ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1321]  Yo  kāmarāgānusayena  niranusayo so paṭighānusayena
niranusayoti:  āmantā . yo vā pana paṭighānusayena niranusayo so
kāmarāgānusayena  niranusayoti:  āmantā  .  yo kāmarāgānusayena
niranusayo  so  mānānusayena niranusayoti: anāgāmī kāmarāgānusayena
niranusayo no ca 1- mānānusayena niranusayo arahā kāmarāgānusayena ca
niranusayo  mānānusayena ca niranusayo . yo vā pana mānānusayena
niranusayo  so  kāmarāgānusayena  niranusayoti:  āmantā  .  yo
kāmarāgānusayena  niranusayo so diṭṭhānusayena .pe. vicikicchānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yo vā pana vicikicchānusayena niranusayo
so  kāmarāgānusayena  niranusayoti:  dve  puggalā vicikicchānusayena
niranusayā  no  ca  kāmarāgānusayena  niranusayā  dve  puggalā
vicikicchānusayena  ca niranusayā kāmarāgānusayena ca niranusayā . yo
kāmarāgānusayena niranusayo so bhavarāgānusayena .pe. avijjānusayena
niranusayoti:  anāgāmī  kāmarāgānusayena  niranusayo  no  ca
avijjānusayena  niranusayo  arahā  kāmarāgānusayena  ca  niranusayo
@Footnote: 1 no ca soti pāḷiyā bhavitabbaṃ. parato vakkhamāno puggalokāsavāro
@cettha udāharaṇaṃ. tattha hi vuttaṃ no ca so tatotyādi.
@no ca teti etthāpi eseva nayo.
Avijjānusayena ca niranusayo . yo vā pana avijjānusayena niranusayo
so kāmarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1322] Yo paṭighānusayena niranusayo so mānānusayena niranusayoti:
anāgāmī  paṭighānusayena  niranusayo  no  ca mānānusayena niranusayo
arahā  paṭighānusayena  ca  niranusayo  mānānusayena ca niranusayo .
Yo  vā pana mānānusayena niranusayo so paṭighānusayena niranusayoti:
āmantā  .  yo paṭighānusayena niranusayo so diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena niranusayoti: āmantā . yo vā pana vicikicchānusayena
niranusayo   so   paṭighānusayena  niranusayoti:  dve  puggalā
vicikicchānusayena  niranusayā  no  ca  paṭighānusayena  niranusayā dve
puggalā  vicikicchānusayena ca niranusayā paṭighānusayena ca niranusayā .
Yo paṭighānusayena niranusayo so bhavarāgānusayena .pe. Avijjānusayena
niranusayoti:   anāgāmī   paṭighānusayena   niranusayo  no  ca
avijjānusayena niranusayo arahā paṭighānusayena ca niranusayo avijjānusayena
ca  niranusayo  .  yo  vā  pana  avijjānusayena  niranusayo so
paṭighānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1323] Yo mānānusayena niranusayo so diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena niranusayoti: āmantā . yo vā pana vicikicchānusayena
niranusayo   so   mānānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā
vicikicchānusayena  niranusayā  no  ca  mānānusayena niranusayā arahā
Vicikicchānusayena  ca  niranusayo  mānānusayena  ca niranusayo . yo
mānānusayena  niranusayo  so  bhavarāgānusayena .pe. avijjānusayena
niranusayoti: āmantā . yo vā pana avijjānusayena niranusayo so
mānānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1324]  Yo  diṭṭhānusayena  niranusayo  so vicikicchānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yo vā pana vicikicchānusayena niranusayo
so diṭṭhānusayena niranusayoti: āmantā .pe.
   [1325]  Yo  vicikicchānusayena niranusayo so bhavarāgānusayena
.pe.  avijjānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā vicikicchānusayena
niranusayā no ca avijjānusayena niranusayā arahā vicikicchānusayena ca
niranusayo avijjānusayena ca niranusayo . yo vā pana avijjānusayena
niranusayo so vicikicchānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1326]  Yo  bhavarāgānusayena  niranusayo so avijjānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yo  vā pana avijjānusayena niranusayo
so bhavarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1327]  Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
so  mānānusayena  niranusayoti:  anāgāmī  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena  ca  niranusayo  no ca mānānusayena niranusayo arahā
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayo mānānusayena ca
niranusayo . yo vā pana mānānusayena niranusayo so kāmarāgānusayena
Ca  paṭighānusayena ca niranusayoti: āmantā . yo kāmarāgānusayena
ca paṭighānusayena ca niranusayo so diṭṭhānusayena .pe. Vicikicchānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yo vā pana vicikicchānusayena niranusayo
so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayoti: dve puggalā
vicikicchānusayena niranusayā no ca kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayā dve puggalā vicikicchānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca niranusayā . yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayo so bhavarāgānusayena .pe. Avijjānusayena niranusayoti: anāgāmī
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo no ca avijjānusayena
niranusayo  arahā  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca niranusayo
avijjānusayena ca niranusayo . yo vā pana avijjānusayena niranusayo
so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayoti: āmantā.
