ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Jahatikathā
   [286]  Jahati  puthujjano kāmarāgabyāpādanti . āmantā .
Accantaṃ  jahati  anavasesaṃ  jahati  appaṭisandhiyaṃ  jahati  samūlaṃ
jahati  sataṇhaṃ  jahati  sānusayaṃ  jahati  ariyena  ñāṇena  jahati
ariyena  maggena  jahati  akuppaṃ  paṭivijjhanto  jahati  anāgāmiphalaṃ
sacchikaronto jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [287] Vikkhambheti puthujjano kāmarāgabyāpādanti . Āmantā.
Accantaṃ  vikkhambheti  anavasesaṃ  vikkhambheti  appaṭisandhiyaṃ  vikkhambheti
samūlaṃ   vikkhambheti   sataṇhaṃ  vikkhambheti  sānusayaṃ  vikkhambheti
ariyena  ñāṇena  vikkhambheti  ariyena  maggena  vikkhambheti akuppaṃ
paṭivijjhanto  vikkhambheti  anāgāmiphalaṃ  sacchikaronto  vikkhambhetīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [288]  Jahati  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo
kāmarāgabyāpādaṃ  so  ca  accantaṃ  jahati  anavasesaṃ jahati .pe.
Anāgāmiphalaṃ  sacchikaronto  jahatīti  . āmantā . jahati puthujjano
kāmarāgabyāpādaṃ  so  ca  accantaṃ  jahati  anavasesaṃ jahati .pe.
Anāgāmiphalaṃ sacchikaronto jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [289]  Vikkhambheti  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo
kāmarāgabyāpādaṃ  so  ca  accantaṃ vikkhambheti anavasesaṃ vikkhambheti
.pe.  anāgāmiphalaṃ  sacchikaronto  vikkhambhetīti  .  āmantā .
Vikkhambheti  puthujjano  kāmarāgabyāpādaṃ  so ca accantaṃ vikkhambheti
anavasesaṃ vikkhambheti .pe. anāgāmiphalaṃ sacchikaronto vikkhambhetīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [290]  Jahati puthujjano kāmarāgabyāpādaṃ so ca na accantaṃ
jahati  na  anavasesaṃ  jahati  na  appaṭisandhiyaṃ  jahati  na  samūlaṃ
jahati  na  sataṇhaṃ  jahati  na  sānusayaṃ  jahati na ariyena ñāṇena
jahati  na  ariyena  maggena  jahati  na  akuppaṃ paṭivijjhanto jahati
na  anāgāmiphalaṃ  sacchikaronto  jahatīti  .  āmantā  .  jahati
anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  kāmarāgabyāpādaṃ  so
ca na accantaṃ jahati .pe. na anāgāmiphalaṃ sacchikaronto jahatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [291]  Vikkhambheti  puthujjano  kāmarāgabyāpādaṃ  so ca na
accantaṃ  vikkhambheti  na anavasesaṃ vikkhambheti .pe. na anāgāmiphalaṃ
sacchikaronto   vikkhambhetīti   .   āmantā  .  vikkhambheti
anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo kāmarāgabyāpādaṃ so ca na
accantaṃ  vikkhambheti  na anavasesaṃ vikkhambheti .pe. na anāgāmiphalaṃ
sacchikaronto vikkhambhetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [292]  Jahati  puthujjano kāmarāgabyāpādanti . āmantā .
Katamena  maggenāti  rūpāvacarena  maggenāti  . rūpāvacaro maggo
niyyāniko  khayagāmī  bodhagāmī  apacayagāmī  anāsavo  asaññojaniyo
Aganthaniyo anoghaniyo ayoganiyo anīvaraṇiyo aparāmaṭṭho anupādāniyo
asaṅkilesikoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  nanu  rūpāvacaro
maggo  aniyyāniko na khayagāmī na bodhagāmī na apacayagāmī sāsavo
saññojaniyo  .pe.  saṅkilesikoti . āmantā . hañci rūpāvacaro
maggo  aniyyāniko na khayagāmī na bodhagāmī na apacayagāmī sāsavo
saññojaniyo  .pe.  saṅkilesiko  no  vata  re  vattabbe jahati
puthujjano rūpāvacarena maggena kāmarāgabyāpādanti.
   [293]  Jahati  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo
anāgāmimaggena  kāmarāgabyāpādaṃ so ca maggo niyyāniko khayagāmī
bodhagāmī apacayagāmī anāsavo asaññojaniyo .pe. asaṅkilesikoti .
Āmantā  .  jahati puthujjano rūpāvacarena maggena kāmarāgabyāpādaṃ
so  ca  maggo  niyyāniko khayagāmī bodhagāmī apacayagāmī anāsavo
asaññojaniyo .pe. Asaṅkilesikoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [294]  Jahati puthujjano rūpāvacarena maggena kāmarāgabyāpādaṃ
so  ca maggo aniyyāniko na khayagāmī na bodhagāmī na apacayagāmī
sāsavo  saññojaniyo  .pe.  saṅkilesikoti  . āmantā . jahati
anāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipanno   puggalo   anāgāmimaggena
kāmarāgabyāpādaṃ so ca maggo aniyyāniko na khayagāmī na bodhagāmī
na  apacayagāmī  sāsavo  saññojaniyo  .pe.  saṅkilesikoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [295] Puthujjano kāmesu vītarāgo saha dhammābhisamayā anāgāmiphale
saṇṭhātīti  .  āmantā  .  arahatte  saṇṭhātīti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [296] Puthujjano kāmesu vītarāgo saha dhammābhisamayā anāgāmiphale
saṇṭhātīti  . āmantā . apubbaṃ acarimaṃ tayo magge bhāvetīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {296.1} Apubbaṃ acarimaṃ tayo magge bhāvetīti . Āmantā.
