ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Sabbamatthītikathā
   [301]  Sabbamatthīti  .  āmantā . sabbattha sabbamatthīti .
Na hevaṃ vattabbe . sabbamatthīti . āmantā. Sabbadā sabbamatthīti.
Na hevaṃ vattabbe . sabbamatthīti . āmantā. Sabbena sabbamatthīti.
Na hevaṃ vattabbe . sabbamatthīti . āmantā. Sabbesu sabbamatthīti.
Na  hevaṃ vattabbe . sabbamatthīti . āmantā . ayoganti katvā
sabbamatthīti  .  na  hevaṃ vattabbe . sabbamatthīti . āmantā .
Yampi  natthi  tampi atthīti . na hevaṃ vattabbe . sabbamatthīti .
Āmantā  .  sabbamatthīti  yā  diṭṭhi  sā diṭṭhi micchādiṭṭhīti yā
diṭṭhi sā diṭṭhi sammādiṭṭhīti hevamatthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [302] Atītaṃ atthīti . āmantā . nanu atītaṃ niruddhaṃ vigataṃ
vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgatanti  .  āmantā  .  hañci atītaṃ
niruddhaṃ  vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgataṃ  no  vata  re
vattabbe atītaṃ atthīti.
   [303]  Anāgataṃ atthīti . āmantā . nanu anāgataṃ ajātaṃ
abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ anabhinibbattaṃ apātubhūtanti . āmantā .
Hañci  anāgataṃ  ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ  anabhinibbattaṃ
apātubhūtaṃ no vata re vattabbe anāgataṃ atthīti.
   [304]  Paccuppannaṃ atthi paccuppannaṃ aniruddhaṃ avigataṃ avipariṇataṃ
na  atthaṅgataṃ  na abbhatthaṅgatanti . āmantā . atītaṃ atthi atītaṃ
Aniruddhaṃ  avigataṃ  avipariṇataṃ  na  atthaṅgataṃ  na  abbhatthaṅgatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [305]  Paccuppannaṃ  atthi  paccuppannaṃ  jātaṃ  bhūtaṃ  sañjātaṃ
nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtanti  .  āmantā  .  anāgataṃ atthi
anāgataṃ  jātaṃ  bhūtaṃ  sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [306]  Atītaṃ  atthi  atītaṃ  niruddhaṃ vigataṃ vipariṇataṃ atthaṅgataṃ
abbhatthaṅgatanti  .  āmantā . paccuppannaṃ atthi paccuppannaṃ niruddhaṃ
vigataṃ vipariṇataṃ atthaṅgataṃ abbhatthaṅgatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [307] Anāgataṃ atthi anāgataṃ ajātaṃ abhūtaṃ asañjātaṃ anibbattaṃ
anabhinibbattaṃ  apātubhūtanti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  atthi
paccuppannaṃ ajātaṃ abhūtaṃ asañjātaṃ anibbattaṃ anabhinibbattaṃ apātubhūtanti.
Na hevaṃ vattabbe.
   [308]  Atītaṃ  rūpaṃ  atthīti . āmantā . nanu atītaṃ rūpaṃ
niruddhaṃ  vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgatanti  . āmantā .
Hañci  atītaṃ rūpaṃ niruddhaṃ .pe. abbhatthaṅgataṃ no vata re vattabbe
atītaṃ rūpaṃ atthīti.
   [309] Anāgataṃ rūpaṃ atthīti . āmantā . nanu anāgataṃ rūpaṃ
ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ  anabhinibbattaṃ  apātubhūtanti .
Āmantā  .  hañci  anāgataṃ  rūpaṃ  ajātaṃ  .pe. apātubhūtaṃ no
Vata re vattabbe anāgataṃ rūpaṃ atthīti.
   [310]  Paccuppannaṃ  rūpaṃ  atthi  paccuppannaṃ  rūpaṃ  aniruddhaṃ
avigataṃ  avipariṇataṃ  na  atthaṅgataṃ na abbhatthaṅgatanti . āmantā .
Atītaṃ  rūpaṃ  atthi atītaṃ rūpaṃ aniruddhaṃ avigataṃ avipariṇataṃ na atthaṅgataṃ
na abbhatthaṅgatanti. Na hevaṃ vattabbe.
   [311]  Paccuppannaṃ  rūpaṃ  atthi  paccuppannaṃ  rūpaṃ jātaṃ bhūtaṃ
sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtanti  . āmantā . anāgataṃ
rūpaṃ  atthi  anāgataṃ  rūpaṃ  jātaṃ  bhūtaṃ sañjātaṃ nibbattaṃ abhinibbattaṃ
pātubhūtanti. Na hevaṃ vattabbe.
   [312]  Atītaṃ  rūpaṃ  atthi  atītaṃ rūpaṃ niruddhaṃ vigataṃ vipariṇataṃ
atthaṅgataṃ  abbhatthaṅganti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  rūpaṃ atthi
paccuppannaṃ  rūpaṃ  niruddhaṃ  vigataṃ vipariṇataṃ atthaṅgataṃ abbhatthaṅgatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [313] Anāgataṃ rūpaṃ atthi anāgataṃ rūpaṃ ajātaṃ abhūtaṃ asañjātaṃ
anibbattaṃ  anabhinibbattaṃ  apātubhūtanti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ
rūpaṃ  atthi  paccuppannaṃ  rūpaṃ  ajātaṃ  abhūtaṃ  asañjātaṃ  anibbattaṃ
anabhinibbattaṃ apātubhūtanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [314]  Atītā  vedanā atthi .pe. saññā atthi saṅkhārā
atthi  .pe.  viññāṇaṃ  atthīti . āmantā . nanu atītaṃ viññāṇaṃ
niruddhaṃ  vigataṃ  vipariṇataṃ  atthaṅgataṃ  abbhatthaṅgatanti  . āmantā .
Hañci  atītaṃ  viññāṇaṃ  niruddhaṃ  .pe.  abbhatthaṅgataṃ  no vata re
vattabbe atītaṃ viññāṇaṃ atthīti.
