ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [171] Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti:
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  nirujjhati  no  ca tesaṃ
vedanākkhandho  nirujjhati  pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca
nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati . yassa vā pana vedanākkhandho
nirujjhati tassa rūpakkhandho nirujjhatīti: arūpā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho
nirujjhati  no  ca  tesaṃ  rūpakkhandho  nirujjhati  pañcavokārā
cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [172] Yattha rūpakkhandho nirujjhati tattha vedanākkhandho nirujjhatīti:
asaññasatte  tattha  rūpakkhandho nirujjhati no ca tattha vedanākkhandho
Nirujjhati pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca
nirujjhati  . yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhati tattha rūpakkhandho
nirujjhatīti:  arūpe  tattha  vedanākkhandho  nirujjhati  no  ca tattha
rūpakkhandho  nirujjhati  pañcavokāre  tattha vedanākkhandho ca nirujjhati
rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [173] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhatīti:  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha rūpakkhandho nirujjhati
no  ca  tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati .
Yassa  vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho
nirujjhatīti:  arūpā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho nirujjhati
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [174]  Yassa  rūpakkhandho  na  nirujjhati  tassa vedanākkhandho
na  nirujjhatīti:  arūpā  cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati no
ca  tesaṃ  vedanākkhandho  na  nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
rūpakkhandho  ca  na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhati . yassa
vā  pana vedanākkhandho na nirujjhati tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti:
asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ
rūpakkhandho  na  nirujjhati  sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho
Ca na nirujjhati rūpakkhandho ca na nirujjhati.
   [175]  Yattha  rūpakkhandho  na  nirujjhati  tattha vedanākkhandho
na nirujjhatīti: nirujjhati . yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhati
tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti: nirujjhati.
   [176] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho
na nirujjhatīti: arūpā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti:
no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhati.
Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho
na  nirujjhatīti:  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha vedanākkhandho
na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati sabbesaṃ
uppajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati rūpakkhandho ca
na nirujjhati.
            --------
   [177]  Yassa  rūpakkhandho  nirujjhittha  tassa  vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha
tassa rūpakkhandho nirujjhitthāti: āmantā.
   [178]  Yattha  rūpakkhandho  nirujjhittha  tattha  vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho  nirujjhittha  no  ca
tattha  vedanākkhandho  nirujjhittha  pañcavokāre  tattha rūpakkhandho ca
Nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhittha . yattha vā pana vedanākkhandho
nirujjhittha  tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti: arūpe tattha vedanākkhandho
nirujjhittha  no  ca  tattha  rūpakkhandho nirujjhittha pañcavokāre tattha
vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhittha.
   [179] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha no ca
tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  nirujjhittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ tattha
rūpakkhandho  ca  nirujjhittha  vedanākkhandho  ca  nirujjhittha  . yassa
vā  pana  yattha  vedanākkhandho  nirujjhittha  tassa tattha rūpakkhandho
nirujjhitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha no ca
tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nirujjhittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhittha.
   [180]  Yassa  rūpakkhandho  na  nirujjhittha tassa vedanākkhandho
na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha
tassa rūpakkhandho na nirujjhitthāti: natthi.
   [181]  Yattha  rūpakkhandho  na  nirujjhittha tattha vedanākkhandho
na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
na nirujjhittha tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [182] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  na nirujjhittha
No  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ
tattha rūpakkhandho ca na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhittha .
Yassa  vā  pana  yattha  vedanākkhandho  na  nirujjhittha tassa tattha
rūpakkhandho  na nirujjhitthāti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
na  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  na  nirujjhittha
suddhāvāsānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho
ca na nirujjhittha.
            --------
   [183]  Yassa  rūpakkhandho  nirujjhissati  tassa  vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati
tassa  rūpakkhandho  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  arūpaṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
vedanākkhandho  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  rūpakkhandho  nirujjhissati
itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati.
   [184]  Yattha  rūpakkhandho  nirujjhissati  tattha  vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho  nirujjhissati  no
ca tattha vedanākkhandho nirujjhissati pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca
nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhissati . Yattha vā pana vedanākkhandho
nirujjhissati tattha rūpakkhandho nirujjhissatīti: arūpe tattha vedanākkhandho
nirujjhissati  no  ca  tattha  rūpakkhandho  nirujjhissati  pañcavokāre
Tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati.
