ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Rūpaṃ kammantikathā
   [1242]  Kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ kusalanti .
Āmantā . sārammaṇaṃ atthi tassa āvajjanā 1- ābhogo samannāhāro
manasikāro cetanā patthanā paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Nanu
anārammaṇaṃ  natthi tassa āvajjanā ābhogo samannāhāro manasikāro
cetanā  patthanā  paṇidhīti  .  āmantā . hañci anārammaṇaṃ natthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  no  vata re vattabbe kusalena
cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ kusalanti.
   [1243]  Kusalena cittena samuṭṭhito phasso kusalo sārammaṇo
atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  . āmantā . kusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena
cittena  samuṭṭhitā vedanā .pe. saññā cetanā saddhā viriyaṃ sati
samādhi  .pe.  paññā  kusalā  sārammaṇā  atthi tāya āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  . āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ
rūpaṃ  kusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti
na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1244]  Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
@Footnote:1. Ma. Yu. āvaṭṭanāaññattha idisameva.
Kusalena  cittena  samuṭṭhito  phasso kusalo anārammaṇo natthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ  anārammaṇaṃ  natthi  tassa
āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitā
vedanā  .pe.  saññā  cetanā  saddhā viriyaṃ sati samādhi .pe.
Paññā  kusalā  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1245]  Kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ kusalanti .
Āmantā  .  yaṃ  kiñci  kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ rūpaṃ sabbantaṃ
kusalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1246]  Kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ kusalanti .
Āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ rūpāyatanaṃ kusalanti . na hevaṃ
vattabbe .pe. kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ kusalanti .
Āmantā  . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ saddāyatanaṃ .pe. gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu
.pe. Vāyodhātu kusalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1247]  Kusalena  cittena samuṭṭhitaṃ rūpāyatanaṃ abyākatanti .
Āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ abyākatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena cittena samuṭṭhitaṃ saddāyatanaṃ .pe.
Gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  paṭhavīdhātu  āpodhātu
Tejodhātu  .pe.  vāyodhātu abyākatāti . āmantā . kusalena
cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ abyākatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1248]  Kusalena  cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ
kusalanti  .  āmantā  .  kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ
anārammaṇaṃ  kusalanti  . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena cittena
samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ kusalanti . āmantā . kusalena
cittena   samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  .pe.
Vāyodhātu anārammaṇā kusalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1249]  Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ  anārammaṇaṃ
abyākatanti  .  āmantā  .  kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ
rūpaṃ  anārammaṇaṃ  abyākatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena
cittena   samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ .pe. paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu .pe. Vāyodhātu
anārammaṇā  abyākatāti  . āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ
kāyakammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ abyākatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1250] Kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ phassavippayuttaṃ
kusalanti  .  āmantā  .  kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ
phassavippayuttaṃ kusalanti . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena cittena
samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  phassavippayuttaṃ  kusalanti  .  āmantā .
Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ  .pe. gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  .pe.
Vāyodhātu phassavippayuttā kusalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1251]  Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ phassavippayuttaṃ
abyākatanti  .  āmantā  .  kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ
rūpaṃ phassavippayuttaṃ abyākatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena
cittena   samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ .pe. paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu .pe. Vāyodhātu
phassavippayuttā abyākatāti . āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ
kāyakammaṃ rūpaṃ phassavippayuttaṃ abyākatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1252]  Kusalena  cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ
phassavippayuttaṃ  kusalanti  .  āmantā  . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ
rūpāyatanaṃ  anārammaṇaṃ  phassavippayuttaṃ  kusalanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  anārammaṇaṃ
phassavippayuttaṃ  kusalanti  .  āmantā  . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ
saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.
Paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātūti  .pe.  vāyodhātu  anārammaṇā
phassavippayuttā kusalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1253]  Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ  anārammaṇaṃ
phassavippayuttaṃ  abyākatanti . āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ
Kāyakammaṃ  rūpaṃ  anārammaṇaṃ  phassavippayuttaṃ  abyākatanti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ  .pe.
Gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu   .pe.   vāyodhātu   anārammaṇā  phassavippayuttā
abyākatāti . āmantā . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ
anārammaṇaṃ phassavippayuttaṃ abyākatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1254]  Kusalena  cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ kusalanti .
Āmantā  .  sārammaṇaṃ  atthi  tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu anārammaṇaṃ natthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  hañci  anārammaṇaṃ  natthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhi  no vata re vattabbe kusalena cittena
samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ kusalanti.
