ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [177] Puggalo kiṃ nissāya tiṭṭhatīti . bhavaṃ nissāya tiṭṭhatīti.
Bhavo anicco saṅkhato paṭiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo virāgadhammo
nirodhadhammo  vipariṇāmadhammoti  .  āmantā  .  puggalopi anicco
saṅkhato  paṭiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo virāgadhammo nirodhadhammo
vipariṇāmadhammoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [178] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu atthi koci sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ
vediyāmīti pajānātīti . āmantā . hañci atthi koci sukhaṃ vedanaṃ
vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti tena vata re vattabbe
puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   {178.1}    Na    vattabbaṃ   puggalo   upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  nanu  atthi  koci
Dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  .pe.  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ vediyamāno
adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānātīti . āmantā . hañci atthi
koci  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti tena vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   {178.2} Atthi koci sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānātīti  katvā tena ca kāraṇena puggalo upalabbhati  sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  .  āmantā  . yo sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ
vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  sveva  puggalo  yo  sukhaṃ  vedanaṃ
vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti na pajānāti na so puggaloti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {178.3} Yo dukkhaṃ vedanaṃ vediyamāno .pe. Yo adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vediyamāno  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ vediyāmīti pajānāti sveva
puggalo  yo  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ
vediyāmīti na pajānāti na so puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {178.4} Atthi koci sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānātīti  katvā  tena  ca  kāraṇena  puggalo  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññā  sukhā  vedanā
añño sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānātīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  aññā dukkhā vedanā .pe. aññā
adukkhamasukhā  vedanā  añño  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno
adukkhamasukhaṃ   vedanaṃ  vediyāmīti  pajānātīti  .  na  hevaṃ
Vattabbe .pe.
   [179] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā . nanu atthi koci kāye kāyānupassī viharatīti. Āmantā.
Hañci atthi koci kāye kāyānupassī viharati tena vata re vattabbe
puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   {179.1} Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
Āmantā . nanu atthi koci vedanāsu .pe. citte .pe. Dhammesu
dhammānupassī  viharatīti  .  āmantā  . hañci atthi koci dhammesu
dhammānupassī  viharati  tena  vata  re  vattabbe puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   {179.2} Atthi koci kāye kāyānupassī viharatīti katvā tena ca
kāraṇena  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Yo kāye kāyānupassī viharati sveva puggalo yo na kāye kāyānupassī
viharati na so puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {179.3} Yo vedanāsu .pe. Citte .pe. Dhammesu dhammānupassī
viharati sveva puggalo yo na dhammesu dhammānupassī viharati na so puggaloti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {179.4}  Atthi  koci  kāye  kāyānupassī viharatīti katvā
tena  ca  kāraṇena  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  añño kāyo añño kāye kāyānupassī viharatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  aññā  vedanā  .pe. aññaṃ cittaṃ
.pe.  aññe  dhammā  añño  dhammesu  dhammānupassī  viharatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [180] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
      suññato lokaṃ avekkhassu  mogharāja sadā sato
      attānudiṭṭhiṃ ūhacca     evaṃ maccutaro siyā
      evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ     maccurājā na passatīti 1-
attheva  suttantoti  . āmantā . tena hi na vattabbaṃ puggalo
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [181] Puggalo avekkhatīti . āmantā. Saha rūpena avekkhatīti
vinā  rūpena  avekkhatīti . saha rūpena avekkhatīti . taṃ jīvaṃ taṃ
sarīranti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. vinā rūpena avekkhatīti .
Aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  . na hevaṃ vattabbe .pe. puggalo
avekkhatīti  .  āmantā  .  abbhantaragato  avekkhatīti  bahiddhā
nikkhamitvā  avekkhatīti  .  abbhantaragato avekkhatīti . taṃ jīvaṃ taṃ
sarīranti . na hevaṃ vattabbe .pe. bahiddhā nikkhamitvā avekkhatīti.
Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [182] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu  bhagavā  saccavādī  kālavādī  bhūtavādī tathavādī
avitathavādī  anaññathavādīti  .  āmantā  .  vuttaṃ  bhagavatā atthi
@Footnote: 1 khu, su. 549.
Puggalo attahitāya paṭipannoti 1- attheva suttantoti . Āmantā.
Tena  hi  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . na vattabbaṃ
puggalo  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā . nanu bhagavā
saccavādī  kālavādī  bhūtavādī  tathavādī  avitathavādī anaññathavādīti .
Āmantā . vuttaṃ bhagavatā ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamāno
uppajjati  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya hitāya
sukhāya  devamanussānanti  2-  attheva  suttantoti . āmantā .
Tena hi puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [183] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu bhagavā saccavādī kālavādī bhūtavādī tathavādī avitathavādī anaññathavādīti.
Āmantā  .  vuttaṃ  bhagavatā sabbe dhammā anattāti 3- attheva
suttantoti  . āmantā . tena hi na vattabbaṃ puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [184] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  bhagavā  saccavādī  kālavādī  bhūtavādī  tathavādī  avitathavādī
anaññathavādīti  .  āmantā . vuttaṃ bhagavatā dukkhameva uppajjamānaṃ
uppajjati  dukkhameva nirujjhamānaṃ nirujjhatīti na kaṅkhati na vicikicchati .
Aparapaccayā  ñāṇamevassa  ettha  hoti  ettāvatā  kho kaccāna
sammādiṭṭhi hotīti 4- attheva suttantoti . āmantā . Tena hi na
@Footnote: 1 abhi. pu. 167-193. 2 aṃ. eka. 28. 3 khu. khu. 43. 4 saṃ. ni. 21.
Vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [185] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu vajirā bhikkhunī māraṃ pāpimantaṃ etadavoca
      kiṃ nu sattoti paccesi    māra diṭṭhigataṃ nu te
      suddhasaṅkhārapuñjoyaṃ    na yidha sattūpalabbhati
      yathā hi aṅgasambhārā   hoti saddo ratho iti
      evaṃ khandhesu santesu    hoti sattoti sammati
      dukkhameva hi sambhoti    dukkhaṃ tiṭṭhati veti ca
      nāññatra dukkhā sambhoti  nāññatra dukkhā nirujjhatīti 1-
attheva  suttantoti  . āmantā . tena hi na vattabbaṃ puggalo
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [186] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  suñño  loko
suñño  lokoti  bhante  vuccati  kittāvatā  nukho  bhante suñño
lokoti  vuccatīti yasmā kho ānanda suññaṃ attena vā attaniyena
vā  tasmā  suñño  lokoti vuccati kiñcānanda suññaṃ attena vā
attaniyena  vā  cakkhuṃ  kho ānanda suññaṃ attena vā attaniyena
vā  rūpā  suññā  .pe.  cakkhuviññāṇaṃ suññaṃ .pe. cakkhusamphasso
suñño   .pe.   yampidaṃ   cakkhusamphassapaccayā   uppajjati
@Footnote: 1 saṃ. sa. 198.
Vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ attena
vā  attaniyena  vā  sotaṃ  suññaṃ  .pe.  saddā suññā .pe.
Ghānaṃ suññaṃ ... gandhā suññā .pe. jivhā suññā ... Rasā suññā
.pe. kāyo suñño ... phoṭṭhabbā suññā .pe. Mano suñño ...
Dhammā suññā ... manoviññāṇaṃ suññaṃ ... Manosamphasso suñño .pe.
Yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  suññaṃ  attena vā attaniyena vā yasmā
kho  ānanda  suññaṃ  attena  vā  attaniyena vā tasmā suñño
lokoti  vuccatīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi
na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [187] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  bhagavā  saccavādī  kālavādī  bhūtavādī  tathavādī  avitathavādī
anaññathavādīti . āmantā . vuttaṃ bhagavatā attani vā bhikkhave sati
attaniyaṃ  meti  assāti  evaṃ  bhante attaniye vā bhikkhave sati
attā  meti assāti evaṃ bhante attani ca bhikkhave attaniye ca
saccato  thetato  anupalabbhiyamāne yamidaṃ diṭṭhiṭṭhānaṃ so loko so
attā  so  pecca bhavissāmi nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo
sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti  nanvāyaṃ  bhikkhave  kevalo  paripūro
bāladhammoti  kiñci  no  siyā  bhante kevalo hi bhante paripūro
@Footnote: 1 khu. pa. 433.
Bāladhammoti  1-  attheva suttantoti . āmantā . tena hi na
vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [188] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  bhagavā  saccavādī  kālavādī  bhūtavādī  tathavādī  avitathavādī
anaññathavādīti . āmantā . vuttaṃ bhagavatā tayome seniya satthāro
santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo idha seniya ekacco satthā
diṭṭhe ceva dhamme attānaṃ saccato thetato paññapeti abhisamparāyañca
attānaṃ saccato thetato paññapeti
   {188.1} idha pana seniya ekacco satthā diṭṭheva hi kho dhamme
attānaṃ saccato thetato paññapeti no ca kho abhisamparāyaṃ attānaṃ
saccato thetato paññapeti
   {188.2} idha pana seniya ekacco satthā diṭṭhe ceva dhamme
attānaṃ  saccato  thetato  na  paññapeti  abhisamparāyañca  attānaṃ
saccato thetato na paññapeti
   {188.3} tatra seniya yvāyaṃ satthā diṭṭhe ceva dhamme attānaṃ
saccato  thetato  paññapeti abhisamparāyañca attānaṃ saccato thetato
paññapeti ayaṃ vuccati seniya satthā sassatavādo
   {188.4} tatra seniya yvāyaṃ satthā diṭṭheva hi kho dhamme attānaṃ
saccato  thetato  paññapeti  no  ca  kho  abhisamparāyaṃ  attānaṃ
saccato thetato paññapeti ayaṃ vuccati seniya satthā ucchedavādo
   {188.5} tatra seniya yvāyaṃ satthā diṭṭhe ceva dhamme attānaṃ saccato
@Footnote: 1 Ma. mū. 260.
Thetato  na  paññapeti  abhisamparāyañca  attānaṃ  saccato  thetato
na  paññapeti  ayaṃ  vuccati seniya satthā sammāsambuddho ime kho
seniya  tayo  satthāro  santo  saṃvijjamānā  lokasminti  attheva
suttantoti  . āmantā . tena hi na vattabbaṃ puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [189] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  bhagavā  saccavādī  kālavādī  bhūtavādī  tathavādī  avitathavādī
anaññathavādīti . āmantā .  vuttaṃ bhagavatā sappikumbhoti. Āmantā.
Atthi  koci  sappissa  kumbhaṃ  karotīti  .  na hevaṃ vattabbe .
Tena hi na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [190] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  bhagavā  saccavādī  kālavādī  bhūtavādī  tathavādī  avitathavādī
anaññathavādīti  .  āmantā  . vuttaṃ bhagavatā telakumbho madhukumbho
phāṇitakumbho   khīrakumbho   udakakumbho  pānīyathālakaṃ  pānīyakosakaṃ
pānīyasarāvakaṃ  niccabhattaṃ dhuvayāgūti . āmantā . atthi kāci yāgu
niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammāti . na hevaṃ vattabbe. Tena
hi na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti. Saṅkhittaṃ.
             Puggalakathā
      aṭṭhaniggahapeyyālā    sandhāvaniyā upādāya
      cittena pañcamaṃ kalyāṇaṃ  iddhi suttāharaṇena aṭṭhamaṃ.
             -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 75-83. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=1530              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=1530              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=177&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=20              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=177              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3528              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3528              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com