ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [171] Yassa rupakkhandho nirujjhati tassa vedanakkhandho nirujjhatiti:
asannasatta  cavantanam  tesam  rupakkhandho  nirujjhati  no  ca tesam
vedanakkhandho  nirujjhati  pancavokara cavantanam tesam rupakkhandho ca
nirujjhati vedanakkhandho ca nirujjhati . yassa va pana vedanakkhandho
nirujjhati tassa rupakkhandho nirujjhatiti: arupa cavantanam tesam vedanakkhandho
nirujjhati  no  ca  tesam  rupakkhandho  nirujjhati  pancavokara
cavantanam tesam vedanakkhandho ca nirujjhati rupakkhandho ca nirujjhati.
   [172] Yattha rupakkhandho nirujjhati tattha vedanakkhandho nirujjhatiti:
asannasatte  tattha  rupakkhandho nirujjhati no ca tattha vedanakkhandho
Nirujjhati pancavokare tattha rupakkhandho ca nirujjhati vedanakkhandho ca
nirujjhati  . yattha va pana vedanakkhandho nirujjhati tattha rupakkhandho
nirujjhatiti:  arupe  tattha  vedanakkhandho  nirujjhati  no  ca tattha
rupakkhandho  nirujjhati  pancavokare  tattha vedanakkhandho ca nirujjhati
rupakkhandho ca nirujjhati.
   [173] Yassa yattha rupakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanakkhandho
nirujjhatiti:  asannasatta  cavantanam  tesam  tattha rupakkhandho nirujjhati
no  ca  tesam tattha vedanakkhandho nirujjhati pancavokara cavantanam
tesam  tattha  rupakkhandho  ca nirujjhati vedanakkhandho ca nirujjhati .
Yassa  va pana yattha vedanakkhandho nirujjhati tassa tattha rupakkhandho
nirujjhatiti:  arupa  cavantanam  tesam  tattha  vedanakkhandho nirujjhati
no  ca  tesam  tattha  rupakkhandho  nirujjhati pancavokara cavantanam
tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhati rupakkhandho ca nirujjhati.
   [174]  Yassa  rupakkhandho  na  nirujjhati  tassa vedanakkhandho
na  nirujjhatiti:  arupa  cavantanam tesam rupakkhandho na nirujjhati no
ca  tesam  vedanakkhandho  na  nirujjhati sabbesam upapajjantanam tesam
rupakkhandho  ca  na nirujjhati vedanakkhandho ca na nirujjhati . yassa
va  pana vedanakkhandho na nirujjhati tassa rupakkhandho na nirujjhatiti:
asannasatta cavantanam tesam vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam
rupakkhandho  na  nirujjhati  sabbesam upapajjantanam tesam vedanakkhandho
Ca na nirujjhati rupakkhandho ca na nirujjhati.
   [175]  Yattha  rupakkhandho  na  nirujjhati  tattha vedanakkhandho
na nirujjhatiti: nirujjhati . yattha va pana vedanakkhandho na nirujjhati
tattha rupakkhandho na nirujjhatiti: nirujjhati.
   [176] Yassa yattha rupakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanakkhandho
na nirujjhatiti: arupa cavantanam tesam tattha rupakkhandho na nirujjhatiti:
no ca tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati sabbesam upapajjantanam
tesam tattha rupakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca na nirujjhati.
Yassa va pana yattha vedanakkhandho na nirujjhati tassa tattha rupakkhandho
na  nirujjhatiti:  asannasatta  cavantanam  tesam  tattha vedanakkhandho
na  nirujjhati  no  ca  tesam tattha rupakkhandho na nirujjhati sabbesam
uppajjantanam tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhati rupakkhandho ca
na nirujjhati.
            --------
   [177]  Yassa  rupakkhandho  nirujjhittha  tassa  vedanakkhandho
nirujjhitthati:  amanta  . yassa va pana vedanakkhandho nirujjhittha
tassa rupakkhandho nirujjhitthati: amanta.
   [178]  Yattha  rupakkhandho  nirujjhittha  tattha  vedanakkhandho
nirujjhitthati:  asannasatte  tattha  rupakkhandho  nirujjhittha  no  ca
tattha  vedanakkhandho  nirujjhittha  pancavokare  tattha rupakkhandho ca
Nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhittha . yattha va pana vedanakkhandho
nirujjhittha  tattha rupakkhandho nirujjhitthati: arupe tattha vedanakkhandho
nirujjhittha  no  ca  tattha  rupakkhandho nirujjhittha pancavokare tattha
vedanakkhandho ca nirujjhittha rupakkhandho ca nirujjhittha.