   [1255]  Kusalena cittena samuṭṭhito phasso kusalo sārammaṇo
atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  . āmantā . kusalena
cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ kusalaṃ sārammaṇaṃ atthi tassa āvajjanā
.pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena cittena samuṭṭhitā
vedanā  .pe.  saññā  cetanā  saddhā viriyaṃ sati samādhi .pe.
Paññā  kusalā  sārammaṇā atthi tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti .
Āmantā  . kusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ kusalaṃ sārammaṇaṃ
atthi tassa āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1256]  Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Kusalena  cittena  samuṭṭhito  phasso  kusalo  anārammaṇo  natthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ  anārammaṇaṃ natthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti . āmantā . kusalena cittena
samuṭṭhitā  vedanā  .pe. saññā cetanā saddhā viriyaṃ sati samādhi
.pe.  paññā  kusalā  anārammaṇā  natthi tāya āvajjanā .pe.
Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1257]  Kusalena  cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ kusalanti .
Āmantā  .  yaṃ  kiñci  kusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ rūpaṃ sabbantaṃ
kusalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe. Yathā kāyakammaṃ tathā vacīkammanti.
   [1258] Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ akusalanti.
Āmantā  .  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  ābhogo
samannāhāro  manasikāro  cetanā  patthanā  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe  .pe.  nanu  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā
ābhogo  samannāhāro  manasikāro  cetanā  patthanā  paṇidhīti .
Āmantā  .  hañci  anārammaṇaṃ  natthi  tassa āvajjanā ābhogo
samannāhāro  manasikāro  cetanā  patthanā  paṇidhi  no  vata re
vattabbe akusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ akusalanti.
   [1259] Akusalena cittena samuṭṭhito phasso akusalo sārammaṇo
atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti . āmantā . akusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  akusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. akusalena
cittena  samuṭṭhitā  vedanā  .pe.  saññā cetanā rāgo doso
moho māno diṭṭhi vicikicchā thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ .pe. anottappaṃ
akusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Āmantā  .  akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ akusalaṃ
sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1260]  Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ rūpaṃ akusalaṃ
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Akusalena  cittena samuṭṭhito phasso akusalo anārammaṇo natthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. akusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ  kāyakammaṃ  rūpaṃ  akusalaṃ  anārammaṇaṃ  natthi tassa
āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā . akusalena cittena samuṭṭhitā
vedanā  .pe.  saññā cetanā rāgo doso moho māno diṭṭhi
vicikicchā  thīnaṃ  uddhaccaṃ ahirikaṃ .pe. anottappaṃ akusalaṃ anārammaṇaṃ
natthi tassa āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1261] Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ kāyakammaṃ rūpaṃ akusalanti.
Āmantā  .  yaṃ  kiñci  akusalena  cittena samuṭṭhitaṃ rūpaṃ sabbantaṃ
akusalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1262] Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ akusalanti .
Āmantā  .  sārammaṇaṃ  atthi  tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu anārammaṇaṃ natthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  hañci  anārammaṇaṃ  natthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhi no vata re vattabbe akusalena cittena
samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ akusalanti.
   [1263] Akusalena cittena samuṭṭhito phasso akusalo sārammaṇo
atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti . āmantā . akusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  akusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. akusalena
cittena  samuṭṭhitā  vedanā  .pe.  saññā cetanā rāgo doso
moho māno diṭṭhi vicikicchā thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ .pe. anottappaṃ
akusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Āmantā  .  akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  akusalaṃ
sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1264]  Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ akusalaṃ
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Akusalena  cittena  samuṭṭhito  phasso  akusalo  anārammaṇo  natthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ akusalaṃ anārammaṇaṃ natthi
tassa  āvajjanā  .pe. paṇidhīti . āmantā . akusalena cittena
samuṭṭhitā  vedanā  .pe.  saññā  cetanā  rāgo doso moho
māno  diṭṭhi  vicikicchā  thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ  .pe. anottappaṃ
akusalaṃ  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1265] Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ akusalanti .
Āmantā  .  yaṃ  kiñci  akusalena  cittena samuṭṭhitaṃ rūpaṃ sabbantaṃ
akusalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1266] Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ akusalanti .
