ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Atītaṃ khandhātikathā
   [389] Atītaṃ khandhāti . āmantā . atītaṃ atthīti. Na hevaṃ
vattabbe  .pe. atītaṃ āyatananti . āmantā . atītaṃ atthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atītaṃ  dhātūti . āmantā . atītaṃ
@Footnote: 1 saṃ. ni. 122.
Atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ khandhadhātuāyatananti .
Āmantā. Atītaṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [390]  Anāgataṃ khandhāti . āmantā . anāgataṃ atthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ āyatananti . āmantā. Anāgataṃ
atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ dhātūti . āmantā.
Anāgataṃ atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Anāgataṃ khandhadhātuāyatananti.
Āmantā. Anāgataṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [391]  Paccuppannaṃ khandhā paccuppannaṃ atthīti . āmantā .
Atītaṃ  khandhā atītaṃ atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ
āyatanaṃ  paccuppannaṃ  atthīti  .  āmantā . atītaṃ āyatanaṃ atītaṃ
atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ dhātu paccuppannaṃ
atthīti . āmantā . atītaṃ dhātu atītaṃ atthīti . Na hevaṃ vattabbe
.pe.   paccuppannaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  atthīti  .
Āmantā  .  atītaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  atītaṃ  atthīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [392]  Paccuppannaṃ khandhā paccuppannaṃ atthīti . āmantā .
Anāgataṃ  khandhā  anāgataṃ  atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Paccuppannaṃ  āyatanaṃ  paccuppannaṃ  atthīti  .  āmantā . anāgataṃ
āyatanaṃ  anāgataṃ  atthīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ
dhātu  paccuppannaṃ  atthīti  .  āmantā . anāgataṃ dhātu anāgataṃ
Atthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. paccuppannaṃ khandhadhātuāyatanaṃ
paccuppannaṃ  atthīti  .  āmantā  .  anāgataṃ  khandhadhātuāyatanaṃ
anāgataṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [393] Atītaṃ khandhā atītaṃ natthīti . āmantā . paccuppannaṃ
khandhā  paccuppannaṃ  natthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. atītaṃ
āyatanaṃ  atītaṃ  natthīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  āyatanaṃ
paccuppannaṃ  natthīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ dhātu atītaṃ
natthīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  dhātu paccuppannaṃ natthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. atītaṃ khandhadhātuāyatanaṃ atītaṃ natthīti .
Āmantā  .  paccuppannaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  natthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [394]  Anāgataṃ  khandhā  anāgataṃ  natthīti  . āmantā .
Paccuppannaṃ  khandhā  paccuppannaṃ  natthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  anāgataṃ  āyatanaṃ  .pe.  anāgataṃ  dhātu  .pe. anāgataṃ
khandhadhātuāyatanaṃ  anāgataṃ  natthīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ
khandhadhātuāyatanaṃ paccuppannaṃ natthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [395] Atītaṃ rūpaṃ khandhoti . āmantā. Atītaṃ rūpaṃ atthīti. Na
hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ rūpaṃ āyatananti . āmantā. Atītaṃ rūpaṃ
atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Atītaṃ rūpaṃ dhātūti. Āmantā. Atītaṃ
rūpaṃ atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Atītaṃ rūpaṃ khandhadhātuāyatananti.
Āmantā   .   atītaṃ   rūpaṃ   atthīti   .   na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [396]  Anāgataṃ  rūpaṃ khandhoti . āmantā . anāgataṃ rūpaṃ
atthīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ rūpaṃ āyatanaṃ .pe.
Anāgataṃ  rūpaṃ  dhātu  .pe.  anāgataṃ  rūpaṃ  khandhadhātuāyatananti .
Āmantā. Anāgataṃ rūpaṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [397]  Paccuppannaṃ  rūpaṃ  khandho  paccuppannaṃ rūpaṃ atthīti .
Āmantā  .  atītaṃ  rūpaṃ  khandho  atītaṃ rūpaṃ atthīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ  rūpaṃ  āyatanaṃ  .pe.  paccuppannaṃ
rūpaṃ  dhātu  .pe.  paccuppannaṃ  rūpaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ
rūpaṃ  atthīti  .  āmantā  .  atītaṃ  rūpaṃ khandhadhātuāyatanaṃ atītaṃ
rūpaṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [398]  Paccuppannaṃ  rūpaṃ  khandho  paccuppannaṃ rūpaṃ atthīti .
Āmantā  . anāgataṃ rūpaṃ khandho anāgataṃ rūpaṃ atthīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ  rūpaṃ  āyatanaṃ  .pe.  paccuppannaṃ
rūpaṃ  dhātu  .pe.  paccuppannaṃ  rūpaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ
rūpaṃ  atthīti  . āmantā . anāgataṃ rūpaṃ khandhadhātuāyatanaṃ anāgataṃ
rūpaṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [399]  Atītaṃ rūpaṃ khandho atītaṃ rūpaṃ natthīti . āmantā .
