ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Paravitāraṇākathā
   [547]  Atthi  arahato paravitāraṇāti . āmantā . arahā
paraneyyo  parapattiyo  parapaccayo  parapaṭibaddhabhū  na  jānāti  na
passati sammūḷho asampajānoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [548] Nanu arahā na paraneyyo na parapattiyo na parapaccayo
na  parapaṭibaddhabhū  jānāti  passati  asammūḷho  sampajānoti .
Āmantā . hañci arahā na paraneyyo na parapattiyo na parapaccayo
na  paripaṭibaddhabhū  jānāti  passati  asammūḷho  sampajāno  no
vata re vattabbe atthi arahato paravitāraṇāti.
   [549]  Atthi  puthujjanassa  paravitāraṇā  so  ca paraneyyo
parapattiyo  parapaccayo  parapaṭibaddhabhū na jānāti na passati sammūḷho
asampajānoti 1- . āmantā  . atthi arahato paravitāraṇā so ca
paraneyyo  parapattiyo  parapaccayo  parapaṭibaddhabhū  na  jānāti  na
passati sammūḷho asampajānoti 2-. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [550]  Atthi  arahato  paravitāraṇā  so ca na paraneyyo
na  parapattiyo  na  parapaccayo  na  parapaṭibaddhabhū  jānāti  passati
asammūḷho sampajānoti . āmantā . atthi puthujjanassa paravitāraṇā
so  ca na paraneyyo na parapattiyo na parapaccayo na parapaṭibaddhabhū
jānāti passati asammūḷho sampajānoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote:1. 2. Yu. asammūḷho sampajāno.
   [551] Atthi arahato paravitāraṇāti . Āmantā. Atthi arahato
satthari  paravitāraṇā  dhamme  paravitāraṇā  saṅghe  paravitāraṇā
sikkhāya  paravitāraṇā  pubbante  paravitāraṇā  aparante paravitāraṇā
pubbantāparante    paravitāraṇā    idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu paravitāraṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [552]  Natthi arahato satthari paravitāraṇā dhamme paravitāraṇā
.pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  paravitāraṇāti .
Āmantā  .  hañci  natthi  arahato  satthari  paravitāraṇā  dhamme
paravitāraṇā   .pe.   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu
paravitāraṇā no vata re vattabbe atthi arahato paravitāraṇāti.
   [553]  Atthi  puthujjanassa  paravitāraṇā  atthi  tassa satthari
paravitāraṇā   dhamme  paravitāraṇā  .pe.  idappaccayatāpaṭicca-
samuppannesu  dhammesu  paravitāraṇāti . āmantā . atthi arahato
paravitāraṇā  atthi  tassa  satthari  paravitāraṇā  dhamme paravitāraṇā
.pe.  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  paravitāraṇāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [554]  Atthi  arahato  paravitāraṇā  natthi  tassa  satthari
paravitāraṇā   dhamme  paravitāraṇā  .pe.  idappaccayatāpaṭicca-
samuppannesu dhammesu paravitāraṇāti . āmantā . atthi puthujjanassa
paravitāraṇā  natthi  tassa  satthari  paravitāraṇā  dhamme paravitāraṇā
.pe.  Idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  paravitāraṇāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [555]  Atthi  arahato  paravitāraṇāti  . āmantā . nanu
arahato  rāgo  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato anabhāvaṃ kato
āyatiṃanuppādadhammoti  .  āmantā . hañci arahato rāgo pahīno
ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃ kato āyatiṃanuppādadhammo . no
vata re vattabbe . atthi arahato paravitāraṇāti .pe. Nanu arahato
doso pahīno .pe. Moho pahīno .pe. Anottappaṃ pahīnaṃ .pe.
   [556]  Nanu  arahato  rāgappahānāya maggo bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā  bhāvitā .pe. dosappahānāya .pe. anottappappahānāya
maggo bhāvito .pe. Bojjhaṅgā bhāvitā .pe.
   [557]  Nanu  arahā  vītarāgo vītadoso .pe. sacchikātabbaṃ
sacchikatanti  . āmantā . hañci arahā vītarāgo vītadoso .pe.
Sacchikātabbaṃ sacchikataṃ no vata re vattabbe atthi arahato paravitāraṇāti.
   [558]  Atthi arahato paravitāraṇāti . sadhammakusalassa arahato
atthi  paravitāraṇā  paradhammakusalassa  arahato  natthi paravitāraṇāti .
Sadhammakusalassa  arahato  atthi  paravitāraṇāti  .  āmantā .
Paradhammakusalassa arahato atthi paravitāraṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [559]  Paradhammakusalassa  arahato  natthi  paravitāraṇāti .
Āmantā  .  sadhammakusalassa  arahato  natthi  paravitāraṇāti .
Hevaṃ vattabbe .pe.
   [560]  Sadhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno  atthi tassa
paravitāraṇāti  . āmantā . paradhammakusalassa arahato rāgo pahīno
atthi tassa paravitāraṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [561]  Sadhammakusalassa  arahato  doso pahīno .pe. moho
pahīno .pe. Anottappaṃ pahīnaṃ .pe.
