ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

             Balakathā
   [696] Tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti . āmantā . tathāgatabalaṃ
sāvakabalaṃ sāvakabalaṃ tathāgatabalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [697]  Tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti . āmantā . taññeva
tathāgatabalaṃ  taṃ  sāvakabalaṃ  taññeva  sāvakabalaṃ  taṃ tathāgatabalanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [698]  Tathāgatabalaṃ  sāvakasādhāraṇanti . āmantā . yādisaṃ
tathāgatabalaṃ tādisaṃ sāvakabalaṃ yādisaṃ sāvakabalaṃ tādisaṃ tathāgatabalanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [699]  Tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti . āmantā . yādiso
tathāgatassa  pubbayogo  pubbacariyā  dhammakkhānaṃ  dhammadesanā tādiso
sāvakassa  pubbayogo  pubbacariyā  dhammakkhānaṃ  dhammadesanāti  . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [700] Tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti . āmantā . tathāgato
jino  satthā  sammāsambuddho  sabbaññū  sabbadassāvī  dhammasāmī
dhammapaṭisaraṇoti  . āmantā . sāvako jino satthā sammāsambuddho
sabbaññū  sabbadassāvī  dhammasāmī  dhammapaṭisaraṇoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [701] Tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti . āmantā . tathāgato
Anuppannassa maggassa uppādetā asañjātassa maggassa sañjanetā 1-
anakkhātassa  maggassa  akkhātā  maggaññū  maggavidū maggakovidoti .
Āmantā   .   sāvako  anuppannassa  maggassa  uppādetā
asañjātassa   maggassa   sañjanetā   anakkhātassa   maggassa
akkhātā maggaññū maggavidū maggakovidoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [702]   Indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakasādhāraṇanti  . āmantā . sāvako sabbaññū sabbadassāvīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [703]  Sāvako  ṭhānāṭhānaṃ jānātīti . āmantā . hañci
sāvako  ṭhānāṭhānaṃ  jānāti  tena  vata re vattabbe ṭhānāṭhānaṃ
yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
   [704] Sāvako atītānāgatapaccuppannānaṃ kammasamādānānaṃ ṭhānaso
hetuso vipākaṃ jānātīti . āmantā . hañci sāvako atītānāgata-
paccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ  ṭhānaso  hetuso  vipākaṃ  jānāti
tena  vata  re  vattabbe  atītānāgatapaccuppannānaṃ kammasamādānānaṃ
ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
   [705]  Sāvako sabbatthagāminīpaṭipadaṃ jānātīti . āmantā .
Hañci  sāvako  sabbatthagāminīpaṭipadaṃ jānāti tena vata re vattabbe
sabbatthagāminīpaṭipadaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
@Footnote: 1 Ma. sañjānetā. sabbattha īdisameva dissati.
   [706]  Sāvako  anekadhātuṃ  nānādhātuṃ  lokaṃ jānātīti .
Āmantā  .  hañci  sāvako  anekadhātuṃ nānādhātuṃ lokaṃ jānāti
tena  vata re vattabbe anekadhātuṃ nānādhātuṃ lokaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
   [707] Sāvako sattānaṃ nānādhimuttikataṃ jānātīti. Āmantā.
Hañci sāvako sattānaṃ nānādhimuttikataṃ jānāti tena vata re vattabbe
sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
   [708]   Sāvako   jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ   saṅkilesaṃ
vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  jānātīti  .  āmantā  .  hañci  sāvako
jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ    saṅkilesaṃ    vodānaṃ   vuṭṭhānaṃ
jānāti  tena  vata  re  vattabbe  jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ   vodānaṃ   vuṭṭhānaṃ   yathābhūtaṃ   ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakasādhāraṇanti.
   [709]  Sāvako pubbenivāsānussatiṃ jānātīti . āmantā .
Hañci  sāvako  pubbenivāsānussatiṃ jānāti tena vata re vattabbe
pubbenivāsānussatiṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
   [710]  Sāvako sattānaṃ cutūpapātaṃ jānātīti . āmantā .
Hañci  sāvako  sattānaṃ cutūpapātaṃ jānāti tena vata re vattabbe
sattānaṃ cutūpapātaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
   [711]  Nanu tathāgatassāpi āsavā khīṇā sāvakassāpi āsavā
Khīṇāti  .  āmantā  .  atthi  kiñci nānākaraṇaṃ tathāgatassa vā
sāvakassa vā āsavakkhayena vā āsavakkhayaṃ vimuttiyā vā vimuttīti.
Natthi  .  hañci  natthi  kiñci nānākaraṇaṃ tathāgatassa vā sāvakassa
vā  āsavakkhayena  vā āsavakkhayaṃ vimuttiyā vā vimutti tena vata
re  vattabbe  āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakasādhāraṇanti.
   [712] Āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
Āmantā . ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [713] Āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti.
Āmantā  .  sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [714] Ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvakaasādhāraṇanti.
Āmantā  .  āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakaasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [715]  Sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakaasādhāraṇanti  .  āmantā  . āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ sāvakaasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [716]  Indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ sāvaka-
asādhāraṇanti . āmantā . ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ
Sāvakaasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [717]   Indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakaasādhāraṇanti  .  āmantā  . āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ sāvakaasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [718]  Ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  sāvaka-
sādhāraṇanti  .  āmantā  .  indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [719]   Āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
sāvakasādhāraṇanti  .  āmantā  .  indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ *- tathāgatabalaṃ sāvakasādhāraṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
            Balakathā.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 251-255. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5053              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5053              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=696&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=696              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4251              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4251              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com