   [315] Anāgataṃ viññāṇaṃ atthīti . āmantā . nanu anāgataṃ
viññāṇaṃ ajātaṃ abhūtaṃ asañjātaṃ anibbattaṃ anabhinibbattaṃ apātubhūtanti .
Āmantā   .   hañci   anāgataṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ  .pe.
Apātubhūtaṃ no vata re vattabbe anāgataṃ viññāṇaṃ atthīti.
   [316]  Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthi  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
aniruddhaṃ  .pe.  na  abbhatthaṅgatanti . āmantā . atītaṃ viññāṇaṃ
atthi  atītaṃ  viññāṇaṃ  aniruddhaṃ  .pe.  na  abbhatthaṅgatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [317]  Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthi  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
jātaṃ  bhūtaṃ  .pe.  pātubhūtanti  .  āmantā . anāgataṃ viññāṇaṃ
atthi  anāgataṃ  viññāṇaṃ  jātaṃ  .pe.  pātubhūtanti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [318]  Atītaṃ  viññāṇaṃ  atthi  atītaṃ viññāṇaṃ niruddhaṃ .pe.
Abbhatthaṅgatanti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthi
paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  niruddhaṃ  .pe.  abbhatthaṅgatanti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [319]  Anāgataṃ  viññāṇaṃ  atthi  anāgataṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ
.pe.  apātubhūtanti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ atthi
Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ  abhūtaṃ .pe. apātubhūtanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [320] Paccuppannanti vā rūpanti vā rūpanti vā paccuppannanti
vā  paccuppannaṃ  rūpaṃ  appiyaṃ  karitvā ese se ekaṭṭhe same
samabhāge  tajjāteti  .  āmantā  . paccuppannaṃ rūpaṃ nirujjhamānaṃ
paccuppannabhāvaṃ  jahatīti . āmantā . rūpabhāvaṃ jahatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [321] Paccuppannanti vā rūpanti vā rūpanti vā paccuppannanti
vā  paccuppannaṃ  rūpaṃ  appiyaṃ  karitvā ese se ekaṭṭhe same
samabhāge  tajjāteti  .  āmantā  . paccuppannaṃ rūpaṃ nirujjhamānaṃ
rūpabhāvaṃ  na  jahatīti  . āmantā . paccuppannabhāvaṃ na jahatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. odātanti vā vatthanti vā vatthanti vā
odātanti  vā odātaṃ vatthaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe
same  samabhāge tajjāteti . āmantā . odātaṃ vatthaṃ rajjamānaṃ
odātabhāvaṃ  jahatīti  . āmantā . vatthabhāvaṃ jahatīti . na hevaṃ
vattabbe . odātanti vā vatthanti vā vatthanti vā odātanti vā
odātaṃ  vatthaṃ appiyaṃ karitvā ese se ekaṭṭhe same samabhāge
tajjāteti  .  āmantā  . odātaṃ vatthaṃ rajjamānaṃ vatthabhāvaṃ na
jahatīti. Āmantā. Odātabhāvaṃ na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [322] Rūpaṃ rūpabhāvaṃ na jahatīti . āmantā . rūpaṃ niccaṃ dhuvaṃ
Sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. nanu rūpaṃ
rūpabhāvaṃ  jahatīti  .  rūpaṃ aniccaṃ adhuvaṃ asassataṃ vipariṇāmadhammanti .
Āmantā  .  hañci  rūpaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  assasataṃ  vipariṇāmadhammaṃ
no vata re vattabbe rūpaṃ rūpabhāvaṃ na jahatīti.
   [323] Nibbānaṃ nibbānabhāvaṃ na jahatīti . nibbānaṃ niccaṃ dhuvaṃ
sassataṃ avipariṇāmadhammanti . āmantā . rūpaṃ rūpabhāvaṃ na jahatīti .
Rūpaṃ niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [324] Rūpaṃ rūpabhāvaṃ na jahatīti . rūpaṃ aniccaṃ adhuvaṃ asassataṃ
vipariṇāmadhammanti  . āmantā . nibbānaṃ nibbānabhāvaṃ na jahatīti .
Nibbānaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  assasataṃ  vipariṇāmadhammanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [325] Atītaṃ atthi atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti . āmantā.
Anāgataṃ atthi anāgataṃ anāgatabhāvaṃ na jahatīti . na hevaṃ vattabbe.
Atītaṃ atthi atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti . āmantā. Paccuppannaṃ atthi
paccuppannaṃ paccuppannabhāvaṃ na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [326]  Anāgataṃ  atthi  anāgataṃ  anāgatabhāvaṃ na jahatīti .
Āmantā  .  atītaṃ  atthi atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [327]  Paccuppannaṃ  atthi  paccuppannaṃ  paccuppannabhāvaṃ  na
jahatīti . āmantā . atītaṃ atthi atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti . Na
Hevaṃ vattabbe .pe.
   [328] Atītaṃ atthi atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti . āmantā.
Atītaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  nanu  atītaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  asassataṃ  vipariṇāmadhammanti .
Āmantā  .  hañci  atītaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  asassataṃ  vipariṇāmadhammaṃ
no vata re vattabbe atītaṃ atthi atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti.
   [329]  Nibbānaṃ  atthi  nibbānaṃ  nibbānabhāvaṃ na jahatīti .
Nibbānaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  .  āmantā .
Atītaṃ  atthi  atītaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti . atītaṃ niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ
avipariṇāmadhammanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [330]  Atītaṃ  atthi  atītaṃ  atītabhāvaṃ  na jahatīti . atītaṃ
aniccaṃ  adhuvaṃ  asassataṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā . nibbānaṃ
atthi  nibbānaṃ  nibbānabhāvaṃ  na  jahatīti  . nibbānaṃ aniccaṃ adhuvaṃ
asassataṃ vipariṇāmadhammanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [331] Atītaṃ rūpaṃ atthi atītaṃ rūpaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti. Āmantā.
