ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pajahanavāro
   [1354] Yo kāmarāgānusayaṃ pajahati so paṭighānusayaṃ pajahatīti:
āmantā  .  yo  vā pana paṭighānusayaṃ pajahati so kāmarāgānusayaṃ
pajahatīti:  āmantā  .  yo kāmarāgānusayaṃ pajahati so mānānusayaṃ
pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana mānānusayaṃ pajahati so
kāmarāgānusayaṃ pajahatīti: no . Yo kāmarāgānusayaṃ pajahati so diṭṭhānusayaṃ
.pe.  vicikicchānusayaṃ  pajahatīti: no . yo vā pana vicikicchānusayaṃ
pajahati  so  kāmarāgānusayaṃ  pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ  pajahati .
Yo  kāmarāgānusayaṃ  pajahati  so  bhavarāgānusayaṃ .pe. avijjānusayaṃ
pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ  pajahati  .  yo vā pana avijjānusayaṃ pajahati
so kāmarāgānusayaṃ pajahatīti: no.
   [1355]  Yo  paṭighānusayaṃ  pajahati  so mānānusayaṃ pajahatīti:
tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana mānānusayaṃ pajahati so paṭighānusayaṃ
Pajahatīti:  no  .  yo  paṭighānusayaṃ  pajahati  so  diṭṭhānusayaṃ
.pe.  vicikicchānusayaṃ  pajahatīti: no . yo vā pana vicikicchānusayaṃ
pajahati so paṭighānusayaṃ pajahatīti: tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo paṭighānusayaṃ
pajahati   so   bhavarāgānusayaṃ  .pe.  avijjānusayaṃ  pajahatīti:
tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana avijjānusayaṃ pajahati so paṭighānusayaṃ
pajahatīti: no.
   [1356]  Yo  mānānusayaṃ  pajahati  so  diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ pajahatīti: no . yo vā pana vicikicchānusayaṃ pajahati so
mānānusayaṃ  pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ  pajahati  . yo mānānusayaṃ pajahati
so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.  avijjānusayaṃ  pajahatīti:  āmantā .
Yo vā pana avijjānusayaṃ pajahati so mānānusayaṃ pajahatīti: āmantā.
   [1357]  Yo diṭṭhānusayaṃ pajahati so vicikicchānusayaṃ pajahatīti:
āmantā  .  yo  vā  pana vicikicchānusayaṃ pajahati so diṭṭhānusayaṃ
pajahatīti: āmantā .pe.
   [1358]  Yo vicikicchānusayaṃ pajahati so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ pajahatīti: tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana avijjānusayaṃ
pajahati so vicikicchānusayaṃ pajahatīti: no.
   [1359] Yo bhavarāgānusayaṃ pajahati so avijjānusayaṃ pajahatīti:
āmantā  .  yo  vā pana avijjānusayaṃ pajahati so bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti: āmantā.
   [1360]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati so
mānānusayaṃ  pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana mānānusayaṃ
pajahati  so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca pajahatīti: no . yo
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati  so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.
Vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  no . yo vā pana vicikicchānusayaṃ pajahati
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahatīti: tadekaṭṭhaṃ pajahati .
Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati  so  bhavarāgānusayaṃ
.pe. avijjānusayaṃ pajahatīti: tadekaṭṭhaṃ pajahati. Yo vā pana avijjānusayaṃ
pajahati so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca pajahatīti: no.
   [1361]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
pajahati  so diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ pajahatīti: natthi . yo
vā  pana  vicikicchānusayaṃ  pajahati so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ  pajahati . yo kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahati  so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.
Avijjānusayaṃ pajahatīti: natthi . yo vā pana avijjānusayaṃ pajahati so
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahatīti:  mānānusayaṃ
pajahati.
   [1362]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  pajahati  so  vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  natthi .
