ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Parihānikathā
   [191]  Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . sabbattha
arahā  arahattā  parihāyatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sabbattha
arahā  arahattā  parihāyatīti  .  āmantā  .  sabbattha arahato
parihānīti . na hevaṃ vattabbe .pe. parihāyati arahā arahattāti.
Āmantā  .  sabbadā  arahā  arahattā  parihāyatīti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  sabbadā  arahā  arahattā parihāyatīti .
Āmantā  .  sabbadā  arahato  parihānīti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  parihāyati  arahā  arahattāti  .  āmantā  .  sabbeva
arahanto  arahattā  parihāyantīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Sabbeva  arahanto  arahattā  parihāyantīti  .  āmantā .
Sabbesaññeva arahantānaṃ parihānīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [192]  Parihāyati  arahā arahattāti . āmantā . arahā
arahattā  parihāyamāno  catūhi  phalehi  parihāyatīti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe.  catūhi  satasahassehi  seṭṭhī  seṭṭhittaṃ kārento
satasahasse  parihīne  seṭṭhittā  parihīno  hotīti  . āmantā .
Sabbasāpateyyā  parihīno  hotīti  .  na hevaṃ vattabbe . catūhi
satasahassehi  seṭṭhī  seṭṭhittaṃ kārento satasahasse parihīne bhabbo
sabbasāpateyyā  parihāyitunti  .  āmantā  .  arahā  arahattā
Parihāyamāno  bhabbo  catūhi  phalehi  parihāyitunti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [193] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
sotāpanno  sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. parihāyati
arahā arahattāti . āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. parihāyati arahā arahattāti . Āmantā.
Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [194]  Parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  parihāyati
sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [195]  Parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [196] Na parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti. Āmantā.
Na  parihāyati  arahā  arahattāti . na hevaṃ vattabbe .pe. na
parihāyati  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti . āmantā . na parihāyati
arahā  arahattāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. na parihāyati
anāgāmī  anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  na  parihāyati arahā
arahattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [197] Na parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti. Āmantā.
Na  parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Na parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . āmantā . na parihāyati
anāgāmī anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [198] Na parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti. Āmantā.
Na parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [199]  Parihāyati  arahā arahattāti . āmantā . arahā
arahattā  parihāyamāno  kattha  saṇṭhātīti  .  anāgāmiphaleti .
Anāgāmī   anāgāmiphalā  parihāyamāno  kattha  saṇṭhātīti  .
Sakadāgāmiphaleti   .   sakadāgāmī   sakadāgāmī  sakadāgāmiphalā
parihāyamāno  kattha  saṇṭhātīti  .  sotāpattiphaleti . sotāpanno
sotāpattiphalā  parihāyamāno  puthujjanabhūmiyaṃ  saṇṭhātīti  .  na hevaṃ
vattabbe  . ājānāhi niggahaṃ hañci arahā arahattā parihāyamāno
anāgāmiphale   saṇṭhāti  anāgāmī  anāgāmiphalā  parihāyamāno
sakadāgāmiphale  saṇṭhāti  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalā  parihāyamāno
sotāpattiphale  saṇṭhāti  tena  vata  re  vattabbe  sotāpanno
sotāpattiphalā parihāyamāno puthujjanabhūmiyaṃ saṇṭhātīti.
   [200] Arahā arahattā parihāyamāno sotāpattiphale saṇṭhātīti.
Āmantā  . sotāpattiphalassa anantarā arahattaññeva sacchikarotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. parihāyati arahā arahattāti . Āmantā.
Parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe . Kassa
bahutarā kilesā pahīnā arahato vā sotāpannassa vāti. Arahato.
Hañci  arahato  bahutarā  kilesā pahīnā parihāyati arahā arahattā
tena vata re vattabbe parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti.
   [201] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe . kassa bahutarā
kilesā  pahīnā  arahato  vā  sakadāgāmissa vāti . arahato .
Hañci  arahato  bahutarā  kilesā pahīnā parihāyati arahā arahattā
tena vata re vattabbe parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti.
   [202] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
anāgāmī  anāgāmiphalāti  .  na hevaṃ vattabbe . kassa bahutarā
kilesā  pahīnā  arahato  vā  anāgāmissa  vāti . arahato .
Hañci  arahato  bahutarā  kilesā pahīnā parihāyati arahā arahattā
tena vata re vattabbe parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti.