Anāgataṃ rūpaṃ atthi anāgataṃ rūpaṃ anāgatabhāvaṃ na jahatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe. atītaṃ rūpaṃ atthi atītaṃ rūpaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti .
Āmantā  .  paccuppannaṃ  rūpaṃ atthi paccuppannaṃ rūpaṃ paccuppannabhāvaṃ
na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [332]  Anāgataṃ  rūpaṃ  atthi  anāgataṃ  rūpaṃ anāgatabhāvaṃ na
Jahatīti  .  āmantā  .  atītaṃ  rūpaṃ  atthi atītaṃ rūpaṃ atītabhāvaṃ
na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [333]  Paccuppannaṃ  rūpaṃ atthi paccuppannaṃ rūpaṃ paccuppannabhāvaṃ
na jahatīti . āmantā . atītaṃ rūpaṃ atthi atītaṃ rūpaṃ atītabhāvaṃ na
jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [334]  Atītaṃ  rūpaṃ atthi atītaṃ rūpaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti .
Āmantā  .  atītaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  nanu atītaṃ rūpaṃ aniccaṃ adhuvaṃ asassataṃ
vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  hañci atītaṃ rūpaṃ aniccaṃ .pe.
Vipariṇāmadhammaṃ  no  vata  re  vattabbe  atītaṃ  rūpaṃ  atthi atītaṃ
rūpaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti.
   [335]  Nibbānaṃ atthi nibbānaṃ nibbānabhāvaṃ na jahati nibbānaṃ
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  .  āmantā . atītaṃ rūpaṃ
atthi  atītaṃ  rūpaṃ  atītabhāvaṃ  na  jahati  atītaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ
sassataṃ avipariṇāmadhammanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [336]  Atītaṃ rūpaṃ atthi atītaṃ rūpaṃ atītabhāvaṃ na jahati atītaṃ
rūpaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  asassataṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā .
Nibbānaṃ  atthi  nibbānaṃ  nibbānabhāvaṃ  na  jahati  nibbānaṃ  aniccaṃ
adhuvaṃ asassataṃ vipariṇāmadhammanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [337]  Atītā  vedanā  atthi  .pe. atītā saññā atthi
.pe. Atītā saṅkhārā atthi .pe.
   [338]  Atītaṃ  viññāṇaṃ  atthi  atītaṃ  viññāṇaṃ atītabhāvaṃ na
jahatīti  .  āmantā  .  anāgataṃ viññāṇaṃ atthi anāgataṃ viññāṇaṃ
anāgatabhāvaṃ  na jahatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ viññāṇaṃ
atthi  atītaṃ  viññāṇaṃ  atītabhāvaṃ  na  jahatīti  .  āmantā .
Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthi  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  paccuppannabhāvaṃ
na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [339]  Anāgataṃ  viññāṇaṃ atthi anāgataṃ viññāṇaṃ anāgatabhāvaṃ
na  jahatīti  .  āmantā  .  atītaṃ viññāṇaṃ atthi atītaṃ viññāṇaṃ
atītabhāvaṃ na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [340]  Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthi  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
paccuppannabhāvaṃ  na  jahatīti  .  āmantā  . atītaṃ viññāṇaṃ atthi
atītaṃ viññāṇaṃ atītabhāvaṃ na jahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [341]  Atītaṃ  viññāṇaṃ  atthi  atītaṃ  viññāṇaṃ  atītabhāvaṃ
na  jahatīti  .  āmantā  .  atītaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ
avipariṇāmadhammanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. nanu atītaṃ viññāṇaṃ
aniccaṃ  adhuvaṃ  asassataṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  hañci
atītaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  asassataṃ  vipariṇāmadhammaṃ  no  vata
re  vattabbe  atītaṃ  viññāṇaṃ  atthi  atītaṃ viññāṇaṃ atītabhāvaṃ na
jahatīti.
   [342]  Nibbānaṃ atthi nibbānaṃ nibbānabhāvaṃ na jahati nibbānaṃ
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  atītaṃ
viññāṇaṃ  atthi  atītaṃ  viññāṇaṃ  atītabhāvaṃ  na  jahati  atītaṃ
viññāṇaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [343]  Atītaṃ  viññāṇaṃ  atthi  atītaṃ  viññāṇaṃ  atītabhāvaṃ
na  jahati  atītaṃ  viññāṇaṃ aniccaṃ adhuvaṃ asassataṃ vipariṇāmadhammanti .
Āmantā  .  nibbānaṃ  atthi  nibbānaṃ  nibbānabhāvaṃ  na  jahati
nibbānaṃ  aniccaṃ  adhuvaṃ  assasataṃ  vipariṇāmadhammanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [344]  Atītaṃ  nvatthīti  . āmantā . hañci atītaṃ nvatthi
atītaṃ  atthīti  micchā  hañci vā pana atthi nvātītaṃ atthi atītanti
micchā  .  anāgataṃ nvatthīti . āmantā . hañci anāgataṃ nvatthi
anāgataṃ  atthīti  micchā  hañci  vā  pana atthi nvānāgataṃ atthi
anāgatanti micchā.
   [345]  Anāgataṃ  hutvā  paccuppannaṃ hotīti . āmantā .
Taññeva  anāgataṃ  taṃ  paccuppannanti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Taññeva  anāgataṃ  taṃ  paccuppannanti  . āmantā . hutvā hoti
hutvā  hotīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. hutvā hoti hutvā
hotīti . āmantā . na hutvā na hoti na hutvā na hotīti. Na
Hevaṃ vattabbe .pe.
   [346] Paccuppannaṃ hutvā atītaṃ hotīti . āmantā. Taññeva
paccuppannaṃ  taṃ  atītanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. taññeva
paccuppannaṃ  taṃ  atītanti  .  āmantā  .  hutvā  hoti hutvā
hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. hutvā hoti hutvā hotīti .
