ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Aññāṇakathā
   [490]  Atthi  arahato  aññāṇanti  .  āmantā . atthi
arahato avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjāsaññojanaṃ avijjānīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [491]  Natthi  arahato  avijjā  avijjogho  avijjāyogo
avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjāsaññojanaṃ  avijjānīvaraṇanti .
Āmantā  .  hañci natthi arahato avijjā avijjogho avijjāyogo
avijjānusayo   avijjāpariyuṭṭhānaṃ   avijjāsaññojanaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
no vata re vattabbe atthi arahato aññāṇanti.
   [492]  Atthi  puthujjanassa  aññāṇaṃ  atthi  tassa  avijjā
avijjogho   avijjāyogo   avijjānusayo   avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjāsaññojanaṃ  avijjānīvaraṇanti  .  āmantā  .  atthi arahato
aññāṇaṃ  atthi  tassa avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo
avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjāsaññojanaṃ  avijjānīvaraṇanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [493] Atthi arahato aññāṇaṃ natthi tassa avijjā avijjogho
avijjāyogo   avijjānusayo   avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjāsaññojanaṃ
avijjānīvaraṇanti   .   āmantā   .   atthi   puthujjanassa
Aññāṇaṃ   natthi   tassa   avijjā  avijjogho  avijjāyogo
avijjānusayo      avijjāpariyuṭṭhānaṃ      avijjāsaññojanaṃ
avijjānīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [494]  Atthi  arahato  aññāṇanti  . āmantā . arahā
aññāṇapakato  pāṇaṃ  haneyya  adinnaṃ  ādiyeyya  musā  bhaṇeyya
pisuṇaṃ  bhaṇeyya  pharusaṃ  bhaṇeyya  samphaṃ  palapeyya  sandhiṃ  chindeyya
nillopaṃ  hareyya  ekāgārikaṃ  kareyya paripanthe tiṭṭheyya paradāraṃ
gaccheyya  gāmaghātaṃ  kareyya  nigamaghātaṃ  kareyyāti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [495]  Atthi  puthujjanassa  aññāṇaṃ  puthujjano  aññāṇapakato
pāṇaṃ  haneyya  adinnaṃ  ādiyeyya  .pe.  gāmaghātaṃ  kareyya
nigamaghātaṃ  kareyyāti  .  āmantā  .  atthi  arahato  aññāṇaṃ
arahā  aññāṇapakato  pāṇaṃ  haneyya  adinnaṃ  ādiyeyya  .pe.
Gāmaghātaṃ kareyya nigamaghātaṃ kareyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [496]  Atthi  arahato  aññāṇaṃ na ca arahā aññāṇapakato
pāṇaṃ  haneyya  adinnaṃ  ādiyeyya  .pe.  gāmaghātaṃ  kareyya
nigamaghātaṃ  kareyyāti  .  āmantā  .  atthi  puthujjanassa
aññāṇaṃ   na  ca  puthujjano  aññāṇapakato  pāṇaṃ  haneyya
adinnaṃ   ādiyeyya   .pe.   gāmaghātaṃ  kareyya  nigamaghātaṃ
kareyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [497]  Atthi  arahato  aññāṇanti  .  āmantā . atthi
arahato  satthari  aññāṇaṃ  dhamme  aññāṇaṃ  saṅghe  aññāṇaṃ
sikkhāya   aññāṇaṃ   pubbante   aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ
pubbantāparante     aññāṇaṃ     idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [498]  Natthi arahato satthari aññāṇaṃ dhamme aññāṇaṃ saṅghe
aññāṇaṃ  sikkhāya  aññāṇaṃ  pubbante  aññāṇaṃ  aparante  aññāṇaṃ
pubbantāparante     aññāṇaṃ     idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu  aññāṇanti  .  āmantā  . hañci natthi arahato satthari
aññāṇaṃ  dhamme  aññāṇaṃ  saṅghe  aññāṇaṃ  .pe.  idappaccayatā-
paṭiccasamuppannesu  dhammesu  aññāṇaṃ  no vata re vattabbe atthi
arahato aññāṇanti.