   [185] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhissatīti:   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   rūpakkhandho
nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  ca  nirujjhissati  vedanākkhandho  ca
nirujjhissati  . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa
tattha  rūpakkhandho  nirujjhissatīti:  arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
nirujjhissati  no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhissati pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati.
   [186]  Yassa  rūpakkhandho  na nirujjhissati tassa vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  arūpaṃ  upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho
na nirujjhissati no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati parinibbantānaṃ
tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.
Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhissatīti:
āmantā.
   [187]  Yattha  rūpakkhandho  na nirujjhissati tattha vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  nirujjhissati  .  yattha  vā  pana vedanākkhandho
na nirujjhissati tattha rūpakkhandho na nirujjhissatīti: nirujjhissati.
   [188]  Yassa  yattha  rūpakkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha
Vedanākkhandho  na  nirujjhissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha rūpakkhandho
na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati
parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho
ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati
tassa  tattha  rūpakkhandho  na  nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati
rūpakkhandho ca na nirujjhissati.
            ---------
   [189] Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti:
āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhittha
no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [190]  Yassa  vedanākkhandho  nirujjhati  tassa  saññākkhandho
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana saññākkhandho nirujjhittha
tassa  vedanākkhandho  nirujjhatīti:  sabbesaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā
cavantānaṃ  tesaṃ saññākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ vedanākkhandho
nirujjhati  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  saññākkhandho
Ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhati.
   [191]  Yattha  rūpakkhandho  nirujjhati  tattha  vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho nirujjhati no ca tattha
vedanākkhandho  nirujjhittha  pañcavokāre  tattha  rūpakkhandho  ca
nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhittha . yattha vā pana vedanākkhandho
nirujjhittha  tattha  rūpakkhandho  nirujjhatīti: arūpe tattha vedanākkhandho
nirujjhittha  no  ca  tattha  rūpakkhandho  nirujjhati pañcavokāre tattha
vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [192]  Yattha  vedanākkhandho  nirujjhati  tattha  saññākkhandho
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana saññākkhandho nirujjhittha
tattha vedanākkhandho nirujjhatīti: āmantā.
   [193] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpakkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
nirujjhittha  itaresaṃ  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ tattha rūpakkhandho
ca  nirujjhati  vedanākkhandho  ca nirujjhittha . yassa vā pana yattha
vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti: pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [194]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nirujjhati  tassa  tattha
saññākkhandho  nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ tattha
vedanākkhandho  nirujjhati  no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhittha
itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
ca  nirujjhati  saññākkhandho  ca  nirujjhittha . yassa vā pana yattha
saññākkhandho  nirujjhittha  tassa  tattha  vedanākkhandho  nirujjhatīti:
catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati catuvokārā
pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  ca  nirujjhittha
vedanākkhandho ca nirujjhati.
   [195]  Yassa  rūpakkhandho  na  nirujjhati  tassa vedanākkhandho
na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana  vedanākkhandho
na nirujjhittha tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti: natthi.
   [196]  Yassa  vedanākkhandho  na nirujjhati tassa saññākkhandho
na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana  saññākkhandho
na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti: natthi.
   [197] Yattha rūpakkhandho (yatthakaṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ).
   [198] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  rūpakkhandho  na  nirujjhati  no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
Na  nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhittha.
Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho
na  nirujjhatīti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
na  nirujjhati  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca na nirujjhati.
   [199]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  na nirujjhati tassa tattha
saññākkhandho  na  nirujjhitthāti: catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
na  nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha
vedanākkhandho ca na nirujjhati saññākkhandho ca na nirujjhittha . Yassa
vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhatīti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho
na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhittha
vedanākkhandho ca na nirujjhati.
            --------
   [200] Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti:
pañcavokāre   parinibbantānaṃ   tesaṃ   rūpakkhandho   nirujjhati
No  ca  tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhissati  itaresaṃ  pañcavokārā
cavantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  ca  nirujjhati
vedanākkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa  vā pana vedanākkhandho
nirujjhissati  tassa  rūpakkhandho  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ
arūpā  cavantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhissati  no ca tesaṃ
rūpakkhandho   nirujjhati   pañcavokārā   cavantānaṃ   asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [201]  Yassa  vedanākkhandho  nirujjhati  tassa  saññākkhandho
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhati no ca
tesaṃ  saññākkhandho  nirujjhissati  itaresaṃ  catuvokārā pañcavokārā
cavantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  ca  nirujjhati  saññākkhandho  ca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  saññākkhandho  nirujjhissati  tassa
vedanākkhandho  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ vedanākkhandho
nirujjhati  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  saññākkhandho
ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhati.