   [179] Yassa yattha rupakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanakkhandho
nirujjhitthati:  asannasattanam tesam tattha rupakkhandho nirujjhittha no ca
tesam  tattha  vedanakkhandho  nirujjhittha  pancavokaranam  tesam tattha
rupakkhandho  ca  nirujjhittha  vedanakkhandho  ca  nirujjhittha  . yassa
va  pana  yattha  vedanakkhandho  nirujjhittha  tassa tattha rupakkhandho
nirujjhitthati:  arupanam  tesam tattha vedanakkhandho nirujjhittha no ca
tesam  tattha  rupakkhandho  nirujjhittha  pancavokaranam  tesam  tattha
vedanakkhandho ca nirujjhittha rupakkhandho ca nirujjhittha.
   [180]  Yassa  rupakkhandho  na  nirujjhittha tassa vedanakkhandho
na nirujjhitthati: natthi . yassa va pana vedanakkhandho na nirujjhittha
tassa rupakkhandho na nirujjhitthati: natthi.
   [181]  Yattha  rupakkhandho  na  nirujjhittha tattha vedanakkhandho
na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  .  yattha  va  pana  vedanakkhandho
na nirujjhittha tattha rupakkhandho na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [182] Yassa yattha rupakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanakkhandho
na  nirujjhitthati:  arupanam  tesam  tattha  rupakkhandho  na nirujjhittha
No  ca tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhittha suddhavasanam tesam
tattha rupakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca na nirujjhittha .
Yassa  va  pana  yattha  vedanakkhandho  na  nirujjhittha tassa tattha
rupakkhandho  na nirujjhitthati: asannasattanam tesam tattha vedanakkhandho
na  nirujjhittha  no  ca  tesam  tattha  rupakkhandho  na  nirujjhittha
suddhavasanam  tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhittha rupakkhandho
ca na nirujjhittha.
            --------
   [183]  Yassa  rupakkhandho  nirujjhissati  tassa  vedanakkhandho
nirujjhissatiti:  amanta . yassa va pana vedanakkhandho nirujjhissati
tassa  rupakkhandho  nirujjhissatiti:  pacchimabhavikanam  arupam  upapajjantanam
ye  ca  arupam  upapajjitva  parinibbayissanti tesam cavantanam tesam
vedanakkhandho  nirujjhissati  no  ca  tesam  rupakkhandho  nirujjhissati
itaresam tesam vedanakkhandho ca nirujjhissati rupakkhandho ca nirujjhissati.
   [184]  Yattha  rupakkhandho  nirujjhissati  tattha  vedanakkhandho
nirujjhissatiti:  asannasatte  tattha  rupakkhandho  nirujjhissati  no
ca tattha vedanakkhandho nirujjhissati pancavokare tattha rupakkhandho ca
nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhissati . Yattha va pana vedanakkhandho
nirujjhissati tattha rupakkhandho nirujjhissatiti: arupe tattha vedanakkhandho
nirujjhissati  no  ca  tattha  rupakkhandho  nirujjhissati  pancavokare
Tattha vedanakkhandho ca nirujjhissati rupakkhandho ca nirujjhissati.
   [185] Yassa yattha rupakkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanakkhandho
nirujjhissatiti:   asannasattanam   tesam   tattha   rupakkhandho
nirujjhissati no ca tesam tattha vedanakkhandho nirujjhissati pancavokaranam
tesam  tattha  rupakkhandho  ca  nirujjhissati  vedanakkhandho  ca
nirujjhissati  . yassa va pana yattha vedanakkhandho nirujjhissati tassa
tattha  rupakkhandho  nirujjhissatiti:  arupanam tesam tattha vedanakkhandho
nirujjhissati  no ca tesam tattha rupakkhandho nirujjhissati pancavokaranam
tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhissati rupakkhandho ca nirujjhissati.
   [186]  Yassa  rupakkhandho  na nirujjhissati tassa vedanakkhandho
na  nirujjhissatiti:  pacchimabhavikanam  arupam  upapajjantanam ye ca arupam
upapajjitva  parinibbayissanti  tesam  cavantanam  tesam  rupakkhandho
na nirujjhissati no ca tesam vedanakkhandho na nirujjhissati parinibbantanam
tesam rupakkhandho ca na nirujjhissati vedanakkhandho ca na nirujjhissati.