Āmantā  .  na  hutvā  na  hoti na hutvā na hotīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [347]  Anāgataṃ  hutvā  paccuppannaṃ hoti paccuppannaṃ hutvā
atītaṃ  hotīti  .  āmantā  .  taññeva  anāgataṃ taṃ paccuppannaṃ
taṃ  atītanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. taññeva anāgataṃ taṃ
paccuppannaṃ  taṃ  atītanti  .  āmantā  .  hutvā  hoti hutvā
hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. hutvā hoti hutvā hotīti .
Āmantā  .  na  hutvā  na  hoti na hutvā na hotīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [348]  Atītaṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi cakkhuviññāṇaṃ atthi
āloko  atthi manasikāro atthīti . āmantā . atītena cakkhunā
atītaṃ  rūpaṃ  passatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. atītaṃ sotaṃ
atthi  saddā  atthi  sotaviññāṇaṃ  atthi ākāso atthi manasikāro
atthīti  .  āmantā  . atītena sotena atītaṃ saddaṃ suṇātīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ ghānaṃ atthi gandhā atthi ghānaviññāṇaṃ
Atthi  vāyo  atthi  manasikāro  atthīti  .  āmantā .
Atītena  ghānena atītaṃ gandhaṃ ghāyatīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Atītā  jivhā  atthi  rasā  atthi  jivhā  viññāṇaṃ atthi āpo
atthi  manasikāro  atthīti  .  āmantā . atītāya jivhāya atītaṃ
rasaṃ  sāyatīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atīto kāyo atthi
phoṭṭhabbā  atthi  kāyaviññāṇaṃ  atthi  paṭhavī  atthi  manasikāro
atthīti  . āmantā . atītena kāyena atītaṃ phoṭṭhabbaṃ phusatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atīto  mano  atthi  dhammā  atthi
manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi manasikāro atthīti . āmantā .
Atītena manena atītaṃ dhammaṃ vijānātīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [349]  Anāgataṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ
atthi  āloko atthi manasikāro atthīti . āmantā . anāgatena
cakkhunā anāgataṃ rūpaṃ passatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ
sotaṃ atthi ghānaṃ atthi jivhā atthi kāyo atthi mano atthi dhammā
atthi  manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthīti .
Āmantā  .  anāgatena  manena  anāgataṃ dhammaṃ vijānātīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [350]  Paccuppannaṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ
atthi  āloko  atthi  manasikāro  atthi  paccuppannena  cakkhunā
paccuppannaṃ  rūpaṃ  passatīti  .  āmantā  .  atītaṃ  cakkhuṃ  atthi
Rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ  atthi  āloko  atthi  manasikāro
atthi  atītena  cakkhunā  atītaṃ rūpaṃ passatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  paccuppannaṃ  sotaṃ  atthi  ghānaṃ  atthi  jivhā  atthi
kāyo  atthi  mano  atthi  dhammā  atthi  manoviññāṇaṃ  atthi
vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthi  paccuppannena  manena  paccuppannaṃ
dhammaṃ  vijānātīti  .  āmantā  .  atīto  mano  atthi dhammā
atthi   manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthi
atītena manena atītaṃ dhammaṃ vijānātīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [351]  Paccuppannaṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ
atthi  āloko  atthi  manasikāro  atthi  paccuppannena  cakkhunā
paccuppannaṃ  rūpaṃ  passatīti  .  āmantā  .  anāgataṃ cakkhuṃ atthi
rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ  atthi  āloko  atthi  manasikāro
atthi  anāgatena  cakkhunā  anāgataṃ  rūpaṃ  passatīti  .  na hevaṃ
vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ  sotaṃ  atthi  .pe.  ghānaṃ  atthi
jivhā  atthi  kāyo  atthi  mano atthi dhammā atthi manoviññāṇaṃ
atthi  vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthi  paccuppannena  manena
paccuppannaṃ  dhammaṃ  vijānātīti  .  āmantā  .  anāgato
mano  atthi  dhammā  atthi  manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi
manasikāro  atthi  anāgatena  manena  anāgataṃ dhammaṃ vijānātīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [352]  Atītaṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi cakkhuviññāṇaṃ atthi
āloko  atthi  manasikāro  atthi  na  ca atītena cakkhunā atītaṃ
rūpaṃ  passatīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā
atthi  cakkhuviññāṇaṃ  atthi  āloko  atthi  manasikāro  atthi
na  ca  paccuppannena  cakkhunā  paccuppannaṃ  rūpaṃ  passatīti  . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  atītaṃ  sotaṃ  atthi  .pe.  ghānaṃ atthi
jivhā  atthi  kāyo  atthi  .pe.  mano  atthi  dhammā  atthi
manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthi na ca atītena
manena atītaṃ dhammaṃ vijānātīti . āmantā . paccuppanno mano atthi
dhammā  atthi  manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi  manasikāro
atthi  na  ca  paccuppannena manena paccuppannaṃ dhammaṃ vijānātīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [353]  Anāgataṃ  cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ
atthi  āloko  atthi  manasikāro  atthi  na  ca  anāgatena
cakkhunā  anāgataṃ  rūpaṃ  passatīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ
cakkhuṃ  atthi  rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ  atthi  āloko  atthi
manasikāro  atthi  na  ca  paccuppannena  cakkhunā  paccuppannaṃ rūpaṃ
passatīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ sotaṃ atthi ghānaṃ
atthi  jivhā  atthi  kāyo  atthi  .pe.  mano  atthi  dhammā
atthi   manoviññāṇaṃ  atthi  vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthi
Na  ca anāgatena manena anāgataṃ dhammaṃ vijānātīti . āmantā .