   [1328]  Yo  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
mānānusayena  ca niranusayo so diṭṭhānusayena .pe. vicikicchānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yo vā pana vicikicchānusayena niranusayo
so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca niranusayoti:
dve puggalā vicikicchānusayena niranusayā no ca kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca  niranusayā anāgāmī vicikicchānusayena
Ca  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayo  no  ca
mānānusayena  niranusayo  arahā  vicikicchānusayena  ca  niranusayo
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca niranusayo. Yo
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena ca niranusayo
so  bhavarāgānusayena .pe. avijjānusayena niranusayoti: āmantā .
Yo  vā  pana  avijjānusayena  niranusayo so kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca niranusayoti: āmantā.
   [1329] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  niranusayo  so  vicikicchānusayena niranusayoti:
āmantā  .  yo  vā  pana  vicikicchānusayena  niranusayo  so
kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena
ca  niranusayoti:  dve  puggalā  vicikicchānusayena  ca diṭṭhānusayena
ca  niranusayā  no  ca  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
mānānusayena   ca  niranusayā  anāgāmī  vicikicchānusayena  ca
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  diṭṭhānusayena ca niranusayo
no  ca mānānusayena niranusayo arahā vicikicchānusayena ca niranusayo
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
niranusayo .pe.
   [1330] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayo  so
Bhavarāgānusayena  .pe.  avijjānusayena  niranusayoti:  āmantā .
Yo  vā  pana  avijjānusayena  niranusayo so kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca
niranusayoti: āmantā.
   [1331] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca niranusayo
so avijjānusayena niranusayoti: āmantā . Yo vā pana avijjānusayena
niranusayo so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca niranusayoti: āmantā.
   [1332]  Yato kāmarāgānusayena niranusayo tato paṭighānusayena
niranusayoti:  dukkhāya  vedanāya  tato  kāmarāgānusayena  niranusayo
no  ca  tato  paṭighānusayena  niranusayo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayena ca niranusayo paṭighānusayena ca
niranusayo . yato vā pana paṭighānusayena niranusayo tato kāmarāgānusayena
niranusayoti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  paṭighānusayena
niranusayo  no  ca  tato  kāmarāgānusayena  niranusayo  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  tato  paṭighānusayena  ca  niranusayo
kāmarāgānusayena  ca  niranusayo . yato kāmarāgānusayena niranusayo
tato  mānānusayena  niranusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
Kāmarāgānusayena  niranusayo  no  ca  tato mānānusayena niranusayo
dukkhāya  vedanāya apariyāpanne tato kāmarāgānusayena ca niranusayo
mānānusayena ca niranusayo . yato vā pana mānānusayena niranusayo
tato kāmarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   {1332.1} Yato kāmarāgānusayena niranusayo tato diṭṭhānusayena
.pe.  vicikicchānusayena  niranusayoti:  dukkhāya  vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  kāmarāgānusayena  niranusayo  no  ca  tato
vicikicchānusayena  niranusayo  apariyāpanne  tato kāmarāgānusayena ca
niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo . Yato vā pana vicikicchānusayena
niranusayo tato kāmarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   {1332.2} Yato kāmarāgānusayena niranusayo tato bhavarāgānusayena
niranusayoti:  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayena niranusayo
no ca tato bhavarāgānusayena niranusayo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
tato kāmarāgānusayena ca niranusayo bhavarāgānusayena ca niranusayo .
Yato  vā  pana  bhavarāgānusayena  niranusayo tato kāmarāgānusayena
niranusayoti: kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhavarāgānusayena niranusayo
no ca tato kāmarāgānusayena niranusayo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
tato bhavarāgānusayena ca niranusayo kāmarāgānusayena ca niranusayo .
Yato kāmarāgānusayena niranusayo tato avijjānusayena niranusayoti: dukkhāya
vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayena niranusayo no ca tato
Avijjānusayena  niranusayo  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayena ca
niranusayo avijjānusayena ca niranusayo . yato vā pana avijjānusayena
niranusayo tato kāmarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1333]  Yato  paṭighānusayena  niranusayo  tato mānānusayena
niranusayoti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato  paṭighānusayena  niranusayo no ca tato mānānusayena niranusayo
apariyāpanne  tato  paṭighānusayena  ca  niranusayo  mānānusayena ca
niranusayo . yato vā pana mānānusayena niranusayo tato paṭighānusayena
niranusayoti: dukkhāya vedanāya tato mānānusayena niranusayo no ca tato
paṭighānusayena   niranusayo   apariyāpanne   tato  mānānusayena
ca niranusayo paṭighānusayena ca niranusayo.
   {1333.1} Yato paṭighānusayena niranusayo tato diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena  niranusayoti:  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tato paṭighānusayena niranusayo no ca tato vicikicchānusayena
niranusayo apariyāpanne tato paṭighānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena ca
niranusayo . yato vā pana vicikicchānusayena niranusayo tato paṭighānusayena
niranusayoti: āmantā.
