ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Rūpadhātuyā āyatanakathā
   [1221] Atthi saḷāyataniko attabhāvo rūpadhātuyāti. Āmantā.
Atthi tattha ghānāyatananti . āmantā . atthi tattha gandhāyatananti.
Tananti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. atthi tattha jivhāyatananti .
Āmantā  . atthi tattha rasāyatananti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Atthi  tattha  kāyāyatananti  .  āmantā  .  atthi  tattha
phoṭṭhabbāyatananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1222] Natthi tattha gandhāyatananti . āmantā . natthi tattha
ghānāyatananti . na hevaṃ vattabbe .pe. natthi tattha rasāyatananti.
Āmantā . natthi tattha jivhāyatananti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Natthi  tattha  phoṭṭhabbāyatananti  .  āmantā  .  natthi  tattha
kāyāyatananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1223] Atthi tattha cakkhāyatanaṃ atthi rūpāyatananti. Āmantā.
Atthi  tattha  ghānāyatanaṃ  atthi gandhāyatananti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  atthi  tattha  cakkhāyatanaṃ atthi rūpāyatananti . āmantā .
Atthi  tattha  jivhāyatanaṃ  atthi  rasāyatanaṃ  .pe.  atthi  tattha
kāyāyatanaṃ atthi phoṭṭhabbāyatananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1224]  Atthi  tattha  sotāyatanaṃ  atthi  saddāyatanaṃ .pe.
Atthi  tattha  manāyatanaṃ  atthi  dhammāyatananti . āmantā . atthi
tattha  ghānāyatanaṃ  atthi  gandhāyatananti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  atthi  tattha  manāyatanaṃ atthi dhammāyatananti . āmantā .
Atthi  tattha  jivhāyatanaṃ  atthi  rasāyatananti  .pe.  atthi  tattha
kāyāyatanaṃ atthi phoṭṭhabbāyatananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1225]  Atthi  tattha  ghānāyatanaṃ  natthi  gandhāyatananti .
Āmantā  .  atthi  tattha  cakkhāyatanaṃ  natthi  rūpāyatananti . na
hevaṃ vattabbe .pe. atthi tattha ghānāyatanaṃ natthi gandhāyatananti .
Āmantā   .  atthi  tattha  sotāyatanaṃ  natthi  saddāyatanaṃ
.pe.  atthi  tattha  manāyatanaṃ  natthi  dhammāyatananti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1226]  Atthi  tattha  jivhāyatanaṃ  natthi  rasāyatanaṃ  .pe.
Atthi  tattha  kāyāyatanaṃ  natthi  phoṭṭhabbāyatananti  . āmantā .
Atthi  tattha  cakkhāyatanaṃ  natthi  rūpāyatananti . na hevaṃ vattabbe
.pe. atthi tattha kāyāyatanaṃ natthi phoṭṭhabbāyatananti . āmantā.
Atthi  tattha  sotāyatanaṃ  natthi  saddāyatanaṃ  .pe.  atthi  tattha
manāyatanaṃ natthi dhammāyatananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1227]  Atthi  tattha  cakkhāyatanaṃ  atthi  rūpāyatanaṃ  tena
cakkhunā  taṃ  rūpaṃ  passatīti . āmantā . atthi tattha ghānāyatanaṃ
atthi  gandhāyatanaṃ  tena  ghānena  taṃ  gandhaṃ ghāyatīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  atthi  tattha  cakkhāyatanaṃ  atthi  rūpāyatanaṃ tena
cakkhunā  taṃ  rūpaṃ  passatīti . āmantā . atthi tattha jivhāyatanaṃ
atthi  rasāyatanaṃ  tāya  jivhāya taṃ rasaṃ sāyati .pe. atthi tattha
kāyāyatanaṃ  atthi  phoṭṭhabbāyatanaṃ  tena  kāyena  taṃ  phoṭṭhabbaṃ
phusatīti na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1228]  Atthi  tattha  sotāyatanaṃ  atthi  saddāyatanaṃ .pe.
