ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kaṅkhākathā
   [522] Atthi arahato kaṅkhāti . āmantā . atthi arahato
vicikicchā   vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ   vicikicchā-
nīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [523]  Natthi arahato vicikicchā vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ vicikicchā-
saññojanaṃ  vicikicchānīvaraṇanti  .  āmantā . hañci natthi arahato
vicikicchā   vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ
no vata re vattabbe atthi arahato kaṅkhāti.
   [524] Atthi puthujjanassa kaṅkhā atthi tassa vicikicchā vicikicchā
pariyuṭṭhānaṃ  vicikicchāsaññojanaṃ  vicikicchānīvaraṇanti  .  āmantā .
Atthi  arahato  kaṅkhā  atthi  tassa  vicikicchā  vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
vicikicchāsaññojanaṃ vicikicchānīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [525] Atthi arahato kaṅkhā natthi tassa vicikicchā vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
vicikicchāsaññojanaṃ  vicikicchānīvaraṇanti  .  āmantā  .  atthi
puthujjanassa  kaṅkhā  natthi  tassa  vicikicchā  vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
vicikicchāsaññojanaṃ vicikicchānīvaraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [526] Atthi arahato kaṅkhāti . āmantā . atthi arahato
satthari kaṅkhā dhamme kaṅkhā saṅghe kaṅkhā sikkhāya kaṅkhā pubbante
kaṅkhā  aparante  kaṅkhā  pubbantāparante  kaṅkhā  idappaccayatā-
paṭiccasamuppannesu dhammesu kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [527]  Natthi  arahato  satthari kaṅkhā dhamme kaṅkhā saṅghe
kaṅkhā  .pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  kaṅkhāti .
Āmantā  .  hañci  natthi  arahato  satthari kaṅkhā dhamme kaṅkhā
.pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  kaṅkhā  no  vata
re vattabbe atthi arahato kaṅkhāti.
   [528]  Atthi  puthujjanassa  kaṅkhā atthi tassa satthari kaṅkhā
dhamme   kaṅkhā  .pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu
kaṅkhāti  .  āmantā . atthi arahato kaṅkhā atthi tassa satthari
kaṅkhā   dhamme   kaṅkhā  .pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [529]  Atthi  arahato  kaṅkhā  natthi  tassa satthari kaṅkhā
dhamme   kaṅkhā  .pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu
kaṅkhāti  .  āmantā  .  atthi  puthujjanassa  kaṅkhā natthi tassa
satthari  kaṅkhā  dhamme  kaṅkhā  .pe. idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [530]  Atthi arahato kaṅkhāti . āmantā . nanu arahato
rāgo  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ kato āyatiṃ-
anuppādadhammoti  .  āmantā  .  hañci  arahato rāgo pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo .
No vata re vattabbe atthi arahato kaṅkhāti.
   [531]  Atthi arahato kaṅkhāti . āmantā . nanu arahato
doso  pahīno  .pe.  moho  pahīno  .pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ
.pe.  rāgappahānāya  maggo  bhāvito  .pe. bojjhaṅgā bhāvitā
.pe.  dosappahānāya  .pe.  anottappappahānāya  maggo bhāvito
.pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā  .pe. nanu arahā vītarāgo vītadoso
.pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikatanti  .  āmantā  .  hañci  arahā
vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  no  vata re
vattabbe atthi arahato kaṅkhāti.
   [532] Atthi arahato kaṅkhāti . sadhammakusalassa arahato atthi
kaṅkhā  paradhammakusalassa  arahato  natthi  kaṅkhāti  .  sadhammakusalassa
arahato atthi kaṅkhāti . āmantā . paradhammakusalassa arahato atthi
kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [533] Paradhammakusalassa arahato natthi kaṅkhāti . āmantā .
Sadhammakusalassa arahato natthi kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [534]  Sadhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno  atthi tassa
kaṅkhāti  .  āmantā  .  paradhammakusalassa  arahato rāgo pahīno
atthi tassa kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [535]  Sadhammakusalassa  arahato  doso pahīno .pe. moho
pahīno  .pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  .pe.  rāgappahānāya  maggo
bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā  .pe. dosappahānāya .pe.
Anottappappahānāya maggo bhāvito .pe. Bojjhaṅgā bhāvitā .pe.
   [536] Sadhammakusalo arahā vītarāgo vītadoso .pe. Sacchikātabbaṃ
sacchikataṃ  atthi  tassa kaṅkhāti . āmantā . paradhammakusalo arahā
vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  atthi  tassa
kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [537]  Paradhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno natthi tassa
kaṅkhāti  .  āmantā  .  sadhammakusalassa  arahato  rāgo pahīno
natthi tassa kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [538]  Paradhammakusalassa  arahato doso pahīno .pe. moho
pahīno  .pe.  anottappaṃ  pahīnaṃ  .pe.  rāgappahānāya  maggo
bhāvito  .pe.  bojjhaṅgā  bhāvitā  .pe. dosappahānāya .pe.