Āmantā  .  akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ akusalanti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ
akusalanti  .  āmantā  .  akusalena cittena samuṭṭhitaṃ saddāyatanaṃ
.pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu vāyodhātu asuci assu lohitaṃ .pe. sedo akusaloti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1267]  Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ rūpāyatanaṃ abyākatanti .
Āmantā . akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ abyākatanti .
Katanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. akusalena cittena samuṭṭhitaṃ
saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.
Paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātu  asuci  assu  lohitaṃ
.pe. sedo abyākatoti . āmantā . akusalena cittena samuṭṭhitaṃ
vacīkammaṃ rūpaṃ abyākatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1268]  Akusalena  cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ
akusalanti  .  āmantā  .  akusalena  cittena samuṭṭhitaṃ rūpāyatanaṃ
anārammaṇaṃ  akusalanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  akusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ akusalanti . āmantā .
Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ .pe. gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  .pe.
Vāyodhātu asuci assu lohitaṃ .pe. sedo anārammaṇo akusaloti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1269]  Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ  anārammaṇaṃ
abyākatanti  .  āmantā  .  akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ
rūpaṃ  anārammaṇaṃ abyākatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. akusalena
cittena samuṭṭhitaṃ saddāyatanaṃ .pe. gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātu asuci assu lohitaṃ .pe.
Sedo  anārammaṇo  abyākatoti  .  āmantā  .  akusalena
cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  anārammaṇaṃ  abyākatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1270] Akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ phassavippayuttaṃ
akusalanti  .  āmantā  .  akusalena  cittena samuṭṭhitaṃ rūpāyatanaṃ
phassavippayuttaṃ  akusalanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. akusalena
cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ phassavippayuttaṃ akusalanti . āmantā.
Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ .pe. gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  .pe. vāyodhātu
asuci  assu  lohitaṃ  .pe.  sedo  phassavippayutto  akusaloti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1271]  Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ rūpāyatanaṃ phassavippayuttaṃ
abyākatanti  .  āmantā  .  akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ
rūpaṃ  anārammaṇaṃ  phassavippayuttaṃ  abyākatanti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  saddāyatanaṃ  .pe. gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātu
asuci  assu  lohitaṃ  .pe.  sedo  anārammaṇo  phassavippayutto
abyākatoti . āmantā . akusalena cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ
anārammaṇaṃ phassavippayuttaṃ abyākatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1272]  Akusalena  cittena samuṭṭhitaṃ vacīkammaṃ rūpaṃ anārammaṇaṃ
phassavippayuttaṃ  akusalanti  . āmantā . akusalena cittena samuṭṭhitaṃ
rūpāyatanaṃ  anārammaṇaṃ  phassavippayuttaṃ akusalanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  anārammaṇaṃ
phassavippayuttaṃ  akusalanti .  āmantā . akusalena cittena samuṭṭhitaṃ
saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.
Paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātu  asuci  assu  lohitaṃ
.pe.  sedo  anārammaṇo  phassavippayutto  akusaloti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1273]  Akusalena  cittena  samuṭṭhitaṃ  rūpāyatanaṃ  anārammaṇaṃ
phassavippayuttaṃ  abyākatanti  .  āmantā  .  akusalena  cittena
samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  anārammaṇaṃ  phassavippayuttaṃ  abyākatanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  akusalena cittena samuṭṭhitaṃ saddāyatanaṃ
.pe.  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu  vāyodhātu asuci assu lohitaṃ .pe. sedo anārammaṇo
phassavippayutto  abyākatoti  .  āmantā  .  akusalena  cittena
samuṭṭhitaṃ  vacīkammaṃ  rūpaṃ  anārammaṇaṃ  phassavippayuttaṃ  abyākatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1274] Na vattabbaṃ rūpaṃ kusalampi akusalampīti . āmantā .
Nanu  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  kusalampi  akusalampīti  .  āmantā .
Hañci  kāyakammaṃ vacīkammaṃ kusalampi akusalampi tena vata re vattabbe
rūpaṃ kusalampi akusalampīti.
   [1275]  Rūpaṃ kusalampi akusalampīti . āmantā . cakkhāyatanaṃ
Kusalampi  akusalampīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. rūpaṃ kusalampi
akusalampīti  .  āmantā  .  sotāyatanaṃ  .pe.  ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ   kāyāyatanaṃ   rūpāyatanaṃ   saddāyatanaṃ   gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   paṭhavīdhātu   āpodhātu  tejodhātu
vāyodhātu  asuci assu lohitaṃ .pe. sedo kusalopi akusalopīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1276]  Kāyo rūpaṃ kāyakammaṃ rūpanti . āmantā . mano
rūpaṃ manokammaṃ rūpanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1277]  Mano  arūpaṃ  manokammaṃ  arūpanti  . āmantā .