Apubbaṃ acarimaṃ tīṇi sāmaññaphalāni sacchikarotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {296.2}  Apubbaṃ  acarimaṃ  tīṇi sāmaññaphalāni sacchikarotīti .
Āmantā  .  tiṇṇaṃ  phassānaṃ  tissannaṃ  vedanānaṃ tissannaṃ saññānaṃ
tissannaṃ  cetanānaṃ  tiṇṇaṃ  cittānaṃ  tissannaṃ saddhānaṃ tiṇṇaṃ vīriyānaṃ
tissannaṃ  satīnaṃ  tiṇṇaṃ samādhīnaṃ tissannaṃ paññānaṃ samodhānaṃ hotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [297] Puthujjano kāmesu vītarāgo saha dhammābhisamayā anāgāmiphale
saṇṭhātīti . āmantā . sotāpattimaggenāti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  sakadāgāmimaggenāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  . katamena
maggenāti  .  anāgāmimaggenāti  .  anāgāmimaggena sakkāyadiṭṭhiṃ
vicikicchaṃ  sīlabbataparāmāsaṃ  jahatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Anāgāmimaggena  sakkāyadiṭṭhiṃ  vicikicchaṃ  sīlabbataparāmāsaṃ  jahatīti .
Āmantā  .  nanu  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ pahānā sotāpattiphalaṃ vuttaṃ
bhagavatāti  .  āmantā  .  hañci  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  pahānā
Sotāpattiphalaṃ  vuttaṃ bhagavatā no vata re vattabbe anāgāmimaggena
sakkāyadiṭṭhiṃ  vicikicchaṃ  sīlabbataparāmāsaṃ jahatīti .pe. anāgāmimaggena
oḷārikaṃ kāmarāgaṃ oḷārikaṃ byāpādaṃ jahatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. anāgāmimaggena oḷārikaṃ kāmarāgaṃ oḷārikaṃ byāpādaṃ jahatīti.
Āmantā  .  nanu kāmarāgabyāpādānaṃ tanubhāvā sakadāgāmiphalaṃ vuttaṃ
bhagavatāti  .  āmantā  .  hañci  kāmarāgabyāpādānaṃ  tanubhāvā
sakadāgāmiphalaṃ  vuttaṃ bhagavatā no vata re vattabbe anāgāmimaggena
oḷārikaṃ kāmarāgaṃ oḷārikaṃ byāpādaṃ jahatīti.
   [298] Puthujjano kāmesu vītarāgo saha dhammābhisamayā anāgāmiphale
saṇṭhātīti . āmantā . ye keci dhammaṃ abhisamenti sabbe te saha
dhammābhisamayā anāgāmiphale saṇṭhahantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [299]  Na  vattabbaṃ  jahati puthujjano kāmarāgabyāpādanti .
Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
      ahesunte atītaṃse    cha satthāro yasassino
      nirāmagandhā karuṇe    vimuttā kāmasaññojanā
      kāmarāgaṃ virājetvā   brahmalokūpagā ahu
      ahesuṃ sāvakā tesaṃ    anekāni satānipi
      nirāmagandhā karuṇe    vimuttā kāmasaññojanā
      kāmarāgaṃ virājetvā   brahmalokūpagā ahūti 1-
@Footnote: 1 aṃ. chakka. 89 tattha pana abhisekā atītaṃseti pāṭho.
Attheva  suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi jahati puthujjano
kāmarāgabyāpādanti.
   [300]  Jahati  puthujjano kāmarāgabyāpādanti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  so  hi  nāma  bhikkhave  sunetto  satthā
evaṃdīghāyuko  samāno  evaṃciraṭṭhitiko  aparimutto  ahosi  jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi
aparimutto  dukkhasmāti vadāmi . taṃ kissa hetu . catunnaṃ dhammānaṃ
ananubodhā  appaṭivedhā  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  ariyassa sīlassa
ananubodhā  appaṭivedhā  ariyassa  samādhissa  ariyāya  paññāya
ariyāya  vimuttiyā  ananubodhā  appaṭivedhā  tayidaṃ  bhikkhave  ariyaṃ
sīlaṃ  anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ  ariyo  samādhi  anubuddho paṭividdho ariyā
paññā  anubuddhā  paṭividdhā  ariyā  vimutti  anubuddhā  paṭividdhā
ucchinnā bhavataṇhā khīṇā bhavanetti natthidāni punabbhavoti
      sīlaṃ samādhi paññā ca   vimutti ca anuttarā
      anubuddhā ime dhammā   gotamena yasassinā
      iti buddho abhiññāya   dhammamakkhāsi bhikkhunaṃ
      dukkhassantakaro satthā   cakkhumā parinibbutoti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ jahati
puthujjano kāmarāgabyāpādanti.
            Jahatikathā.
@Footnote: 1 aṃ. sattaka. 106.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 127-132. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=2570              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=2570              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=286&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=286              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3781              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3781              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]