ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [166] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu  mātā  atthīti  . āmantā . hañci mātā
atthi tena vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
Na   vattabbaṃ   puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .
Āmantā  .  nanu  pitā  atthi  .pe. bhātā atthi bhaginī atthi
khattiyo  atthi  brāhmaṇo  atthi  vesso  atthi  suddo  atthi
gahaṭṭho  atthi  pabbajito  atthi  devo  atthi manusso atthīti .
Āmantā  .  hañci  manusso  atthi  tena  vata  re  vattabbe
puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [167]  Mātā  atthīti  katvā  tena ca kāraṇena puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  atthi koci na
mātā hutvā mātā hotīti . āmantā . atthi koci na puggalo
hutvā  puggalo  hotīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi koci
na  pitā  hutvā  .pe.  na  bhātā hutvā na bhaginī hutvā na
khattiyo  hutvā  na  brāhmaṇo  hutvā  na  vesso  hutvā na
suddo  hutvā  na  gahaṭṭho  hutvā  na  pabbajito  hutvā  na
devo  hutvā  na manusso hutvā manusso hotīti . āmantā .
Atthi  koci  na  puggalo  hutvā  puggalo  hotīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [168]  Mātā  atthīti  katvā  tena ca kāraṇena puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  . āmantā . atthi koci mātā
hutvā  na  mātā  hotīti  .  āmantā . atthi koci puggalo
hutvā na puggalo hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi koci
pitā  hutvā  bhātā  hutvā  bhaginī  hutvā  khattiyo  hutvā
brāhmaṇo  hutvā  vesso  hutvā  suddo  hutvā  gahaṭṭho
hutvā  pabbajito  hutvā  devo  hutvā  manusso  hutvā  na
manusso  hotīti  .  āmantā  . atthi koci puggalo hutvā na
puggalo hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [169] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu  sotāpanno  atthīti  .  āmantā  . hañci
sotāpanno  atthi  tena  vata  re  vattabbe  puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  na  vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  .  āmantā  .  nanu  sakadāgāmī  atthi  .pe.
Anāgāmī  atthi  .pe.  arahā  atthi  .pe.  ubhatobhāgavimutto
atthi   paññāvimutto   atthi   kāyasakkhī  atthi  diṭṭhippatto
atthi   saddhāvimutto  atthi  dhammānusārī  atthi  saddhānusārī
atthīti  .  āmantā  .  hañci saddhānusārī atthi tena vata re
Vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [170] Sotāpanno atthīti katvā tena ca kāraṇena puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  atthi koci na
sotāpanno  hutvā sotāpanno hotīti . āmantā . atthi koci
na  puggalo  hutvā  puggalo hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Atthi  koci  na  sakadāgāmī hutvā na anāgāmī hutvā na arahā
hutvā  na  ubhatobhāgavimutto  hutvā  na  paññāvimutto  hutvā
na  kāyasakkhī  hutvā  na  diṭṭhippatto  hutvā  na  saddhāvimutto
hutvā  na  dhammānusārī  hutvā na saddhānusārī hutvā saddhānusārī
hotīti  .  āmantā  .  atthi koci na puggalo hutvā puggalo
hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [171] Sotāpanno atthīti katvā tena ca kāraṇena puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  atthi  koci
sotāpanno  hutvā  na  sotāpanno hotīti . āmantā . atthi
koci  puggalo  hutvā  na  puggalo hotīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  atthi koci sakadāgāmī hutvā anāgāmī hutvā na anāgāmī
hotīti  .  āmantā  .  atthi koci puggalo hutvā na puggalo
hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [172] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu cattāro purisayugā aṭṭha purisapuggalā atthīti .
Āmantā  .  hañci  cattāro  purisayugā  aṭṭha purisapuggalā atthi
tena vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [173]  Cattāro  purisayugā aṭṭha purisapuggalā atthīti katvā
tena  ca  kāraṇena  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  cattāro  purisayugā aṭṭha purisapuggalā buddhapātubhāvā
pātubhavantīti  .  āmantā . puggalo buddhapātubhāvā pātubhavatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  puggalo buddhapātubhāvā pātubhavatīti .
Āmantā  .  buddhassa  bhagavato  parinibbute  ucchinno  puggalo
natthi puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [174] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Puggalo saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. puggalo asaṅkhatoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {174.1} Puggalo nevasaṅkhato nāsaṅkhatoti . Na hevaṃ vattabbe
.pe.  puggalo  nevasaṅkhato nāsaṅkhatoti . āmantā . saṅkhatañca
asaṅkhatañca  ṭhapetvā atthaññā tatiyā koṭīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  saṅkhatañca  asaṅkhatañca  ṭhapetvā atthaññā tatiyā koṭīti .
Āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā dvemā bhikkhave dhātuyo katamā dve
saṅkhatā  ca dhātu asaṅkhatā ca dhātu imā kho bhikkhave dve dhātuyoti
attheva  suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ saṅkhatañca
asaṅkhatañca ṭhapetvā atthaññā tatiyā koṭīti . puggalo nevasaṅkhato
nāsaṅkhatoti. Āmantā.
Aññaṃ  saṅkhataṃ  aññaṃ  asaṅkhataṃ  añño  puggaloti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe.  khandhā  saṅkhatā  nibbānaṃ  asaṅkhataṃ  puggalo
nevasaṅkhato  nāsaṅkhatoti  .  āmantā  .  aññe  khandhā aññaṃ
nibbānaṃ añño puggalo. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {174.2}  Rūpaṃ  saṅkhataṃ nibbānaṃ asaṅkhataṃ puggalo nevasaṅkhato
nāsaṅkhatoti  .  āmantā  .  aññaṃ  rūpaṃ  aññaṃ nibbānaṃ añño
puggaloti . na hevaṃ vattabbe .pe. vedanā .pe. saññā .pe.
Saṅkhārā .pe. viññāṇaṃ saṅkhataṃ nibbānaṃ asaṅkhataṃ puggalo nevasaṅkhato
nāsaṅkhatoti  .  āmantā  .  aññaṃ  viññāṇaṃ  aññaṃ  nibbānaṃ
añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [175]  Puggalassa  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati
ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyatīti . āmantā . puggalo saṅkhatoti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. vuttaṃ bhagavatā tīṇimāni bhikkhave saṅkhatassa
saṅkhatalakkhaṇāni  saṅkhatānaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  uppādo  paññāyati
vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  1-  puggalassa
uppādo   paññāyati   vayo   paññāyati   ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyati  tena  hi  puggalo  saṅkhatoti . puggalassa na uppādo
paññāyati  na  vayo  paññāyati  na ṭhitassa aññathattaṃ paññāyatīti .
Āmantā  .  puggalo  asaṅkhatoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote: 1 aṃ. tika. 193 saṃsandanaṃ.
Vuttaṃ  bhagavatā  tīṇimāni  bhikkhave  asaṅkhatassa  asaṅkhatalakkhaṇāni
asaṅkhatānaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  na  uppādo  paññāyati  na  vayo
paññāyati  na  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  puggalassa  na
uppādo  paññāyati  na  vayo  paññāyati  na  ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyati tena hi puggalo asaṅkhatoti.
   [176]  Parinibbuto  puggalo  atthatthamhi  natthatthamhīti .
Atthatthamhīti  . parinibbuto puggalo sassatoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  natthatthamhīti  . parinibbuto puggalo ucchinnoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 70-75. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=1423              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=1423              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=166&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3501              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3501              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]