ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

           Niddesavāro
   [6]  Yekeci  kusalā  dhammā sabbe te kusalamūlāti: tīṇeva
kusalamūlāni  avasesā  kusalā dhammā na kusalamūlā . ye vā pana
kusalamūlā  sabbe te dhammā kusalāti: āmantā . yekeci kusalā
dhammā sabbe te kusalamūlena ekamūlāti: āmantā . ye vā pana
kusalamūlena  ekamūlā  sabbe  te  dhammā  kusalāti: kusalasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kusalamūlena  ekamūlaṃ  na  kusalaṃ kusalaṃ kusalamūlena ekamūlañceva
kusalañca . yekeci kusalamūlena ekamūlā dhammā sabbe te kusalamūlena
aññamaññamūlāti:  mūlāni  yāni  ekato  uppajjanti  kusalamūlāni
ekamūlāni  ceva  aññamaññamūlāni  ca  avasesā  kusalamūlasahajātā
dhammā  kusalamūlena  ekamūlā na ca aññamaññamūlā . ye vā pana
Kusalamūlena aññamaññamūlā sabbe te dhammā kusalāti: āmantā.
   [7]  Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlamūlāti: tīṇeva
kusalamūlamūlāni  avasesā  kusalā  dhammā  na  kusalamūlamūlā  . ye
vā  pana  kusalamūlamūlā  sabbe  te dhammā kusalāti: āmantā .
Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlena ekamūlamūlāti: āmantā.
Ye  vā  pana kusalamūlena ekamūlamūlā sabbe te dhammā kusalāti:
kusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kusalamūlena ekamūlamūlaṃ na kusalaṃ kusalaṃ kusalamūlena
ekamūlamūlañceva  kusalañca  . yekeci kusalamūlena ekamūlamūlā dhammā
sabbe  te  kusalamūlena  aññamaññamūlamūlāti:  mūlāni  yāni ekato
uppajjanti  kusalamūlāni  ekamūlamūlāni  ceva  aññamaññamūlamūlāni  ca
avasesā  kusalamūlasahajātā  dhammā  kusalamūlena  ekamūlamūlā  na ca
aññamaññamūlamūlā  .  ye  vā  pana  kusalamūlena  aññamaññamūlamūlā
sabbe te dhammā kusalāti: āmantā.
   [8] Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlakāti: āmantā.
Ye  vā pana kusalamūlakā sabbe te dhammā kusalāti: kusalasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kusalamūlakaṃ  na  kusalaṃ kusalaṃ kusalamūlakañceva kusalañca . yekeci
kusalā  dhammā  sabbe  te  kusalamūlena ekamūlakāti: āmantā .
Ye  vā  pana  kusalamūlena ekamūlakā sabbe te dhammā kusalāti:
kusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kusalamūlena  ekamūlakaṃ na kusalaṃ kusalaṃ kusalamūlena
ekamūlakañceva  kusalañca  .  yekeci  kusalamūlena ekamūlakā dhammā
Sabbe  te  kusalamūlena  aññamaññamūlakāti:  mūlāni  yāni  ekato
uppajjanti  kusalamūlāni  ekamūlakāni  ceva  aññamaññamūlakāni  ca
avasesā  kusalamūlasahajātā  dhammā  kusalamūlena  ekamūlakā  na  ca
aññamaññamūlakā  .  ye  vā  pana  kusalamūlena  aññamaññamūlakā
sabbe te dhammā kusalāti: āmantā.
   [9] Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlamūlakāti: āmantā.
Ye vā pana kusalamūlamūlakā sabbe te dhammā kusalāti: kusalasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kusalamūlamūlakaṃ  na  kusalaṃ sabbe te kusalamūlena ekamūlamūlakāti:
yekeci  kusalā  dhammā  sabbe  te  kusalamūlena  ekamūlamūlakāti:
āmantā  .  ye  vā  pana kusalamūlena ekamūlamūlakā sabbe te
dhammā  kusalāti: kusalasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kusalamūlena ekamūlamūlakaṃ na kusalaṃ
kusalaṃ  kusalamūlena  ekamūlamūlakañceva  kusalañca . yekeci kusalamūlena
ekamūlamūlakā  dhammā  sabbe  te  kusalamūlena  aññamaññamūlamūlakāti:
mūlāni  yāni  ekato  uppajjanti  kusalamūlāni ekamūlamūlakāni ceva
aññamaññamūlamūlakāni  ca  avasesā  kusalamūlasahajātā dhammā kusalamūlena
ekamūlamūlakā  na  ca aññamaññamūlamūlakā . ye vā pana kusalamūlena
aññamaññamūlamūlakā sabbe te dhammā kusalāti: āmantā.
              --------
   [10] Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlāti: tīṇeva
akusalamūlāni  avasesā  akusalā  dhammā na akusalamūlā . ye vā
Pana  akusalamūlā sabbe te dhammā akusalāti: āmantā . yekeci
akusalā  dhammā sabbe te akusalamūlena ekamūlāti: ahetukaṃ akusalaṃ
akusalamūlena  na  ekamūlaṃ  sahetukaṃ  akusalaṃ akusalamūlena ekamūlaṃ .
Ye  vā  pana akusalamūlena ekamūlā sabbe te dhammā akusalāti:
akusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  akusalamūlena  ekamūlaṃ  na  akusalaṃ  akusalaṃ
akusalamūlena ekamūlañceva akusalañca . yekeci akusalamūlena ekamūlā
dhammā  sabbe  te  akusalamūlena  aññamaññamūlāti:  mūlāni  yāni
ekato  uppajjanti  akusalamūlāni  ekamūlāni  ceva  aññamaññamūlāni
ca  avasesā  akusalamūlasahajātā  dhammā  akusalamūlena  ekamūlā na
ca  aññamaññamūlā  .  ye  vā  pana  akusalamūlena  aññamaññamūlā
sabbe te dhammā akusalāti: āmantā.
