ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [92]  Rūpaṃ  upādāya  puggalassa  paññattīti . āmantā .
Rūpaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  puggalopi  anicco
saṅkhato   paṭiccasamuppanno   khayadhammo   vayadhammo  virāgadhammo
nirodhadhammo vipariṇāmadhammoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {92.1} Vedanaṃ upādāya .pe. saññaṃ upādāya .pe. Saṅkhāre
upādāya .pe. viññāṇaṃ upādāya puggalassa paññattīti . Āmantā.
Viññāṇaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  puggalopi  anicco
saṅkhato   paṭiccasamuppanno   khayadhammo   vayadhammo  virāgadhammo
nirodhadhammo vipariṇāmadhammoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [93]  Rūpaṃ  upādāya  puggalassa  paññattīti . āmantā .
Nīlaṃ  rūpaṃ  upādāya  nīlakassa  puggalassa  paññattīti  .  na hevaṃ
vattabbe  .pe.  pītaṃ  rūpaṃ upādāya .pe. lohitaṃ rūpaṃ upādāya
.pe.  odātaṃ  rūpaṃ  upādāya  .pe.  sanidassanaṃ  rūpaṃ upādāya
.pe.  anidassanaṃ  rūpaṃ  upādāya  .pe.  sappaṭighaṃ  rūpaṃ upādāya
.pe.  appaṭighaṃ  rūpaṃ  upādāya  appaṭighassa puggalassa paññattīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [94]  Vedanaṃ  upādāya puggalassa paññattīti . āmantā .
Kusalaṃ  vedanaṃ  upādāya  kusalassa  puggalassa paññattīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  kusalaṃ  vedanaṃ  upādāya  kusalassa  puggalassa
paññattīti . āmantā . kusalā vedanā saphalā savipākā iṭṭhaphalā
kantaphalā  manuññaphalā  asecanakaphalā  sukhudrayā  sukhavipākāti .
Āmantā  .  kusalopi puggalo saphalo savipāko iṭṭhaphalo kantaphalo
manuññaphalo  asecanakaphalo  sukhudrayo  sukhavipākoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [95]  Vedanaṃ  upādāya puggalassa paññattīti . āmantā .
Akusalaṃ  vedanaṃ  upādāya  akusalassa  puggalassa  paññattīti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe. akusalaṃ vedanaṃ upādāya akusalassa puggalassa
paññattīti  .  āmantā  .  akusalā  vedanā  saphalā  savipākā
aniṭṭhaphalā   akantaphalā   amanuññaphalā  secanakaphalā  dukkhudrayā
dukkhavipākāti  .  āmantā  . akusalopi puggalo saphalo savipāko
aniṭṭhaphalo   akantaphalo   amanuññaphalo  secanakaphalo  dukkhudrayo
dukkhavipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [96]  Vedanaṃ  upādāya puggalassa paññattīti . āmantā .
Abyākataṃ  vedanaṃ  upādāya  abyākatassa  puggalassa  paññattīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. abyākataṃ vedanaṃ upādāya abyākatassa
puggalassa  paññattīti  .  āmantā  . abyākatā vedanā aniccā
saṅkhatā   paṭiccasamuppannā   khayadhammā   vayadhammā  virāgadhammā
nirodhadhammā  vipariṇāmadhammāti  .  āmantā . abyākatopi puggalo
anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo virāgadhammo
nirodhadhammo vipariṇāmadhammoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {96.1} Saññaṃ upādāya .pe. Saṅkhāre upādāya .pe. Viññāṇaṃ
upādāya puggalassa paññattīti . āmantā . kusalaṃ viññāṇaṃ upādāya
kusalassa  puggalassa  paññattīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. kusalaṃ
viññāṇaṃ  upādāya  kusalassa  puggalassa  paññattīti  . āmantā .
Kusalaṃ  viññāṇaṃ  saphalaṃ  savipākaṃ  iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ
Asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākanti . āmantā . kusalopi puggalo
saphalo  savipāko  iṭṭhaphalo  kantaphalo  manuññaphalo  asecanakaphalo
sukhudrayo sukhavipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [97]  Viññāṇaṃ upādāya puggalassa paññattīti . āmantā .
Akusalaṃ  viññāṇaṃ  upādāya  akusalassa  puggalassa  paññattīti  . na
hevaṃ  vattabbe .pe. akusalaṃ viññāṇaṃ upādāya akusalassa puggalassa
paññattīti  .  āmantā . akusalaṃ viññāṇaṃ saphalaṃ savipākaṃ aniṭṭhaphalaṃ
akantaphalaṃ  amanuññaphalaṃ  secanakaphalaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti .
Āmantā . akusalopi puggalo saphalo savipāko aniṭṭhaphalo akantaphalo
amanuññaphalo  secanakaphalo  dukkhudrayo  dukkhavipākoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [98]  Viññāṇaṃ upādāya puggalassa paññattīti . āmantā .
Abyākataṃ  viññāṇaṃ  upādāya  abyākatassa  puggalassa  paññattīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. abyākataṃ viññāṇaṃ upādāya abyākatassa
puggalassa  paññattīti  .  āmantā  .  abyākataṃ  viññāṇaṃ aniccaṃ
saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ  nirodhadhammaṃ
vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  abyākatopi  puggalo  anicco
saṅkhato  paṭiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo virāgadhammo nirodhadhammo
vipariṇāmadhammoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [99]  Cakkhuṃ  upādāya  cakkhumā  puggaloti  vattabboti .
Āmantā . cakkhumhi niruddhe cakkhumā puggalo niruddhoti vattabboti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. sotaṃ upādāya .pe. Ghānaṃ upādāya .pe.
Jivhaṃ  upādāya .pe. kāyaṃ upādāya .pe. manaṃ upādāya manavā
puggaloti  vattabboti  .  āmantā  .  manamhi  niruddhe  manavā
puggalo niruddhoti vattabboti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [100]   Micchādiṭṭhiṃ  upādāya  micchādiṭṭhiyo  puggaloti
vattabboti  .  āmantā  .  micchādiṭṭhiyā niruddhāya micchādiṭṭhiyo
puggalo niruddhoti vattabboti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [101]  Micchāsaṅkappaṃ  upādāya  .pe. micchāvācaṃ upādāya
.pe.  micchākammantaṃ  upādāya  .pe.  micchāājīvaṃ  upādāya
.pe.  micchāvāyāmaṃ  upādāya  .pe.  micchāsatiṃ upādāya .pe.
Micchāsamādhiṃ  upādāya  micchāsamādhiyo  puggaloti  vattabboti .
Āmantā  .  micchāsamādhimhi  niruddhe  micchāsamādhiyo  puggalo
niruddhoti vattabboti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [102]   Sammādiṭṭhiṃ  upādāya  sammādiṭṭhiyo  puggaloti
vattabboti  .  āmantā  .  sammādiṭṭhiyā niruddhāya sammādiṭṭhiyo
puggalo  niruddhoti  vattabboti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Sammāsaṅkappaṃ  upādāya  .pe.  sammāvācaṃ  upādāya  .pe.
Sammākammantaṃ  upādāya  .pe.  sammāājīvaṃ  upādāya  .pe.
Sammāvāyāmaṃ  upādāya  .pe.  sammāsatiṃ  upādāya  .pe.
Sammāsamādhiṃ  upādāya  sammāsamādhiyo  puggaloti  vattabboti .
Āmantā  .  sammāsamādhimhi  niruddhe  sammāsamādhiyo  puggalo
niruddhoti vattabboti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [103] Rūpaṃ upādāya vedanaṃ upādāya puggalassa paññattīti .
Āmantā . dvinnaṃ khandhānaṃ upādāya dvinnaṃ puggalānaṃ paññattīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. rūpaṃ upādāya vedanaṃ upādāya saññaṃ upādāya
saṅkhāre  upādāya  viññāṇaṃ  upādāya  puggalassa  paññattīti .
Āmantā  .  pañcannaṃ  khandhānaṃ  upādāya  pañcannaṃ  puggalānaṃ
paññattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [104]  Cakkhāyatanaṃ  upādāya  sotāyatanaṃ upādāya puggalassa
paññattīti  .  āmantā  .  dvinnaṃ  āyatanānaṃ  upādāya dvinnaṃ
puggalānaṃ paññattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [105]  Cakkhāyatanaṃ  upādāya  sotāyatanaṃ  upādāya  .pe.
Dhammāyatanaṃ  upādāya  puggalassa  paññattīti  .  āmantā .
