ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Anupubbābhisamayakathā
   [648] Anupubbābhisamayoti . Āmantā. Anupubbena sotāpattimaggaṃ
bhāvetīti  .  na hevaṃ  vattabbe .pe. anupubbena sotāpattimaggaṃ
bhāvetīti  .  āmantā . anupubbena sotāpattiphalaṃ sacchikarotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [649] Anupubbābhisamayoti . Āmantā. Anupubbena sakadāgāmimaggaṃ
bhāvetīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. anupubbena sakadāgāmimaggaṃ
bhāvetīti  .  āmantā . anupubbena sakadāgāmiphalaṃ sacchikarotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [650] Anupubbābhisamayoti . āmantā. Anupubbena anāgāmimaggaṃ
bhāvetīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. anupubbena anāgāmimaggaṃ
bhāvetīti  .  āmantā  . anupubbena anāgāmiphalaṃ sacchikarotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [651] Anupubbābhisamayoti . āmantā . Anupubbena arahattamaggaṃ
bhāvetīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anupubbena arahattamaggaṃ
bhāvetīti  .  āmantā  .  anupubbena arahattaphalaṃ sacchikarotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [652] Sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena
kiṃ  jahatīti  .  sakkāyadiṭṭhiṃ vicikicchaṃ sīlabbataparāmāsaṃ tadekaṭṭhe ca
Kilese catubhāgaṃ jahatīti . catubhāgaṃ sotāpanno catubhāgaṃ na sotāpanno
catubhāgaṃ   sotāpattiphalappatto   paṭiladdho   adhigato  sacchikato
upasampajja  viharati  kāyena  phusitvā  viharati  catubhāgaṃ na kāyena
phusitvā  viharati  catubhāgaṃ sattakkhattuṃparamo kolaṃkolo ekavījī buddhe
aveccappasādena samannāgato dhamme .pe. saṅghe .pe. Ariyakantehi
sīlehi  samannāgato catubhāgaṃ na ariyakantehi sīlehi samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. samudayadassanena .pe. nirodhadassanena .pe.
Maggadassanena  kiṃ  jahatīti  .  sakkāyadiṭṭhiṃ vicikicchaṃ sīlabbataparāmāsaṃ
tadekaṭṭhe  ca  kilese  catubhāgaṃ  jahatīti  . catubhāgaṃ sotāpanno
catubhāgaṃ  na  sotāpanno  catubhāgaṃ  sotāpattiphalappatto  paṭiladdho
adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena  phusitvā  viharati
catubhāgaṃ  na  kāyena  phusitvā  viharati  catubhāgaṃ  sattakkhattuṃparamo
kolaṃkolo  ekavījī  buddhe  aveccappasādena  samannāgato  dhamme
.pe.  saṅghe  .pe.  ariyakantehi sīlehi samannāgato catubhāgaṃ na
ariyakantehi sīlehi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [653] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena
kiṃ  jahatīti  .  oḷārikaṃ  kāmarāgaṃ oḷārikaṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe
ca  kilese  catubhāgaṃ  jahatīti  .  catubhāgaṃ  sakadāgāmī  catubhāgaṃ
na  sakadāgāmī  catubhāgaṃ  sakadāgāmiphalappatto  paṭiladdho  adhigato
sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena  phusitvā viharati catubhāgaṃ na
Kāyena phusitvā viharatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Samudayadassanena
.pe.  nirodhadassanena  .pe. maggadassanena kiṃ jahatīti . oḷārikaṃ
kāmarāgaṃ oḷārikaṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe ca kilese catubhāgaṃ jahatīti.
Catubhāgaṃ sakadāgāmī catubhāgaṃ na sakadāgāmī catubhāgaṃ sakadāgāmiphalappatto
paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena phusitvā
viharati catubhāgaṃ na kāyena phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [654]  Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena
kiṃ  jahatīti  .  aṇusahagataṃ  kāmarāgaṃ aṇusahagataṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe
ca  kilese  catubhāgaṃ  jahatīti  .  catubhāgaṃ  anāgāmī catubhāgaṃ na
anāgāmī  catubhāgaṃ  anāgāmiphalappatto  paṭiladdho  adhigato sacchikato
upasampajja  viharati  kāyena  phusitvā  viharati  catubhāgaṃ na kāyena
phusitvā  viharati  catubhāgaṃ  antarāparinibbāyī .pe. upahaccaparinibbāyī
.pe.    asaṅkhāraparinibbāyī    .pe.    sasaṅkhāraparinibbāyī
.pe.  uddhaṃsoto  akaniṭṭhagāmī  catubhāgaṃ  na  uddhaṃsoto  na
akaniṭṭhagāmīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. samudayadassanena .pe.