Paccuppanno  mano  atthi  dhammā  atthi  manoviññāṇaṃ  atthi
vatthuṃ  atthi  manasikāro  atthi  na  ca  paccuppannena  manena
paccuppannaṃ dhammaṃ vijānātīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [354]  Atītaṃ  ñāṇaṃ  atthīti . āmantā . tena ñāṇena
ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. tena ñāṇena
ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti . āmantā . tena ñāṇena dukkhaṃ parijānāti
samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [355]  Anāgataṃ ñāṇaṃ atthīti . āmantā . tena ñāṇena
ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. tena ñāṇena
ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti . āmantā . tena ñāṇena dukkhaṃ parijānāti
samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [356]  Paccuppannaṃ  ñāṇaṃ  atthi  tena  ñāṇena ñāṇakaraṇīyaṃ
karotīti  .  āmantā  .  atītaṃ  ñāṇaṃ  atthi  tena  ñāṇena
ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ
ñāṇaṃ  atthi  tena  ñāṇena  dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ  pajahati
nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti  .  āmantā . atītaṃ ñāṇaṃ
atthi  tena  ñāṇena  dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ
Sacchikaroti  maggaṃ bhāvetīti . na hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ
ñāṇaṃ  atthi  tena  ñāṇena  ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti . āmantā .
Anāgataṃ  ñāṇaṃ  atthi  tena  ñāṇena  ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ ñāṇaṃ atthi tena ñāṇena
dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ
bhāvetīti  .  āmantā  .  anāgataṃ  ñāṇaṃ  atthi tena ñāṇena
dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ
bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [357]  Atītaṃ  ñāṇaṃ  atthi na ca tena ñāṇena ñāṇakaraṇīyaṃ
karotīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  ñāṇaṃ  atthi na ca tena
ñāṇena  ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ
ñāṇaṃ  atthi  na  ca  tena  ñāṇena  dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ
pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti  .  āmantā .
Paccuppannaṃ  ñāṇaṃ  atthi  na  ca  tena  ñāṇena dukkhaṃ parijānāti
samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [358]  Anāgataṃ ñāṇaṃ atthi na ca tena ñāṇena ñāṇakaraṇīyaṃ
karotīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  ñāṇaṃ  atthi na ca tena
ñāṇena  ñāṇakaraṇīyaṃ  karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ
ñāṇaṃ  atthi  na  ca  tena  ñāṇena  dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ
Pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti  .  āmantā .
Paccuppannaṃ  ñāṇaṃ  atthi  na  ca  tena  ñāṇena dukkhaṃ parijānāti
samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ  bhāvetīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [359] Arahato atīto rāgo atthīti . āmantā . arahā
tena rāgena sarāgoti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahato atīto
doso  atthīti  . āmantā . arahā tena dosena sadosoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. arahato atīto moho atthīti. Āmantā.
Arahā  tena  mohena  samohoti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Arahato atīto māno atthīti . āmantā . arahā tena mānena
samānoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  arahato atītā diṭṭhi
atthīti  .  āmantā  .  arahā tāya diṭṭhiyā sadiṭṭhikoti . na
hevaṃ vattabbe .pe. arahato atītā vicikicchā atthīti. Āmantā.
Arahā  tāya  vicikicchāya savicikicchoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Arahato  atītaṃ  thīnaṃ  atthīti  . āmantā . arahā tena thīnena
sathīnoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  arahato atītaṃ uddhaccaṃ
atthīti  . āmantā . arahā tena uddhaccena sauddhaccoti . na
hevaṃ vattabbe .pe. arahato atītaṃ ahirikaṃ atthīti . āmantā .
Arahā  tena  ahirikena  saahirikoti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Arahato  atītaṃ  anottappaṃ  atthīti  .  āmantā . arahā tena
Anottappena saanottappīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [360] Anāgāmissa atītā sakkāyadiṭṭhi atthīti . āmantā.
Anāgāmī  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Anāgāmissa  atītā  vicikicchā  atthi  atīto  sīlabbataparāmāso
atthi  atīto  aṇusahagato  kāmarāgo  atthi  atīto  aṇusahagato
byāpādo  atthīti  .  āmantā  .  anāgāmī tena byāpādena
byāpannacittoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [361] Sakadāgāmissa atītā sakkāyadiṭṭhi atthīti . Āmantā.
Sakadāgāmī  tāya  diṭṭhiyā sadiṭṭhikoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sakadāgāmissa  atītā  vicikicchā  atthi  atīto  sīlabbataparāmāso
atthi  atīto  oḷāriko  kāmarāgo  atthi  atīto  oḷāriko
byāpādo  atthīti  .  āmantā  . sakadāgāmī tena byāpādena
byāpannacittoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [362] Sotāpannassa atītā sakkāyadiṭṭhi atthīti . Āmantā.
Sotāpanno  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  sotāpannassa atītā vicikicchā atthi atīto sīlabbataparāmāso
atthi  atīto  apāyagamaniyo  rāgo  atthi  atīto  apāyagamaniyo
doso  atthi  atīto  apāyagamaniyo moho atthīti . āmantā .
Sotāpanno tena mohena samohoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [363] Puthujjanassa atīto rāgo atthi puthujjano tena rāgena
sarāgoti  .  āmantā  .  arahato  atīto rāgo atthi arahā
tena  rāgena  sarāgoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. puthujjanassa
atīto  doso  atthi  .pe.  atītaṃ  anottappaṃ  atthi  puthujjano
tena  anottappena  anottappīti  .  āmantā  . arahato atītaṃ
anottappaṃ  atthi  arahā  tena  anottappena  anottappīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [364]  Puthujjanassa  atītā sakkāyadiṭṭhi atthi puthujjano tāya
diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti . āmantā . anāgāmissa atītā sakkāyadiṭṭhi
atthi  anāgāmī  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  puthujjanassa  atītā vicikicchā atthi .pe. atīto aṇusahagato
byāpādo  atthi  puthujjano  tena  byāpādena byāpannacittoti .
Āmantā  .  anāgāmissa  atīto  aṇusahagato  byāpādo  atthi
anāgāmī tena byāpādena byāpannacittoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [365]  Puthujjanassa  atītā  sakkāyadiṭṭhi  atthi  puthujjano
tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti  .  āmantā  . sakadāgāmissa atītā
sakkāyadiṭṭhi  atthi  sakadāgāmī  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti  . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  puthujjanassa  atītā vicikicchā atthi .pe.
