ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [76]  Puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā  imaṃ lokanti . āmantā . so puggalo sandhāvati asmā
lokā  paraṃ  lokaṃ  parasmā  lokā  imaṃ  lokanti  . na hevaṃ
Vattabbe .pe.
   [77]  Puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā  imaṃ  lokanti  .  āmantā  . añño puggalo sandhāvati
asmā  lokā paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [78]  Puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā  imaṃ  lokanti  .  āmantā  . so cañño ca sandhāvati
asmā  lokā  paraṃ  lokaṃ  parasmā  lokā  imaṃ lokanti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [79]  Puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā imaṃ lokanti . āmantā . neva so sandhāvati na añño
sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [80]  Puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā  imaṃ  lokanti  .  āmantā  .  so  puggalo sandhāvati
añño  puggalo  sandhāvati  so  cañño  ca  sandhāvati neva so
sandhāvati  na  añño  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā imaṃ lokanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [81]  Na  vattabbaṃ  puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ
lokaṃ  parasmā  lokā  imaṃ  lokanti  .  āmantā  .  nanu
Vuttaṃ bhagavatā
      sa sattakkhattuparamaṃ     sandhāvitvāna puggalo
      dukkhassantakaro hoti   sabbasaññojanakkhayāti 1-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi puggalo sandhāvati
asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti.
   [82] Na vattabbaṃ puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ
parasmā  lokā  imaṃ  lokanti . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
anamataggoyaṃ bhikkhave saṃsāro pubbā koṭi na paññāyati avijjānīvaraṇānaṃ
sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsaratanti  2-  attheva
suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi puggalo sandhāvati asmā
lokā paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti.
   [83]  Puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā  imaṃ  lokanti  .  āmantā  . sveva puggalo sandhāvati
asmā  lokā  paraṃ  lokaṃ  parasmā  lokā  imaṃ lokanti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   {83.1} Sveva puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā imaṃ lokanti. Āmantā. Atthi koci manusso hutvā devo hotīti.
Āmantā . sveva manusso so devoti. Na hevaṃ vattabbe .pe. Sveva
manusso so devoti. Āmantā. Manusso hutvā devo hoti devo hutvā
@Footnote: 1 khu. itivuttaka. 196. 2 saṃ. ni. 162.
Manusso  hoti  manussabhūto  añño  devo  añño  manussabhūto
svevāyaṃ sandhāvatīti micchā .pe.
   {83.2} Sace hi sandhāvati sveva puggalo ito cuto paraṃ lokaṃ
anañño  hevaṃ  maraṇaṃ  na  hehiti  pāṇātipātopi  nūpalabbhati kammaṃ
atthi  kammavipāko  atthi katānaṃ kammānaṃ vipāko atthi kusalākusale
vipaccamāne svevāyaṃ sandhāvatīti micchā .pe.
   {83.3} Sveva puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā imaṃ lokanti . āmantā . atthi koci manusso hutvā yakkho
hoti peto hoti nerayiko hoti tiracchānagato hoti oṭṭho hoti goṇo
hoti gadrabho hoti sūkaro hoti mahiso hotīti . Āmantā. Sveva
manusso so mahisoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {83.4} Sveva manusso so mahisoti. Āmantā. Manusso hutvā
mahiso  hoti mahiso hutvā manusso hoti manussabhūto añño mahiso
añño manussabhūto svevāyaṃ sandhāvatīti micchā .pe.
   {83.5} Sace hi sandhāvati sveva puggalo ito cuto paraṃ lokaṃ
anañño  hevaṃ  maraṇaṃ  na  hehiti  pāṇātipātopi  nūpalabbhati kammaṃ
atthi  kammavipāko  atthi katānaṃ kammānaṃ vipāko atthi kusalākusale
vipaccamāne svevāyaṃ sandhāvatīti micchā .pe.
   {83.6}  Sveva  puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ
parasmā  lokā  imaṃ lokanti . āmantā . atthi koci khattiyo
hutvā  brāhmaṇo  hotīti  .  āmantā  . sveva khattiyo so
Brāhmaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {83.7} Atthi koci khattiyo hutvā vesso hoti suddo hotīti.
Āmantā. Sveva khattiyo so suddoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {83.8} Atthi koci brāhmaṇo hutvā vesso hoti suddo hoti
khattiyo hotīti . āmantā . sveva brāhmaṇo so khattiyoti. Na
hevaṃ vattabbe .pe.
