ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kukkuḷakathā
   [639] Sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . āmantā.
Nanu atthi sukhā vedanā kāyikaṃ sukhaṃ cetasikaṃ sukhaṃ dibbaṃ sukhaṃ mānusakaṃ
sukhaṃ  lābhasukhaṃ  sakkārasukhaṃ  yānasukhaṃ  sayanasukhaṃ issariyasukhaṃ ādhipaccasukhaṃ
gihisukhaṃ  sāmaññasukhaṃ  sāsavaṃ  sukhaṃ  anāsavaṃ  sukhaṃ  upadhisukhaṃ nirupadhisukhaṃ
sāmisaṃ  sukhaṃ  nirāmisaṃ  sukhaṃ  sappītikaṃ  sukhaṃ  nippītikaṃ  sukhaṃ jhānasukhaṃ
vimuttisukhaṃ  kāmasukhaṃ nekkhammasukhaṃ pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhasukhanti .
Āmantā  .  hañci  atthi  sukhā  vedanā .pe. sambodhasukhaṃ no
vata re vattabbe sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [640] Sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . āmantā.
Sabbe  saṅkhārā  dukkhā  vedanā  kāyikaṃ  dukkhaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ
sokaparidevadukkhadomanassaupāyāsāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [641] Na vattabbaṃ sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti .
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā  sabbaṃ  bhikkhave ādittaṃ kiñca
bhikkhave  sabbaṃ  ādittaṃ  cakkhuṃ  bhikkhave  ādittaṃ  rūpā ādittā
Cakkhuviññāṇaṃ   ādittaṃ   cakkhusamphasso   āditto   yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  ādittaṃ  kena  ādittaṃ ādittaṃ rāgagginā dosagginā
mohagginā  ādittaṃ jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  ādittanti  vadāmi  sotaṃ ādittaṃ saddā
ādittā  .pe.  ghānaṃ  ādittaṃ  gandhā  ādittā .pe. jivhā
ādittā  rasā  ādittā  .pe.  kāyo  āditto  phoṭṭhabbā
ādittā  .pe.  mano  āditto  dhammā  ādittā  manoviññāṇaṃ
ādittaṃ   manosamphasso   āditto  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ
kena  ādittaṃ  ādittaṃ  rāgagginā  dosagginā mohagginā ādittaṃ
jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
ādittanti vadāmīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi
sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [642] Sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  pañcime  bhikkhave  kāmaguṇā  katame  pañca
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  sotaviññeyyā  saddā .pe. ghānaviññeyyā gandhā .pe.
Jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā
@Footnote: 1 vi. Ma. 1. 65.
Kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajaniyā ime kho bhikkhave
pañca  kāmaguṇāti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi
na vattabbaṃ sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [643] Na vattabbaṃ sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti .
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā  lābhā  vo  bhikkhave suladdhaṃ
vo  bhikkhave  khaṇo  vo  paṭividdho brahmacariyavāsāya diṭṭhā mayā
bhikkhave  chaphassāyatanikā  nāma  nirayā tattha yaṃ kiñci cakkhunā rūpaṃ
passati  aniṭṭharūpaññeva  passati  no  iṭṭharūpaṃ  akantarūpaññeva
passati  no  kantarūpaṃ  amanāparūpaññeva  passati  no  manāparūpaṃ
yaṃ  kiñci  sotena  saddaṃ  suṇāti  .pe.  ghānena  gandhaṃ ghāyati
.pe.  jivhāya  rasaṃ sāyati .pe. kāyena phoṭṭhabbaṃ phusati .pe.
Manasā  dhammaṃ  vijānāti  aniṭṭharūpaññeva  vijānāti  no  iṭṭharūpaṃ
akantarūpaññeva  vijānāti  no  kantarūpaṃ  amanāparūpaññeva  vijānāti
no  manāparūpanti  attheva  suttantoti  .  āmantā . tena hi
sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [644] Sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  lābhā  vo  bhikkhave  suladdhaṃ  vo bhikkhave
khaṇo  vo  paṭividdho  brahmacariyavāsāya  diṭṭhā  mayā  bhikkhave
chaphassāyatanikā  nāma  saggā  tattha  yaṃ kiñci cakkhunā rūpaṃ passati
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyatana. 291. aṃ. navaka. 119. khu. cū. 292.
Iṭṭharūpaññeva  passati  no  aniṭṭharūpaṃ  kantarūpaññeva  passati  no
akantarūpaṃ  manāparūpaññeva  passati  no  amanāparūpaṃ  yaṃ  kiñci
sotena  saddaṃ  suṇāti .pe. ghānena gandhaṃ ghāyati .pe. jivhāya
rasaṃ  sāyati  .pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusati .pe. manasā dhammaṃ
vijānāti  iṭṭharūpaññeva  vijānāti  no  aniṭṭharūpaṃ  kantarūpaññeva
vijānāti no akantarūpaṃ manāparūpaññeva vijānāti no amanāparūpanti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā . tena hi na vattabbaṃ sabbe
saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [645] Na vattabbaṃ sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti .
Āmantā  . nanu yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā sabbe saṅkhārā
aniccāti  .  āmantā  . hañci yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā
sabbe  saṅkhārā aniccā tena vata re vattabbe sabbe saṅkhārā
anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [646] Sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . āmantā.
Dānaṃ  aniṭṭhaphalaṃ  akantaphalaṃ  amanuññaphalaṃ  secanakaphalaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. sīlaṃ .pe. uposatho
.pe.  bhāvanā  .pe.  brahmacariyaṃ  aniṭṭhaphalaṃ akantaphalaṃ amanuññaphalaṃ
secanakaphalaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu  dānaṃ  iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ  asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyatana. 159.
Sukhavipākanti  .  āmantā  .  hañci  dānaṃ  iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ
manuññaphalaṃ  asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākaṃ  no vata re vattabbe
sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . nanu sīlaṃ .pe. uposatho
.pe.  bhāvanā  .pe.  brahmacariyaṃ  iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ
asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākanti . āmantā . hañci brahmacariyaṃ
iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ  asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākaṃ  no
vata re vattabbe sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
   [647] Sabbe saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti . āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
      sukho viveko tuṭṭhassa     sutadhammassa passato
      abyāpajjhaṃ sukhaṃ loke    pāṇabhūtesu saññamo 1-
      sukhā virāgatā loke     kāmānaṃ samatikkamo
      asmimānassa [2]- vinayo  etaṃ ve paramaṃ sukhaṃ 3-
      taṃ sukhena sukhaṃ pattaṃ       accantaṃ sukhameva taṃ
      tisso vijjā anuppattā  etaṃ ve paramaṃ sukhanti
attheva  suttantoti  .  āmantā . tena hi na vattabbaṃ sabbe
saṅkhārā anodhiṃkatvā kukkuḷāti.
            Kukkuḷakathā.
@Footnote: 1 Ma. saṃyamo. [2] Ma. etthantare yoti pāṭho atthi. 3 khu. u. 86.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 230-234. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4640              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4640              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=639&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=639              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4166              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com