Yo vā pana vicikicchānusayaṃ pajahati so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
Mānānusayañca    diṭṭhānusayañca    pajahatīti:    diṭṭhānusayaṃ
pajahati  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  tadekaṭṭhaṃ
pajahati .pe.
   [1363]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  pajahati  so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.
Avijjānusayaṃ  pajahatīti:  natthi  . yo vā pana avijjānusayaṃ pajahati
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca pajahatīti: mānānusayaṃ pajahati.
   [1364]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca  pajahati  so
avijjānusayaṃ pajahatīti: natthi . yo vā pana avijjānusayaṃ pajahati so
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   pajahatīti:   mānānusayañca
bhavarāgānusayañca pajahati.
   [1365] Yato kāmarāgānusayaṃ pajahati tato paṭighānusayaṃ pajahatīti:
no . yato vā pana paṭighānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayaṃ pajahatīti:
no  .  yato  kāmarāgānusaya  pajahati  tato mānānusayaṃ pajahatīti:
āmantā  . yato vā pana mānānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayaṃ
pajahatīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato mānānusayaṃ pajahati no ca
tato  kāmarāgānusayaṃ  pajahati  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato
Mānānusayañca pajahati kāmarāgānusayañca pajahati . yato kāmarāgānusayaṃ
pajahati  tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ pajahatīti: āmantā .
Yato vā pana vicikicchānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayaṃ pajahatīti: dukkhāya
vedanāya  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vicikicchānusayaṃ pajahati no ca
tato  kāmarāgānusayaṃ  pajahati  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato
vicikicchānusayañca pajahati kāmarāgānusayañca pajahati.
   {1365.1}  Yato  kāmarāgānusayaṃ  pajahati tato bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti:  no  .  yato  vā  pana  bhavarāgānusayaṃ  pajahati tato
kāmarāgānusayaṃ  pajahatīti:  no  .  yato  kāmarāgānusayaṃ  pajahati
tato avijjānusayaṃ pajahatīti: āmantā . yato vā pana avijjānusayaṃ
pajahati  tato  kāmarāgānusayaṃ pajahatīti: dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  avijjānusayaṃ pajahati no ca tato kāmarāgānusayaṃ
pajahati  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  avijjānusayañca pajahati
kāmarāgānusayañca pajahati.
   [1366]  Yato paṭighānusayaṃ pajahati tato mānānusayaṃ pajahatīti:
no . yato vā pana mānānusayaṃ pajahati tato paṭighānusayaṃ pajahatīti:
no . yato paṭighānusayaṃ pajahati tato diṭṭhānusayaṃ .pe. Vicikicchānusayaṃ
pajahatīti:  āmantā  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  pajahati
tato  paṭighānusayaṃ  pajahatīti:  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  vicikicchānusayaṃ  pajahati  no ca tato paṭighānusayaṃ
Pajahati  dukkhāya vedanāya tato vicikicchānusayañca pajahati paṭighānusayañca
pajahati . yato paṭighānusayaṃ pajahati tato bhavarāgānusayaṃ pajahatīti: no.
Yato vā pana bhavarāgānusayaṃ pajahati tato paṭighānusayaṃ pajahatīti: no.
Yato  paṭighānusayaṃ  pajahati  tato avijjānusayaṃ pajahatīti: āmantā .
Yato  vā  pana  avijjānusayaṃ  pajahati  tato  paṭighānusayaṃ pajahatīti:
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
avijjānusayaṃ  pajahati  no  ca  tato  paṭighānusayaṃ  pajahati  dukkhāya
vedanāya tato avijjānusayañca pajahati paṭighānusayañca pajahati.