   [203]  Parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  na hevaṃ vattabbe .
Kassa bahutarā kilesā pahīnā anāgāmissa vā sotāpannassa vāti.
Anāgāmissa  . hañci anāgāmissa bahutarā kilesā pahīnā parihāyati
anāgāmī anāgāmiphalā tena vata re vattabbe parihāyati sotāpanno
sotāpattiphalāti.
   [204]  Parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti  .  na  hevaṃ vattabbe .
Kassa bahutarā kilesā pahīnā anāgāmissa vā sakadāgāmissa vāti.
Anāgāmissa  . hañci anāgāmissa bahutarā kilesā pahīnā parihāyati
anāgāmī anāgāmiphalā tena vata re vattabbe parihāyati sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti.
   [205]  Parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  na hevaṃ vattabbe .
Kassa  bahutarā  kilesā  pahīnā  sakadāgāmissa  vā  sotāpannassa
vāti  .  sakadāgāmissa  .  hañci  sakadāgāmissa bahutarā kilesā
pahīnā  parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalā tena vata re vattabbe
parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti.
   [206] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe . kassa adhimattā
maggabhāvanā  arahato  vā sotāpannassa vāti . arahato . hañci
arahato  adhimattā  maggabhāvanā  parihāyati  arahā  arahattā tena
vata re vattabbe parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti.
   [207] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe . kassa adhimattā
satipaṭṭhānabhāvanā   .pe.   sammappadhānabhāvanā   iddhipādabhāvanā
Indriyabhāvanā  balabhāvanā bojjhaṅgabhāvanā arahato vā sotāpannassa
vāti  .  arahato  .  hañci  arahato  adhimattā bojjhaṅgabhāvanā
parihāyati  arahā  arahattā  tena  vata  re  vattabbe parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti.
   [208] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe . kassa adhimattā
maggabhāvanā  .pe.  bojjhaṅgabhāvanā  arahato  vā  sakadāgāmissa
vāti  .  arahato  .  hañci  arahato  adhimattā bojjhaṅgabhāvanā
parihāyati  arahā  arahattā  tena  vata  re  vattabbe parihāyati
sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti.
   [209] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . parihāyati
anāgāmī  anāgāmiphalāti  . na hevaṃ vattabbe . kassa adhimattā
maggabhāvanā  .pe.  bojjhaṅgabhāvanā  arahato  vā  anāgāmissa
vāti  .  arahato  .  hañci  arahato  adhimattā bojjhaṅgabhāvanā
parihāyati  arahā  arahattā  tena  vata  re  vattabbe parihāyati
anāgāmī anāgāmiphalāti.
   [210]  Parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  na hevaṃ vattabbe .
Kassa  adhimattā  maggabhāvanā  .pe.  bojjhaṅgabhāvanā  anāgāmissa
vā  sotāpannassa  vāti  .  anāgāmissa  .  hañci anāgāmissa
Adhimattā  bojjhaṅgabhāvanā  parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalā tena
vata re vattabbe parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti.
   [211]  Parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti  .  na  hevaṃ vattabbe .
Kassa  adhimattā  maggabhāvanā  .pe.  bojjhaṅgabhāvanā  anāgāmissa
vā  sakadāgāmissa  vāti  .  anāgāmissa  .  hañci anāgāmissa
adhimattā  bojjhaṅgabhāvanā  parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalā tena
vata re vattabbe parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti.
   [212]  Parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . āmantā .
Parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  na hevaṃ vattabbe .
Kassa  adhimattā  maggabhāvanā  .pe.  bojjhaṅgabhāvanā sakadāgāmissa
vā  sotāpannassa  vāti  .  sakadāgāmissa . hañci sakadāgāmissa
adhimattā  bojjhaṅgabhāvanā  parihāyati  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalā
tena vata re vattabbe parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti.
   [213]  Arahatā  dukkhaṃ diṭṭhaṃ parihāyati arahā arahattāti .
Āmantā  .  sotāpannena  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  sotāpanno
sotāpattiphalāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. arahatā samudayo
diṭṭho  parihāyati  arahā  arahattāti . āmantā . sotāpannena
samudayo  diṭṭho  parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  arahatā  nirodho diṭṭho parihāyati arahā
Arahattāti  .  āmantā . sotāpannena nirodho diṭṭho parihāyati
sotāpanno  sotāpattiphalāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. arahatā
maggo  diṭṭho  parihāyati  arahā  arahattāti  .  āmantā .