   [499]  Atthi puthujjanassa aññāṇaṃ atthi tassa satthari aññāṇaṃ
dhamme  aññāṇaṃ  saṅghe aññāṇaṃ .pe. idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu  aññāṇanti  .  āmantā . atthi arahato aññāṇaṃ atthi
tassa  satthari  aññāṇaṃ  dhamme  aññāṇaṃ  saṅghe  aññāṇaṃ  .pe.
Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  aññāṇanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [500]  Atthi  arahato  aññāṇaṃ natthi tassa satthari aññāṇaṃ
dhamme  aññāṇaṃ  saṅghe aññāṇaṃ .pe. idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
Dhammesu  aññāṇanti  .  āmantā  .  atthi  puthujjanassa aññāṇaṃ
natthi  tassa  satthari  aññāṇaṃ  dhamme  aññāṇaṃ  saṅghe  aññāṇaṃ
.pe.   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  aññāṇanti  .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [501] Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu arahato
rāgo pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃ kato āyatiṃanuppāda-
dhammoti  . āmantā . hañci arahato rāgo pahīno ucchinnamūlo
tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo  no  vata re
vattabbe  atthi  arahato  aññāṇanti  .pe.  nanu arahato doso
pahīno  .pe.  moho  pahīno  .pe. anottappaṃ pahīnaṃ ucchinnamūlaṃ
tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammanti  . āmantā .
Hañci   arahato  anottappaṃ  pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ
anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  no  vata  re  vattabbe atthi
arahato aññāṇanti.
   [502] Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu arahato
rāgappahānāya  maggo  bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā  bhāvitāti .
Āmantā  .  hañci  arahato  rāgappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā
no vata re vattabbe atthi arahato aññāṇanti.
   [503] Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu arahato
dosappahānāya  .pe.  anottappappahānāya  maggo  bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā   bhāvitāti   .  āmantā  .  hañci  arahato
anottappappahānāya   bojjhaṅgā   bhāvitā   no  vata  re
vattabbe atthi arahato aññāṇanti.
   [504] Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu arahā
vītarāgo  vītadoso  vītamoho  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikatanti .
Āmantā  .  hañci  arahā  vītarāgo .pe. sacchikātabbaṃ sacchikataṃ
no vata re vattabbe atthi arahato aññāṇanti.
   [505]  Atthi  arahato  aññāṇanti . sadhammakusalassa arahato
atthi  aññāṇaṃ  paradhammakusalassa  arahato  natthi  aññāṇanti .
Sadhammakusalassa arahato atthi aññāṇanti . āmantā . Paradhammakusalassa
arahato atthi 1- aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [506] Paradhammakusalassa arahato natthi aññāṇanti . Āmantā.
Sadhammakusalassa arahato atthi aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [507]  Sadhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno  atthi tassa
aññāṇanti  .  āmantā  . paradhammakusalassa arahato rāgo pahīno
atthi tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [508]  Sadhammakusalassa  arahato  doso pahīno moho pahīno
.pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  atthi  tassa aññāṇanti . āmantā .
Paradhammakusalassa   arahato   anottappaṃ   pahīnaṃ   atthi  tassa
aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote: 1 Ma. natthi
   [509]  Sadhammakusalassa  arahato rāgappahānāya maggo bhāvito
.pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā atthi tassa aññāṇanti . āmantā .
Paradhammakusalassa  arahato  rāgappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā  atthi
tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [510]   Sadhammakusalassa  arahato  dosappahānāya  .pe.
Anottappappahānāya  maggo  bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā
atthi  tassa  aññāṇanti  .  āmantā  . paradhammakusalassa arahato
anottappappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā  atthi tassa aññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [511] Sadhammakusalo arahā vītarāgo vītadoso vītamoho .pe.
Sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  atthi  tassa  aññāṇanti  .  āmantā .