Nirodhadassanena  .pe.  maggadassanena  kiṃ  jahatīti  .  aṇusahagataṃ
kāmarāgaṃ  aṇusahagataṃ  byāpādaṃ  tadekaṭṭhe  ca  kilese  catubhāgaṃ
jahatīti  .  catubhāgaṃ  anāgāmī  catubhāgaṃ  na  anāgāmī  catubhāgaṃ
anāgāmiphalappatto  paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja viharati
Kāyena phusitvā viharati catubhāgaṃ na kāyena phusitvā viharati catubhāgaṃ
antarāparinibbāyī  .pe.  upahaccaparinibbāyī .pe. asaṅkhāraparinibbāyī
.pe.    sasaṅkhāraparinibbāyī    uddhaṃsoto    akaniṭṭhagāmī
catubhāgaṃ na uddhaṃsoto na 1- akaniṭṭhagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [655]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  dukkhadassanena
kiṃ  jahatīti  .  rūparāgaṃ arūparāgaṃ mānaṃ uddhaccaṃ avijjaṃ tadekaṭṭhe
ca  kilese  catubhāgaṃ jahatīti . catubhāgaṃ arahā catubhāgaṃ na arahā
catubhāgaṃ  arahattappatto  paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja
viharati  kāyena  phusitvā  viharati  catubhāgaṃ  na  kāyena  phusitvā
viharati  catubhāgaṃ vītarāgo vītadoso vītamoho katakaraṇīyo ohitabhāro
anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto
ukkhittapaligho   saṅkiṇṇaparikho   abbuḷhesiko  niraggaḷo  ariyo
pannaddhajo  pannabhāro  visaññutto  suvijitavijayo  2-  dukkhantassa
pariññātaṃ  samudayo  pahīno  nirodho  sacchikato  maggo  bhāvito
abhiññeyyaṃ   abhiññātaṃ   pariññeyyaṃ   pariññātaṃ   pahātabbaṃ
pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  catubhāgaṃ
sacchikātabbaṃ na sacchikatanti.
   {655.1}  Na  hevaṃ  vattabbe .pe. samudayadassanena .pe.
Nirodhadassanena  .pe.  maggadassanena  kiṃ  jahatīti  .  rūparāgaṃ
arūparāgaṃ  mānaṃ  uddhaccaṃ  avijjaṃ  tadekaṭṭhe  ca kilese catubhāgaṃ
jahatīti  .  catubhāgaṃ   arahā  catubhāgaṃ  na  arahā  catubhāgaṃ
@Footnote:1. Ma. na saddo natthi. 2. Ma. suvijitavijayī.
Arahattappatto  paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati
kāyena  phusitvā  viharati  catubhāgaṃ  na  kāyena  phusitvā  viharati
catubhāgaṃ  vītarāgo  vītadoso  vītamoho  katakaraṇīyo  ohitabhāro
anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto
ukkhittapaligho   saṅkiṇṇaparikho   abbuḷhesiko  niraggaḷo  ariyo
pannaddhajo  pannabhāro  visaññutto  suvijitavijayo  1-  dukkhantassa
pariññātaṃ  samudayo  pahīno  nirodho  sacchikato  maggo  bhāvito
abhiññeyyaṃ   abhiññātaṃ   pariññeyyaṃ   pariññātaṃ   pahātabbaṃ
pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  catubhāgaṃ
sacchikātabbaṃ na sacchikatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [656]  Sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  dukkhaṃ
dakkhanto  paṭipannakoti  vattabboti  .  āmantā . dukkhe diṭṭhe
phale  ṭhitoti  vattabboti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. samudayaṃ
dakkhanto  .pe.  nirodhaṃ  dakkhanto  paṭipannakoti  vattabboti .
Āmantā  .  nirodhe diṭṭhe phale ṭhitoti vattabboti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [657]  Sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  maggaṃ
dakkhanto  paṭipannakoti  vattabbo  magge  diṭṭhe  phale  ṭhitoti
vattabboti  .  āmantā  . dukkhaṃ dakkhanto paṭipannakoti vattabbo
dukkhe  diṭṭhe  phale  ṭhitoti  vattabboti  .  na hevaṃ vattabbe
@Footnote: 1 Ma. suvijitavijayī.
.pe.  Maggaṃ  dakkhanto  paṭipannakoti  vattabbo  magge  diṭṭhe
phale  ṭhitoti  vattabboti  . āmantā . samudayaṃ dakkhanto .pe.
Nirodhaṃ  dakkhanto  paṭipannakoti  vattabbo  nirodhe  diṭṭhe  phale
ṭhitoti vattabboti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [658]  Sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  dukkhaṃ
dakkhanto  paṭipannakoti  vattabbo  dukkhe  diṭṭhe  na  vattabbaṃ
phale ṭhitoti vattabboti . āmantā . maggaṃ dakkhanto paṭipannakoti
vattabbo  magge  diṭṭhe  na  vattabbaṃ phale ṭhitoti vattabboti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. samudayaṃ dakkhanto .pe. nirodhaṃ dakkhanto
paṭipannakoti  vattabbo  nirodhe  diṭṭhe  na  vattabbaṃ phale ṭhitoti
vattabboti  .  āmantā  . maggaṃ dakkhanto paṭipannakoti vattabbo
magge  diṭṭhe  na  vattabbaṃ  phale ṭhitoti vattabboti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [659]  Sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  dukkhaṃ
dakkhanto  paṭipannakoti  vattabbo  dukkhe  diṭṭhe  na  vattabbaṃ
phale ṭhitoti vattabboti . āmantā . niratthiyaṃ 1- dukkhadassananti.