   {1333.2} Yato paṭighānusayena niranusayo tato bhavarāgānusayena
niranusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  paṭighānusayena niranusayo
no  ca tato bhavarāgānusayena niranusayo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
apariyāpanne  tato  paṭighānusayena  ca niranusayo bhavarāgānusayena ca
Niranusayo . yato vā pana bhavarāgānusayena niranusayo tato paṭighānusayena
niranusayoti: dukkhāya vedanāya tato bhavarāgānusayena niranusayo no ca
tato paṭighānusayena niranusayo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu apariyāpanne
tato bhavarāgānusayena ca niranusayo paṭighānusayena ca niranusayo.
   {1333.3}  Yato paṭighānusayena niranusayo tato avijjānusayena
niranusayoti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato  paṭighānusayena niranusayo no ca tato avijjānusayena niranusayo
apariyāpanne  tato  paṭighānusayena  ca  niranusayo avijjānusayena ca
niranusayo . yato vā pana avijjānusayena niranusayo tato paṭighānusayena
niranusayoti: āmantā.
   [1334] Yato mānānusayena niranusayo tato diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena  niranusayoti:  dukkhāya  vedanāya tato mānānusayena
niranusayo  no  ca  tato  vicikicchānusayena  niranusayo apariyāpanne
tato  mānānusayena  ca  niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo .
Yato vā pana vicikicchānusayena niranusayo tato mānānusayena niranusayoti:
āmantā  .  yato  mānānusayena  niranusayo tato bhavarāgānusayena
niranusayoti:  āmantā  . yato vā pana bhavarāgānusayena niranusayo
tato  mānānusayena  niranusayoti:  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato
bhavarāgānusayena  niranusayo  no  ca  tato  mānānusayena niranusayo
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne tato bhavarāgānusayena ca niranusayo
Mānānusayena  ca  niranusayo  . yato mānānusayena niranusayo tato
avijjānusayena  niranusayoti:  dukkhāya  vedanāya  tato mānānusayena
niranusayo  no ca tato avijjānusayena niranusayo apariyāpanne tato
mānānusayena ca niranusayo avijjānusayena ca niranusayo. Yato vā pana
avijjānusayena niranusayo tato mānānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1335]  Yato  diṭṭhānusayena niranusayo tato vicikicchānusayena
niranusayoti:  āmantā  . yato vā pana vicikicchānusayena niranusayo
tato diṭṭhānusayena niranusayoti: āmantā .pe.
   [1336] Yato vicikicchānusayena niranusayo tato bhavarāgānusayena
niranusayoti:  āmantā  . yato vā pana bhavarāgānusayena niranusayo
tato  vicikicchānusayena  niranusayoti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato
bhavarāgānusayena  niranusayo  no  ca tato vicikicchānusayena niranusayo
apariyāpanne  tato bhavarāgānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena ca
niranusayo  .  yato  vicikicchānusayena niranusayo tato avijjānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yato vā pana avijjānusayena niranusayo
tato vicikicchānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1337]  Yato bhavarāgānusayena niranusayo tato avijjānusayena
niranusayoti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato bhavarāgānusayena niranusayo
no ca tato avijjānusayena niranusayo apariyāpanne tato bhavarāgānusayena
ca niranusayo avijjānusayena ca niranusayo. Yato vā pana avijjānusayena
Niranusayo tato bhavarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1338] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
tato  mānānusayena  niranusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo no ca tato mānānusayena
niranusayo  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena
ca  niranusayo  mānānusayena  ca  niranusayo  .  yato  vā  pana
mānānusayena  niranusayo  tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayoti: dukkhāya vedanāya tato mānānusayena ca kāmarāgānusayena
ca  niranusayo  no  ca  tato paṭighānusayena niranusayo apariyāpanne
tato  mānānusayena  ca niranusayo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca niranusayo.
   {1338.1}  Yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
niranusayo  tato  diṭṭhānusayena  .pe.  vicikicchānusayena niranusayoti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayo  no  ca  tato  vicikicchānusayena  niranusayo apariyāpanne
tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena
ca  niranusayo  .  yato  vā pana vicikicchānusayena niranusayo tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayoti: āmantā.
   {1338.2} Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
tato  bhavarāgānusayena  niranusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo no ca tato bhavarāgānusayena
Niranusayo  apariyāpanne  tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayo bhavarāgānusayena ca niranusayo . Yato vā pana bhavarāgānusayena
niranusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayoti: dukkhāya
vedanāya  tato  bhavarāgānusayena  ca kāmarāgānusayena ca niranusayo
no  ca  tato  paṭighānusayena niranusayo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
tato  bhavarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca niranusayo no ca tato
kāmarāgānusayena  niranusayo  apariyāpanne  tato bhavarāgānusayena ca
niranusayo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo.