   [562]  Sadhammakusalassa  rāgappahānāya  maggo bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā  bhāvitā .pe. dosappahānāya .pe. anottappappahānāya
maggo bhāvito .pe. Bojjhaṅgā bhāvitā .pe.
   [563] Sadhammakusalo arahā vītarāgo vītadoso .pe. Sacchikātabbaṃ
sacchikataṃ  atthi  tassa  paravitāraṇāti  . āmantā . paradhammakusalo
arahā  vītarāgo  vītadoso  vītamoho  .pe. sacchikātabbaṃ sacchikataṃ
atthi tassa paravitāraṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [564]  Paradhammakusalassa  arahato  rāgo  pahīno natthi tassa
paravitāraṇāti  .  āmantā . sadhammakusalassa arahato rāgo pahīno
natthi tassa paravitāraṇāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Paradhammakusalassa
arahato  doso  pahīno  .pe.  moho  pahīno .pe. anottappaṃ
pahīnaṃ .pe.
   [565]  Paradhammakusalassa  rāgappahānāya maggo bhāvito .pe.
Bojjhaṅgā bhāvitā .pe. dosappahānānāya .pe. Anottappappahānāya
Maggo bhāvito .pe. Bojjhaṅgā bhāvitā .pe.
   [566] Paradhammakusalo arahā vītarāgo vītadoso vītamoho .pe.
Sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  natthi  tassa  paravitāraṇāti  . āmantā .
Sadhammakusalo  arahā  vītarāgo vītadoso .pe. sacchikātabbaṃ sacchikataṃ
natthi tassa paravitāraṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [567]  Atthi  arahato  paravitāraṇāti  . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  jānatvāhaṃ  bhikkhave  passato āsavānaṃ khayaṃ vadāmi
no  ajānato  no  apassato  kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato
āsavānaṃ khayo hoti . iti rūpaṃ .pe. iti viññāṇassa atthaṅgamoti
evaṃ  kho  bhikkhave  jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hotīti
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ atthi
arahato paravitāraṇāti.
   [568]  Atthi  arahato  paravitāraṇāti  . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  jānatvāhaṃ  bhikkhave  passato āsavānaṃ khayaṃ vadāmi
no  ajānato  no  apassato  kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato
āsavānaṃ  khayo  hoti  idaṃ  dukkhanti  bhikkhave  jānato  passato
āsavānaṃ  khayo  hoti  ayaṃ dukkhasamudayoti .pe. ayaṃ dukkhanirodhoti
.pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāti  jānato  passato  āsavānaṃ
khayo  hoti  evaṃ  kho  bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ
khayo  hotīti  attheva  suttantoti  .  āmantā . tena hi na
@Footnote:1. saṃ. nidāna. 35.
Vattabbaṃ atthi arahato paravitāraṇāti.
   [569]  Atthi  arahato  paravitāraṇāti  . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  sabbaṃ bhikkhave anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  sabbañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  1- attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato paravitāraṇāti.
   [570] Atthi arahato paravitāraṇāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  sahāvassa  dassanasampadāya  .pe.  cha cābhiṭhānāni abhabbo
kātunti  attheva  suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ
atthi arahato paravitāraṇāti.
   [571]  Atthi  arahato  paravitāraṇāti  . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  yasmiṃ  bhikkhave  samaye  ariyasāvakassa virajaṃ vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṃ  kiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti
saha  dassanuppādā  bhikkhave  ariyasāvakassa tīṇi saññojanāni pahīyanti
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāsoti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ atthi arahato paravitāraṇāti.
   [572] Atthi arahato paravitāraṇāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā
        nāhaṃ gamissāmi pamocanāya
        kathaṃkathiṃ dhotaka kañci loke 2-
@Footnote:1. saṃ. saḷāyatana. 21. 2. Ma. kathaṃkathiṃ tena kiñci loke.
        Dhammañca seṭṭhaṃ abhijānamāno
        evaṃ tuvaṃ oghamimantaresīti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi na vattabbaṃ atthi
arahato paravitāraṇāti.
   [573] Na vattabbaṃ atthi arahato paravitāraṇāti . Āmantā.
Nanu  arahato  itthīpurisānaṃ  nāmagottaṃ  pare vitāreyyuṃ maggāmaggaṃ
pare  vitāreyyuṃ  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāmaṃ  pare  vitāreyyunti .
Āmantā  . hañci arahato itthīpurisānaṃ nāmagottaṃ pare vitāreyyuṃ
maggāmaggaṃ   pare  vitāreyyuṃ  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāmaṃ  pare
vitāreyyuṃ tena vata re vattabbe atthi arahato paravitāraṇāti.
   [574] Arahato itthīpurisānaṃ nāmagottaṃ pare vitāreyyuṃ maggā
maggaṃ  pare  vitāreyyuṃ  tiṇakaṭṭhavanappatīnaṃ  nāmaṃ pare vitāreyyunti
atthi  arahato  paravitāraṇāti . āmantā . arahato sotāpattiphalaṃ
vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā pare vitāreyyunti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Paravitāraṇākathā.
              --------
@Footnote: 1 khu. su. 438. khu. cū. 85.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 208-214. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4198              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4198              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=547&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=547              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]