ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Samannāgatakathā
   [903]  Arahā  catūhi  phalehi samannāgatoti . āmantā .
Arahā  catūhi phassehi catūhi vedanāhi catūhi saññāhi catūhi cetanāhi
catūhi  cittehi  catūhi  saddhāhi  catūhi  viriyehi  catūhi satīhi catūhi
samādhīhi catūhi paññāhi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [904]  Anāgāmī  tīhi phalehi samannāgatoti . āmantā .
Anāgāmī  tīhi  phassehi  .pe.  tīhi paññāhi samannāgatoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [905] Sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgatoti . āmantā .
Sakadāgāmī  dvīhi  phassehi  .pe.  dvīhi paññāhi samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [906]  Arahā sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā .
Arahā  sotāpanno  sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījīti  . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  arahā  sakadāgāmiphalena  samannāgatoti .
Āmantā . arahā sakadāgāmīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Arahā
anāgāmiphalena  samannāgatoti  .  āmantā  .  arahā  anāgāmī
antarāparinibbāyī     upahaccaparinibbāyī     asaṅkhāraparinibbāyī
sasaṅkhāraparinibbāyī uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [907] Anāgāmī sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā.
Anāgāmī  sotāpanno  sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. anāgāmī sakadāgāmiphalena samannāgatoti .
Āmantā. Anāgāmī sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [908] Sakadāgāmī sotāpattiphalena samannāgatoti . Āmantā.
Sakadāgāmī  sotāpanno  sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [909] Sotāpattiphalena samannāgato sotāpannoti vattabboti.
Āmantā  .  arahā sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā .
Sveva arahā so sotāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [910] Sakadāgāmiphalena samannāgato sakadāgāmīti vattabboti .
Āmantā   .   arahā   sakadāgāmiphalena  samannāgatoti  .
Āmantā. Sveva arahā so sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [911]  Anāgāmiphalena  samannāgato anāgāmīti vattabboti .
Āmantā  .  arahā  anāgāmiphalena samannāgatoti . āmantā .
Sveva arahā so anāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [912] Sotāpattiphalena samannāgato sotāpannoti vattabboti.
Āmantā . anāgāmī sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā .
Sveva anāgāmī so sotāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [913] Sakadāgāmiphalena samannāgato sakadāgāmīti vattabboti .
Āmantā . anāgāmī sakadāgāmiphalena samannāgatoti . āmantā .
Sveva anāgāmī so sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [914] Sotāpattiphalena samannāgato sotāpannoti vattabboti.
Āmantā . sakadāgāmī sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā.
Sveva sakadāgāmī so sotāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [915]  Arahā sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā .
Nanu  arahā  sotāpattiphalaṃ vītivattoti . āmantā . hañci arahā
sotāpattiphalaṃ vītivatto no vata re vattabbe arahā sotāpattiphalena
samannāgatoti.
   [916]  Arahā sotāpattiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti .
Āmantā  .  arahā  sotāpattimaggaṃ vītivatto sakkāyadiṭṭhiṃ vicikicchaṃ
sīlabbataparāmāsaṃ  apāyagamaniyaṃ  rāgaṃ  apāyagamaniyaṃ  dosaṃ apāyagamaniyaṃ
mohaṃ vītivatto tena samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [917]  Arahā sakadāgāmiphalena samannāgatoti . āmantā .
Nanu  arahā  sakadāgāmiphalaṃ vītivattoti . āmantā . hañci arahā
sakadāgāmiphalaṃ vītivatto no vata re vattabbe arahā sakadāgāmiphalena
samannāgatoti.
   [918]  Arahā sakadāgāmiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti .
Āmantā  .  arahā  sakadāgāmimaggaṃ  vītivatto oḷārikaṃ kāmarāgaṃ
oḷārikaṃ  byāpādaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [919]  Arahā  anāgāmiphalena samannāgatoti . āmantā .
Nanu  arahā  anāgāmiphalaṃ  vītivattoti . āmantā . hañci arahā
anāgāmiphalaṃ  vītivatto no vata re vattabbe arahā anāgāmiphalena
samannāgatoti.
   [920]  Arahā  anāgāmiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti .
Āmantā  .  arahā  anāgāmimaggaṃ  vītivatto  aṇusahagataṃ kāmarāgaṃ
aṇusahagataṃ  byāpādaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [921] Anāgāmī sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā.
Nanu  anāgāmī  sotāpattiphalaṃ  vītivattoti  .  āmantā  . hañci
anāgāmī  sotāpattiphalaṃ  vītivatto no vata re vattabbe anāgāmī
sotāpattiphalena samannāgatoti.
   [922] Anāgāmī sotāpattiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti.
Āmantā  .  anāgāmī  sotāpattimaggaṃ  vītivatto  sakkāyadiṭṭhiṃ
.pe.  apāyagamaniyaṃ  mohaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [923] Anāgāmī sakadāgāmiphalena samannāgatoti . āmantā.
Nanu  anāgāmī  sakadāgāmiphalaṃ  vītivattoti  .  āmantā  . hañci
anāgāmī  sakadāgāmiphalaṃ  vītivatto no vata re vattabbe anāgāmī
sakadāgāmiphalena samannāgatoti.
   [924] Anāgāmī sakadāgāmiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti.
Āmantā  .  anāgāmī sakadāgāmimaggaṃ vītivatto oḷārikaṃ kāmarāgaṃ
oḷārikaṃ  byāpādaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [925] Sakadāgāmī sotāpattiphalena samannāgatoti . Āmantā.
Nanu  sakadāgāmī  sotāpattiphalaṃ  vītivattoti  .  āmantā . hañci
sakadāgāmī sotāpattiphalaṃ vītivatto no vata re vattabbe sakadāgāmī
sotāpattiphalena samannāgatoti.
   [926] Sakadāgāmī sotāpattiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti.
Āmantā  .  sakadāgāmī  sotāpattimaggaṃ  vītivatto  sakkāyadiṭṭhiṃ
.pe.  apāyagamaniyaṃ  mohaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [927]  Na  vattabbaṃ  arahā  catūhi phalehi samannāgatoti .
Āmantā  .  nanu  arahatā  cattāri  phalāni paṭiladdhāni tehi ca
aparihīnoti . āmantā . hañci arahatā cattāri phalāni paṭiladdhāni
tehi  ca  aparihīno  tena vata re vattabbe arahā catūhi phalehi
samannāgatoti.
   [928]  Na  vattabbaṃ  anāgāmī tīhi phalehi samannāgatoti .
Āmantā  .  nanu  anāgāminā  tīṇi  phalāni paṭiladdhāni tehi ca
aparihīnoti . āmantā . hañci anāgāminā tīṇi phalāni paṭiladdhāni
tehi  ca  aparihīno tena vata re vattabbe anāgāmī tīhi phalehi
samannāgatoti.
   [929]  Na vattabbaṃ sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgatoti .
Āmantā  .  nanu  sakadāgāminā  dve  phalāni  paṭiladdhāni tehi
ca  aparihīnoti  .  āmantā  . hañci sakadāgāminā dve phalāni
paṭiladdhāni  tehi  ca aparihīno tena vata re vattabbe sakadāgāmī
dvīhi phalehi samannāgatoti.
   [930] Arahatā cattāri phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti.
Arahā catūhi phalehi samannāgatoti . āmantā . arahatā cattāro
maggā  paṭiladdhā  tehi  ca  aparihīnoti  . arahā catūhi maggehi
samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [931]  Anāgāminā  tīṇi  phalāni  paṭiladdhāni  tehi  ca
aparihīnoti  .  anāgāmī tīhi phalehi samannāgatoti . āmantā .
Anāgāminā tayo maggā paṭiladdhā tehi ca aparihīnoti . anāgāmī
tīhi maggehi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [932]  Sakadāgāminā  dve  phalāni  paṭiladdhāni  tehi  ca
aparihīnoti . sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgatoti . āmantā .
Sakadāgāminā  dve  maggā  paṭiladdhā  tehi  ca  aparihīnoti .
Sakadāgāmī dvīhi maggehi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Samannāgatakathā.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 299-305. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6011              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6011              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=903&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=903              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4557              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4557              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]