Yassa va pana vedanakkhandho na nirujjhissati tassa rupakkhandho na nirujjhissatiti:
amanta.
   [187]  Yattha  rupakkhandho  na nirujjhissati tattha vedanakkhandho
na  nirujjhissatiti:  nirujjhissati  .  yattha  va  pana vedanakkhandho
na nirujjhissati tattha rupakkhandho na nirujjhissatiti: nirujjhissati.
   [188]  Yassa  yattha  rupakkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha
Vedanakkhandho  na  nirujjhissatiti:  arupanam  tesam  tattha rupakkhandho
na  nirujjhissati  no  ca  tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhissati
parinibbantanam tesam tattha rupakkhandho ca na nirujjhissati vedanakkhandho
ca na nirujjhissati . yassa va pana yattha vedanakkhandho na nirujjhissati
tassa  tattha  rupakkhandho  na  nirujjhissatiti:  asannasattanam  tesam
tattha  vedanakkhandho  na nirujjhissati no ca tesam tattha rupakkhandho
na nirujjhissati parinibbantanam tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhissati
rupakkhandho ca na nirujjhissati.
            ---------
   [189] Yassa rupakkhandho nirujjhati tassa vedanakkhandho nirujjhitthati:
amanta . yassa va pana vedanakkhandho nirujjhittha tassa rupakkhandho
nirujjhatiti:  sabbesam  upapajjantanam  tesam  vedanakkhandho  nirujjhittha
no ca tesam rupakkhandho nirujjhati pancavokara cavantanam asannasatta
cavantanam tesam vedanakkhandho ca nirujjhittha rupakkhandho ca nirujjhati.
   [190]  Yassa  vedanakkhandho  nirujjhati  tassa  sannakkhandho
nirujjhitthati:  amanta  .  yassa va pana sannakkhandho nirujjhittha
tassa  vedanakkhandho  nirujjhatiti:  sabbesam upapajjantanam asannasatta
cavantanam  tesam sannakkhandho nirujjhittha no ca tesam vedanakkhandho
nirujjhati  catuvokara  pancavokara  cavantanam  tesam  sannakkhandho
Ca nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati.
   [191]  Yattha  rupakkhandho  nirujjhati  tattha  vedanakkhandho
nirujjhitthati:  asannasatte  tattha  rupakkhandho nirujjhati no ca tattha
vedanakkhandho  nirujjhittha  pancavokare  tattha  rupakkhandho  ca
nirujjhati vedanakkhandho ca nirujjhittha . yattha va pana vedanakkhandho
nirujjhittha  tattha  rupakkhandho  nirujjhatiti: arupe tattha vedanakkhandho
nirujjhittha  no  ca  tattha  rupakkhandho  nirujjhati pancavokare tattha
vedanakkhandho ca nirujjhittha rupakkhandho ca nirujjhati.
   [192]  Yattha  vedanakkhandho  nirujjhati  tattha  sannakkhandho
nirujjhitthati:  amanta  .  yattha va pana sannakkhandho nirujjhittha
tattha vedanakkhandho nirujjhatiti: amanta.
   [193] Yassa yattha rupakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanakkhandho
nirujjhitthati:  suddhavase  parinibbantanam  asannasatta  cavantanam
tesam  tattha  rupakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha vedanakkhandho
nirujjhittha  itaresam  pancavokara  cavantanam  tesam tattha rupakkhandho
ca  nirujjhati  vedanakkhandho  ca nirujjhittha . yassa va pana yattha
vedanakkhandho nirujjhittha tassa tattha rupakkhandho nirujjhatiti: pancavokaram
upapajjantanam  arupanam  tesam  tattha  vedanakkhandho  nirujjhittha
no  ca  tesam  tattha  rupakkhandho  nirujjhati pancavokara cavantanam
tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhittha rupakkhandho ca nirujjhati.