   {1338.3} Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
tato  avijjānusayena  niranusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayo  no  ca tato
avijjānusayena  niranusayo  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca niranusayo avijjānusayena ca niranusayo. Yato vā pana
avijjānusayena  niranusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayoti: āmantā.
   [1339] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
niranusayo tato diṭṭhānusayena .pe. Vicikicchānusayena niranusayoti: āmantā.
Yato  vā pana vicikicchānusayena niranusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayoti:  āmantā .
Yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena
Ca  niranusayo  tato  bhavarāgānusayena  niranusayoti:  āmantā .
Yato  vā pana bhavarāgānusayena niranusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayoti: dukkhāya vedanāya
tato  bhavarāgānusayena  ca  kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena ca
niranusayo  no  ca  tato paṭighānusayena niranusayo kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tato bhavarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo no ca
tato  kāmarāgānusayena  ca mānānusayena ca niranusayo apariyāpanne
tato bhavarāgānusayena ca niranusayo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca  mānānusayena  ca  niranusayo  .  yato  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayo tato avijjānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yato vā pana avijjānusayena niranusayo
tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca niranusayoti:
āmantā.
   [1340] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  niranusayo  tato vicikicchānusayena niranusayoti:
āmantā  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayena  niranusayo
tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena
ca niranusayoti: āmantā .pe.
   [1341] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayo  tato
Bhavarāgānusayena niranusayoti: āmantā . yato vā pana bhavarāgānusayena
niranusayo  tato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayoti:  dukkhāya
vedanāya tato bhavarāgānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena
ca  niranusayo  no  ca  tato  paṭighānusayena  ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena  ca  niranusayo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu tato
bhavarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayo  no  ca  tato
kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca
niranusayo  apariyāpanne  tato  bhavarāgānusayena  ca  niranusayo
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena ca niranusayo .pe.
   [1342] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  bhavarāgānusayena  ca
niranusayo tato avijjānusayena niranusayoti: āmantā . yato vā pana
avijjānusayena  niranusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena
ca niranusayoti: āmantā.
   [1343]  Yo  yato  kāmarāgānusayena  niranusayo so tato
paṭighānusayena niranusayoti: tayo puggalā dukkhāya vedanāya te tato
kāmarāgānusayena niranusayā no ca te tato paṭighānusayena niranusayā
Teva  puggalā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  te  tato
kāmarāgānusayena ca niranusayā paṭighānusayena ca niranusayā dve puggalā
sabbattha kāmarāgānusayena ca niranusayā paṭighānusayena ca niranusayā .
Yo vā pana yato paṭighānusayena niranusayo so tato kāmarāgānusayena
niranusayoti:  tayo  puggalā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu te tato
paṭighānusayena niranusayā no ca te tato kāmarāgānusayena niranusayā
teva puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne te tato paṭighānusayena
ca  niranusayā  kāmarāgānusayena  ca  niranusayā  dve  puggalā
sabbattha paṭighānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena ca niranusayā.
   {1343.1} Yo yato kāmarāgānusayena niranusayo so tato mānānusayena
niranusayoti: tayo puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato kāmarāgānusayena
niranusayā no ca te tato mānānusayena niranusayā teva puggalā dukkhāya
vedanāya  apariyāpanne  te  tato  kāmarāgānusayena ca niranusayā
mānānusayena  ca  niranusayā  anāgāmī  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayena niranusayo no ca so
tato mānānusayena niranusayo sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
so  tato kāmarāgānusayena ca niranusayo mānānusayena ca niranusayo
arahā sabbattha kāmarāgānusayena ca niranusayo mānānusayena ca niranusayo.
Yo vā pana yato mānānusayena niranusayo so tato kāmarāgānusayena niranusayoti:
Āmantā.
   {1343.2}  Yo  yato kāmarāgānusayena niranusayo so tato
diṭṭhānusayena  .pe.  vicikicchānusayena niranusayoti: puthujjano dukkhāya
vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayena niranusayo
no ca so tato vicikicchānusayena niranusayo sova puggalo apariyāpanne
so tato kāmarāgānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo
dve puggalā sabbattha kāmarāgānusayena ca niranusayā vicikicchānusayena ca
niranusayā . yo vā pana yato vicikicchānusayena niranusayo so tato
kāmarāgānusayena niranusayoti: dve puggalā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
te tato vicikicchānusayena niranusayā no ca te tato kāmarāgānusayena
niranusayā  teva  puggalā  dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne te tato vicikicchānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena ca
niranusayā  dve  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayena  ca  niranusayā
kāmarāgānusayena ca niranusayā.