Sotāpannena maggo diṭṭho parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni parihāyati
arahā  arahattāti  .  āmantā . sotāpannena cattāri saccāni
diṭṭhāni  parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [214]  Arahatā  dukkhaṃ diṭṭhaṃ parihāyati arahā arahattāti .
Āmantā  .  sakadāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. arahatā samudayo
diṭṭho  .pe.  nirodho  diṭṭho  .pe.  maggo  diṭṭho  .pe.
Cattāri saccāni diṭṭhāni parihāyati arahā arahattāti . āmantā.
Sakadāgāminā  cattāri  saccāni  diṭṭhāni  parihāyati  sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [215]  Arahatā  dukkhaṃ diṭṭhaṃ parihāyati arahā arahattāti .
Āmantā  .  anāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  anāgāmī
anāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Arahatā samudayo diṭṭho .pe.
Nirodho diṭṭho .pe. maggo diṭṭho .pe. cattāri saccāni diṭṭhāni
parihāyati  arahā  arahattāti  . āmantā . anāgāminā cattāri
Saccāni  diṭṭhāni  parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [216]  Anāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  anāgāmī
anāgāmiphalāti  .  āmantā . sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Anāgāminā
samudayo  diṭṭho  .pe.  nirodho  diṭṭho  .pe.  maggo  diṭṭho
.pe. cattāri saccāni diṭṭhāni parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti.
Āmantā   .   sotāpannena   cattāri   saccāni  diṭṭhāni
parihāyati  sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Anāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti .
Āmantā  .  sakadāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. anāgāminā samudayo
diṭṭho  .pe. nirodho diṭṭho .pe. maggo diṭṭho .pe. cattāri
saccāni   diṭṭhāni   parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti  .
Āmantā  .  sakadāgāminā  cattāri  saccāni  diṭṭhāni  parihāyati
sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [217]  Sakadāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  parihāyati  sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  . āmantā . sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sakadāgāminā
samudayo  diṭṭho .pe. nirodho diṭṭho .pe. maggo diṭṭho .pe.
Cattāri  saccāni  diṭṭhāni  parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti .
Āmantā  .  sotāpannena  cattāri  saccāni  diṭṭhāni  parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [218]  Sotāpannena  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ na parihāyati sotāpanno
sotāpattiphalāti  .  āmantā . arahatā dukkhaṃ diṭṭhaṃ na parihāyati
arahā arahattāti . na hevaṃ vattabbe .pe. sotāpannena samudayo
diṭṭho  .pe. nirodho diṭṭho .pe. maggo diṭṭho .pe. cattāri
saccāni  diṭṭhāni  na  parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti .
Āmantā  .  arahatā  cattāri  saccāni  diṭṭhāni  na parihāyati
arahā arahattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [219]  Sakadāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  .pe. cattāri saccāni
diṭṭhāni  na  parihāyati  sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . āmantā .
Arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni na parihāyati arahā arahattāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [220]  Anāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  .pe.  cattāri saccāni
diṭṭhāni  na  parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti  . āmantā .
Arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni na parihāyati arahā arahattāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [221] Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ .pe. Cattāri saccāni diṭṭhāni
na parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti . āmantā . Anāgāminā
Dukkhaṃ  diṭṭhaṃ .pe. cattāri saccāni diṭṭhāni na parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [222]  Sakadāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  .pe. cattāri saccāni
diṭṭhāni  na  parihāyati  sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . āmantā .
Anāgāminā  dukkhaṃ  diṭṭhaṃ  .pe.  cattāri  saccāni  diṭṭhāni  na
parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [223] Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ .pe. Cattāri saccāni diṭṭhāni
na parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti . āmantā. Sakadāgāminā
dukkhaṃ diṭṭhaṃ .pe. cattāri saccāni diṭṭhāni na parihāyati sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [224] Arahato rāgo pahīno parihāyati arahā arahattāti .