Dvādasannaṃ  āyatanānaṃ  upādāya  dvādasannaṃ puggalānaṃ paññattīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [106]  Cakkhudhātuṃ  upādāya  sotadhātuṃ  upādāya  puggalassa
paññattīti  .  āmantā  .  dvinnaṃ  dhātūnaṃ  upādāya  dvinnaṃ
puggalānaṃ paññattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [107] Cakkhudhātuṃ upādāya sotadhātuṃ upādāya .pe. Dhammadhātuṃ
Upādāya  puggalassa  paññattīti  . āmantā . aṭṭhārasannaṃ dhātūnaṃ
upādāya aṭṭhārasannaṃ puggalānaṃ paññattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [108]  Cakkhundriyaṃ  upādāya  sotindriyaṃ upādāya puggalassa
paññattīti  .  āmantā  .  dvinnaṃ  indriyānaṃ  upādāya dvinnaṃ
puggalānaṃ paññattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [109]  Cakkhundriyaṃ  upādāya  sotindriyaṃ  upādāya  .pe.
Aññātāvindriyaṃ  upādāya  puggalassa  paññattīti  .  āmantā .
Bāvīsatīnaṃ  indriyānaṃ  upādāya  bāvīsatīnaṃ  puggalānaṃ  paññattīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [110] Ekavokārabhavaṃ upādāya ekassa puggalassa paññattīti.
Āmantā  .  catuvokārabhavaṃ upādāya catunnaṃ puggalānaṃ paññattīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [111] Ekavokārabhavaṃ upādāya ekassa puggalassa paññattīti.
Āmantā . pañcavokārabhavaṃ upādāya pañcannaṃ puggalānaṃ paññattīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [112]  Ekavokārabhave  ekova  puggaloti . āmantā .
Catuvokārabhave cattārova puggalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [113]  Ekavokārabhave  ekova  puggaloti . āmantā .
Pañcavokārabhave pañceva puggalāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [114]  Yathā  rukkhaṃ  upādāya  chāyāya  paññatti evameva
Rūpaṃ  upādāya  puggalassa  paññattīti  .  yathā  rukkhaṃ  upādāya
chāyāya  paññatti  rukkhopi  anicco chāyāpi aniccā evameva rūpaṃ
upādāya  puggalassa  paññatti  rūpampi aniccaṃ puggalopi aniccoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. yathā rukkhaṃ upādāya chāyāya paññatti
añño  rukkho  aññā  chāyā  evameva  rūpaṃ upādāya puggalassa
paññatti aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {114.1} Yathā gāmaṃ upādāya gāmiyassa paññatti evameva rūpaṃ
upādāya  puggalassa  paññattīti  .  yathā gāmaṃ upādāya gāmiyassa
paññatti añño gāmo añño gāmiyo evameva rūpaṃ upādāya puggalassa
paññatti aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {114.2} Yathā raṭṭhaṃ upādāya rañño paññatti evameva rūpaṃ
upādāya  puggalassa  paññattīti  .  yathā  raṭṭhaṃ  upādāya rañño
paññatti aññaṃ raṭṭhaṃ añño rājā evameva rūpaṃ upādāya puggalassa
paññatti aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {114.3} Yathā na nigaḷo negaḷiko yassa nigaḷo so negaḷiko
evameva na rūpaṃ rūpavā yassa rūpaṃ so rūpavāti. Yathā na nigaḷo negaḷiko
yassa nigaḷo so negaḷiko añño nigaḷo añño negaḷiko evameva
na rūpaṃ rūpavā yassa rūpaṃ so rūpavā aññaṃ rūpaṃ añño rūpavāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [115]  Citte  citte  puggalassa paññattīti . āmantā .
Citte  citte  puggalo  jāyati jiyyati miyyati cavati upapajjatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  dutiye  citte uppanne na vattabbaṃ
soti  vā  aññoti vāti . āmantā . dutiye citte uppanne
na vattabbaṃ kumārakoti vā kumārikāti vāti. Vattabbaṃ.
   {115.1} Ājānāhi niggahaṃ hañci dutiye citte uppanne na
vattabbaṃ soti vā aññoti vā tena vata re vattabbe dutiye citte
uppanne na vattabbaṃ kumārakoti vā kumārikāti vāti yaṃ tattha vadesi
vattabbe kho dutiye citte uppanne na vattabbaṃ soti vā aññoti
vā  dutiye  citte  uppanne  vattabbaṃ kumārakoti vā kumārikāti
vāti micchā
   {115.2}  hañci  vā  pana dutiye citte uppanne vattabbaṃ
kumārakoti  vā  kumārikāti  vā  tena vata re vattabbe dutiye
citte  uppanne  vattabbaṃ  soti  vā  aññoti  vāti  yaṃ tattha
vadesi  vattabbe  kho  dutiye  citte uppanne na vattabbaṃ soti
vā  aññoti  vā dutiye citte uppanne vattabbaṃ kumārakoti vā
kumārikāti vāti micchā.
