipākapaṭisaṃvedīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [135] Dibbaṃ sukhaṃ upalabbhatīti . āmantā . dibbassa sukhassa
paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [136]  Dibbaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti . dibbassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  .  āmantā  .  tassa  paṭisaṃvedī  upalabbhatīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe. tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā .
Tassa  tasseva  natthi  dukkhassa  antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo
natthi anupādāparinibbānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [137]  Dibbaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti . dibbassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  .  āmantā  .  puggalo  upalabbhatīti  .  puggalassa
paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [138]  Dibbaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti . dibbassa sukhassa paṭisaṃvedī
Upalabbhatīti  .  āmantā  .  nibbānaṃ  upalabbhatīti  . nibbānassa
paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [139]  Dibbaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti . dibbassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  . āmantā . mahāpaṭhavī upalabbhatīti .pe. mahāsamuddo
upalabbhatīti   .   sinerupabbatarājā   upalabbhatīti  .  āpo
upalabbhatīti  .  tejo  upalabbhatīti  .  vāyo  upalabbhatīti .pe.
Tiṇakaṭṭhavanappatayo  upalabbhatīti  .pe.  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  paṭisaṃvedī
upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [140]  Dibbaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti . dibbassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  .  āmantā  .  aññaṃ  dibbaṃ  sukhaṃ  añño dibbassa
sukhassa paṭisaṃvedīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [141]  Mānusakaṃ  sukhaṃ upalabbhatīti . āmantā . mānusakassa
sukhassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [142]  Mānusakaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti  .  mānusakassa  sukhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti . āmantā . tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā.
Tassa  tasseva  natthi  dukkhassa  antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo
natthi anupādāparinibbānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [143]  Mānusakaṃ  sukhaṃ  upalabbhatīti  .  mānusakassa  sukhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  . puggalo . upalabbhatīti .
Puggalassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [144] Mānusakaṃ sukhaṃ upalabbhatīti . mānusakassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  .  āmantā  .  nibbānaṃ  upalabbhatīti  . nibbānassa
paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [145] Mānusakaṃ sukhaṃ upalabbhatīti . mānusakassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  . āmantā . mahāpaṭhavī upalabbhatīti .pe. mahāsamuddo
upalabbhatīti  . sinerupabbatarājā upalabbhatīti . āpo upalabbhatīti .
Tejo  upalabbhatīti  .  vāyo upalabbhatīti .pe.  tiṇakaṭṭhavanappatayo
upalabbhantīti  .  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  paṭisaṃvedī upalabbhatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [146] Mānusakaṃ sukhaṃ upalabbhatīti . mānusakassa sukhassa paṭisaṃvedī
upalabbhatīti  .  āmantā  .  aññaṃ  mānusakaṃ  sukhaṃ  añño
mānusakassa sukhassa paṭisaṃvedīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [147] Āpāyikaṃ dukkhaṃ upalabbhatīti . āmantā . Āpāyikassa
dukkhassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [148]  Āpāyikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti . āpāyikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti . āmantā . tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā.
Tassa  tasseva  natthi  dukkhassa  antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo
natthi anupādāparinibbānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [149]  Āpāyikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti . āpāyikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  puggalo  upalabbhatīti .
Puggalassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [150]  Āpāyikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti . āpāyikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  nibbānaṃ  upalabbhatīti .
Nibbānassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [151]  Āpāyikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti . āpāyikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  mahāpaṭhavī  upalabbhatīti
.pe.  mahāsamuddo  upalabbhatīti  . sinerupabbatarājā upalabbhatīti .
Āpo  upalabbhatīti  .  tejo  upalabbhatīti  .  vāyo upalabbhatīti
.pe.   tiṇakaṭṭhavanappatayo   upalabbhantīti   .  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ
paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [152]  Āpāyikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti . āpāyikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  aññaṃ  āpāyikaṃ  dukkhaṃ
añño āpāyikassa dukkhassa paṭisaṃvedīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [153]  Nerayikaṃ dukkhaṃ upalabbhatīti . āmantā . nerayikassa
dukkhassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [154]  Nerayikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti  .  nerayikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti . āmantā . tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. tassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā.
Tassa  tasseva  natthi  dukkhassa  antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo
natthi anupādāparinibbānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [155]  Nerayikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti  .  nerayikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  puggalo  upalabbhatīti .
Puggalassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [156]  Nerayikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti  .  nerayikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  nibbānaṃ  upalabbhatīti .
Nibbānassa paṭisaṃvedī upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [157]  Nerayikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti  .  nerayikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā . mahāpaṭhavī upalabbhatīti .pe.
Mahāsamuddo  upalabbhatīti  .  sinerupabbatarājā upalabbhatīti . āpo
upalabbhatīti  .  tejo  upalabbhatīti  .  vāyo  upalabbhatīti .
Tiṇakaṭṭhavanappatayo   upalabbhantīti  .  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  paṭisaṃvedī
upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [158]  Nerayikaṃ  dukkhaṃ  upalabbhatīti  .  nerayikassa dukkhassa
paṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .  āmantā  .  aññaṃ  nerayikaṃ  dukkhaṃ
añño nerayikassa dukkhassa paṭisaṃvedīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [159]  Kalyāṇapāpakāni  kammāni  upalabbhantīti  . kalyāṇa-
pāpakānaṃ  kammānaṃ  kattā  kāretā vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti .
Āmantā  .  so karoti so paṭisaṃvedetīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  So  karoti  so  paṭisaṃvedetīti  .  āmantā . sayaṃkataṃ
sukhadukkhanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [160] Kalyāṇapāpakāni kammāni upalabbhantīti . Kalyāṇapāpakānaṃ
kammānaṃ  kattā kāretā vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti . āmantā .
Añño  karoti  añño  paṭisaṃvedetīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Añño karoti añño paṭisaṃvedetīti . āmantā. Parakataṃ sukhadukkhanti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [161]  Kalyāṇapāpakāni  kammāni  upalabbhantīti  . kalyāṇa-
pāpakānaṃ  kammānaṃ  kattā  kāretā vipākapaṭisaṃvedī upalabbhatīti .
Āmantā . so ca añño ca karonti so ca añño ca paṭisaṃvedentīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. so ca añño ca karonti so ca añño ca
paṭisaṃvedentīti  .  āmantā  . sayaṃkatañca parakatañca sukhadukkhanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [162]   Kalyāṇapāpakāni   kammāni   upalabbhantīti  .
Kalyāṇapāpakānaṃ   kammānaṃ   kattā   kāretā  vipākapaṭisaṃvedī
upalabbhatīti . āmantā . neva so karoti na so paṭisaṃvedeti na
añño  karoti  na  añño  paṭisaṃvedetīti  .  na hevaṃ vattabbe
.pe.  neva so karoti na so paṭisaṃvedeti na añño karoti na
añño  paṭisaṃvedetīti  .  āmantā  .  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ
paṭiccasamuppannaṃ sukhadukkhanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [163] Kalyāṇapāpakāni kammāni upalabbhantīti . Kalyāṇapāpakānaṃ
kammānaṃ   kattā   kāretā  vipākapaṭisaṃvedī  upalabbhatīti  .
Āmantā  .  so  karoti  so  paṭisaṃvedeti  añño  karoti
añño  paṭisaṃvedeti  so ca añño ca karonti so ca añño ca
paṭisaṃvedenti  neva  so  karoti  na  so paṭisaṃvedeti na añño
karoti na añño paṭisaṃvedetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {163.1}  So karoti so paṭisaṃvedeti añño karoti añño
paṭisaṃvedeti so ca añño ca karonti so ca añño ca paṭisaṃvedenti
neva  so karoti na so paṭisaṃvedeti na añño karoti na añño
pasaṃvedetīti  .  āmantā  .  sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ  parakataṃ  sukhadukkhaṃ
sayaṃkatañca  parakatañca  sukhadukkhaṃ  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  paṭiccasamuppannaṃ
sukhadukkhanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [164]  Kammaṃ atthīti . āmantā . kammakārako atthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. kammaṃ atthīti . kammakārako atthīti .
Āmantā  .  tassa  kārako atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Tassa  kārako atthīti . āmantā . tassa tasseva natthi dukkhassa
antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi  anupādāparinibbānanti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. kammaṃ atthīti . kammakārako atthīti .
Āmantā . puggalo atthīti . puggalassa kārako atthīti . Na hevaṃ
vattabbe .pe. kammaṃ atthīti . kammakārako atthīti . āmantā.
Nibbānaṃ atthīti . nibbānassa kārako atthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. kammaṃ atthīti . kammakārako atthīti . āmantā . Mahāpaṭhavī
atthīti  .pe.  mahāsamuddo  atthīti . sinerupabbatarājā atthīti .
Āpo atthīti . tejo atthīti . vāyo atthīti. Tiṇakaṭṭhavanappatayo
atthīti  .  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  kārako atthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  kammaṃ  atthīti . kammakārako atthīti . āmantā . aññaṃ
kammaṃ  añño  kammakārakoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. vipāko
atthīti. Āmantā. Vipākapaṭisaṃvedī atthīti.
   {164.1} Na hevaṃ vattabbe .pe. Vipāko atthīti. Vipākapaṭisaṃvedī
atthīti . āmantā . tassa paṭisaṃvedī atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
Tassa paṭisaṃvedī atthīti . āmantā . tassa tasseva natthi dukkhassa
antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi  anupādāparinibbānanti . na
hevaṃ  vattabbe .pe. vipāko atthīti . vipākapaṭisaṃvedī atthīti .
Āmantā . puggalo atthīti . puggalassa paṭisaṃvedī atthīti. Na hevaṃ
vattabbe .pe. vipāko atthīti . Vipākapaṭisaṃvedī atthīti. Āmantā.
Nibbānaṃ atthīti . nibbānassa paṭisaṃvedī atthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. vipāko atthīti . vipākapaṭisaṃvedī atthīti. Āmantā. Mahāpaṭhavī
atthīti  .pe.  mahāsamuddo  atthīti . sinerupabbatarājā atthīti .
Āpo atthīti . tejo atthīti . vāyo atthīti. Tiṇakaṭṭhavanappatayo
Atthīti  .  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ paṭisaṃvedī atthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  vipāko  atthīti  . vipākapaṭisaṃvedī atthīti . āmantā .
Añño  vipāko  añño  vipākapaṭisaṃvedīti  .  na  hevaṃ vattabbe
.pe. Saṅkhittaṃ.
          Kalyāṇavaggo paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 57-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=1173              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=1173              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=122&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=122              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3407              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3407              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]