Atthi  tattha  manāyatanaṃ  atthi  dhammāyatanaṃ  tena  manena taṃ dhammaṃ
vijānātīti  . āmantā . atthi tattha ghānāyatanaṃ atthi gandhāyatanaṃ
tena ghānena taṃ gandhaṃ ghāyatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Atthi tattha
manāyatanaṃ  atthi  dhammāyatanaṃ  tena  manena taṃ dhammaṃ vijānātīti .
Āmantā  .  atthi  tattha  jivhāyatanaṃ  atthi  rasāyatanaṃ  .pe.
Atthi  tattha  kāyāyatanaṃ  atthi  phoṭṭhabbāyatanaṃ  tena  kāyena taṃ
phoṭṭhabbaṃ phusatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1229]  Atthi  tattha  ghānāyatanaṃ  atthi  gandhāyatanaṃ na ca
tena ghānena taṃ gandhaṃ ghāyatīti . āmantā . Atthi tattha cakkhāyatanaṃ
atthi  rūpāyatanaṃ na ca tena cakkhunā taṃ rūpaṃ passatīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  atthi  tattha  ghānāyatanaṃ  atthi  gandhāyatanaṃ  na
ca  tena  ghānena  taṃ gandhaṃ ghāyatīti . āmantā . atthi tattha
sotāyatanaṃ  atthi  saddāyatanaṃ  .pe.  atthi  tattha manāyatanaṃ atthi
dhammāyatanaṃ  na  ca  tena manena taṃ dhammaṃ vijānātīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1230]  Atthi tattha jivhāyatanaṃ atthi rasāyatanaṃ .pe. atthi
tattha  kāyāyatanaṃ  atthi  phoṭṭhabbāyatanaṃ  na  ca tena kāyena taṃ
phoṭṭhabbaṃ  phusatīti  .  āmantā  .  atthi tattha cakkhāyatanaṃ atthi
rūpāyatanaṃ  na  ca  tena  cakkhunā  taṃ  rūpaṃ passatīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  atthi  tattha  kāyāyatanaṃ  atthi  phoṭṭhabbāyatanaṃ
Na  ca  tena  kāyena taṃ phoṭṭhabbaṃ phusatīti . āmantā . atthi
tattha  sotāyatanaṃ  atthi  saddāyatanaṃ  .pe.  atthi tattha manāyatanaṃ
atthi  dhammāyatanaṃ  na  ca tena manena taṃ dhammaṃ vijānātīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1231]  Atthi  tattha  ghānāyatanaṃ  atthi  gandhāyatanaṃ  tena
ghānena  taṃ  gandhaṃ  ghāyatīti . āmantā . atthi tattha mūlagandho
sāragandho  tacagandho  pattagandho  pupphagandho  phalagandho  āmagandho
visagandho 1- sugandho duggandhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1232]  Atthi  tattha  jivhāyatanaṃ  atthi  rasāyatanaṃ  tāya
jivhāya  taṃ  rasaṃ  sāyatīti  .  āmantā . atthi tattha mūlaraso
khandharaso  tacaraso  pattaraso puppharaso phalaraso ambilaṃ madhuraṃ tittikaṃ
kaṭukaṃ  loṇiyaṃ  khāriyaṃ  lambilaṃ  kasāvo sādu asādūti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1233]  Atthi  tattha  kāyāyatanaṃ atthi phoṭṭhabbāyatanaṃ tena
kāyena  taṃ  phoṭṭhabbaṃ  phusatīti . āmantā . atthi tattha kakkhaḷaṃ
mudukaṃ  saṇhaṃ  pharusaṃ  sukhasamphassaṃ  dukkhasamphassaṃ  garukaṃ lahukanti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1234]  Na  vattabbaṃ saḷāyataniko attabhāvo rūpadhātuyāti .
Āmantā . nanu atthi tattha ghānanimittaṃ jivhānimittaṃ kāyanimittanti.
Āmantā  .  hañci  atthi tattha ghānanimittaṃ jivhānimittaṃ kāyanimittaṃ
@Footnote:1. Ma. vissagandho.
Tena vata re vattabbe saḷāyataniko attabhāvo rūpadhātuyāti.
          Rūpadhātuyā āyatanakathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 402-407. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8038              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8038              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1221&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=99              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1221              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5340              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5340              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com