ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Parūpahārakathā
   [446]  Atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . atthi
arahato  rāgo  kāmarāgo  kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
kāmogho kāmayogo kāmacchandanīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [447]  Natthi  arahato  rāgo kāmarāgo kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ
kāmarāgasaññojanaṃ  kāmogho  kāmayogo  kāmacchandanīvaraṇanti  .
Āmantā . hañci natthi arahato rāgo kāmarāgo kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ
kāmarāgasaññojanaṃ    kāmogho   kāmayogo   kāmacchandanīvaraṇaṃ
no vata re vattabbe atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [448]  Atthi  puthujjanassa  asucisukkavisaṭṭhi atthi tassa rāgo
kāmarāgo   kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ   kāmarāgasaññojanaṃ   kāmogho
kāmayogo  kāmacchandanīvaraṇanti  .  āmantā  .  atthi  arahato
asucisukkavisaṭṭhi  atthi  tassa  rāgo  kāmarāgo  kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ
.pe. Kāmacchandanīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [449]  Atthi  arahato  asucisukkavisaṭṭhi  natthi  tassa rāgo
kāmarāgo   kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  .pe.  kāmacchandanīvaraṇanti  .
Āmantā  .  atthi  puthujjanassa  asucisukkavisaṭṭhi natthi tassa rāgo
kāmarāgo  kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  .pe.  kāmacchandanīvaraṇanti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [450] Atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti. Āmantā. Kenaṭṭhenāti.
Handa hi mārakāyikā devatā arahato asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti.
   [451] Mārakāyikā devatā arahato asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti.
Āmantā  .  atthi  mārakāyikānaṃ  devatānaṃ  asucisukkavisaṭṭhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [452]  Natthi  mārakāyikānaṃ  devatānaṃ  asucisukkavisaṭṭhīti .
Āmantā  .  hañci  natthi  mārakāyikānaṃ  devatānaṃ asucisukkavisaṭṭhi
no  vata re vattabbe mārakāyikā devatā arahato asucisukkavisaṭṭhiṃ
upasaṃharantīti.
   [453] Mārakāyikā devatā arahato asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti.
Āmantā  .  mārakāyikā  devatā  attano  asucisukkavisaṭṭhiṃ
upasaṃharanti   aññesaṃ   asucisukkavisaṭṭhiṃ   upasaṃharanti   tassa
asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [454]  Mārakāyikā  devatā  neva attano na aññesaṃ na
tassa  asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti . āmantā . hañci mārakāyikā
devatā  neva  attano  na  aññesaṃ  na  tassa  asucisukkavisaṭṭhiṃ
upasaṃharanti  no  vata  re  vattabbe mārakāyikā devatā arahato
asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti.
   [455] Mārakāyikā devatā arahato asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti.
Āmantā. Lomakūpehi upasaṃharantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [456] Mārakāyikā devatā arahato asucisukkavisaṭṭhiṃ upasaṃharantīti.
Āmantā  .  kiṃkāraṇāti  .  handa  hi  vimatiṃ gāhayissāmāti .
Atthi arahato vimatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [457]  Atthi arahato vimatīti . āmantā . atthi arahato
satthari  vimati  dhamme  vimati  saṅghe vimati sikkhāya vimati pubbante
vimati  aparante  vimati  pubbantāparante  vimati  idappaccayatā-
paṭiccasamuppannesu dhammesu vimatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [458]  Natthi  arahato  satthari  vimati  dhamme vimati saṅghe
vimati  sikkhāya vimati pubbante vimati aparante vimati pubbantāparante
vimati   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu   vimatīti  .
Āmantā . hañci natthi arahato satthari vimati .pe. idappaccayatā-
paṭiccasamuppannesu  dhammesu  vimati  no  vata  re  vattabbe
atthi arahato vimatīti.
   [459]  Atthi  puthujjanassa  vimati  atthi  tassa satthari vimati
.pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu vimatīti . āmantā .
Atthi arahato vimati atthi tassa satthari vimati .pe. Idappaccayatāpaṭicca-
samuppannesu dhammesu vimatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [460]  Atthi  arahato  vimati  natthi  tassa  satthari  vimati
.pe.  Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu vimatīti . āmantā .
Atthi  puthujjanassa  vimati  natthi  tassa  satthari  vimati  .pe.
Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu dhammesu vimatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [461] Atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . Arahato
asucisukkavisaṭṭhi kissa nissandoti . asitapītakhāyitasāyitassa nissandoti.
Arahato   asucisukkavisaṭṭhi  asitapītakhāyitasāyitassa  nissandoti  .