Āmantā  . sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā parihāyati sotāpanno
sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahato rāgo pahīno
parihāyati  arahā arahattāti . āmantā . sotāpannassa vicikicchā
pahīnā  .pe.  sīlabbataparāmāso pahīno .pe. apāyagamaniyo rāgo
pahīno  .pe.  apāyagamaniyo  doso  pahīno  .pe. apāyagamaniyo
moho  pahīno  parihāyati  sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ
vattabbe .pe. arahato doso pahīno .pe. moho pahīno māno
pahīno  diṭṭhi  pahīnā  vicikicchā  pahīnā  thīnaṃ  pahīnaṃ  uddhaccaṃ
pahīnaṃ  ahirikaṃ  pahīnaṃ  .pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  parihāyati  arahā
Arahattāti  .  āmantā  .  sotāpannassa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā
parihāyati  sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Arahato anottappaṃ pahīnaṃ parihāyati arahā arahattāti . āmantā.
Sotāpannassa  vicikicchā  pahīnā  .pe.  sīlabbataparāmāso  pahīno
.pe.  apāyagamaniyo  rāgo  pahīno  .pe.  apāyagamaniyo doso
pahīno  .pe.  apāyagamaniyo  moho  pahīno parihāyati sotāpanno
sotāpattiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [225] Arahato rāgo pahīno parihāyati arahā arahattāti .
Āmantā  .  sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā parihāyati sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahato rāgo pahīno
parihāyati  arahā arahattāti . āmantā . sakadāgāmissa vicikicchā
pahīnā  .pe. sīlabbataparāmāso pahīno .pe. oḷāriko kāmarāgo
pahīno  .pe.  oḷāriko  byāpādo  pahīno parihāyati sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahato doso pahīno
.pe. anottappaṃ pahīnaṃ parihāyati arahā arahattāti . āmantā .
Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā .pe. oḷāriko byāpādo pahīno
parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [226] Arahato rāgo pahīno parihāyati arahā arahattāti .
Āmantā  .  anāgāmissa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahato rāgo  pahīno
Parihāyati  arahā  arahattāti . āmantā . anāgāmissa vicikicchā
pahīnā  .pe.  sīlabbataparāmāso  pahīno  aṇusahagato  kāmarāgo
pahīno   aṇusahagato  byāpādo  pahīno  parihāyati  anāgāmī
anāgāmiphalāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. arahato doso pahīno
.pe. anottappaṃ pahīnaṃ parihāyati arahā arahattāti . āmantā .
Anāgāmissa  sakkāyadiṭṭhi pahīnā .pe. aṇusahagato byāpādo pahīno
parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [227]  Anāgāmissa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
parihāyati  sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Anāgāmissa   sakkāyadiṭṭhi   pahīnā   parihāyati   anāgāmī
anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  sotāpannassa  vicikicchā  pahīnā
.pe.  apāyagamaniyo  moho  pahīno  parihāyati  sotāpanno
sotāpattiphalāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. anāgāmissa vicikicchā
pahīnā  .pe.  aṇusahagato  byāpādo  pahīno  parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
.pe.  apāyagamaniyo  moho  pahīno  parihāyati  sotāpanno
sotāpattiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [228]  Anāgāmissa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
Parihāyati  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Anāgāmissa   sakkāyadiṭṭhi   pahīnā   parihāyati   anāgāmī
anāgāmiphalāti . āmantā . sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā .pe.
Sīlabbataparāmāso  pahīno  oḷāriko  kāmarāgo  pahīno oḷāriko
byāpādo  pahīno parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  anāgāmissa  vicikicchā  pahīnā .pe. aṇusahagato
byāpādo pahīno parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti . āmantā .
Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā .pe. oḷāriko byāpādo pahīno
parihāyati sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [229]  Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā parihāyati sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  .  āmantā  . sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
parihāyati  sotāpanno sotāpattiphalāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sakadāgāmissa   sakkāyadiṭṭhi   pahīnā   parihāyati   sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti . āmantā . sotāpannassa vicikicchā pahīnā .pe.
Apāyagamaniyo moho pahīno parihāyati sotāpanno sotāpattiphalāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā .pe.
Oḷāriko  kāmarāgo pahīno oḷāriko byāpādo pahīno parihāyati
sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti  .  āmantā  .  sotāpannassa
sakkāyadiṭṭhi  pahīnā  .pe.  apāyagamaniyo  moho pahīno parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [230]  Sotāpannassa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā  na  parihāyati
sotāpanno  sotāpattiphalāti . āmantā . arahato rāgo pahīno
na  parihāyati  arahā  arahattāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Sotāpannassa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā  na  parihāyati  sotāpanno
sotāpattiphalāti  .  āmantā  .  arahato  doso pahīno .pe.