   [194]  Yassa  yattha  vedanakkhandho  nirujjhati  tassa  tattha
sannakkhandho  nirujjhitthati:  suddhavase  parinibbantanam  tesam tattha
vedanakkhandho  nirujjhati  no ca tesam tattha sannakkhandho nirujjhittha
itaresam catuvokara pancavokara cavantanam tesam tattha vedanakkhandho
ca  nirujjhati  sannakkhandho  ca  nirujjhittha . yassa va pana yattha
sannakkhandho  nirujjhittha  tassa  tattha  vedanakkhandho  nirujjhatiti:
catuvokaram  pancavokaram  upapajjantanam  tesam  tattha  sannakkhandho
nirujjhittha  no  ca  tesam tattha vedanakkhandho nirujjhati catuvokara
pancavokara  cavantanam  tesam  tattha  sannakkhandho  ca  nirujjhittha
vedanakkhandho ca nirujjhati.
   [195]  Yassa  rupakkhandho  na  nirujjhati  tassa vedanakkhandho
na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  .  yassa  va  pana  vedanakkhandho
na nirujjhittha tassa rupakkhandho na nirujjhatiti: natthi.
   [196]  Yassa  vedanakkhandho  na nirujjhati tassa sannakkhandho
na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  .  yassa  va  pana  sannakkhandho
na nirujjhittha tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti: natthi.
   [197] Yattha rupakkhandho (yatthakam paripunnam katabbam).
   [198] Yassa yattha rupakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanakkhandho
na  nirujjhitthati:  pancavokaram  upapajjantanam  arupanam  tesam
tattha  rupakkhandho  na  nirujjhati  no ca tesam tattha vedanakkhandho
Na  nirujjhittha  suddhavasam  upapajjantanam  asannasattam  upapajjantanam
tesam tattha rupakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca na nirujjhittha.
Yassa va pana yattha vedanakkhandho na nirujjhittha tassa tattha rupakkhandho
na  nirujjhatiti:  suddhavase  parinibbantanam  asannasatta  cavantanam
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha rupakkhandho
na  nirujjhati  suddhavasam  upapajjantanam  asannasattam  upapajjantanam
tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhittha rupakkhandho ca na nirujjhati.
   [199]  Yassa  yattha  vedanakkhandho  na nirujjhati tassa tattha
sannakkhandho  na  nirujjhitthati: catuvokaram pancavokaram upapajjantanam
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha sannakkhandho
na  nirujjhittha  suddhavasam  upapajjantanam  asannasattanam  tesam tattha
vedanakkhandho ca na nirujjhati sannakkhandho ca na nirujjhittha . Yassa
va pana yattha sannakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanakkhandho
na  nirujjhatiti:  suddhavase  parinibbantanam tesam tattha sannakkhandho
na nirujjhittha no ca tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati suddhavasam
upapajjantanam asannasattanam tesam tattha sannakkhandho ca na nirujjhittha
vedanakkhandho ca na nirujjhati.
            --------
   [200] Yassa rupakkhandho nirujjhati tassa vedanakkhandho nirujjhissatiti:
pancavokare   parinibbantanam   tesam   rupakkhandho   nirujjhati
No  ca  tesam  vedanakkhandho  nirujjhissati  itaresam  pancavokara
cavantanam  asannasatta  cavantanam  tesam  rupakkhandho  ca  nirujjhati
vedanakkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa  va pana vedanakkhandho
nirujjhissati  tassa  rupakkhandho  nirujjhatiti:  sabbesam  upapajjantanam
arupa  cavantanam  tesam  vedanakkhandho  nirujjhissati  no ca tesam
rupakkhandho   nirujjhati   pancavokara   cavantanam   asannasatta
cavantanam tesam vedanakkhandho ca nirujjhissati rupakkhandho ca nirujjhati.
   [201]  Yassa  vedanakkhandho  nirujjhati  tassa  sannakkhandho
nirujjhissatiti:  parinibbantanam  tesam  vedanakkhandho  nirujjhati no ca
tesam  sannakkhandho  nirujjhissati  itaresam  catuvokara pancavokara
cavantanam  tesam  vedanakkhandho  ca  nirujjhati  sannakkhandho  ca
nirujjhissati  .  yassa  va  pana  sannakkhandho  nirujjhissati  tassa
vedanakkhandho  nirujjhatiti:  sabbesam  upapajjantanam  asannasatta
cavantanam tesam sannakkhandho nirujjhissati no ca tesam vedanakkhandho
nirujjhati  catuvokara  pancavokara  cavantanam  tesam  sannakkhandho
ca nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhati.
   [202] Yattha rupakkhandho nirujjhati .pe.