Āmantā  .  ye  keci  asanti  pivanti  khādanti  1- sāyanti
sabbesaññeva atthi asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [462] Ye keci asanti pivanti khādanti sāyanti sabbesaññeva
atthi  asucisukkavisaṭṭhīti  .  āmantā  .  dārakā  asanti
pivanti  khādanti  sāyanti  atthi  dārakānaṃ  asucisukkavisaṭṭhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [463]  Paṇḍakā  asanti  pivanti  khādanti  sāyanti  atthi
paṇḍakānaṃ asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [464] Devā asanti pivanti khādanti sāyanti atthi devatānaṃ
asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [465] Arahato asucisukkavisaṭṭhi asitapītakhāyitasāyitassa nissandoti.
Āmantā. Atthi tassa āsayoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [466] Arahato uccārapassāvo asitapītakhāyitasāyitassa nissando
atthi  tassa  āsayoti  .  āmantā  .  arahato asucisukkavisaṭṭhi
@Footnote:1. Yu. sabbattha khāyanti.
Asitapītakhāyitasāyitassa  nissando  atthi  tassa  āsayoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [467]  Arahato asucisukkavisaṭṭhi asitapītakhāyitasāyitassa nissando
natthi  tassa  āsayoti  .  āmantā  . arahato uccārapassāvo
asitapītakhāyitasāyitassa  nissando  natthi  tassa  āsayoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [468] Atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . arahā
methunaṃ  dhammaṃ  paṭiseveyya methunaṃ dhammaṃ uppādeyya puttasambādhasayanaṃ
ajjhāvaseyya   kāsikacandanaṃ   paccanubhaveyya   mālāgandhavilepanaṃ
dhāreyya jātarūparajataṃ sādiyeyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [469]  Atthi  puthujjanassa  asucisukkavisaṭṭhi  puthujjano  methunaṃ
dhammaṃ  paṭiseveyya  methunaṃ  dhammaṃ  uppādeyya  .pe. jātarūparajataṃ
sādiyeyyāti  .  āmantā . atthi arahato asucisukkavisaṭṭhi arahā
methunaṃ  dhammaṃ  paṭiseveyya  methunaṃ  dhammaṃ  uppādeyya  .pe.
Jātarūparajataṃ sādiyeyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [470]  Atthi  arahato  asucisukkavisaṭṭhi na ca arahā methunaṃ
dhammaṃ  paṭiseveyya  methunaṃ  dhammaṃ  uppādeyya  .pe. jātarūparajataṃ
sādiyeyyāti  .  āmantā  .  atthi  puthujjanassa  asucisukkavisaṭṭhi
na  ca  puthujjano  methunaṃ  dhammaṃ  paṭiseveyya  methunaṃ  dhammaṃ
Uppādeyya  puttasambādhasayanaṃ  ajjhāvaseyya kāsikacandanaṃ paccanubhaveyya
mālāgandhavilepanaṃ   dhāreyya   jātarūparajataṃ   sādiyeyyāti  .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [471]  Atthi  arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . nanu
arahato  rāgo  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato anabhāvaṃ kato
āyatiṃanuppādadhammoti  .  āmantā . hañci arahato rāgo pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo
no vata re vattabbe atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [472]  Atthi  arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . nanu
arahato  doso  pahīno  .pe. moho pahīno māno pahīno diṭṭhi
pahīnā  vicikicchā  pahīnā  thīnaṃ  pahīnaṃ  uddhaccaṃ pahīnaṃ ahirikaṃ pahīnaṃ
.pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthu kataṃ anabhāvaṃ kataṃ
āyatiṃanuppādadhammanti  .  āmantā  .  hañci  arahato anottappaṃ
pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ
no vata re vattabbe atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [473]  Atthi  arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . nanu
arahato  rāgappahānāya  maggo  bhāvitoti  .  āmantā . hañci
arahato  rāgappahānāya  maggo  bhāvito  no  vata re vattabbe
atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti
   [474]  Atthi  arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . nanu
arahato  rāgappahānāya  satipaṭṭhānā  bhāvitā  .pe. sammappadhānā
bhāvitā  iddhipādā  bhāvitā  indriyā  bhāvitā  balā  bhāvitā
.pe.  bojjhaṅgā  bhāvitāti  .  āmantā  .  hañci  arahato
rāgappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā  no  vata re vattabbe atthi
arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [475]  Atthi  arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . nanu
arahato   dosappahānāya   .pe.   mohappahānāya   .pe.
Anottappappahānāya  maggo  bhāvito .pe. bojjhaṅgā bhāvitāti .