Atīto  oḷāriko  byāpādo  atthi  puthujjano  tena byāpādena
Byāpannacittoti  .  āmantā  .  sakadāgāmissa atīto oḷāriko
byāpādo  atthi  sakadāgāmī  tena byāpādena byāpannacittoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [366]  Puthujjanassa  atītā sakkāyadiṭṭhi atthi puthujjano tāya
diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti  .  āmantā  .  sotāpannassa  atītā
sakkāyadiṭṭhi  atthi  sotāpanno  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  puthujjanassa  atītā vicikicchā atthi .pe.
Atīto  apāyagamaniyo  moho  atthi  puthujjano  tena  mohena
samohoti  .  āmantā  .  sotāpannassa  atīto  apāyagamaniyo
moho  atthi  sotāpanno  tena  mohena  samohoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [367] Arahato atīto rāgo atthi na ca arahā tena rāgena
sarāgoti  .  āmantā  . puthujjanassa atīto rāgo atthi na ca
puthujjano  tena  rāgena  sarāgoti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Arahato  atīto  doso  atthi  .pe.  atītaṃ anottappaṃ atthi na
ca  arahā  tena  anottappena  anottappīti  .  āmantā .
Puthujjanassa  atītaṃ  anottappaṃ  atthi  na  ca  puthujjano  tena
anottappena anottappīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [368] Anāgāmissa atītā sakkāyadiṭṭhi atthi na ca anāgāmī
tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti  .  āmantā  .  puthujjanassa  atītā
Sakkāyadiṭṭhi  atthi  na  ca  puthujjano tāya diṭṭhiyā sadiṭṭhikoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  anāgāmissa  atītā  vicikicchā atthi
.pe.  atīto  aṇusahagato  byāpādo  atthi  na  ca  anāgāmī
tena  byāpādena  byāpannacittoti  .  āmantā  .  puthujjanassa
atīto  aṇusahagato  byāpādo  atthi  na  ca  puthujjano  tena
byāpādena byāpannacittoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [369]  Sakadāgāmissa  atītā  sakkāyadiṭṭhi  atthi  na  ca
sakadāgāmī  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti  . āmantā . puthujjanassa
atītā  sakkāyadiṭṭhi  atthi  na  ca  puthujjano  tāya  diṭṭhiyā
sadiṭṭhikoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sakadāgāmissa atītā
vicikicchā  atthi  .pe.  atīto  oḷāriko  byāpādo  atthi na
ca  sakadāgāmī  tena  byāpādena byāpannacittoti . āmantā .
Puthujjanassa  atīto  oḷāriko  byāpādo  atthi  na ca puthujjano
tena byāpādena byāpannacittoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [370]  Sotāpannassa  atītā  sakkāyadiṭṭhi  atthi  na  ca
sotāpanno  tāya  diṭṭhiyā  sadiṭṭhikoti . āmantā . puthujjanassa
atītā sakkāyadiṭṭhi atthi na ca puthujjano tāya diṭṭhiyā sadiṭṭhikoti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sotāpannassa  atītā vicikicchā atthi
.pe.  atīto  apāyagamaniyo moho atthi na ca sotāpanno tena
mohena  samohoti  . āmantā . puthujjanassa atīto apāyagamaniyo
Moho  atthi  na  ca  puthujjano  tena  mohena  samohoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [371] Atītā hatthā atthīti . āmantā . atītesu hatthesu
sati  ādānanikkhepanaṃ  paññāyatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Atītā  pādā  atthīti  .  āmantā  .  atītesu  pādesu sati
abhikkamapaṭikkamo  paññāyatīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atītā
pabbā atthīti . āmantā . atītesu pabbesu sati sammiñjanapasāraṇaṃ
paññāyatīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atīto kucchi atthīti .
Āmantā  .  atītasmiṃ  kucchismiṃ  sati jighacchāpipāsā paññāyatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {371.1} Atīto kāyo atthīti . āmantā . atīto kāyo
paggahaniggahūpago   chedanabhedanūpago   kākehi  gijjhehi  kulalehi
sādhāraṇoti . na hevaṃ vattabbe .pe. atīte kāye visaṃ kameyya
satthaṃ kameyya aggi kameyyāti . na hevaṃ vattabbe .pe. labbhā
atīto   kāyo  addubandhanena  bandhituṃ  rajjubandhanena  bandhituṃ
saṅkhalikabandhanena   bandhituṃ   gāmabandhanena  bandhituṃ  nigamabandhanena
bandhituṃ   nagarabandhanena   bandhituṃ   janapadabandhanena   bandhituṃ
kaṇṭhapañcamehi bandhanehi bandhitunti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [372]  Atīto āpo atthīti . āmantā . tena āpena
āpakaraṇīyaṃ  karotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atīto tejo
atthīti  .  āmantā  . tena tejena tejakaraṇīyaṃ karotīti . na
Hevaṃ  vattabbe .pe. atīto vāyo atthīti . āmantā . tena
vāyena vāyakaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [373]  Atīto  rūpakkhandho  atthi anāgato rūpakkhandho atthi
paccuppanno rūpakkhandho atthīti . āmantā . tayo rūpakkhandhāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atītā  pañcakkhandhā  atthi anāgatā
pañcakkhandhā  atthi  .  paccuppannā  pañcakkhandhā  atthīti .
Āmantā. Paṇṇarasakhandhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [374]  Atītaṃ  cakkhāyatanaṃ  atthi  anāgataṃ  cakkhāyatanaṃ atthi
paccuppannaṃ cakkhāyatanaṃ atthīti . āmantā . tīṇi cakkhāyatanānīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. atītāni dvādasāyatanāni atthi anāgatāni
dvādasāyatanāni  atthi  paccuppannāni  dvādasāyatanāni  atthīti .
Āmantā. Chattiṃsāyatanānīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [375]  Atītā  cakkhudhātu  atthi  anāgatā  cakkhudhātu atthi
paccuppannā cakkhudhātu atthīti . āmantā . tisso cakkhudhātuyoti.