   {1343.3}  Yo  yato kāmarāgānusayena niranusayo so tato
bhavarāgānusayena niranusayoti: tayo puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te
tato  kāmarāgānusayena niranusayā no ca te tato bhavarāgānusayena
niranusayā  teva  puggalā dukkhāya vedanāya apariyāpanne te tato
kāmarāgānusayena ca niranusayā bhavarāgānusayena ca niranusayā anāgāmī
rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayena niranusayo no ca
so  tato  bhavarāgānusayena  niranusayo  sova  puggalo kāmadhātuyā
Tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato kāmarāgānusayena ca niranusayo
bhavarāgānusayena  ca  niranusayo  arahā sabbattha kāmarāgānusayena ca
niranusayo bhavarāgānusayena ca niranusayo. Yo vā pana yato bhavarāgānusayena
niranusayo  so  tato  kāmarāgānusayena  niranusayoti: tayo puggalā
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  te  tato bhavarāgānusayena niranusayā
no ca te tato kāmarāgānusayena niranusayā teva puggalā dukkhāya
vedanāya  apariyāpanne  te  tato  bhavarāgānusayena  ca niranusayā
kāmarāgānusayena  ca  niranusayā  arahā sabbattha bhavarāgānusayena ca
niranusayo kāmarāgānusayena ca niranusayo.
   {1343.4}  Yo  yato kāmarāgānusayena niranusayo so tato
avijjānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā  dukkhāya  vedanāya
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  te  tato  kāmarāgānusayena  niranusayā
no ca te tato avijjānusayena niranusayā teva puggalā apariyāpanne
te tato kāmarāgānusayena ca niranusayā avijjānusayena ca niranusayā
anāgāmī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato
kāmarāgānusayena niranusayo no ca so tato avijjānusayena niranusayo
sova puggalo apariyāpanne so tato kāmarāgānusayena ca niranusayo
avijjānusayena ca niranusayo arahā sabbattha kāmarāgānusayena ca niranusayo
avijjānusayena ca niranusayo . Yo vā pana yato avijjānusayena niranusayo
so tato kāmarāgānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1344] Yo yato paṭighānusayena niranusayo so tato mānānusayena
niranusayoti:  tayo  puggalā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  te  tato  paṭighānusayena niranusayā no ca te tato
mānānusayena  niranusayā  teva  puggalā  apariyāpanne  te  tato
paṭighānusayena  ca  niranusayā  mānānusayena  ca  niranusayā anāgāmī
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
paṭighānusayena  niranusayo  no  ca so tato mānānusayena niranusayo
sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato paṭighānusayena
ca  niranusayo  mānānusayena  ca  niranusayo  arahā  sabbattha
paṭighānusayena ca niranusayo mānānusayena ca niranusayo.
   {1344.1} Yo vā pana yato mānānusayena niranusayo so tato
paṭighānusayena niranusayoti: tayo puggalā dukkhāya vedanāya te tato
mānānusayena  niranusayā  no  ca te tato paṭighānusayena niranusayā
teva  puggalā  apariyāpanne  te tato mānānusayena ca niranusayā
paṭighānusayena ca niranusayā arahā sabbattha mānānusayena ca niranusayo
paṭighānusayena ca niranusayo.
   {1344.2} Yo yato paṭighānusayena niranusayo so tato diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena  niranusayoti:  puthujjano  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato paṭighānusayena niranusayo no ca so tato
vicikicchānusayena   niranusayo   sova   puggalo   apariyāpanne
so  tato  paṭighānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo
Dve puggalā sabbattha paṭighānusayena ca niranusayā vicikicchānusayena ca
niranusayā . yo vā pana yato vicikicchānusayena niranusayo so tato
paṭighānusayena niranusayoti: dve puggalā dukkhāya vedanāya te tato
vicikicchānusayena  niranusayā no ca te tato paṭighānusayena niranusayā
teva  puggalā  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne te tato vicikicchānusayena ca niranusayā paṭighānusayena ca
niranusayā  dve  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayena  ca  niranusayā
paṭighānusayena ca niranusayā.
   {1344.3}  Yo  yato  paṭighānusayena  niranusayo  so tato
bhavarāgānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te tato paṭighānusayena niranusayā no ca te tato bhavarāgānusayena
niranusayā  teva  puggalā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu apariyāpanne
te  tato  paṭighānusayena ca niranusayā bhavarāgānusayena ca niranusayā
anāgāmī  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  paṭighānusayena
niranusayo no ca so tato bhavarāgānusayena niranusayo sova puggalo
kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato paṭighānusayena ca
niranusayo  bhavarāgānusayena ca niranusayo arahā sabbattha paṭighānusayena
ca  niranusayo  bhavarāgānusayena  ca  niranusayo  .  yo  vā pana
yato  bhavarāgānusayena niranusayo so tato paṭighānusayena niranusayoti:
tayo puggalā dukkhāya vedanāya te tato bhavarāgānusayena niranusayā
no ca te tato paṭighānusayena niranusayā teva puggalā kāmadhātuyā
Dvīsu vedanāsu apariyāpanne te tato bhavarāgānusayena ca niranusayā
paṭighānusayena  ca  niranusayā  arahā  sabbattha  bhavarāgānusayena  ca
niranusayo paṭighānusayena ca niranusayo.
