ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Aparapi samannagatakatha
   [985]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  tihi  phalehi
samannagatoti  .  amanta  .  arahattasacchikiriyaya  patipanno
puggalo  catuhi  phassehi  catuhi  vedanahi  catuhi  sannahi  catuhi
cetanahi  catuhi  cittehi  catuhi  saddhahi  catuhi  viriyehi  catuhi
satihi  catuhi  samadhihi  catuhi  pannahi  samannagatoti  .  na
hevam vattabbe .pe.
   [986]  Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dvihi phalehi
samannagatoti  .  amanta  .  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno
puggalo  tihi  phassehi  tihi  vedanahi  .pe.  tihi  pannahi
samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [987] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti   .   amanta   .   sakadagamiphalasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  dvihi  phassehi  dvihi  vedanahi  .pe. dvihi
pannahi samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [988]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  arahattasacchikiriyaya  patipanno
puggalo  sotapanno  sattakkhattumparamo  kolamkolo  ekavijiti . na
hevam vattabbe .pe.
   [989]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo sakadagamiphalena
samannagatoti  .  amanta . arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo
sakadagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [990]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo anagamiphalena
samannagatoti  .  amanta . arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo
anagami  antaraparinibbayi  upahaccaparinibbayi  asankharaparinibbayi
sasankharaparinibbayi uddhamsoto akanitthagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [991] Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno
puggalo  sotapanno  sattakkhattumparamo  kolamkolo  ekavijiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [992] Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sakadagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno
puggalo sakadagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [993] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  sakadagamiphalasacchikiriyaya  patipanno
puggalo  sotapanno  sattakkhattumparamo  kolamkolo  ekavijiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [994] Sotapattiphalena samannagato sotapannoti vattabboti.
Amanta  .  arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  . sveva arahattasacchikiriyaya patipanno
so sotapannoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [995] Sakadagamiphalena samannagato sakadagamiti vattabboti .
Amanta  .  arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo sakadagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  . sveva arahattasacchikiriyaya patipanno
so sakadagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [996]  Anagamiphalena  samannagato anagamiti vattabboti .
Amanta  .  arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo anagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  . sveva arahattasacchikiriyaya patipanno
so anagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [997] Sotapattiphalena samannagato sotapannoti vattabboti.
Amanta  .  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo sotapatti
phalena  samannagatoti  . amanta . sveva anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno so sotapannoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [998] Sakadagamiphalena samannagato sakadagamiti vattabboti .
Amanta . anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sakadagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  sveva  anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno so sakadagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [999] Sotapattiphalena samannagato sotapannoti vattabboti.
Amanta . sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  sveva  sakadagamiphalasacchikiriyaya
patipanno so sotapannoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1000]  Arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  nanu  arahattasacchikiriyaya patipanno
puggalo sotapattiphalam vitivattoti . Amanta. Hanci arahattasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sotapattiphalam  vitivatto no vata re vattabbe
arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena samannagatoti.
   [1001]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo sotapattiphalam
vitivatto  tena  samannagatoti  .  amanta . arahattasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sotapattimaggam  vitivatto  sakkayaditthim  vicikiccham
silabbataparamasam  apayagamaniyam  ragam  apayagamaniyam  dosam apayagamaniyam
moham vitivatto tena samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1002]  Arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo sakadagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  nanu  arahattasacchikiriyaya patipanno
puggalo sakadagamiphalam vitivattoti . Amanta. Hanci arahattasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sakadagamiphalam  vitivatto no vata re vattabbe
arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo sakadagamiphalena samannagatoti.
   [1003]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo sakadagamiphalam
vitivatto  tena  samannagatoti  .  amanta . arahattasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sakadagamimaggam  vitivatto  olarikam  kamaragam
olarikam  byapadam  vitivatto  tena  samannagatoti  .  na hevam
vattabbe .pe.
   [1004]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo anagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  nanu  arahattasacchikiriyaya patipanno
puggalo anagamiphalam vitivattoti . amanta. Hanci arahattasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  anagamiphalam  vitivatto  no vata re vattabbe
arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo anagamiphalena samannagatoti.
   [1005]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  anagamiphalam
vitivatto  tena  samannagatoti  .  amanta . arahattasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  anagamimaggam  vitivatto  anusahagatam  kamaragam
anusahagatam  byapadam  vitivatto  tena  samannagatoti  .  na hevam
vattabbe .pe.