Anottappappahānāya maggo bhāvito .pe. Bojjhaṅgā bhāvitā .pe.
   [539] Paradhammakusalo arahā vītarāgo vītadoso .pe. Sacchikātabbaṃ
sacchikataṃ  natthi  tassa  kaṅkhāti  .  āmantā  .  sadhammakusalo
arahā  vītarāgo  vītadoso  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  natthi
tassa kaṅkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [540]  Atthi  arahato  kaṅkhāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  jānatvāhaṃ  bhikkhave  passato  āsavānaṃ  khayaṃ vadāmi no
ajānato no apassato kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato āsavānaṃ
khayo  hoti  iti  rūpaṃ  .pe.  iti viññāṇassa atthaṅgamoti evaṃ
Kho  bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hotīti attheva
suttantoti. Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato kaṅkhāti.
   [541]  Atthi  arahato  kaṅkhāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  jānatvāhaṃ  bhikkhave  passato  āsavānaṃ  khayaṃ vadāmi no
ajānato no apassato kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato āsavānaṃ
khayo hoti idaṃ dukkhanti bhikkhave .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadāti
jānato passato āsavānaṃ khayo hoti evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ
passato  āsavānaṃ khayo hotīti attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato kaṅkhāti.
   [542]  Atthi  arahato  kaṅkhāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  sabbaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  sabbañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  1- attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato kaṅkhāti.
   [543]  Atthi  arahato  kaṅkhāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  sahāvassa  dassanasampadāya  .pe.  chacābhiṭhānāni  abhabbo
kātunti  attheva  suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ
atthi arahato kaṅkhāti.
   [544]  Atthi  arahato  kaṅkhāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  yasmiṃ  bhikkhave samaye ariyasāvakassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyatana. 21.
Udapādi  yaṃ  kiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  saha
dassanuppādā  bhikkhave  ariyasāvakassa  tīṇi  saññojanāni  pahīyanti
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāsoti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato kaṅkhāti.
   [545] Atthi arahato kaṅkhāti. Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
        yadā have pātubhavanti dhammā
        ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        athassa kaṅkhā vapayanti sabbā
        yato pajānāti sahetudhammanti
        yadā have pātubhavanti dhammā
        ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        athassa kaṅkhā vapayanti sabbā
        yato khayaṃ paccayānaṃ avedīti
        yadā have pātubhavanti dhammā
        ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        vidhūpayaṃ tiṭṭhati mārasenaṃ
        suriyova obhāsayamantalikkhanti 1-
        yā kāci kaṅkhā idha vā huraṃ vā
        sakavediyā vā paravediyā vā
@Footnote: 1 khu. u. 64.
        Jhāyino tā pajahanti sabbā
        ātāpino brahmacariyaṃ carantāti 1-
     ye kaṅkhā samatikkantā  kaṅkhābhūtesu pāṇisu
     asaṃsayā visaṃyuttā     tesu dinnaṃ mahapphalanti
        etādisī dhammapakāsanettha
        kinnu tattha kaṅkhati koci sāvako 2-
        nittiṇṇaoghaṃ vicikicchachinnaṃ
        buddhaṃ namassāma jinaṃ janindāti 3-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ atthi
arahato kaṅkhāti.
   [546] Na vattabbaṃ atthi arahato kaṅkhāti . āmantā. Nanu
arahā  itthīpurisānaṃ  nāmagotte  kaṅkheyya  maggāmagge  kaṅkheyya
tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāme  kaṅkheyyāti  . āmantā . hañci arahā
itthīpurisānaṃ   nāmagotte   kaṅkheyya   maggāmagge  kaṅkheyya
tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāme  kaṅkheyya  tena  vata re vattabbe atthi
arahato  kaṅkhāti  .  arahā  itthīpurisānaṃ  nāmagotte  kaṅkheyya
maggāmagge   kaṅkheyya   tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāme  kaṅkheyyāti
atthi  arahato  kaṅkhāti . āmantā . arahā sotāpattiphale vā
sakadāgāmiphale  vā anāgāmiphale vā arahatte vā kaṅkheyyāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
            Kaṅkhākathā.
@Footnote: 1 khu. u. 136. 2 Ma. na tattha kiṃ kaṅkhāti koci sāvako. 3 dī. Ma. 325.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 201-207. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4055              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4055              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=522&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=522              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]