Na  hevaṃ vattabbe .pe. samudayaṃ dakkhanto .pe. nirodhaṃ dakkhanto
paṭipannakoti vattabbo nirodhe diṭṭhe na vattabbaṃ phale ṭhitoti vattabboti
āmantā. Niratthiyaṃ 2- nirodhadassananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote: 1 2 Ma. nidatthiyaṃ
   [660]  Dukkhe  diṭṭhe cattāri saccāni diṭṭhāni hontīti .
Āmantā. Dukkhasaccaṃ cattāri saccānīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [661]  Rūpakkhandhe  aniccato  diṭṭhe  pañcakkhandhā aniccato
diṭṭhā  hontīti  .  āmantā  . rūpakkhandho pañcakkhandhāti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [662] Cakkhāyatane aniccato diṭṭhe dvādasāyatanāni aniccato
diṭṭhāni  hontīti  .  āmantā . cakkhāyatanaṃ dvādasāyatanānīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [663]  Cakkhudhātuyā  aniccato  diṭṭhāya  aṭṭhārasa  dhātuyo
aniccato  diṭṭhā  hontīti  .  āmantā  .  cakkhudhātu aṭṭhārasa
dhātuyoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [664] Cakkhundriye aniccato diṭṭhe bāvīsatindriyāni aniccato
diṭṭhāni  hontīti  .  āmantā . cakkhundriyaṃ bāvīsatindriyānīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [665] Catūhi ñāṇehi sotāpattiphalaṃ sacchikarotīti . Āmantā.
Cattāri  sotāpattiphalānīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. aṭṭhahi
ñāṇehi  sotāpattiphalaṃ  sacchikarotīti  .  āmantā  .  aṭṭha
sotāpattiphalānīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. dvādasahi ñāṇehi
sotāpattiphalaṃ sacchikarotīti . āmantā . dvādasa sotāpattiphalānīti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  catucattālīsāya  ñāṇehi sotāpattiphalaṃ
Sacchikarotīti  .  āmantā  . catucattālīsa sotāpattiphalānīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  sattasattatiyā  ñāṇehi  sotāpattiphalaṃ
sacchikarotīti  .  āmantā  .  sattasattati sotāpattiphalānīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [666]  Na  vattabbaṃ  anupubbābhisamayoti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo  anupubbaninno
anupubbapoṇo  anupubbapabbhāro  na  āyatakeneva  papāto evameva
kho  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā
anupubbapaṭipadā  na  āyatakeneva  aññāpaṭivedhoti  1-  attheva
suttantoti. Āmantā. Tena hi anupubbābhisamayoti.
   [667]  Na  vattabbaṃ  anupubbābhisamayoti . āmantā . nanu
vuttaṃ bhagavatā
      anupubbena medhāvī   thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe
      kammāro rajatasseva   niddhame malamattanoti
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi anupubbābhisamayoti.
   [668]  Na  vattabbaṃ  anupubbābhisamayoti . āmantā . nanu
āyasmā  gavampatitthero  bhikkhū  etadavoca  sammukhā metaṃ āvuso
bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ yo bhikkhave dukkhaṃ passati dukkhasamudayampi
so   passati   dukkhanirodhampi   passati  dukkhanirodhagāminīpaṭipadampi
@Footnote: 1 aṃ. aṭṭhaka. 62.
Passati  yo  dukkhasamudayaṃ  passati  dukkhampi so passati dukkhanirodhampi
passati  dukkhanirodhagāminīpaṭipadampi  passati  yo  dukkhanirodhaṃ  passati
dukkhampi  so  passati  dukkhasamudayampi  passati dukkhanirodhagāminīpaṭipadampi
passati  yo  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  passati  dukkhampi  so  passati
dukkhasamudayampi passati dukkhanirodhampi passatīti 1- attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ anupubbābhisamayoti.
   [669]  Anupubbābhisamayoti . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
sahāvassa  dassanasampadāya  .pe.  chacābhiṭṭhānāni  abhabbo  kātunti
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ anupubbābhisamayoti.
   [670]  Anupubbābhisamayoti . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
yasmiṃ  bhikkhave  samaye ariyasāvakassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi
yaṃ  kiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  saha  dassanuppādā
bhikkhave  ariyasāvakassa  tīṇi  saññojanāni  pahīyanti  sakkāyadiṭṭhi
vicikicchā  sīlabbataparāmāsoti  attheva  suttantoti  . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ anupubbābhisamayoti.
          Anupubbābhisamayakathā.
@Footnote: 1 saṃ. mahāvāra. 416.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 235-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4734              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4734              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=648&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=648              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4179              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4179              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]