   [1367]  Yato  mānānusayaṃ  pajahati tato diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  āmantā  . yato vā pana vicikicchānusayaṃ
pajahati tato mānānusayaṃ pajahatīti: dukkhāya vedanāya tato vicikicchānusayaṃ
pajahati  no ca tato mānānusayaṃ pajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā   arūpadhātuyā   tato   vicikicchānusayañca   pajahati
mānānusayañca  pajahati  .  yato  mānānusayaṃ  pajahati  tato
bhavarāgānusayaṃ  pajahatīti: kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato mānānusayaṃ
pajahati  no  ca  tato bhavarāgānusayaṃ pajahati rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  mānānusayañca  pajahati  bhavarāgānusayañca pajahati . yato vā
pana  bhavarāgānusayaṃ  pajahati  tato mānānusayaṃ pajahatīti: āmantā .
Yato mānānusayaṃ pajahati tato  avijjānusayaṃ pajahatīti: āmantā. Yato
Vā  pana  avijjānusayaṃ  pajahati  tato mānānusayaṃ pajahatīti: dukkhāya
vedanāya  tato avijjānusayaṃ pajahati no ca tato mānānusayaṃ pajahati
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayañca
pajahati mānānusayañca pajahati.
   [1368] Yato diṭṭhānusayaṃ pajahati tato vicikicchānusayaṃ pajahatīti:
āmantā  .  yato vā pana vicikicchānusayaṃ pajahati tato diṭṭhānusayaṃ
pajahatīti: āmantā .pe.
   [1369] Yato vicikicchānusayaṃ pajahati tato bhavarāgānusayaṃ pajahatīti:
kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu tato vicikicchānusayaṃ pajahati no ca tato
bhavarāgānusayaṃ  pajahati  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato vicikicchānusayañca
pajahati bhavarāgānusayañca pajahati . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ pajahati
tato  vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  āmantā  .  yato  vicikicchānusayaṃ
pajahati  tato  avijjānusayaṃ  pajahatīti:  āmantā . yato vā pana
avijjānusayaṃ pajahati tato vicikicchānusayaṃ pajahatīti: āmantā.
   [1370] Yato bhavarāgānusayaṃ pajahati tato avijjānusayaṃ pajahatīti:
āmantā  . yato vā pana avijjānusayaṃ pajahati tato bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti:  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  tato  avijjānusayaṃ  pajahati
no  ca  tato  bhavarāgānusayaṃ  pajahati rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato
avijjānusayañca pajahati bhavarāgānusayañca pajahati.
   [1371]  Yato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca pajahati tato
Mānānusayaṃ  pajahatīti:  natthi  .  yato vā pana mānānusayaṃ pajahati
tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca pajahatīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato mānānusayaṃ pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
pajahati   kāmadhātuyā   dvīsu  vedanāsu  tato  mānānusayañca
kāmarāgānusayañca pajahati no ca tato paṭighānusayaṃ pajahati.
   {1371.1} Yato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.
Vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  natthi  .  yato  vā  pana vicikicchānusayaṃ
pajahati  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahatīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tato vicikicchānusayaṃ pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   pajahati   kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato
vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca  pajahati  no ca tato paṭighānusayaṃ
pajahati  dukkhāya  vedanāya  tato  vicikicchānusayañca  paṭighānusayañca
pajahati no ca tato kāmarāgānusayaṃ pajahati.
   {1371.2}  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati
tato  bhavarāgānusayaṃ pajahatīti: natthi . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
pajahati  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahatīti:  no .
Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati  tato  avijjānusayaṃ
pajahatīti: natthi . Yato vā pana avijjānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca pajahatīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayaṃ pajahati
no ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca pajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
Tato avijjānusayañca kāmarāgānusayañca pajahati no ca tato paṭighānusayaṃ
pajahati  dukkhāya  vedanāya  tato  avijjānusayañca  paṭighānusayañca
pajahati no ca tato kāmarāgānusayaṃ pajahati.
   [1372]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
pajahati  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ pajahatīti: natthi .
Yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  pajahati  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahatīti:  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato
vicikicchānusayañca  mānānusayañca pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   pajahati   kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato
vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  pajahati  no  ca
tato  paṭighānusayaṃ  pajahati  dukkhāya  vedanāya tato vicikicchānusayañca
paṭighānusayañca  pajahati  no  ca tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca
pajahati.