   [202] Yattha rūpakkhandho nirujjhati .pe.
   [203] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhissatīti:    pañcavokāre    parinibbantānaṃ   asaññasattā
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nirujjhati  no  ca tesaṃ tattha
Vedanākkhandho  nirujjhissati  itaresaṃ  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha  rūpakkhandho  ca  nirujjhati  vedanākkhandho  ca  nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  vedanākkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha
rūpakkhandho  nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ tattha rūpakkhandho
nirujjhati  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  ca
nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [204]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nirujjhati  tassa  tattha
saññākkhandho  nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
nirujjhati  no  ca  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  nirujjhissati itaresaṃ
catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho ca
nirujjhati  saññākkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha
saññākkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha  vedanākkhandho  nirujjhatīti:
catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho
nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati catuvokārā
pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  ca nirujjhissati
vedanākkhandho ca nirujjhati.
   [205]  Yassa  rūpakkhandho  na  nirujjhati tassa vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  arūpā  cavantānaṃ  tesaṃ
rūpakkhandho  na  nirujjhati no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati
Arūpe  parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho
ca  na  nirujjhissati . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati
tassa  rūpakkhandho  na  nirujjhatīti:  pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ
vedanākkhandho  na  nirujjhissati no ca tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati
arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho
ca na nirujjhati.
   [206]  Yassa  vedanākkhandho  na nirujjhati tassa saññākkhandho
na  nirujjhissatīti:  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  saññākkhandho
na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti: nirujjhati.
   [207] Yattha rūpakkhandho na nirujjhati .pe.
   [208] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ tattha
rūpakkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati
arūpe  parinibbantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho
ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhissati . Yassa vā pana yattha
vedanākkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti:
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha
vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati
arūpe parinibbantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhati.
   [209]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  na nirujjhati tassa tattha
saññākkhandho  na  nirujjhissatīti: catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
na nirujjhissati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati
saññākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha saññākkhandho
na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti: parinibbantānaṃ
tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
na nirujjhati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhissati
vedanākkhandho ca na nirujjhati.
            --------
   [210]  Yassa  rūpakkhandho  nirujjhittha  tassa  vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  nirujjhittha  no  ca
tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nirujjhittha
vedanākkhandho ca nirujjhissati . Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati
tassa rūpakkhandho nirujjhitthāti: āmantā.
   [211]  Yassa  vedanākkhandho  nirujjhittha  tassa  saññākkhandho
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho nirujjhittha no ca
tesaṃ  saññākkhandho  nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho ca
nirujjhittha saññākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana saññākkhandho
nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti: āmantā.
   [212] Yattha rūpakkhandho nirujjhittha .pe.
   [213] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha rūpakkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati
itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho
ca  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati
tassa  tattha  rūpakkhandho  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
rūpakkhandho nirujjhittha itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhittha.
   [214]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nirujjhittha  tassa  tattha
saññākkhandho  nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saññākkhandho nirujjhissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  ca
nirujjhittha  saññākkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha
saññākkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha  vedanākkhandho nirujjhitthāti:
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho
ca nirujjhittha.
   [215]  Yassa  rūpakkhandho  na  nirujjhittha tassa vedanākkhandho
na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati
tassa rūpakkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [216]  Yassa  vedanākkhandho na nirujjhittha tassa saññākkhandho
na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati
tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [217] Yattha rūpakkhandho na nirujjhittha .pe.
   [218] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati
suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca
na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
vedanākkhandho   na   nirujjhissati   tassa   tattha  rūpakkhandho
na   nirujjhitthāti:   pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
na  nirujjhittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ
tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhittha.
   [219]  Yassa  yattha  vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha
saññākkhandho  na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
Tattha  vedanākkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
na  nirujjhissati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
vedanākkhandho  ca  na nirujjhittha saññākkhandho ca na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  saññākkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha
vedanākkhandho  na  nirujjhitthāti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ tesaṃ
tattha saññākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
na  nirujjhittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
saññākkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhittha.
          Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 54-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1072              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1072              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=171&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=171              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]