Anottappaṃ  pahīnaṃ  na  parihāyati  arahā  arahattāti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe. sotāpannassa vicikicchā pahīnā .pe. apāyagamaniyo
moho  pahīno  na  parihāyati  sotāpanno  sotāpattiphalāti .
Āmantā  .  arahato  rāgo  pahīno .pe. anottappaṃ pahīnaṃ na
parihāyati arahā arahattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [231]  Sakadāgāmissa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā  na  parihāyati
sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti  . āmantā . arahato rāgo pahīno
.pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  na  parihāyati  arahā arahattāti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  sakadāgāmissa  vicikicchā  pahīnā  .pe.
Oḷāriko   byāpādo   pahīno   na  parihāyati  sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  .  āmantā  .  arahato  rāgo pahīno .pe.
Anottappaṃ  pahīnaṃ  na  parihāyati  arahā  arahattāti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [232] Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā na parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti  .  āmantā  .  arahato  rāgo  pahīno .pe.
Anottappaṃ  pahīnaṃ  na  parihāyati  arahā  arahattāti  . na hevaṃ
Vattabbe  .pe.  anāgāmissa  vicikicchā  pahīnā .pe. aṇusahagato
byāpādo  pahīno  na  parihāyati  anāgāmī  anāgāmiphalāti .
Āmantā  .  arahato  rāgo  pahīno .pe. anottappaṃ pahīnaṃ na
parihāyati arahā arahattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [233]  Sotāpannassa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā  na  parihāyati
sotāpanno sotāpattiphalāti . āmantā . anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi
pahīnā  .pe.  aṇusahagato byāpādo pahīno na parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. sotāpannassa vicikicchā
pahīnā  .pe. apāyagamaniyo moho pahīno na parihāyati sotāpanno
sotāpattiphalāti  .  āmantā  .  anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
.pe.  aṇusahagato  byāpādo  pahīno  na  parihāyati  anāgāmī
anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [234]  Sakadāgāmissa  sakkāyadiṭṭhi  pahīnā  na  parihāyati
sakadāgāmī  sakadāgāmiphalāti . āmantā . anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi
pahīnā  .pe.  aṇusahagato byāpādo pahīno na parihāyati anāgāmī
anāgāmiphalāti  . na hevaṃ vattabbe .pe. sakadāgāmissa vicikicchā
pahīnā  .pe. oḷāriko byāpādo pahīno na parihāyati sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  .  āmantā  .  anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
.pe.  aṇusahagato  byāpādo  pahīno  na  parihāyati  anāgāmī
anāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [235] Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā na parihāyati sotāpanno
sotāpattiphalāti  .  āmantā  . sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā
.pe.  oḷāriko  byāpādo  pahīno  na  parihāyati  sakadāgāmī
sakadāgāmiphalāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sotāpannassa
vicikicchā  pahīnā  .pe.  apāyagamaniyo moho pahīno na parihāyati
sotāpanno  sotāpattiphalāti  .  āmantā  .  sakadāgāmissa
sakkāyadiṭṭhi pahīnā .pe. oḷāriko byāpādo pahīno na parihāyati
sakadāgāmī sakadāgāmiphalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [236]  Parihāyati  arahā  arahattāti  . āmantā . nanu
arahato  rāgo  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato anabhāvaṃ kato
āyatiṃanuppādadhammoti  .  āmantā . hañci arahato rāgo pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato āyatiṃanuppādadhammo no
vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
   [237] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā. Nanu arahato
doso  pahīno  .pe.  moho  pahīno māno pahīno diṭṭhi pahīnā
vicikicchā  pahīnā  thīnaṃ  pahīnaṃ  uddhaccaṃ  pahīnaṃ  ahirikaṃ  pahīnaṃ
anottappaṃ  pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ āyatiṃ-
anuppādadhammanti  .  āmantā  . hañci arahato anottappaṃ pahīnaṃ
ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  no
vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
   [238]  Parihāyati  arahā  arahattāti  . āmantā . nanu
arahato  rāgappahānāya  maggo  bhāvitoti  .  āmantā . hañci
arahato  rāgappahānāya  maggo  bhāvito  no  vata re vattabbe
parihāyati arahā arahattāti.