Kāyo arūpaṃ kāyakammaṃ arūpanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1278]  Kāyo  rūpaṃ  kāyakammaṃ  arūpanti  . āmantā .
Mano rūpaṃ manokammaṃ arūpanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1279]  Mano  arūpaṃ  manokammaṃ  arūpanti  . āmantā .
Kāyo arūpaṃ kāyakammaṃ arūpanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1280]  Kāyo rūpanti . kāyakammaṃ rūpanti . āmantā .
Cakkhāyatanaṃ  rūpanti  .  cakkhuviññāṇaṃ  rūpanti . na hevaṃ vattabbe
.pe. kāyo rūpanti .  kāyakammaṃ rūpanti . āmantā. Sotāyatanaṃ
rūpanti  . sotaviññāṇaṃ rūpanti . na hevaṃ vattabbe .pe. kāyo
rūpanti  .  kāyakammaṃ rūpanti . āmantā . ghānāyatanaṃ rūpanti .
Ghānaviññāṇaṃ  rūpanti . na hevaṃ vattabbe .pe. kāyo rūpanti .
Kāyakammaṃ rūpanti . āmantā . jivhāyatanaṃ rūpanti . jivhāviññāṇaṃ
Rūpanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. kāyo rūpanti . kāyakammaṃ
rūpanti . āmantā . kāyāyatanaṃ rūpanti . kāyaviññāṇaṃ rūpanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1281]  Rūpaṃ  kammanti  . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
cetanāhaṃ  bhikkhave  kammaṃ  vadāmi  cetayitvā kammaṃ karoti kāyena
vācāya  manasāti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi
na vattabbaṃ rūpaṃ kammanti.
   [1282]  Rūpaṃ  kammanti  . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
kāye  vā  ānanda  sati  kāyasañcetanāhetu  uppajjati  ajjhattaṃ
sukhadukkhaṃ  vācāya  vā  ānanda  sati  vacīsañcetanāhetu  uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  mane  vā  ānanda  sati  manosañcetanāhetu
uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhanti  2-  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ rūpaṃ kammanti.
   [1283]  Rūpaṃ  kammanti  . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
tividhā  bhikkhave kāyasañcetanā akusalaṃ kāyakammaṃ dukkhudrayaṃ dukkhavipākaṃ
catubbidhā  bhikkhave vacīsañcetanā akusalaṃ vacīkammaṃ dukkhudrayaṃ dukkhavipākaṃ
tividhā  bhikkhave manosañcetanā akusalaṃ manokammaṃ dukkhudrayaṃ dukkhavipākaṃ
tividhā  bhikkhave  kāyasañcetanā  kusalaṃ  kāyakammaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākaṃ
catubbidhā  bhikkhave  vacīsañcetanā  kusalaṃ  vacīkammaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākaṃ
@Footnote: 1 aṃ. chakka. 128. 2 saṃ. ni. 37.
Tividhā  bhikkhave  manosañcetanā kusalaṃ manokammaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākanti
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ rūpaṃ kammanti.
   [1284]  Rūpaṃ  kammanti  . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā
sacāyaṃ  ānanda  samiddhi  moghapuriso  pātaliputtassa  paribbājakassa
evaṃ  puṭṭho  evaṃ  byākareyya  sañcetaniyaṃ  āvuso  pātaliputta
kammaṃ  katvā  kāyena vācāya manasā sukhavedaniyaṃ sukhaṃ so vedayati
sañcetaniyaṃ  āvuso pātaliputta kammaṃ katvā kāyena vācāya manasā
dukkhavedaniyaṃ  dukkhaṃ  so  vedayati  sañcetaniyaṃ  āvuso  pātaliputta
kammaṃ  katvā  kāyena  vācāya manasā adukkhamasukhavedaniyaṃ adukkhamasukhaṃ
so  vedayatīti  evaṃ  byākaramāno kho ānanda samiddhi moghapuriso
pātaliputtassa  paribbājakassa  sammā byākaramāno byākareyyāti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ rūpaṃ kammanti.
           Rūpaṃ kammantikathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 409-423. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8160              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8160              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1242&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1242              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5370              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5370              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]