   {83.9} Atthi koci vesso hutvā suddo hoti khattiyo hoti
brāhmaṇo hotīti . āmantā . sveva vesso so brāhmaṇoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {83.10} Atthi koci suddo hutvā khattiyo hoti brāhmaṇo
hoti vesso hotīti. Āmantā. Sveva suddo so vessoti. Na hevaṃ
vattabbe .pe.
   {83.11}  Sveva puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ
parasmā lokā imaṃ lokanti . āmantā . Hatthacchinno hatthacchinnova
hoti   pādacchinno   pādacchinnova   hoti   hatthapādacchinno
hatthapādacchinnova  hoti  kaṇṇacchinno  nāsacchinno  kaṇṇanāsacchinno
aṅgulicchinno  aḷacchinno  kaṇḍaracchinno  kuṇihatthako  phaṇahatthako
kuṭṭhiyo gaṇḍiyo kilāsiyo sosiyo apamāriyo oṭṭho goṇo gadrabho
sūkaro mahiso mahisova hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [84]  Na  vattabbaṃ  sveva puggalo sandhāvati asmā lokā
paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti . Āmantā. Nanu sotāpanno
puggalo   manussalokā   cuto   devalokaṃ  upapanno  tatthapi
Sotāpannova hotīti. Āmantā.
   {84.1} Hañci sotāpanno puggalo manussalokā cuto devalokaṃ
upapanno tatthapi sotāpannova hoti tena vata re vattabbe sveva
puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti.
   [85] Sotāpanno puggalo manussalokā cuto devalokaṃ upapanno
tatthapi sotāpannova hotīti katvā tena ca kāraṇena sveva puggalo
sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā lokā imaṃ lokanti .
Āmantā  .  sotāpanno  puggalo  manussalokā  cuto  devalokaṃ
upapanno tatthapi manusso hotīti katvā. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [86] Sveva puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā imaṃ lokanti . āmantā . anañño avigato sandhāvatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [87] Anañño avigato sandhāvatīti . āmantā . Hatthacchinno
hatthacchinnova  hoti  pādacchinno pādacchinnova hoti hatthapādacchinno
hatthapādacchinnova  hoti  kaṇṇacchinno  nāsacchinno  kaṇṇanāsacchinno
aṅgulicchinno  aḷacchinno  kaṇḍaracchinno  kuṇihatthako  phaṇahatthako
kuṭṭhiyo gaṇḍiyo kilāsiyo sosiyo apamāriyo oṭṭho goṇo gadrabho
sūkaro mahiso mahisova hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [88]  Sveva  puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ
Parasmā  lokā imaṃ lokanti . āmantā . sarūpo sandhāvatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sarūpo sandhāvatīti . āmantā . taṃ
jīvaṃ taṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {88.1}  Savedano  .pe. sasañño .pe. sasaṅkhāro .pe.
Saviññāṇo  sandhāvatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. saviññāṇo
sandhāvatīti. Āmantā. Taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [89] Sveva puggalo sandhāvati asmā lokā paraṃ lokaṃ parasmā
lokā imaṃ lokanti . āmantā . arūpo sandhāvatīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  arūpo  sandhāvatīti  .  āmantā . aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {89.1} Avedano .pe. Asañño .pe. Asaṅkhāro .pe. Aviññāṇo
sandhāvatīti . na hevaṃ vattabbe. Aviññāṇo sandhāvatīti. Āmantā.
Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [90]  Sveva  puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ
parasmā  lokā  imaṃ  lokanti . āmantā . rūpaṃ sandhāvatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rūpaṃ  sandhāvatīti . āmantā . taṃ
jīvaṃ taṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {90.1} Vedanā .pe. saññā .pe. saṅkhārā .pe. Viññāṇaṃ
sandhāvatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. viññāṇaṃ sandhāvatīti .
Āmantā. Taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [91]  Sveva  puggalo  sandhāvati  asmā lokā paraṃ lokaṃ
parasmā lokā imaṃ lokanti . āmantā . rūpaṃ na sandhāvatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rūpaṃ  na sandhāvatīti . āmantā .
Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {91.1} Vedanā .pe. saññā .pe. Saṅkhārā .pe. Viññāṇaṃ na
sandhāvatīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. viññāṇaṃ na sandhāvatīti .
Āmantā  .  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  . na hevaṃ vattabbe
.pe. Saṅkhittaṃ.
      Khandhesu bhijjamānesu   so ce bhijjati puggalo
      ucchedā bhavati diṭṭhi   yā buddhena vivajjitā
      khandhesu bhijjamānesu   no ce bhijjati puggalo
      puggalo sassato hoti   nibbānena samasamoti
           gatianuyogo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 39-46. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=810              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=810              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=76&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=76              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3256              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3256              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com