   [239] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā. Nanu arahato
rāgappahānāya  satipaṭṭhānā  bhāvitā  .pe.  sammappadhānā bhāvitā
iddhipādā  bhāvitā  indriyā  bhāvitā  balā  bhāvitā bojjhaṅgā
bhāvitāti  .  āmantā . hañci arahato rāgappahānāya bojjhaṅgā
bhāvitā no vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
   [240]  Parihāyati  arahā  arahattāti  . āmantā . nanu
arahato  dosappahānāya  .pe.  anottappappahānāya maggo bhāvito
.pe.  bojjhaṅgā  bhāvitāti  .  āmantā  .  hañci  arahato
anottappappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā  no  vata  re vattabbe
parihāyati arahā arahattāti.
   [241]  Parihāyati  arahā  arahattāti  . āmantā . nanu
arahā  vītarāgo  vītadoso  vītamoho  katakaraṇīyo  ohitabhāro
anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto
ukkhittapaligho   saṅkiṇṇaparikho  abbuḷhesiko  niraggaḷo   ariyo
pannaddhajo  pannabhāro  visaññutto  suvijitavijayo  dukkhaṃ  tassa
pariññātaṃ  samudayo  pahīno  nirodho  sacchikato  maggo  bhāvito
Abhiññeyyaṃ  abhiññātaṃ  pariññeyyaṃ  pariññātaṃ  pahātabbaṃ  pahīnaṃ
bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ  sacchikātabbaṃ  sacchikatanti  .  āmantā .
Hañci  arahā  vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ
no vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
   [242]  Parihāyati  arahā  arahattāti . samayavimutto arahā
arahattā  parihāyati asamayavimutto arahā arahattā na parihāyatīti .
Samayavimutto  arahā  arahattā  parihāyatīti  .  āmantā .
Asamayavimutto  arahā arahattā parihāyatīti . na hevaṃ vattabbe .
Asamayavimutto  arahā  arahattā  na  parihāyatīti  .  āmantā .
Samayavimutto arahā arahattā na parihāyatīti. Na hevaṃ vattabbe.
   [243]  Samayavimuttassa  arahato  rāgo  pahīno  parihāyati
samayavimutto  arahā  arahattāti  .  āmantā  .  asamayavimuttassa
arahato  rāgo pahīno parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti .
Na  hevaṃ  vattabbe . samayavimuttassa arahato doso pahīno .pe.
Anottappaṃ  pahīnaṃ  parihāyati  samayavimutto  arahā  arahattāti .
Āmantā . asamayavimuttassa arahato doso pahīno .pe. anottappaṃ
pahīnaṃ  parihāyati  asamayavimutto  arahā  arahattāti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .  samayavimuttassa  arahato rāgappahānāya maggo bhāvito
parihāyati samayavimutto arahā arahattāti . āmantā. Asamayavimuttassa
arahato  rāgappahānāya  maggo  bhāvito  parihāyati  asamayavimutto
Arahā  arahattāti  . na hevaṃ vattabbe . samayavimuttassa arahato
rāgappahānāya  satipaṭṭhānā  bhāvitā  .pe.  sammappadhānā bhāvitā
iddhipādā  bhāvitā  indriyā  bhāvitā  balā  bhāvitā bojjhaṅgā
bhāvitā  parihāyati  samayavimutto  arahā arahattāti . āmantā .
Asamayavimuttassa  arahato  rāgappahānāya  satipaṭṭhānā bhāvitā .pe.
Bojjhaṅgā  bhāvitā  parihāyati  asamayavimutto  arahā arahattāti .
Na  hevaṃ  vattabbe . samayavimuttassa arahato dosappahānāya .pe.
Anottappappahānāya  maggo  bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā
parihāyati  samayavimutto  arahā  arahattāti  .  āmantā .