Paccuppannaṃ rūpaṃ khandho paccuppannaṃ rūpaṃ natthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Atītaṃ  rūpaṃ  āyatanaṃ  .pe. atītaṃ rūpaṃ dhātu .pe. atītaṃ
rūpaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  atītaṃ rūpaṃ natthīti . āmantā . paccuppannaṃ
rūpaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  rūpaṃ  natthīti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe.  anāgataṃ  rūpaṃ  khandho  anāgataṃ  rūpaṃ natthīti .
Āmantā  .  paccuppannaṃ  rūpaṃ  khandho  paccuppannaṃ rūpaṃ natthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  anāgataṃ rūpaṃ āyatanaṃ .pe. anāgataṃ
rūpaṃ dhātu .pe. anāgataṃ rūpaṃ khandhadhātuāyatanaṃ anāgataṃ rūpaṃ natthīti.
Āmantā  .  paccuppannaṃ  rūpaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  rūpaṃ
natthīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. atītā vedanā .pe. atītā
saññā .pe. Atītā saṅkhārā .pe.
   [400] Atītaṃ viññāṇaṃ khandhoti . āmantā . atītaṃ viññāṇaṃ
atthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atītaṃ  viññāṇaṃ āyatanaṃ
.pe.   atītaṃ   viññāṇaṃ   dhātu   .pe.  atītaṃ  viññāṇaṃ
khandhadhātuāyatananti  .  āmantā  .  atītaṃ  viññāṇaṃ  atthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [401]  Anāgataṃ  viññāṇaṃ  khandhoti . āmantā . anāgataṃ
viññāṇaṃ  atthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. anāgataṃ viññāṇaṃ
āyatanaṃ  .pe.  anāgataṃ  viññāṇaṃ  dhātu  .pe. anāgataṃ viññāṇaṃ
khandhadhātuāyatananti  .  āmantā  .  anāgataṃ  viññāṇaṃ atthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [402]  Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  khandho  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
atthīti  .  āmantā  .  atītaṃ  viññāṇaṃ  khandho  atītaṃ viññāṇaṃ
atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ viññāṇaṃ āyatanaṃ
.pe.  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  dhātu  .pe.  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthīti  .  āmantā .
Atītaṃ  viññāṇaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  atītaṃ  viññāṇaṃ  atthīti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [403]  Paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  khandho  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
atthīti  .  āmantā  . anāgataṃ viññāṇaṃ khandho anāgataṃ viññāṇaṃ
atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ viññāṇaṃ āyatanaṃ
.pe.  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  dhātu  .pe.  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  atthīti  .  āmantā .
Anāgataṃ  viññāṇaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ  anāgataṃ  viññāṇaṃ  atthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [404]  Atītaṃ  viññāṇaṃ  khandho  atītaṃ  viññāṇaṃ  natthīti .
Āmantā  .  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  khandho  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
natthīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. atītaṃ viññāṇaṃ āyatanaṃ .pe.
Atītaṃ  viññāṇaṃ  dhātu  .pe.  atītaṃ  viññāṇaṃ  khandhadhātuāyatanaṃ
atītaṃ  viññāṇaṃ  natthīti  .  āmantā  .  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
khandhadhātuāyatanaṃ  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  natthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.
   [405]  Anāgataṃ  viññāṇaṃ khandho anāgataṃ viññāṇaṃ natthīti .
Āmantā  .  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ  khandho  paccuppannaṃ  viññāṇaṃ
natthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anāgataṃ viññāṇaṃ āyatanaṃ
.pe.  anāgataṃ  viññāṇaṃ  dhātu  .pe.  anāgataṃ  viññāṇaṃ
khandhadhātuāyatanaṃ  anāgataṃ  viññāṇaṃ  natthīti  .  āmantā .
Paccuppannaṃ   viññāṇaṃ   khandhadhātuāyatanaṃ   paccuppannaṃ   viññāṇaṃ
natthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [406]  Na vattabbaṃ atītānāgatā khandhā dhātu āyatanaṃ natthi
ceteti  .  āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā tayome bhikkhave
niruttipathā  adhivacanapathā  paññattipathā  .pe.  viññūhīti  attheva
suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi na vattabbaṃ atītānāgatā
khandhā dhātu āyatanaṃ natthi ceteti.
   [407]  Atītānāgatā khandhā dhātu āyatanaṃ natthi ceteti .
Āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā yaṃ kiñci bhikkhave rūpaṃ atītānāgata-
paccuppannaṃ .pe. ayaṃ vuccati rūpakkhandho yā kāci vedanā .pe.
Yā kāci saññā .pe. ye keci saṅkhārā .pe. yaṃ kiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ   .pe.   ayaṃ   vuccati  viññāṇakkhandhoti
attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ atītānāgatā
khandhā dhātu āyatanaṃ natthi ceteti.
           Atītaṃ khandhātikathā.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 162-168. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3288              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3288              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=389&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=26              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=389              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3972              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3972              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com