Na  hevaṃ vattabbe .pe. atītā aṭṭhārasa dhātuyo atthi anāgatā
aṭṭhārasa  dhātuyo  atthi  paccuppannā aṭṭhārasa dhātuyo atthīti .
Āmantā. Catupaññāsa dhātuyoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [376]  Atītaṃ  cakkhundriyaṃ  atthi  anāgataṃ  cakkhundriyaṃ atthi
paccuppannaṃ cakkhundriyaṃ atthīti . āmantā . tīṇi cakkhundriyānīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. atītāni bāvīsatindriyāni atthi anāgatāni
Bāvīsatindriyāni  atthi  paccuppannāni  bāvīsatindriyāni  atthīti .
Āmantā. Chasaṭṭhindriyānīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [377] Atīto rājā cakkavatti atthi anāgato rājā cakkavatti
atthi  paccuppanno  rājā  cakkavatti atthīti . āmantā . tiṇṇaṃ
rājūnaṃ cakkavattīnaṃ sammukhībhāvo hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [378]  Atīto  sammāsambuddho atthi anāgato sammāsambuddho
atthi  paccuppanno  sammāsambuddho  atthīti  .  āmantā . tiṇṇaṃ
sammāsambuddhānaṃ sammukhībhāvo hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [379] Atītaṃ atthīti . āmantā . atthi atītanti . atthi
siyā  atītaṃ  siyā  nvātītanti  .  ājānāhi niggahaṃ hañci atītaṃ
atthi  atthi  siyā  atītaṃ siyā nvātītaṃ tenātītaṃ nvātītaṃ nvātītaṃ
atītanti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe kho atītaṃ atthi atthi siyā
atītaṃ  siyā  nvātītaṃ  tenātītaṃ  nvātītaṃ  nvātītaṃ atītanti micchā
no ce pana atītaṃ nvātītaṃ nvātītaṃ atītanti no vata re vattabbe
atītaṃ  atthi  atthi  siyā  atītaṃ siyā nvātītanti yaṃ tattha vadesi
vattabbe kho atītaṃ atthi atthi siyā atītaṃ siyā nvātītaṃ tenātītaṃ
nvātītaṃ navātītaṃ atītanti micchā.
   [380]  Anāgataṃ atthīti . āmantā . atthi anāgatanti .
Atthi  siyā  anāgataṃ  siyā  nvānāgatanti  .  ājānāhi niggahaṃ
hañci  anāgataṃ  atthi  atthi  siyā anāgataṃ siyā nvānāgataṃ tena
Anāgataṃ  nvānāgataṃ nvānāgataṃ anāgatanti yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  anāgataṃ  atthi  atthi  siyā  anāgataṃ siyā nvānāgataṃ tena
anāgataṃ  nvānāgataṃ  nvānāgataṃ  anāgatanti  micchā  no ce pana
anāgataṃ  nvānāgataṃ  nvānāgataṃ  anāgatanti no vata re vattabbe
anāgataṃ  atthi  atthi  siyā  anāgataṃ siyā nvānāgatanti yaṃ tattha
vadesi  vattabbe  kho  anāgataṃ  atthi  atthi siyā anāgataṃ siyā
nvānāgataṃ tena anāgataṃ nvānāgataṃ nvānāgataṃ anāgatanti micchā.
   [381] Paccuppannaṃ atthīti . āmantā . Atthi paccuppannanti.
Atthi  siyā  paccuppannaṃ  siyā  nopaccuppannanti  .  ājānāhi
niggahaṃ  hañci  paccuppannaṃ  atthi  atthi  siyā  paccuppannaṃ  siyā
nopaccuppannaṃ   tena   paccuppannaṃ  nopaccuppannaṃ  nopaccuppannaṃ
paccuppannanti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  paccuppannaṃ atthi
atthi  siyā  paccuppannaṃ  siyā  nopaccuppannaṃ  tena  paccuppannaṃ
nopaccuppannaṃ  nopaccuppannaṃ  paccuppannanti  micchā  no  ce  pana
paccuppannaṃ  nopaccuppannaṃ  nopaccuppannaṃ  paccuppannanti  no  vata
re  vattabbe  paccuppannaṃ  atthi  atthi  siyā  paccuppannaṃ  siyā
nopaccuppannanti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  paccuppannaṃ
atthi  atthi  siyā  paccuppannaṃ siyā nopaccuppannaṃ tena paccuppannaṃ
nopaccuppannaṃ nopaccuppannaṃ paccuppannanti micchā.
   [382]  Nibbānaṃ atthīti . āmantā . atthi nibbānanti .
Atthi  siyā  nibbānaṃ  siyā  nonibbānanti  .  ājānāhi niggahaṃ
hañci  nibbānaṃ  atthi  atthi  siyā nibbānaṃ siyā nonibbānaṃ tena
nibbānaṃ  nonibbānaṃ  nonibbānaṃ  nibbānanti  yaṃ  tattha  vadesi
vattabbe  kho  nibbānaṃ atthi atthi siyā nibbānaṃ siyā nonibbānaṃ
tena  nibbānaṃ  nonibbānaṃ  nonibbānaṃ  nibbānanti  micchā  no
ce  pana  nibbānaṃ  nonibbānaṃ  nonibbānaṃ  nibbānanti  no  vata
re vattabbe nibbānaṃ atthi atthi siyā nibbānaṃ siyā nonibbānanti
yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  nibbānaṃ  atthi  atthi  siyā
nibbānaṃ  siyā  nonibbānaṃ  tena  nibbānaṃ  nonibbānaṃ  nonibbānaṃ
nibbānanti micchā.
   [383] Na vattabbaṃ atītaṃ atthi anāgataṃ atthīti . Āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  yaṃ  kiñci  bhikkhave rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā  yaṃ  dūre  santike  vā  ayaṃ  vuccati rūpakkhandho yā kāci
vedanā .pe. yā kāci saññā .pe. ye keci saṅkhārā .pe.
Yaṃ  kiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā
ayaṃ  vuccati  viññāṇakkhandhoti  attheva  suttantoti . āmantā .