   {1344.4}  Yo  yato  paṭighānusayena  niranusayo  so tato
avijjānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā te tato paṭighānusayena niranusayā
no ca te tato avijjānusayena niranusayā teva puggalā apariyāpanne
te  tato  paṭighānusayena  ca niranusayā avijjānusayena ca niranusayā
anāgāmī  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
so  tato paṭighānusayena niranusayo no ca so tato avijjānusayena
niranusayo  sova  puggalo  apariyāpanne so tato paṭighānusayena ca
niranusayo avijjānusayena ca niranusayo arahā sabbattha paṭighānusayena ca
niranusayo avijjānusayena ca niranusayo. Yo vā pana yato avijjānusayena
niranusayo so tato paṭighānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1345] Yo yato mānānusayena niranusayo so tato diṭṭhānusayena
.pe. vicikicchānusayena niranusayoti: puthujjano dukkhāya vedanāya so tato
mānānusayena niranusayo no ca so tato vicikicchānusayena niranusayo sova puggalo
apariyāpanne so tato mānānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo
arahā sabbattha mānānusayena ca niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo. Yo vā pana
Yato  vicikicchānusayena niranusayo so tato mānānusayena niranusayoti:
tayo  puggalā  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te tato vicikicchānusayena niranusayā no ca te tato mānānusayena
niranusayā  teva  puggalā dukkhāya vedanāya apariyāpanne te tato
vicikicchānusayena  ca  niranusayā  mānānusayena  ca  niranusayā arahā
sabbattha vicikicchānusayena ca niranusayo mānānusayena ca niranusayo.
   {1345.1} Yo yato mānānusayena niranusayo so tato bhavarāgānusayena
niranusayoti: āmantā. Yo vā pana yato bhavarāgānusayena niranusayo so tato
mānānusayena niranusayoti: cattāro puggalā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
te tato bhavarāgānusayena niranusayā no ca te tato mānānusayena niranusayā
teva puggalā dukkhāya vedanāya apariyāpanne te tato bhavarāgānusayena ca
niranusayā mānānusayena ca niranusayā arahā sabbattha bhavarāgānusayena ca
niranusayo mānānusayena ca niranusayo.
   {1345.2} Yo yato mānānusayena niranusayo so tato avijjānusayena
niranusayoti: cattāro puggalā dukkhāya vedanāya te tato mānānusayena niranusayā
no ca te tato avijjānusayena niranusayā teva puggalā apariyāpanne te tato
mānānusayena ca niranusayā avijjānusayena ca niranusayā arahā sabbattha
mānānusayena ca niranusayo avijjānusayena ca niranusayo. Yo vā pana yato
avijjānusayena niranusayo so tato mānānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1346] Yo yato diṭṭhānusayena niranusayo so tato vicikicchānusayena
niranusayoti: āmantā . yo vā pana yato vicikicchānusayena niranusayo
so tato diṭṭhānusayena niranusayoti: āmantā .pe.
   [1347]  Yo  yato  vicikicchānusayena  niranusayo so tato
bhavarāgānusayena niranusayoti: tayo puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te
tato  vicikicchānusayena  niranusayā no ca te tato bhavarāgānusayena
niranusayā  teva  puggalā  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne
te tato vicikicchānusayena ca niranusayā bhavarāgānusayena ca niranusayā
arahā  sabbattha  vicikicchānusayena  ca  niranusayo bhavarāgānusayena ca
niranusayo . yo vā pana yato bhavarāgānusayena niranusayo so tato
vicikicchānusayena  niranusayoti:  puthujjano  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu
so tato bhavarāgānusayena niranusayo no ca so tato vicikicchānusayena
niranusayo  sova puggalo apariyāpanne so tato bhavarāgānusayena ca
niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo arahā sabbattha bhavarāgānusayena
ca niranusayo vicikicchānusayena ca niranusayo.
   {1347.1} Yo yato vicikicchānusayena niranusayo so tato avijjānusayena
niranusayoti: tayo puggalā kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te tato vicikicchānusayena niranusayā no ca te tato avijjānusayena niranusayā
teva puggalā apariyāpanne te tato vicikicchānusayena ca niranusayā
avijjānusayena  ca  niranusayā  arahā  sabbattha  vicikicchānusayena ca
Niranusayo avijjānusayena ca niranusayo. Yo vā pana yato avijjānusayena
niranusayo so tato vicikicchānusayena niranusayoti: āmantā.
   [1348]  Yo  yato  bhavarāgānusayena  niranusayo so tato
avijjānusayena niranusayoti: cattāro puggalā kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
te tato bhavarāgānusayena niranusayā no ca te tato avijjānusayena
niranusayā  teva puggalā apariyāpanne te tato bhavarāgānusayena ca
niranusayā avijjānusayena ca niranusayā arahā sabbattha bhavarāgānusayena
ca  niranusayo  avijjānusayena  ca niranusayo . yo vā pana yato
avijjānusayena  niranusayo  so  tato  bhavarāgānusayena  niranusayoti:
āmantā.
