ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Ariyantikathā
   [720]  Ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ ariyanti .
Āmantā  .  maggo  phalaṃ  nibbānaṃ  sotāpattimaggo sotāpattiphalaṃ
sakadāgāmimaggo   sakadāgāmiphalaṃ   anāgāmimaggo   anāgāmiphalaṃ
arahattamaggo  arahattaphalaṃ  satipaṭṭhānaṃ sammappadhānaṃ iddhipādo indriyaṃ
balaṃ bojjhaṅgoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [721]  Ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ ariyanti .
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ṇāṇaṃ peḌna ñāṇaṃ
Āmantā  .  suññatārammaṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Suññatārammaṇanti  .  āmantā  .  ṭhānāṭhānañca  manasi  karoti
suññatañca  manasi karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. ṭhānāṭhānañca
manasi  karoti  suññatañca  manasi  karotīti  .  āmantā .
Dvinnaṃ  phassānaṃ  dvinnaṃ  cittānaṃ  samodhānaṃ  hotīti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyanti .
Āmantā  .  animittārammaṇaṃ  .pe.  appaṇihitārammaṇanti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  appaṇihitārammaṇanti  .  āmantā .
Ṭhānāṭhānañca  manasi  karoti  appaṇihitañca  manasi  karotīti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  ṭhānāṭhānañca  manasi  karoti  appaṇihitañca
manasi  karotīti  .  āmantā  .  dvinnaṃ phassānaṃ dvinnaṃ cittānaṃ
samodhānaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [722]  Satipaṭṭhānā  ariyā suññatārammaṇāti . āmantā .
Ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  suññatārammaṇanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  satipaṭṭhānā  ariyā  animittārammaṇā
.pe.  appaṇihitārammaṇāti  .  āmantā  .  ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  appaṇihitārammaṇanti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.
   [723]  Sammappadhānā  iddhipādā  indriyā balā bojjhaṅgā
ariyā  suññatārammaṇāti  .  āmantā  .  ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ
Ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  suññatārammaṇanti  .  na  hevaṃ vattabbe
.pe. bojjhaṅgā ariyā animittārammaṇā .pe. appaṇihitārammaṇāti.
Āmantā  .  ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ
appaṇihitārammaṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [724] Ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyaṃ na vattabbaṃ
suññatārammaṇanti  .  āmantā  . satipaṭṭhānā ariyā na vattabbā
suññatārammaṇāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  na  vattabbaṃ  animittārammaṇaṃ  .pe.
Appaṇihitārammaṇanti  .  āmantā  .  satipaṭṭhānā  ariyā  na
vattabbā appaṇihitārammaṇāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Ṭhānāṭhāne
yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  na  vattabbaṃ  suññatārammaṇaṃ
.pe.  animittārammaṇaṃ  .pe.  appaṇihitārammaṇanti  . āmantā .
Sammappadhānā .pe. bojjhaṅgā ariyā na vattabbā appaṇihitārammaṇāti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [725] Sattānaṃ cutūpapāte yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyanti.
Āmantā  .  maggo  phalaṃ  nibbānaṃ  sotāpattimaggo sotāpattiphalaṃ
.pe. Bojjhaṅgāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [726] Sattānaṃ cutūpapāte yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyanti.
Āmantā  .  suññatārammaṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Suññatārammaṇanti  .  āmantā  .  sattānaṃ  cutūpapātañca  manasi
Karoti  suññatañca  manasi  karotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Sattānaṃ  cutūpapātañca  manasi  karoti  suññatañca  manasi  karotīti .
Āmantā  .  dvinnaṃ  phassānaṃ dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. sattānaṃ cutūpapāte yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ
ariyanti . āmantā . animittārammaṇaṃ .pe. appaṇihitārammaṇanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  appaṇihitārammaṇanti  .  āmantā .
Sattānaṃ  cutūpapātañca  manasi  karoti  appaṇihitañca manasi karotīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sattānaṃ  cutūpapātañca  manasi  karoti
appaṇihitañca  manasi  karotīti  .  āmantā  .  dvinnaṃ  phassānaṃ
dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [727] Satipaṭṭhānā ariyā suññatārammaṇā .pe. Animittārammaṇā
.pe.  appaṇihitārammaṇāti  .  āmantā  .  sattānaṃ  cutūpapāte
yathābhūtaṃ   ñāṇaṃ   tathāgatabalaṃ   ariyaṃ  appaṇihitārammaṇanti  .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sammappadhānā .pe. bojjhaṅgā ariyā
suññatārammaṇā  .pe.  animittārammaṇā .pe. appaṇihitārammaṇāti .
Āmantā  .  sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ
ariyaṃ appaṇihitārammaṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [728]  Sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyaṃ
na   vattabbaṃ   suññatārammaṇaṃ  .pe.  animittārammaṇaṃ  .pe.
Appaṇihitārammaṇanti  . āmantā . satipaṭṭhānā ariyā na vattabbā
Appaṇihitārammaṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [729]  Sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyaṃ
na   vattabbaṃ   suññatārammaṇaṃ  .pe.  animittārammaṇaṃ  .pe.
Appaṇihitārammaṇanti  .  āmantā . sammappadhānā .pe. bojjhaṅgā
ariyā na vattabbā appaṇihitārammaṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [730]  Āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyanti .
Āmantā  .  ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ ariyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [731]  Āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyanti .
Āmantā . sattānaṃ cutūpapāte yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyanti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [732]  Ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ na vattabbaṃ
ariyanti  .  āmantā . āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ
na vattabbaṃ ariyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [733]  Sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ na
vattabbaṃ  ariyanti  .  āmantā  . āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ na vattabbaṃ ariyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [734]  Āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ
suññatārammaṇanti  .  āmantā  .  ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ ariyaṃ suññatārammaṇanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Āsavānaṃ
Khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  animittārammaṇaṃ  .pe.
Appaṇihitārammaṇanti  .  āmantā  .  ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ
tathāgatabalaṃ ariyaṃ appaṇihitārammaṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [735]  Āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ
suññatārammaṇaṃ  .pe.  animittārammaṇaṃ  .pe.  appaṇihitārammaṇanti .
Āmantā  .  sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyaṃ
appaṇihitārammaṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [736]  Ṭhānāṭhāne  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  na
vattabbaṃ  suññatārammaṇanti  .  āmantā . āsavānaṃ khaye yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  na  vattabbaṃ  suññatārammaṇanti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe. ṭhānāṭhāne yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyaṃ
na   vattabbaṃ  animittārammaṇaṃ  .pe.  appaṇihitārammaṇanti  .
Āmantā  .  āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ
na vattabbaṃ appaṇihitārammaṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [737]  Sattānaṃ  cutūpapāte  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tathāgatabalaṃ ariyaṃ
na   vattabbaṃ   suññatārammaṇaṃ  .pe.  animittārammaṇaṃ  .pe.
Appaṇihitārammaṇanti  .  āmantā  .  āsavānaṃ  khaye  yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  tathāgatabalaṃ  ariyaṃ  na  vattabbaṃ  appaṇihitārammaṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Ariyantikathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 255-260. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=720&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=720              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4292              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4292              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com