ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [50] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Rūpaṃ puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {50.1} Ājānāhi niggahaṃ hañci puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena vata re vattabbe rūpaṃ puggaloti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho puggalo
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe rūpaṃ puggaloti micchā
   {50.2} no ce pana vattabbe rūpaṃ puggaloti no vata re vattabbe
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe rūpaṃ
puggaloti micchā .pe.
   [51] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Rūpasmiṃ  puggalo  .pe.  aññatra  rūpā  puggalo .pe. puggalasmiṃ
rūpanti. Na hevaṃ vattabbe.
   {51.1}  Ājānāhi  niggahaṃ  hañci  puggalo  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   tena   vata   re  vattabbe  puggalasmiṃ
rūpanti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati
Sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe puggalasmiṃ rūpanti micchā
   {51.2} no ce pana vattabbe puggalasmiṃ rūpanti no vata re vattabbe
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe puggalasmiṃ
rūpanti micchā .pe.
   [52] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Vedanā  puggalo .pe. vedanāya puggalo .pe. aññatra vedanāya
puggalo  .pe.  puggalasmiṃ  vedanā  .pe. saññā puggalo .pe.
Saññāya  puggalo  .pe.  aññatra  saññāya  puggalo  .pe.
Puggalasmiṃ  saññā  .pe.  saṅkhārā  puggalo  .pe.  saṅkhāresu
puggalo  .pe.  aññatra  saṅkhārehi  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ
saṅkhārā  .pe.  viññāṇaṃ  puggalo  .pe.  viññāñasmiṃ  puggalo
.pe.  aññatra  viññāṇā  puggalo .pe. puggalasmiṃ viññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {52.1} Ājānāhi niggahaṃ hañci puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhena  tena vata re vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti yaṃ tattha
vadesi  vattabbe  kho puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca
vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti micchā
   {52.2} no ce pana vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti no vata re
vattabbe  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ tattha vadesi
vattabbe kho puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe
Puggalasmiṃ viññāṇanti micchā .pe.
   [53] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Cakkhāyatanaṃ  puggalo  .pe.  cakkhāyatanasmiṃ  puggalo .pe. aññatra
cakkhāyatanā  puggalo  .pe. puggalasmiṃ cakkhāyatanaṃ .pe. dhammāyatanaṃ
puggalo  .pe.  dhammāyatanasmiṃ  puggalo .pe. aññatra dhammāyatanā
puggalo .pe. Puggalasmiṃ dhammāyatanaṃ .pe.
   [54] .. Cakkhudhātu puggalo .pe. cakkhudhātuyā puggalo .pe.
Aññatra  cakkhudhātuyā  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ  cakkhudhātu .pe.
Dhammadhātu  puggalo  .pe.  dhammadhātuyā  puggalo  .pe.  aññatra
dhammadhātuyā puggalo .pe. Puggalasmiṃ dhammadhātu .pe.
   [55] .. Cakkhundriyaṃ puggalo .pe. Cakkhundriyasmiṃ puggalo .pe.
Aññatra  cakkhundriyā  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ cakkhundriyaṃ .pe.
Aññātāvindriyaṃ   puggalo  .pe.  aññātāvindriyasmiṃ  puggalo
.pe.  aññatra  aññātāvindriyā  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ
aññātāvindriyanti. Na hevaṃ vattabbe.
   {55.1} Ājānāhi niggahaṃ hañci puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena vata re vattabbe puggalasmiṃ aññātāvindriyanti yaṃ tattha vadesi
vattabbe kho puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe
puggalasmiṃ aññātāvindriyanti micchā
   {55.2}  no ce pana vattabbe puggalasmiṃ aññātāvindriyanti
no    vata    re   vattabbe   puggalo   upalabbhati
Sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo
upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  puggalasmiṃ
aññātāvindriyanti micchā .pe.
   [56] Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipannoti . āmantā .
Rūpaṃ puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {56.1} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya paṭipanno tena vata re vattabbe rūpaṃ puggaloti yaṃ tattha
vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno
no ca vattabbe rūpaṃ puggaloti micchā
   {56.2} no ce pana vattabbe rūpaṃ puggaloti no vata re vattabbe
vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipannoti yaṃ tattha vadesi
vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno no
ca vattabbe rūpaṃ puggaloti micchā .pe.
   [57] Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipannoti . āmantā .
Rūpasmiṃ  puggalo  .pe.  aññatra  rūpā  puggalo .pe. puggalasmiṃ
rūpaṃ  .pe.  vedanā  puggalo  .pe.  vedanāya  puggalo .pe.
Aññatra  vedanāya  puggalo .pe. puggalasmiṃ vedanā .pe. saññā
puggalo  .pe.  saññāya  puggalo .pe. aññatra saññāya puggalo
.pe.  Puggalasmiṃ saññā .pe. saṅkhārā puggalo .pe. saṅkhāresu
puggalo  .pe.  aññatra  saṅkhārehi  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ
saṅkhārā  .pe.  viññāṇaṃ  puggalo  .pe.  viññāṇasmiṃ  puggalo
.pe.  aññatra  viññāṇā  puggalo .pe. puggalasmiṃ viññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {57.1} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya  paṭipanno  tena vata re vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti
yaṃ tattha vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya
paṭipanno no ca vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti micchā
   {57.2} no ce pana vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti no vata re
vattabbe vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipannoti yaṃ tattha
vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno
no ca vattabbe puggalasmiṃ viññāṇanti micchā .pe.
   [58] Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipannoti . āmantā .
Cakkhāyatanaṃ   puggalo  .pe.  cakkhāyatanasmiṃ  puggalo  .pe.
Aññatra  cakkhāyatanā  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ   puggalo  .pe.  dhammāyatanasmiṃ  puggalo  .pe.
Aññatra  dhammāyatanā  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ  dhammāyatanaṃ
.pe.  cakkhudhātu  puggalo  .pe.  cakkhudhātuyā  puggalo  .pe.
Aññatra  cakkhudhātuyā  puggalo  .pe.  puggalasmiṃ  cakkhudhātu .pe.
Dhammadhātu  puggalo  .pe.  dhammadhātuyā  puggalo  .pe.  aññatra
dhammadhātuyā puggalo .pe. Puggalasmiṃ dhammadhātu .pe.
   [59]  ..  Cakkhundriyaṃ puggalo .pe. cakkhundriyasmiṃ puggalo
.pe.  aññatra  cakkhundriyā  puggalo  .pe. puggalasmiṃ cakkhundriyaṃ
.pe.   aññātāvindriyaṃ   puggalo  .pe.  aññātāvindriyasmiṃ
puggalo  .pe.  aññatra  aññātāvindriyā  puggalo  .pe.
Puggalasmiṃ aññātāvindriyanti. Na hevaṃ vattabbe.
   {59.1} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya paṭipanno tena vata re vattabbe puggalasmiṃ aññātāvindriyanti
yaṃ tattha vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya
paṭipanno no ca vattabbe puggalasmiṃ aññātāvindriyanti micchā
   {59.2}  no ce pana vattabbe puggalasmiṃ aññātāvindriyanti
no  vata  re  vattabbe  vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya
paṭipannoti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya  paṭipanno  no ca vattabbe puggalasmiṃ aññātāvindriyanti
micchā .pe.
           Catukkanayasaṃsandanaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 29-34. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=595              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=595              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=50&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3137              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3137              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]