   [203] Yassa yattha rupakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanakkhandho
nirujjhissatiti:    pancavokare    parinibbantanam   asannasatta
cavantanam  tesam  tattha  rupakkhandho  nirujjhati  no  ca tesam tattha
Vedanakkhandho  nirujjhissati  itaresam  pancavokara  cavantanam  tesam
tattha  rupakkhandho  ca  nirujjhati  vedanakkhandho  ca  nirujjhissati .
Yassa  va  pana  yattha  vedanakkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha
rupakkhandho  nirujjhatiti:  pancavokaram  upapajjantanam  arupanam  tesam
tattha  vedanakkhandho  nirujjhissati  no  ca  tesam tattha rupakkhandho
nirujjhati  pancavokara  cavantanam  tesam  tattha  vedanakkhandho  ca
nirujjhissati rupakkhandho ca nirujjhati.
   [204]  Yassa  yattha  vedanakkhandho  nirujjhati  tassa  tattha
sannakkhandho  nirujjhissatiti:  parinibbantanam tesam tattha vedanakkhandho
nirujjhati  no  ca  tesam  tattha  sannakkhandho  nirujjhissati itaresam
catuvokara  pancavokara  cavantanam  tesam tattha vedanakkhandho ca
nirujjhati  sannakkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa  va pana yattha
sannakkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha  vedanakkhandho  nirujjhatiti:
catuvokaram  pancavokaram  upapajjantanam  tesam  tattha  sannakkhandho
nirujjhissati  no  ca tesam tattha vedanakkhandho nirujjhati catuvokara
pancavokara  cavantanam  tesam  tattha  sannakkhandho  ca nirujjhissati
vedanakkhandho ca nirujjhati.
   [205]  Yassa  rupakkhandho  na  nirujjhati tassa vedanakkhandho
na  nirujjhissatiti:  sabbesam  upapajjantanam  arupa  cavantanam  tesam
rupakkhandho  na  nirujjhati no ca tesam vedanakkhandho na nirujjhissati
Arupe  parinibbantanam tesam rupakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho
ca  na  nirujjhissati . yassa va pana vedanakkhandho na nirujjhissati
tassa  rupakkhandho  na  nirujjhatiti:  pancavokare parinibbantanam tesam
vedanakkhandho  na  nirujjhissati no ca tesam rupakkhandho na nirujjhati
arupe parinibbantanam tesam vedanakkhandho ca na nirujjhissati rupakkhandho
ca na nirujjhati.
   [206]  Yassa  vedanakkhandho  na nirujjhati tassa sannakkhandho
na  nirujjhissatiti:  nirujjhissati  .  yassa  va  pana  sannakkhandho
na nirujjhissati tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti: nirujjhati.
   [207] Yattha rupakkhandho na nirujjhati .pe.
   [208] Yassa yattha rupakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanakkhandho
na  nirujjhissatiti:  pancavokaram  upapajjantanam  arupanam  tesam tattha
rupakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhissati
arupe  parinibbantanam asannasattam upapajjantanam tesam tattha rupakkhandho
ca na nirujjhati vedanakkhandho ca na nirujjhissati . Yassa va pana yattha
vedanakkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha rupakkhandho na nirujjhatiti:
pancavokare  parinibbantanam  asannasatta  cavantanam  tesam  tattha
vedanakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha rupakkhandho na nirujjhati
arupe parinibbantanam asannasattam upapajjantanam tesam tattha vedanakkhandho
ca na nirujjhissati rupakkhandho ca na nirujjhati.
   [209]  Yassa  yattha  vedanakkhandho  na nirujjhati tassa tattha
sannakkhandho  na  nirujjhissatiti: catuvokaram pancavokaram upapajjantanam
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha sannakkhandho
na nirujjhissati asannasattanam tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhati
sannakkhandho ca na nirujjhissati . yassa va pana yattha sannakkhandho
na nirujjhissati tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti: parinibbantanam
tesam tattha sannakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha vedanakkhandho
na nirujjhati asannasattanam tesam tattha sannakkhandho ca na nirujjhissati
vedanakkhandho ca na nirujjhati.
            --------
   [210]  Yassa  rupakkhandho  nirujjhittha  tassa  vedanakkhandho
nirujjhissatiti:  parinibbantanam  tesam  rupakkhandho  nirujjhittha  no  ca
tesam vedanakkhandho nirujjhissati itaresam tesam rupakkhandho ca nirujjhittha
vedanakkhandho ca nirujjhissati . Yassa va pana vedanakkhandho nirujjhissati
tassa rupakkhandho nirujjhitthati: amanta.