   {1372.1}  Yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
pajahati  tato  bhavarāgānusayaṃ  pajahatīti:  natthi  .  yato vā pana
bhavarāgānusayaṃ   pajahati   tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  pajahatīti: mānānusayaṃ pajahati . yato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahati  tato  avijjānusayaṃ  pajahatīti:
natthi  . yato vā pana avijjānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahatīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato avijjānusayañca mānānusayañca pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca
Paṭighānusayañca pajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca mānānusayañca pajahati no ca tato paṭighānusayaṃ pajahati
dukkhāya  vedanāya tato avijjānusayañca paṭighānusayañca pajahati no ca
tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca pajahati.
   [1373]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca pajahati tato vicikicchānusayaṃ pajahatīti: natthi. Yato vā pana
vicikicchānusayaṃ   pajahati   tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  pajahatīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato   vicikicchānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  pajahati
no  ca  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca pajahati kāmadhātuyā
dvīsu   vedanāsu   tato   vicikicchānusayañca   kāmarāgānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  pajahati no ca tato paṭighānusayaṃ pajahati
dukkhāya  vedanāya  tato vicikicchānusayañca paṭighānusayañca diṭṭhānusayañca
pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca pajahati .pe.
   [1374]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  pajahati  tato bhavarāgānusayaṃ pajahatīti:
natthi . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
Pajahatīti:    mānānusayañca    diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
pajahati  .  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca pajahati tato avijjānusayaṃ pajahatīti: natthi.
Yato vā pana avijjānusayaṃ pajahati tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  pajahatīti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  avijjānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
pajahati   kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
pajahati  no  ca  tato  paṭighānusayaṃ pajahati dukkhāya vedanāya tato
avijjānusayañca   paṭighānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca pajahati.
   [1375]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  pajahati  tato
avijjānusayaṃ  pajahatīti:  natthi . yato vā pana avijjānusayaṃ pajahati
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  pajahatīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato  avijjānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
bhavarāgānusayañca   pajahati   no  ca  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca pajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avijjānusayañca
Kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
pajahati  no  ca tato paṭighānusayañca bhavarāgānusayañca pajahati dukkhāya
vedanāya   tato   avijjānusayañca  paṭighānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  pajahati no ca tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca
bhavarāgānusayañca pajahati.
   [1376] Yo yato kāmarāgānusayaṃ pajahati so tato paṭighānusayaṃ
pajahatīti:  no . yo vā pana yato paṭighānusayaṃ pajahati so tato
kāmarāgānusayaṃ  pajahatīti:  no  . yo yato kāmarāgānusayaṃ pajahati
so  tato  mānānusayaṃ pajahatīti: tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana
yato  mānānusayaṃ pajahati so tato kāmarāgānusayaṃ pajahatīti: no .
Yo  yato  kāmarāgānusayaṃ  pajahati  so  tato  diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  no  . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ
pajahati  so  tato  kāmarāgānusayaṃ  pajahatīti:  aṭṭhamako  dukkhāya
vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato vicikicchānusayaṃ pajahati
no  ca so tato kāmarāgānusayaṃ pajahati sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu so tato vicikicchānusayaṃ pajahati kāmarāgānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ
pajahati  . yo yato kāmarāgānusayaṃ pajahati so tato bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti: no . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ pajahati so tato
kāmarāgānusayaṃ  pajahatīti:  no  . yo yato kāmarāgānusayaṃ pajahati
so  tato avijjānusayaṃ pajahatīti: tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana
Yato avijjānusayaṃ pajahati so tato kāmarāgānusayaṃ pajahatīti: no.