   [1349] Yo yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
so  tato  mānānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā te tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayā
no ca te tato mānānusayena niranusayā teva puggalā apariyāpanne
te tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayā mānānusayena
ca  niranusayā  anāgāmī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
niranusayo  no  ca so tato mānānusayena niranusayo sova puggalo
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  niranusayo  mānānusayena  ca  niranusayo  arahā
Sabbattha kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo mānānusayena
ca  niranusayo  .  yo  vā  pana  yato  mānānusayena niranusayo
so  tato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayoti: tayo
puggalā dukkhāya vedanāya te tato mānānusayena ca kāmarāgānusayena
ca  niranusayā  no  ca  te  tato  paṭighānusayena niranusayā teva
puggalā apariyāpanne te tato mānānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena
ca paṭighānusayena ca niranusayā arahā sabbattha mānānusayena ca niranusayo
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo.
   {1349.1} Yo yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
so tato diṭṭhānusayena .pe. vicikicchānusayena niranusayoti: puthujjano
rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayo no ca so tato vicikicchānusayena niranusayo sova puggalo
apariyāpanne so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
vicikicchānusayena ca niranusayo dve puggalā sabbattha kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  niranusayā  vicikicchānusayena  ca niranusayā .
Yo vā pana yato vicikicchānusayena niranusayo so tato kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  niranusayoti: dve puggalā dukkhāya vedanāya
te tato vicikicchānusayena ca kāmarāgānusayena ca niranusayā no ca
te  tato  paṭighānusayena niranusayā teva puggalā kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  te  tato vicikicchānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayā
No ca te tato kāmarāgānusayena niranusayā teva puggalā rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  te  tato vicikicchānusayena ca niranusayā
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayā  dve  puggalā
sabbattha  vicikicchānusayena  ca  niranusayā  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena ca niranusayā.
   {1349.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena
ca  niranusayo  so  tato  bhavarāgānusayena  niranusayoti:  tayo
puggalā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  te  tato  kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca niranusayā no ca te tato bhavarāgānusayena niranusayā
teva puggalā apariyāpanne te tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayā bhavarāgānusayena ca niranusayā anāgāmī rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo no ca so tato
bhavarāgānusayena  niranusayo  sova puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
apariyāpanne so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
bhavarāgānusayena  ca  niranusayo  arahā sabbattha kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca niranusayo bhavarāgānusayena ca niranusayo. Yo vā pana
yato  bhavarāgānusayena  niranusayo  so  tato  kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  niranusayoti:  tayo  puggalā  dukkhāya  vedanāya
te  tato  bhavarāgānusayena  ca  kāmarāgānusayena  ca  niranusayā
no  ca  te  tato  paṭighānusayena  niranusayā  teva  puggalā
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  te  tato  bhavarāgānusayena  ca
Paṭighānusayena ca niranusayā no ca te tato kāmarāgānusayena niranusayā
teva  puggalā apariyāpanne te tato bhavarāgānusayena ca niranusayā
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayā  arahā sabbattha
bhavarāgānusayena  ca  niranusayo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
niranusayo.
   {1349.3} Yo yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayo
so  tato  avijjānusayena  niranusayoti:  tayo  puggalā rūpadhātuyā
arūpadhātuyā te tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayā
no ca te tato avijjānusayena niranusayā teva puggalā apariyāpanne
te  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  niranusayā
avijjānusayena  ca  niranusayā  anāgāmī  kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca niranusayo no ca so tato avijjānusayena niranusayo sova puggalo
apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena
ca  niranusayo  avijjānusayena  ca  niranusayo  arahā  sabbattha
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca niranusayo avijjānusayena ca
niranusayo . yo vā pana yato avijjānusayena niranusayo so tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayoti: āmantā.
   [1350]  Yo  yato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca niranusayo so tato diṭṭhānusayena .pe. Vicikicchānusayena
niranusayoti: āmantā . yo vā pana yato vicikicchānusayena niranusayo
So  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
niranusayoti: dve puggalā dukkhāya vedanāya te tato vicikicchānusayena
ca  kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayā  no  ca
te  tato  paṭighānusayena niranusayā teva puggalā kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  te  tato vicikicchānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayā
no  ca  te tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca niranusayā
teva  puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato vicikicchānusayena ca
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca niranusayā no ca te tato
mānānusayena  niranusayā  teva  puggalā  apariyāpanne  te  tato
vicikicchānusayena  ca  niranusayā kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  niranusayā  anāgāmī  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayena ca kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  niranusayo  no  ca so tato mānānusayena
niranusayo  sova  puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato
vicikicchānusayena  ca  niranusayo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  niranusayo  arahā  sabbattha  vicikicchānusayena  ca
niranusayo  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca mānānusayena ca
niranusayo.