Tena hi atītaṃ atthi anāgataṃ atthīti.
   [384] Atītaṃ atthi anāgataṃ atthīti . āmantā . nanu vuttaṃ
Bhagavatā  tayome  bhikkhave  niruttipathā  adhivacanapathā  paññattipathā
asaṅkiṇṇā   asaṅkiṇṇapubbā   na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti
appaṭikkuṭṭhā  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi . katame tayo . yaṃ
bhikkhave rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vigataṃ vipariṇataṃ ahosīti tassa saṅkhā ahosīti
tassa  samaññā  ahosīti  tassa  paññatti  na  tassa saṅkhā atthīti
na  tassa  saṅkhā bhavissatīti yā vedanā .pe. yā saññā .pe.
Ye  saṅkhārā  .pe.  yaṃ  viññāṇaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ vigataṃ vipariṇataṃ
ahosīti  tassa  saṅkhā  ahosīti  tassa  samaññā  ahosīti  tassa
paññatti na tassa saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā bhavissatīti
   {384.1}  yaṃ  bhikkhave rūpaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ bhavissatīti tassa
saṅkhā  bhavissatīti  tassa  samaññā  bhavissatīti  tassa  paññatti  na
tassa saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā ahosīti yā vedanā .pe. Yā
saññā  .pe.  ye  saṅkhārā .pe. yaṃ viññāṇaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ
bhavissatīti  tassa  saṅkhā  bhavissatīti  tassa  samaññā  bhavissatīti
tassa  paññatti  na  tassa  saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā ahosīti
yaṃ  bhikkhave  rūpaṃ  jātaṃ pātubhūtaṃ atthīti tassa saṅkhā atthīti tassa
samaññā  atthīti  tassa  paññatti na tassa saṅkhā ahosīti na tassa
saṅkhā bhavissatīti yā vedanā .pe. yā saññā .pe. Ye saṅkhārā
.pe.  yaṃ  viññāṇaṃ  jātaṃ  pātubhūtaṃ  atthīti  tassa saṅkhā atthīti
tassa  samaññā  atthīti  tassa  paññatti  na  tassa saṅkhā ahosīti
Na  tassa  saṅkhā  bhavissatīti  ime  kho bhikkhave tayo niruttipathā
adhivacanapathā   paññattipathā   asaṅkiṇṇā   asaṅkiṇṇapubbā   na
saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti  appaṭikkuṭṭhā  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi
   {384.2} yepi te bhikkhave ahesuṃ ukkalā vassabhaññā ahetukavādā
akiriyavādā  natthikavādā  tepime  tayo  niruttipathe  adhivacanapathe
paññattipathe  na  garahitabbaṃ  na  paṭikkositabbaṃ amaññiṃsu . taṃ kissa
hetu  .  nindābyārosanāupārambhabhayāti 1- attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atītaṃ atthi anāgataṃ atthīti.
   [385]  Atītaṃ atthīti . āmantā . nanu āyasmā phagguṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  nu kho taṃ bhante cakkhuṃ yena cakkhunā
atīte  buddhe  parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭume pariyādinnavaṭṭe
sabbadukkhavītivatte  paññāpayamāno  paññāpeyya  .pe.  atthi  nu
kho sā bhante jivhā .pe. atthi nu kho so bhante mano yena manena
atīte  buddhe  parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭume pariyādinnavaṭṭe
sabbadukkhavītivatte paññāpayamāno paññāpeyyāti.
   {385.1} Natthi kho taṃ phagguṇa cakkhuṃ yena cakkhunā atīte buddhe
parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭume pariyādinnavaṭṭe sabbadukkhavītivatte
paññāpayamāno paññāpeyya .pe. natthi kho sā phagguṇa jivhā .pe.
Natthi kho so phagguṇa mano yena manena atīte buddhe parinibbute chinnapapañce
@Footnote: 1 saṃ. khu. 64.
Chinnavaṭume   pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte   paññāpayamāno
paññāpeyyāti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi na
vattabbaṃ atītaṃ atthīti.
   [386]  Atītaṃ atthīti . āmantā . nanu āyasmā nandako
etadavoca  ahu  pubbe  lobho  tadahu  akusalaṃ so etarahi natthi
iccetaṃ  kusalaṃ  ahu pubbe doso .pe. ahu pubbe moho tadahu
akusalaṃ so etarahi natthi iccetaṃ kusalanti 2- attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atītaṃ atthīti.
   [387]  Na  vattabbaṃ  anāgataṃ  atthīti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā kabaḷīkāre ce bhikkhave āhāre atthi rāgo atthi
nandi  atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  yattha
patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa avakkanti yattha
atthi  nāmarūpassa  avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi yattha
atthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  atthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti
yattha  atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ   yattha  atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  sasokantaṃ
bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi
   {387.1} phasse ce bhikkhave āhāre ... manosañcetanāya
ce bhikkhave āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre atthi rāgo
atthi nandi .pe. sarajaṃ saupāyāsanti vadāmīti 3- attheva suttantoti.
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyatana. 65. 2 aṃ. tika. 253. 3 saṃ. ni. 122.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ anāgataṃ atthīti.
   [388]  Anāgataṃ  atthīti . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
kabaḷīkāre  ce  bhikkhave  āhāre natthi rāgo natthi nandi natthi
taṇhā  appatiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  yattha  appatiṭṭhitaṃ
viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha natthi
nāmarūpassa  avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha natthi
saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  natthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha
natthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ
yattha natthi āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ asokantaṃ bhikkhave arajaṃ anupāyāsanti
vadāmi  phasse  ce  bhikkhave  āhāre ... manosañcetanāya ce
bhikkhave āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre natthi rāgo
natthi nandi .pe. arajaṃ anupāyāsanti vadāmīti 1- attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ anāgataṃ atthīti.
           Sabbamatthītikathā.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 133-162. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=2692              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=2692              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=301&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3804              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3804              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]