   [116] Dutiye citte uppanne na vattabbaṃ soti vā aññoti
vāti  .  āmantā . dutiye citte uppanne na vattabbaṃ itthīti
vā purisoti vā gahaṭṭhoti vā pabbajitoti vā devoti vā manussoti
vāti . vattabbaṃ . ājānāhi niggahaṃ hañci dutiye citte uppanne
na vattabbaṃ soti vā aññoti vā tena vata re vattabbe dutiye
Citte  uppanne na vattabbaṃ devoti vā manussoti vāti yaṃ tattha
vadesi  vattabbe  kho  dutiye  citte uppanne na vattabbaṃ soti
vā  aññoti  vā  dutiye  citte uppanne vattabbaṃ devoti vā
manussoti vāti micchā
   {116.1} hañci vā pana dutiye citte uppanne vattabbaṃ devoti
vā manussoti vā tena vata re vattabbe dutiye citte uppanne vattabbaṃ
soti vā aññoti vāti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho dutiye citte uppanne
na vattabbaṃ soti vā aññoti vā dutiye citte uppanne vattabbaṃ devoti
vā manussoti vāti micchā .pe.
   [117] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu yo passati yaṃ passati yena passati so passati
taṃ  passati  tena  passatīti  . āmantā . hañci yo passati yaṃ
passati  yena  passati  so  passati  taṃ passati tena passati tena
vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [118] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  nanu  yo  suṇāti  .pe.  yo ghāyati .pe. yo
sāyati  .pe.  yo phusati .pe. yo vijānāti yaṃ vijānāti yena
vijānāti so vijānāti taṃ vijānāti tena vijānātīti . Āmantā.
Hañci  yo  vijānāti  yaṃ vijānāti yena vijānāti so vijānāti
taṃ  vijānāti  tena  vijānāti  tena  vata re vattabbe puggalo
Upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [119] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu  yo na passati yaṃ na passati yena na passati so na passati
taṃ na passati tena na passatīti . āmantā . hañci yo na passati
yaṃ na passati yena na passati so na passati taṃ na passati tena na passati
no vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [120] Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā.
Nanu yo na suṇāti .pe. yo na ghāyati .pe. Yo na sāyati .pe.
Yo na phusati .pe. yo na vijānāti yaṃ na vijānāti yena na vijānāti
so na vijānāti taṃ na vijānāti tena na vijānātīti. Āmantā.
Hañci yo na vijānāti yaṃ na vijānāti yena na vijānāti so na
vijānāti taṃ na vijānāti tena na vijānāti no vata re vattabbe
puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   [121] Na vattabbaṃ puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  . nanu vuttaṃ bhagavatā passāmahaṃ bhikkhave dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  cavamāne  upapajjamāne hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāmīti  attheva  suttantoti  . āmantā . tena hi puggalo
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti.
   {121.1}  Vuttaṃ  bhagavatā  passāmahaṃ  bhikkhave  dibbena
cakkhunā   visuddhena   atikkantamānusakena   satte   cavamāne
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāmīti  katvā teneva kāraṇena puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  bhagavā dibbena
cakkhunā  visuddhena atikkantamānusakena rūpaṃ passati puggalaṃ passatīti .
Rūpaṃ  passati  .  rūpaṃ  puggalo  rūpaṃ  cavati  rūpaṃ  upapajjati rūpaṃ
yathākammūpaganti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {121.2} Bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
rūpaṃ passati puggalaṃ passatīti . puggalaṃ passati . Puggalo rūpaṃ rūpāyatanaṃ
rūpadhātu  nīlaṃ  pītakaṃ lohitaṃ odātaṃ cakkhuviññeyyaṃ cakkhusmiṃ paṭihaññati
cakkhussa āpāthaṃ āgacchatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {121.3} Bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
rūpaṃ passati puggalaṃ passatīti . Ubho passati. Ubho rūpaṃ rūpāyatanaṃ rūpadhātu
ubho nīlā ubho pītakā ubho lohitakā ubho odātā ubho cakkhuviññeyyā
ubho  cakkhusmiṃ  paṭihaññanti  ubho cakkhussa āpāthaṃ āgacchanti ubho
cavanti ubho upapajjanti ubho yathākammūpagāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
         Upādāpaññattānuyogo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 46-57. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=948              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=948              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=92&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=92              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3343              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3343              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com