Asamayavimuttassa  arahato  anottappappahānāya  maggo bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā  bhāvitā  parihāyati  asamayavimutto  arahā arahattāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [244]  Samayavimutto  arahā  vītarāgo  vītadoso  vītamoho
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā  vimutto  ukkhittapaligho  saṅkiṇṇaparikho  abbuḷhesiko
niraggaḷo  ariyo  pannaddhajo  pannabhāro  visaññutto  suvijitavijayo
dukkhaṃ  tassa  pariññātaṃ  samudayo  pahīno  nirodho sacchikato maggo
bhāvito  abhiññeyyaṃ  abhiññātaṃ  pariññeyyaṃ  pariññātaṃ  pahātabbaṃ
pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ sacchikātabbaṃ sacchikataṃ parihāyati samayavimutto
arahā  arahattāti  .  āmantā . asamayavimutto arahā vītarāgo
Vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  parihāyati  asamayavimutto
arahā arahattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [245]  Asamayavimuttassa  arahato  rāgo pahīno na parihāyati
asamayavimutto  arahā  arahattāti  .  āmantā  .  samayavimuttassa
arahato rāgo pahīno na parihāyati samayavimutto arahā arahattāti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .  asamayavimuttassa  arahato  doso  pahīno
.pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  na  parihāyati  asamayavimutto  arahā
arahattāti  .  āmantā  .  samayavimuttassa  arahato  anottappaṃ
pahīnaṃ  na  parihāyati  samayavimutto  arahā  arahattāti . na hevaṃ
vattabbe  .  asamayavimuttassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito
.pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā  na  parihāyati  asamayavimutto  arahā
arahattāti.
   {245.1}  Āmantā  . samayavimuttassa arahato rāgappahānāya
maggo bhāvito .pe. bojjhaṅgā bhāvitā na parihāyati  samayavimutto
arahā  arahattāti . na hevaṃ vattabbe . asamayavimuttassa arahato
dosappahānāya  .pe.  anottappappahānāya  maggo  bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā  bhāvitā na parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti .
Āmantā  .  samayavimuttassa  arahato  anottappappahānāya  maggo
bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā  na  parihāyati  samayavimutto
arahā  arahattāti  .  na hevaṃ vattabbe . asamayavimutto arahā
vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  na  parihāyati
Asamayavimutto  arahā  arahattāti  .  āmantā  .  samayavimutto
arahā  vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  na
parihāyati samayavimutto arahā arahattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [246] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . Sārīputto
thero parihāyittha arahattāti . na hevaṃ vattabbe. Mahāmoggallāno
thero  mahākassapo  thero  mahākaccāyano  thero  mahākoṭṭhiko
thero  mahāpaṇṭhako  thero  parihāyittha  arahattāti  .  na
hevaṃ  vattabbe  . sārīputto thero na parihāyittha arahattāti .
Āmantā  .  hañci sārīputto thero na parihāyittha arahattā no
vata  re vattabbe parihāyati arahā arahattāti . mahāmoggallāno
thero ... Mahākassapo thero ... Mahākaccāyano thero ... Mahākoṭṭhiko
thero ... mahāpaṇṭhako thero na parihāyittha arahattāti. Āmantā.
Hañci  mahāmoggallāno  thero ... .pe. mahāpaṇṭhako thero na
parihāyittha arahattā no vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
   [247] Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā
      uccāvacā hi paṭipadā   samaṇena pakāsitā
      na pāraṃ diguṇaṃ yanti     nayidaṃ ekaguṇaṃ mutanti 1-
attheva  suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ parihāyati
@Footnote:1. khu. su. 384.
Arahā arahattāti.
   [248]  Parihāyati  arahā  arahattāti . āmantā . atthi
chinnassa chediyanti . na hevaṃ vattabbe . atthi chinnassa chediyanti.
Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
      vītataṇho anādāno   kiccaṃ yassa na vijjati
      chinnassa chediyaṃ natthi   oghapāso samūhatoti
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ atthi
chinnassa chediyanti.
   [249]  Parihāyati  arahā  arahattāti . āmantā . atthi
katassa paṭicayoti . na hevaṃ vattabbe . atthi katassa paṭicayoti.
Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
      tassa sammāvimuttassa    santacittassa bhikkhuno
      katassa paṭicayo natthi    karaṇīyaṃ na vijjati
      selo yathā ekaghano     vātena na samīrati
      evaṃ rūpā rasā saddā    gandhā phassā ca kevalā
      iṭṭhā dhammā aniṭṭhā ca  nappavedhenti tādino
      ṭhitaṃ cittaṃ vippamuttaṃ     vayaṃ cassānupassatīti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ atthi
katassa paṭicayoti.
@Footnote: 1 vi. Ma. 2. 11.