Paradhammakusalo  arahā  vītarāgo  .pe.  sacchikātabbaṃ sacchikataṃ atthi
tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [512]  Paradhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno natthi tassa
aññāṇanti  .  āmantā  .  sadhammakusalassa arahato rāgo pahīno
natthi tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [513] Paradhammakusalassa arahato doso pahīno .pe. Anottappaṃ
pahīnaṃ  natthi tassa aññāṇanti . āmantā . sadhammakusalassa arahato
anottappaṃ pahīnaṃ natthi tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [514]  Paradhammakusalassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito
.pe. Bojjhaṅgā bhāvitā .pe. anottappappahānāya maggo bhāvito
.pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā natthi tassa aññāṇanti . āmantā .
Sadhammakusalassa  arahato  anottappappahānāya  bojjhaṅgā  bhāvitā
natthi tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [515]  Paradhammakusalo  arahā  vītarāgo  vītadoso vītamoho
.pe.  sacchikātabbaṃ sacchikataṃ natthi tassa aññāṇanti . āmantā .
Sadhammakusalo  arahā  vītarāgo  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ natthi
tassa aññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [516]  Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  jānatvāhaṃ  bhikkhave  passato  āsavānaṃ  khayaṃ vadāmi no
ajānato  no  apassato  kiñca  bhikkhave  jānato  kiṃ  passato
āsavānaṃ  khayo  hoti  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo  iti  vedanā  .pe. iti saññā .pe. iti saṅkhārā
.pe.  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa
atthaṅgamoti  evaṃ  kho  bhikkhave  jānato evaṃ passato āsavānaṃ
khayo  hotīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi na
vattabbaṃ atthi arahato aññāṇanti.
   [517]  Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  jānatvāhaṃ  bhikkhave  passato  āsavānaṃ  khayaṃ vadāmi no
@Footnote: 1 saṃ. kha. 136.
Ajānato no apassato kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato āsavānaṃ
khayo hoti idaṃ dukkhanti bhikkhave jānato passato āsavānaṃ khayo hoti
ayaṃ dukkhasamudayoti jānato passato āsavānaṃ khayo hoti ayaṃ dukkhanirodhoti
jānato  passato  āsavānaṃ khayo hoti ayaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadāti
jānato passato āsavānaṃ khayo hoti evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ
passato āsavānaṃ khayo hotīti 1- attheva suttantoti. Āmantā.
Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato aññāṇanti.
   [518]  Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  sabbaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya sabbañca kho bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti 2- attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato aññāṇanti.
   [519]  Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā
        sahāvassa dassanasampadāya
        tayassu dhammā jahitā bhavanti
        sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañca
        sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci
        catūhapāyehi ca vippamutto
        chacābhiṭhānāni abhabbo kātunti 3-
@Footnote: 1 saṃ. nidāna. 35. 2. saṃ. saḷāyatana. 21. 3. khu. su. 369.
Attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ atthi
arahato aññāṇanti.
   [520]  Atthi arahato aññāṇanti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  yasmiṃ  bhikkhave samaye ariyasāvakassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi  yaṃ  kiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  saha
dassanuppādā  bhikkhave  ariyasāvakassa  tīṇi  saññojanāni  pahīyanti
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāsoti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato aññāṇanti.
   [521] Na vattabbaṃ atthi arahato aññāṇanti . āmantā .
Nanu  arahā  itthīpurisānaṃ  nāmagottaṃ  na  jāneyya maggāmaggaṃ na
jāneyya  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāmaṃ  na  jāneyyāti . āmantā .
Hañci  arahā  itthīpurisānaṃ  nāmagottaṃ  na  jāneyya  maggāmaggaṃ
na  jāneyya  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāmaṃ  na jāneyya tena vata re
vattabbe atthi arahato aññāṇanti . arahā itthīpurisānaṃ nāmagottaṃ
na  jāneyya  maggāmaggaṃ  na  jāneyya  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāmaṃ
na  jāneyyāti  atthi  arahato aññāṇanti . āmantā . arahā
sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ  vā  arahattaṃ
vā na jāneyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
            Aññāṇakathā.
               -----             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 192-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3875              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3875              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=490&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=31              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=490              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4097              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4097              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com