   [211]  Yassa  vedanakkhandho  nirujjhittha  tassa  sannakkhandho
nirujjhissatiti:  parinibbantanam  tesam  vedanakkhandho nirujjhittha no ca
tesam  sannakkhandho  nirujjhissati  itaresam  tesam  vedanakkhandho ca
nirujjhittha sannakkhandho ca nirujjhissati . yassa va pana sannakkhandho
nirujjhissati tassa vedanakkhandho nirujjhitthati: amanta.
   [212] Yattha rupakkhandho nirujjhittha .pe.
   [213] Yassa yattha rupakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanakkhandho
nirujjhissatiti:  pancavokare  parinibbantanam  asannasattanam  tesam
tattha rupakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha vedanakkhandho nirujjhissati
itaresam pancavokaranam tesam tattha rupakkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho
ca  nirujjhissati  .  yassa va pana yattha vedanakkhandho nirujjhissati
tassa  tattha  rupakkhandho  nirujjhitthati:  suddhavasam  upapajjantanam
arupanam  tesam  tattha vedanakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha
rupakkhandho nirujjhittha itaresam pancavokaranam tesam tattha vedanakkhandho
ca nirujjhissati rupakkhandho ca nirujjhittha.
   [214]  Yassa  yattha  vedanakkhandho  nirujjhittha  tassa  tattha
sannakkhandho  nirujjhissatiti:  parinibbantanam tesam tattha vedanakkhandho
nirujjhittha  no  ca  tesam  tattha  sannakkhandho nirujjhissati itaresam
catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha  vedanakkhandho  ca
nirujjhittha  sannakkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa va pana yattha
sannakkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha  vedanakkhandho nirujjhitthati:
suddhavasam  upapajjantanam  tesam  tattha  sannakkhandho  nirujjhissati
no  ca  tesam tattha vedanakkhandho nirujjhittha itaresam catuvokaranam
pancavokaranam tesam tattha sannakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho
ca nirujjhittha.
   [215]  Yassa  rupakkhandho  na  nirujjhittha tassa vedanakkhandho
na nirujjhissatiti: natthi . yassa va pana vedanakkhandho na nirujjhissati
tassa rupakkhandho na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [216]  Yassa  vedanakkhandho na nirujjhittha tassa sannakkhandho
na nirujjhissatiti: natthi . yassa va pana sannakkhandho na nirujjhissati
tassa vedanakkhandho na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [217] Yattha rupakkhandho na nirujjhittha .pe.
   [218] Yassa yattha rupakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanakkhandho
na  nirujjhissatiti:  suddhavasam  upapajjantanam  arupanam  tesam  tattha
rupakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhissati
suddhavase parinibbantanam arupe parinibbantanam tesam tattha rupakkhandho ca
na nirujjhittha vedanakkhandho ca na nirujjhissati . yassa va pana yattha
vedanakkhandho   na   nirujjhissati   tassa   tattha  rupakkhandho
na   nirujjhitthati:   pancavokare  parinibbantanam  asannasattanam
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha rupakkhandho
na  nirujjhittha  suddhavase  parinibbantanam arupe parinibbantanam tesam
tattha vedanakkhandho ca na nirujjhissati rupakkhandho ca na nirujjhittha.
   [219]  Yassa  yattha  vedanakkhandho na nirujjhittha tassa tattha
sannakkhandho  na  nirujjhissatiti:  suddhavasam  upapajjantanam  tesam
Tattha  vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha sannakkhandho
na  nirujjhissati  suddhavase  parinibbantanam asannasattanam tesam tattha
vedanakkhandho  ca  na nirujjhittha sannakkhandho ca na nirujjhissati .
Yassa  va  pana  yattha  sannakkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha
vedanakkhandho  na  nirujjhitthati:  pancavokare  parinibbantanam tesam
tattha sannakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha vedanakkhandho
na  nirujjhittha  suddhavase  parinibbantanam  asannasattanam tesam tattha
sannakkhandho ca na nirujjhissati vedanakkhandho ca na nirujjhittha.
          Nirodhavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 54-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1072&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1072&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=171&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=171              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]