   [1006] Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  nanu  anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sotapattiphalam  vitivattoti . amanta . hanci
anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  sotapattiphalam  vitivatto
No  vata  re  vattabbe  anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo
sotapattiphalena samannagatoti.
   [1007] Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalam
vitivatto  tena samannagatoti . amanta . anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno   puggalo   sotapattimaggam   vitivatto   sakkayaditthim
.pe.  apayagamaniyam  moham  vitivatto  tena  samannagatoti  . na
hevam vattabbe .pe.
   [1008] Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sakadagamiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  nanu  anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sakadagamiphalam  vitivattoti  .  amanta .
Hanci  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  sakadagamiphalam
vitivatto  no  vata  re vattabbe anagamiphalasacchikiriyaya patipanno
puggalo sakadagamiphalena samannagatoti.
   [1009] Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sakadagamiphalam
vitivatto tena samannagatoti . amanta . anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sakadagamimaggam  vitivatto  olarikam  kamaragam
olarikam byapadam vitivatto tena samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1010] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti  .  amanta  .  nanu  sakadagamiphalasacchikiriyaya
Patipanno  puggalo  sotapattiphalam  vitivattoti  .  amanta .
Hanci  sakadagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  sotapattiphalam
vitivatto  no  vata re vattabbe sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno
puggalo sotapattiphalena samannagatoti.
   [1011] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalam
vitivatto tena samannagatoti . amanta . sakadagamiphalasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  sotapattimaggam  vitivatto  sakkayaditthim  .pe.
Apayagamaniyam moham vitivatto tena samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1012]  Na  vattabbam  arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo
tihi  phalehi  samannagatoti  . amanta . nanu arahattasacchikiriyaya
patipannena  puggalena tini phalani patiladdhani tehi ca aparihinoti .
Amanta  .  hanci  arahattasacchikiriyaya  patipannena  puggalena tini
phalani  patiladdhani  tehi  ca  aparihino  tena vata re vattabbe
arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo tihi phalehi samannagatoti.
   [1013]  Na vattabbam anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo
dvihi phalehi samannagatoti . amanta . nanu anagamiphalasacchikiriyaya
patipannena puggalena dve phalani patiladdhani tehi ca aparihinoti .
Amanta   .   hanci   anagamiphalasacchikiriyaya   patipannena
puggalena  dve  phalani  patiladdhani  tehi  ca  aparihino  tena
Vata  re  vattabbe  anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dvihi
phalehi samannagatoti.
   [1014] Na vattabbam sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo
sotapattiphalena samannagatoti . Amanta. Nanu sakadagamiphalasacchikiriyaya
patipannena  puggalena  sotapattiphalam patiladdham tena ca aparihinoti .
Amanta   .   hanci   sakadagamiphalasacchikiriyaya   patipannena
puggalena  sotapattiphalam  patiladdham  tena  ca  aparihino  tena vata
re vattabbe sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo sotapattiphalena
samannagatoti.
   [1015]  Arahattasacchikiriyaya  patipannena puggalena tini phalani
patiladdhani  tehi  ca  aparihinoti  .  arahattasacchikiriyaya patipanno
puggalo tihi phalehi samannagatoti . amanta . arahattasacchikiriyaya
patipannena puggalena cattaro magga patiladdha tehi ca aparihinoti.
Arahattasacchikiriyaya  patipanno puggalo catuhi maggehi samannagatoti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1016]  Anagamiphalasacchikiriyaya  patipannena  puggalena  dve
phalani  patiladdhani  tehi  ca  aparihinoti . anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno  puggalo  dvihi  phalehi  samannagatoti  .  amanta .
Anagamiphalasacchikiriyaya  patipannena  puggalena  tayo magga patiladdha
tehi  ca  aparihinoti  .  anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo
Tihi maggehi samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1017] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipannena puggalena sotapattiphalam
patiladdham tena ca aparihinoti. Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo
sotapattiphalena samannagatoti . amanta . sakadagamiphalasacchikiriyaya
patipannena  puggalena dve magga patiladdha tehi ca aparihinoti .
Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dvihi maggehi samannagatoti.
Na hevam vattabbe .pe.
          Aparapi samannagatakatha.
                ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 317-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6364&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6364&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=985&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=61              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=985              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4656              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4656              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com