ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

           Abhidhammapitake yamakam
            pathamo bhago
              -------
       namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
             mulayamakam
            uddesavaro
   [1]  Yekeci  kusala  dhamma sabbe te kusalamula ye va
pana  kusalamula sabbe te dhamma kusala . yekeci kusala dhamma
sabbe  te kusalamulena ekamula ye va pana kusalamulena ekamula
sabbe  te  dhamma kusala . yekeci kusalamulena ekamula dhamma
sabbe  te  kusalamulena  annamannamula  ye  va  pana kusalamulena
annamannamula sabbe te dhamma kusala.
   {1.1} Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulamula ye va pana
kusalamulamula sabbe te dhamma kusala . yekeci kusala dhamma sabbe
te kusalamulena ekamulamula ye va pana kusalamulena ekamulamula sabbe te
dhamma kusala . yekeci kusalamulena ekamulamula dhamma sabbe te
kusalamulena   annamannamulamula   ye   va   pana  kusalamulena
annamannamulamula sabbe te dhamma kusala.
   {1.2} Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulaka ye va pana kusalamulaka sabbe
Te dhamma kusala . yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulena
ekamulaka  ye  va pana kusalamulena ekamulaka sabbe te dhamma
kusala . yekeci kusalamulena ekamulaka dhamma sabbe te kusalamulena
annamannamulaka  ye  va  pana  kusalamulena  annamannamulaka  sabbe
te dhamma kusala.
   {1.3}  Yekeci  kusala  dhamma  sabbe  te kusalamulamulaka
ye va pana kusalamulamulaka sabbe te dhamma kusala. Yekeci kusala
dhamma sabbe te kusalamulena ekamulamulaka ye va pana kusalamulena
ekamulamulaka  sabbe  te  dhamma  kusala  . yekeci kusalamulena
ekamulamulaka  dhamma  sabbe  te  kusalamulena  annamannamulamulaka
ye va pana kusalamulena annamannamulamulaka sabbe te dhamma kusala.
   [2]  Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamula ye va
pana  akusalamula  sabbe  te  dhamma akusala . yekeci akusala
dhamma  sabbe te akusalamulena ekamula ye va pana akusalamulena
ekamula sabbe te dhamma akusala . yekeci akusalamulena ekamula
dhamma  sabbe  te  akusalamulena  annamannamula  ye  va  pana
akusalamulena annamannamula sabbe te dhamma akusala.
   {2.1} Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulamula ye va pana
akusalamulamula sabbe te dhamma akusala . yekeci akusala dhamma
sabbe te akusalamulena ekamulamula ye va pana akusalamulena ekamulamula
sabbe  te  dhamma  akusala  . yekeci akusalamulena ekamulamula
Dhamma  sabbe  te  akusalamulena  annamannamulamula  ye  va pana
akusalamulena annamannamulamula sabbe te dhamma akusala.
   {2.2} Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulaka ye va pana
akusalamulaka  sabbe te dhamma akusala . yekeci akusala dhamma
sabbe  te  akusalamulena  ekamulaka  ye  va  pana akusalamulena
ekamulaka  sabbe  te  dhamma  akusala  . yekeci akusalamulena
ekamulaka  dhamma  sabbe  te  akusalamulena  annamannamulaka  ye
va pana akusalamulena annamannamulaka sabbe te dhamma akusala.
   {2.3} Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulamulaka ye va pana
akusalamulamulaka sabbe te dhamma akusala . yekeci akusala dhamma
sabbe  te  akusalamulena  ekamulamulaka  ye va pana akusalamulena
ekamulamulaka  sabbe  te  dhamma akusala . yekeci akusalamulena
ekamulamulaka  dhamma  sabbe te akusalamulena annamannamulamulaka ye
va pana akusalamulena annamannamulamulaka sabbe te dhamma akusala.
   [3]  Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamula ye
va  pana  abyakatamula  sabbe te dhamma abyakata . yekeci
abyakata  dhamma  sabbe  te  abyakatamulena ekamula ye va
pana  abyakatamulena  ekamula  sabbe  te  dhamma abyakata .