   [1377]  Yo  yato  paṭighānusayaṃ pajahati so tato mānānusayaṃ
pajahatīti:  no . yo vā pana yato mānānusayaṃ pajahati so tato
paṭighānusayaṃ  pajahatīti:  no  .  yo  yato paṭighānusayaṃ pajahati so
tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  pajahatīti:  no  .  yo
vā  pana yato vicikicchānusayaṃ pajahati so tato paṭighānusayaṃ pajahatīti:
aṭṭhamako  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so
tato  vicikicchānusayaṃ  pajahati  no  ca so tato paṭighānusayaṃ pajahati
sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya  so tato vicikicchānusayaṃ pajahati
paṭighānusayaṃ  tadekaṭṭhaṃ  pajahati  . yo yato paṭighānusayaṃ pajahati so
tato bhavarāgānusayaṃ pajahatīti: no . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ
pajahati so tato paṭighānusayaṃ pajahatīti: no . yo yato paṭighānusayaṃ
pajahati  so  tato  avijjānusayaṃ  pajahatīti:  tadekaṭṭhaṃ  pajahati .
Yo  vā  pana  yato  avijjānusayaṃ  pajahati  so tato paṭighānusayaṃ
pajahatīti: no.
   [1378]  Yo  yato  mānānusayaṃ pajahati so tato diṭṭhānusayaṃ
.pe. vicikicchānusayaṃ pajahatīti: no . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ
pajahati  so  tato  mānānusayaṃ  pajahatīti:  aṭṭhamako  dukkhāya
vedanāya so tato vicikicchānusayaṃ pajahati no ca so tato mānānusayaṃ
pajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
Arūpadhātuyā  so  tato  vicikicchānusayaṃ  pajahati mānānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ
pajahati  .  yo  yato  mānānusayaṃ pajahati so tato bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so tato
mānānusayaṃ  pajahati  no  ca  so tato bhavarāgānusayaṃ pajahati sova
puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  mānānusayañca pajahati
bhavarāgānusayañca  pajahati . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ pajahati
so  tato  mānānusayaṃ pajahatīti: āmantā . yo yato mānānusayaṃ
pajahati  so tato avijjānusayaṃ pajahatīti: āmantā . yo vā pana
yato avijjānusayaṃ pajahati so tato mānānusayaṃ pajahatīti: aggamaggasamaṅgī
dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayaṃ  pajahati  no ca so
tato  mānānusayaṃ  pajahati sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayañca pajahati mānānusayañca
pajahati.
   [1379]  Yo yato diṭṭhānusayaṃ pajahati so tato vicikicchānusayaṃ
pajahatīti:  āmantā  .  yo  vā pana yato vicikicchānusayaṃ pajahati
so tato diṭṭhānusayaṃ pajahatīti: āmantā .pe.
   [1380] Yo yato vicikicchānusayaṃ pajahati so tato bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  so  tato
vicikicchānusayaṃ  pajahati  no ca so tato bhavarāgānusayaṃ pajahati sova
puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  vicikicchānusayaṃ pajahati
Bhavarāgānusayaṃ  tadekaṭṭhaṃ pajahati . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ
pajahati so tato vicikicchānusayaṃ pajahatīti: no .pe.
   [1381] Yo yato bhavarāgānusayaṃ pajahati so tato avijjānusayaṃ
pajahatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana yato avijjānusayaṃ pajahati
so  tato  bhavarāgānusayaṃ  pajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  so  tato  avijjānusayaṃ pajahati no ca so tato
bhavarāgānusayaṃ  pajahati  sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so
tato avijjānusayañca pajahati bhavarāgānusayañca pajahati.
   [1382]  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati
so tato mānānusayaṃ pajahatīti: natthi . yo vā pana yato mānānusayaṃ
pajahati  so  tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca pajahatīti: no .
Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati  so  tato
diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  pajahatīti: natthi . yo vā pana
yato  vicikicchānusayaṃ pajahati so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
pajahatīti:   aṭṭhamako   rūpadhātuyā   arūpadhātuyā  so  tato
vicikicchānusayaṃ pajahati no ca so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
pajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so  tato
vicikicchānusayaṃ  pajahati  kāmarāgānusayaṃ  tadekaṭṭhaṃ  pajahati  no  ca
so  tato  paṭighānusayaṃ  pajahati  sova  puggalo  dukkhāya vedanāya
so  tato vicikicchānusayaṃ pajahati paṭighānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ pajahati no ca
So  tato  kāmarāgānusayaṃ  pajahati  . yo yato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  pajahati  so  tato  bhavarāgānusayaṃ pajahatīti: natthi .
Yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ pajahati so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  pajahatīti:  no  .  yo  yato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  pajahati  so  tato  avijjānusayaṃ  pajahatīti: natthi .
Yo  vā pana yato avijjānusayaṃ pajahati so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca pajahatīti: no.
   [1383]   Yo   yato   kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  pajahati  so  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe. vicikicchānusayaṃ
pajahatīti:  natthi  .  yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ pajahati so
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahatīti:
aṭṭhamako  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato vicikicchānusayaṃ pajahati
mānānusayaṃ  tadekaṭṭhaṃ  pajahati  no  ca so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  pajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
so  tato  vicikicchānusayaṃ  pajahati  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca
tadekaṭṭhaṃ pajahati no ca so tato paṭighānusayaṃ pajahati sova puggalo
dukkhāya  vedanāya  so  tato  vicikicchānusayaṃ  pajahati  paṭighānusayaṃ
tadekaṭṭhaṃ  pajahati  no ca so tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca
pajahati  .  yo  yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
pajahati  so  tato  bhavarāgānusayaṃ pajahatīti: natthi . yo vā pana
Yato   bhavarāgānusayaṃ   pajahati  so  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahatīti:  mānānusayaṃ  pajahati  . yo
yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  pajahati  so
tato avijjānusayaṃ pajahatīti: natthi . yo vā pana yato avijjānusayaṃ
pajahati  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
pajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya so tato avijjānusayaṃ
pajahati  no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  pajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  avijjānusayañca  mānānusayañca
pajahati no ca so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca pajahati.
   [1384]   Yo   yato   kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  pajahati  so  tato  vicikicchānusayaṃ
pajahatīti: natthi . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ pajahati so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
pajahatīti: aṭṭhamako rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayañca
diṭṭhānusayañca  pajahati mānānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ pajahati no ca so tato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  pajahati  sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  so  tato  vicikicchānusayañca  diṭṭhānusayañca pajahati
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  tadekaṭṭhaṃ  pajahati  no  ca  so
Tato  paṭighānusayaṃ pajahati sova puggalo dukkhāya vedanāya so tato
vicikicchānusayañca  diṭṭhānusayañca  pajahati  paṭighānusayaṃ  tadekaṭṭhaṃ pajahati
no ca so tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca pajahati .pe.
   [1385] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  pajahati  so  tato  bhavarāgānusayaṃ
pajahatīti: natthi . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ pajahati so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  pajahatīti:  mānānusayaṃ  pajahati  .  yo  yato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  pajahati  so  tato avijjānusayaṃ pajahatīti: natthi .
Yo  vā pana yato avijjānusayaṃ pajahati so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
pajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya so tato avijjānusayaṃ
pajahati  no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  pajahati  sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
avijjānusayañca mānānusayañca pajahati no ca so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca pajahati.
   [1386] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca    bhavarāgānusayañca   pajahati
So tato avijjānusayaṃ pajahatīti: natthi . Yo vā pana yato avijjānusayaṃ
pajahati  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   pajahatīti:
aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayaṃ pajahati
no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  pajahati  sova
puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so  tato  avijjānusayañca
mānānusayañca pajahati no ca so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  pajahati  sova
puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayañca mānānusayañca
bhavarāgānusayañca  pajahati  no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca pajahati.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 559-577. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=11199              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=11199              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1354&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1354              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]