   [250] Na vattabbaṃ parihāyati arahā arahattāti . Āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  pañcime bhikkhave dhammā samayavimuttassa bhikkhuno
parihānāya  saṃvattanti  katame  pañca  kammārāmatā  bhassārāmatā
niddārāmatā  saṅgaṇikārāmatā  yathā  vimuttaṃ  cittaṃ na paccavekkhati
ime  kho  bhikkhave  pañca dhammā samayavimuttassa bhikkhuno parihānāya
saṃvattantīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi parihāyati
arahā arahattāti.
   [251] Atthi arahato kammārāmatāti. Na hevaṃ vattabbe. Atthi
arahato kammārāmatāti . āmantā . atthi arahato rāgo kāmarāgo
kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ kāmogho kāmayogo kāmacchanda-
nīvaraṇanti  .  na  hevaṃ vattabbe . atthi arahato bhassārāmatā
atthi  arahato  niddārāmatā  atthi  arahato  saṅgaṇikārāmatāti .
Na hevaṃ vattabbe . atthi arahato saṅgaṇikārāmatāti . Āmantā.
Atthi  arahato rāgo kāmarāgo kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ kāmarāgasaññojanaṃ
kāmogho kāmayogo kāmacchandanīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [252]  Parihāyati  arahā arahattāti . āmantā . arahā
arahattā  parihāyamāno  kiṃ pariyuṭṭhito parihāyatīti . rāgapariyuṭṭhito
parihāyatīti  .  pariyuṭṭhānaṃ  kiṃ paṭicca uppajjatīti . anusayaṃ paṭicca
uppajjatīti . atthi arahato anusayāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote: 1 aṃ. pañcaka. 193.
Atthi arahato anusayāti . āmantā . atthi arahato kāmarāgānusayo
paṭighānusayo    mānānusayo    diṭṭhānusayo    vicikicchānusayo
bhavarāgānusayo avijjānusayoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Dosapariyuṭṭhito
parihāyatīti  .pe.  mohapariyuṭṭhito  parihāyatīti  .  pariyuṭṭhānaṃ
kiṃ  paṭicca  uppajjatīti  .  anusayaṃ  paṭicca  uppajjatīti  . atthi
arahato  anusayāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atthi arahato
anusayāti  .  āmantā  .  atthi arahato kāmarāgānusayo .pe.
Avijjānusayoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [253]  Parihāyati arahā arahattāti . āmantā . arahato
arahattā  parihāyamānassa  kiṃ  upacayaṃ  gacchatīti  .  rāgo upacayaṃ
gacchatīti  .  sakkāyadiṭṭhi  upacayaṃ  gacchatīti  .  vicikicchā  upacayaṃ
gacchatīti  . sīlabbataparāmāso upacayaṃ gacchatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  doso  upacayaṃ  gacchatīti  .pe. moho upacayaṃ gacchatīti .
Sakkāyadiṭṭhi  upacayaṃ  gacchatīti  .  vicikicchā  upacayaṃ  gacchatīti .
Sīlabbataparāmāso upacayaṃ gacchatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [254]  Parihāyati  arahā arahattāti . āmantā . arahā
ācinatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. arahā apacinatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe. arahā pajahatīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Arahā upādiyatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahā visinetīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. arahā ussinetīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Arahā  vidhūpetīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. arahā
sandhūpetīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. nanu arahā nevācināti
na  apacināti  apacinitvā  ṭhitoti  .  āmantā  . hañci arahā
nevācināti  na  apacināti apacinitvā ṭhito no vata re vattabbe
parihāyati arahā arahattāti . nanu arahā neva pajahati na upādiyati
pajahitvā  ṭhitoti  .  āmantā  . hañci arahā neva pajahati na
upādiyati  pajahitvā  ṭhito no vata re vattabbe parihāyati arahā
arahattāti  .  nanu  arahā  neva visineti na ussineti visinitvā
ṭhitoti  .  āmantā  . hañci arahā neva visineti na ussineti
visinitvā ṭhito no vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
Nanu arahā neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhitoti. Āmantā.
Hañci  arahā  neva  vidhūpeti  na  sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito no
vata re vattabbe parihāyati arahā arahattāti.
            Parihānikathā.
               -----             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 84-109. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=1708              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=1708              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=191&items=64              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=191              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3600              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3600              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]