Yekeci  abyakatamulena  ekamula dhamma sabbe te abyakatamulena
annamannamula   ye  va  pana  abyakatamulena  annamannamula
Sabbe te dhamma abyakata.
   {3.1} Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulamula
ye va pana abyakatamulamula sabbe te dhamma abyakata. Yekeci
abyakata dhamma sabbe te abyakatamulena ekamulamula ye va pana
abyakatamulena ekamulamula sabbe te dhamma abyakata . yekeci
abyakatamulena  ekamulamula  dhamma  sabbe  te  abyakatamulena
annamannamulamula  ye  va  pana  abyakatamulena  annamannamulamula
sabbe te dhamma abyakata.
   {3.2}  Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulaka
ye va pana abyakatamulaka sabbe te dhamma abyakata. Yekeci
abyakata dhamma sabbe te abyakatamulena ekamulaka ye va pana
abyakatamulena  ekamulaka sabbe te dhamma abyakata . yekeci
abyakatamulena  ekamulaka  dhamma  sabbe  te  abyakatamulena
annamannamulaka  ye  va  pana  abyakatamulena  annamannamulaka
sabbe te dhamma abyakata.
   {3.3} Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulamulaka ye va
pana  abyakatamulamulaka  sabbe  te  dhamma abyakata . yekeci
abyakata dhamma sabbe te abyakatamulena ekamulamulaka ye va pana
abyakatamulena ekamulamulaka sabbe te dhamma abyakata . Yekeci
abyakatamulena  ekamulamulaka  dhamma  sabbe  te  abyakatamulena
annamannamulamulaka  ye  va  pana  abyakatamulena  annamannamulamulaka
sabbe te dhamma abyakata.
   [4] Yekeci nama dhamma sabbe te namamula ye va pana
namamula sabbe te dhamma nama . yekeci nama dhamma sabbe
te  namamulena ekamula ye va pana namamulena ekamula sabbe
te dhamma nama . yekeci namamulena ekamula dhamma sabbe te
namamulena  annamannamula  ye  va  pana  namamulena annamannamula
sabbe te dhamma nama.
   {4.1} Yekeci nama dhamma sabbe te namamulamula ye va pana
namamulamula sabbe te dhamma nama . yekeci nama dhamma sabbe
te namamulena ekamulamula ye va pana namamulena ekamulamula sabbe
te dhamma nama . yekeci namamulena ekamulamula dhamma sabbe te
namamulena  annamannamulamula ye va pana namamulena annamannamulamula
sabbe te dhamma nama . Yekeci nama dhamma sabbe te namamulaka
ye va pana namamulaka sabbe te dhamma nama.
   {4.2} Yekeci nama dhamma sabbe te namamulena ekamulaka
ye va pana namamulena ekamulaka sabbe te dhamma nama. Yekeci
namamulena  ekamulaka  dhamma sabbe te namamulena annamannamulaka
ye va pana namamulena annamannamulaka sabbe te dhamma nama.
Yekeci nama dhamma sabbe te namamulamulaka ye va pana namamulamulaka
sabbe te dhamma nama.
   {4.3} Yekeci nama dhamma sabbe te namamulena ekamulamulaka ye va
pana namamulena ekamulamulaka sabbe te dhamma nama. Yekeci namamulena
Ekamulamulaka  dhamma  sabbe  te namamulena annamannamulamulaka ye
va pana namamulena annamannamulamulaka sabbe te dhamma nama.
   [5] Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalahetu .pe. Kusalanidana .pe.
Kusalasambhava .pe. kusalappabhava .pe. Kusalasamutthana .pe. Kusalahara
.pe. Kusalarammana .pe. Kusalapaccaya .pe. Kusalasamudaya .pe.
      Mulam hetu nidananca       sambhavo pabhavena ca
      samutthanahararammana   paccayo samudayena cati.
           Uddesavaro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7355              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7355              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]