Āmantā  .  hañci  arahato  anottappappahānāya  bojjhaṅgā
bhāvitā no vata re vattabbe atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [476] Atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti . Āmantā. Nanu arahā
vītarāgo  vītadoso vītamoho katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano     sammadaññāvimutto     ukkhittapaligho
saṅkiṇṇaparikho   abbuḷhesiko   niraggaḷo   ariyo   pannaddhajo
pannabhāro  visaññutto  suvijitavijayo  1-  dukkhantassa  pariññātaṃ
samudayo  pahīno  nirodho  sacchikato  maggo  bhāvito  abhiññeyyaṃ
abhiññātaṃ  pariññeyyaṃ  pariññātaṃ  pahātabbaṃ  pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ
bhāvitaṃ  sacchikātabbaṃ  sacchikatanti  .  āmantā  .  hañci  arahā
vītarāgo  vītadoso  vītamoho  katakaraṇīyo  .pe.  sacchikātabbaṃ
@Footnote:1. Ma. suvijitavijayī.
Sacchikataṃ no vata re vattabbe atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [477]  Atthi  arahato  asucisukkavisaṭṭhīti  .  sadhammakusalassa
arahato  atthi  asucisukkavisaṭṭhi  paradhammakusalassa  arahato  natthi
asucisukkavisaṭṭhīti  .  sadhammakusalassa arahato atthi asucisukkavisaṭṭhīti .
Āmantā  .  paradhammakusalassa  arahato  atthi  asucisukkavisaṭṭhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [478]  Paradhammakusalassa  arahato  natthi  asucisukkavisaṭṭhīti .
Āmantā  .  sadhammakusalassa  arahato  natthi asucisukkavisaṭṭhīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [479]  Sadhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno  atthi tassa
asucisukkavisaṭṭhīti  .  āmantā  .  paradhammakusalassa  arahato rāgo
pahīno atthi tassa asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [480]  Sadhammakusalassa  arahato  doso pahīno moho pahīno
.pe. anottappaṃ pahīnaṃ atthi tassa asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā .
Paradhammakusalassa  arahato  anottappaṃ  pahīnaṃ  atthi  tassa asucisukka-
visaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [481]  Sadhammakusalassa  arahato rāgappahānāya maggo bhāvito
.pe. bojjhaṅgā bhāvitā .pe. dosappahānāya .pe. Mohappahānāya
.pe.  anottappappahānāya  maggo  bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā
bhāvitā  atthi tassa asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . paradhammakusalassa
Arahato   anottappappahānāya   bojjhaṅgā   bhāvitā   atthi
tassa asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [482]  Sadhammakusalo  arahā  vītarāgo  vītadoso  .pe.
Sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  atthi  tassa asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā .
Paradhammakusalo  arahā  vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ
sacchikataṃ atthi tassa asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [483]  Paradhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno natthi tassa
asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā . sadhammakusalassa arahato rāgo pahīno
natthi tassa asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [484]  Paradhammakusalassa  arahato doso pahīno moho pahīno
.pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  natthi  tassa  asucisukkavisaṭṭhīti .
Āmantā  .  sadhammakusalassa  arahato  anottappaṃ  pahīnaṃ  natthi
tassa asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [485]  Paradhammakusalassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito
.pe.   bojjhaṅgā  bhāvitā  .pe.  dosappahānāya  .pe.
Mohappahānāya  .pe.  anottappappahānāya  maggo  bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā  bhāvitā  natthi  tassa  asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā .
Sadhammakusalassa  arahato  anottappappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā
natthi tassa asucisukkavisaṭṭhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [486]  Paradhammakusalo  arahā  vītarāgo  vītadoso vītamoho
.pe.  Sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  natthi  tassa  asucisukkavisaṭṭhīti .
Āmantā  .  sadhammakusalo  arahā  vītarāgo  vītadoso  vītamoho
.pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  natthi  tassa  asucisukkavisaṭṭhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [487] Atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti . āmantā. Nanu vuttaṃ
bhagavatā ye te bhikkhave bhikkhū puthujjanā sīlasampannā sati 1- sampajānā
niddaṃ okkamanti tesaṃ asuci na muccati yepi te bhikkhave bāhirakā
isayo  kāmesu  vītarāgā  tesampi  asuci  na muccati aṭṭhānametaṃ
bhikkhave anavakāso yaṃ arahato asuci mucceyyāti attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato asucisukkavisaṭṭhīti.
   [488] Na vattabbaṃ atthi arahato parūpahāroti . āmantā.
Nanu  arahato  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  pare
upasaṃhareyyunti  . āmantā . hañci arahato cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ pare upasaṃhareyyuṃ tena vata re vattabbe
atthi arahato parūpahāroti 2-.
   [489]  Arahato  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
pare  upasaṃhareyyunti . atthi arahato parūpahāroti . āmantā .
Arahato  sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ
vā arahattaṃ vā pare upasaṃhareyyunti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Parūpahārakathā.
            ------
@Footnote:1. Ma. satā. 2. Yu. asucisukkavisaṭṭhīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 182-191. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3676              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3676              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=446&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=446              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4068              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4068              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com