   {1350.1}  Yo  yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  niranusayo  so tato bhavarāgānusayena niranusayoti:
āmantā . yo vā pana yato bhavarāgānusayena niranusayo so tato
Kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca mānānusayena ca niranusayoti:
tayo  puggalā  dukkhāya  vedanāya  te  tato bhavarāgānusayena ca
kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena ca niranusayā no ca te tato
paṭighānusayena  niranusayā  teva  puggalā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
te tato bhavarāgānusayena ca paṭighānusayena ca niranusayā no ca te
tato  kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca niranusayā teva puggalā
apariyāpanne te tato bhavarāgānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayā  anāgāmī
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so  tato  bhavarāgānusayena  ca
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca niranusayo no ca so tato
mānānusayena niranusayo sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
so tato bhavarāgānusayena ca niranusayo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca  mānānusayena  ca  niranusayo  arahā  sabbattha  bhavarāgānusayena
ca  niranusayo  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca mānānusayena
ca niranusayo.
   {1350.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena
ca  mānānusayena  ca  niranusayo  so  tato  avijjānusayena
niranusayoti:  anāgāmī dukkhāya vedanāya so tato kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayo  no  ca so
tato avijjānusayena niranusayo sova puggalo apariyāpanne so tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena ca niranusayo
Avijjānusayena  ca  niranusayo  arahā  sabbattha kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayo  avijjānusayena  ca
niranusayo . yo vā pana yato avijjānusayena niranusayo so tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca mānānusayena ca niranusayoti:
āmantā.
   [1351]  Yo  yato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca niranusayo so tato vicikicchānusayena
niranusayoti:  āmantā  .  yo  vā  pana  yato vicikicchānusayena
niranusayo  so  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  niranusayoti:  dve  puggalā
dukkhāya vedanāya te tato vicikicchānusayena ca kāmarāgānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  niranusayā  no ca te tato
paṭighānusayena  niranusayā  teva  puggalā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
te tato vicikicchānusayena ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca niranusayā
no ca te tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca niranusayā
   {1351.1}  teva  puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato
vicikicchānusayena ca kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca
niranusayā  no  ca te tato mānānusayena niranusayā teva puggalā
apariyāpanne te tato vicikicchānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca niranusayā anāgāmī
Kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
vicikicchānusayena  ca  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
diṭṭhānusayena ca niranusayo no ca so tato mānānusayena niranusayo sova
puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato vicikicchānusayena ca
niranusayo  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  niranusayo  arahā  sabbattha  vicikicchānusayena  ca
niranusayo  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena ca niranusayo .pe.
   [1352]  Yo  yato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca niranusayo so
tato  bhavarāgānusayena niranusayoti: āmantā . yo vā pana yato
bhavarāgānusayena niranusayo so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca vicikicchānusayena ca niranusayoti:
puthujjano dukkhāya vedanāya so tato bhavarāgānusayena ca kāmarāgānusayena
ca  mānānusayena  ca  niranusayo  no  ca so tato paṭighānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayo  sova
puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  niranusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca niranusayo
sova  puggalo apariyāpanne so tato bhavarāgānusayena ca niranusayo
Kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena
ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayo dve puggalā dukkhāya vedanāya
te  tato bhavarāgānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayā  no  ca
te  tato  paṭighānusayena  niranusayā  teva  puggalā  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  te  tato  bhavarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca niranusayā no ca te tato
kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena  ca  niranusayā  teva  puggalā
apariyāpanne te tato bhavarāgānusayena ca niranusayā kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca
vicikicchānusayena  ca  niranusayā anāgāmī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
so  tato bhavarāgānusayena ca kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca niranusayo no ca so tato
mānānusayena niranusayo sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
so  tato  bhavarāgānusayena  ca  niranusayo  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena  ca  mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena
ca  niranusayo  arahā  sabbattha  bhavarāgānusayena  ca  niranusayo
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena ca niranusayo.
   {1352.1}  Yo  yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena   ca   diṭṭhānusayena   ca   vicikicchānusayena
Nusayena ca niranusayo so tato avijjānusayena niranusayoti: anāgāmī
dukkhāya  vedanāya  so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca niranusayo
no ca so tato avijjānusayena niranusayo sova puggalo apariyāpanne
so  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  niranusayo avijjānusayena ca
niranusayo  arahā  sabbattha  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca niranusayo
avijjānusayena  ca  niranusayo . yo vā pana yato avijjānusayena
niranusayo so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca niranusayoti: āmantā.
   [1353]  Yo  yato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca
niranusayo  so  tato  avijjānusayena niranusayoti: anāgāmī dukkhāya
vedanāya so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  bhavarāgānusayena  ca
niranusayo  no ca so tato avijjānusayena niranusayo sova puggalo
apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca
niranusayo avijjānusayena ca niranusayo arahā sabbattha kāmarāgānusayena
Ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca
vicikicchānusayena  ca  bhavarāgānusayena ca niranusayo avijjānusayena ca
niranusayo . yo vā pana yato avijjānusayena niranusayo so tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca niranusayoti: āmantā.
          Sānusayavāraṃ niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 527-559. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=10550              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=10550              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1321&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1321              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]