   [11] Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlamūlāti: tīṇeva
akusalamūlamūlāni  avasesā  akusalā  dhammā na akusalamūlamūlā . ye
vā  pana  akusalamūlamūlā sabbe te dhammā akusalāti: āmantā .
Yekeci  akusalā  dhammā  sabbe  te  akusalamūlena ekamūlamūlāti:
ahetukaṃ  akusalaṃ  akusalamūlena  na  ekamūlamūlaṃ  sahetukaṃ  akusalaṃ
akusalamūlena  ekamūlamūlaṃ  .  ye vā pana akusalamūlena ekamūlamūlā
sabbe  te  dhammā  akusalāti:  akusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  akusalamūlena
ekamūlamūlaṃ  na  akusalaṃ  akusalaṃ  akusalamūlena  ekamūlamūlañceva
akusalañca  .  yekeci  akusalamūlena ekamūlamūlā dhammā sabbe te
Akusalamūlena  aññamaññamūlamūlāti:  mūlāni  yāni  ekato  uppajjanti
akusalamūlāni  ekamūlamūlāni  ceva  aññamaññamūlamūlāni  ca  avasesā
akusalamūlasahajātā dhammā akusalamūlena ekamūlamūlā na ca aññamaññamūlamūlā.
Ye  vā  pana  akusalamūlena  aññamaññamūlamūlā  sabbe  te
dhammā akusalāti: āmantā.
   [12] Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlakāti: ahetukaṃ
akusalaṃ  na  akusalamūlakaṃ sahetukaṃ akusalaṃ akusalamūlakaṃ . ye vā pana
akusalamūlakā  sabbe  te  dhammā  akusalāti:  akusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
akusalamūlakaṃ  na  akusalaṃ  akusalaṃ  akusalamūlakañceva  akusalañca .
Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlena ekamūlakāti: ahetukaṃ
akusalaṃ  akusalamūlena  na  ekamūlakaṃ  sahetukaṃ  akusalaṃ  akusalamūlena
ekamūlakaṃ . ye vā pana akusalamūlena ekamūlakā sabbe te dhammā
akusalāti:  akusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  akusalamūlena  ekamūlakaṃ  na akusalaṃ
akusalaṃ  akusalamūlena ekamūlakañceva akusalañca . yekeci akusalamūlena
ekamūlakā  dhammā  sabbe te akusalamūlena aññamaññamūlakāti: mūlāni
yāni ekato uppajjanti akusalamūlāni ekamūlakāni ceva aññamaññamūlakāni
ca  avasesā akusalamūlasahajātā dhammā akusalamūlena ekamūlakā na ca
aññamaññamūlakā . ye vā pana akusalamūlena aññamaññamūlakā sabbe te
dhammā akusalāti: āmantā.
   [13]  Yekeci  akusalā  dhammā sabbe te akusalamūlamūlakāti:
Ahetukaṃ  akusalaṃ  na  akusalamūlamūlakaṃ sahetukaṃ akusalaṃ akusalamūlamūlakaṃ .
Ye vā pana akusalamūlamūlakā sabbe te dhammā akusalāti: akusalasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  akusalamūlamūlakaṃ na akusalaṃ akusalaṃ akusalamūlamūlakañceva akusalañca .
Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlena ekamūlamūlakāti: ahetukaṃ
akusalaṃ akusalamūlena na ekamūlamūlakaṃ sahetukaṃ akusalaṃ akusalamūlena ekamūlamūlakaṃ.
Ye vā pana akusalamūlena ekamūlamūlakā sabbe te dhammā akusalāti:
akusalasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  akusalamūlena  ekamūlamūlakaṃ  na  akusalaṃ  akusalaṃ
akusalamūlena  ekamūlamūlakañceva  akusalañca  .  yekeci  akusalamūlena
ekamūlamūlakā  dhammā  sabbe  te  akusalamūlena aññamaññamūlamūlakāti:
mūlāni  yāni  ekato  uppajjanti  akusalamūlāni ekamūlamūlāni ceva
aññamaññamūlamūlakāni  ca avasesā akusalamūlasahajātā dhammā akusalamūlena
ekamūlamūlakā  na ca aññamaññamūlamūlakā . ye vā pana akusalamūlena
aññamaññamūlamūlakā sabbe te dhammā akusalāti: āmantā.
             ---------
   [14] Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlāti: tīṇeva
abyākatamūlāni  avasesā abyākatā dhammā na abyākatamūlā . ye
vā pana abyākatamūlā sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā .
Yekeci  abyākatā  dhammā  sabbe te abyākatamūlena ekamūlāti:
ahetukaṃ  abyākataṃ  abyākatamūlena  na  ekamūlaṃ  sahetukaṃ abyākataṃ
Abyākatamūlena  ekamūlaṃ  .  ye vā pana abyākatamūlena ekamūlā
sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā . yekeci abyākatamūlena
ekamūlā  dhammā  sabbe te abyākatamūlena aññamaññamūlāti: mūlāni
yāni ekato uppajjanti abyākatamūlāni ekamūlāni ceva aññamaññamūlāni
ca avasesā abyākatamūlasahajātā dhammā abyākatamūlena ekamūlā na ca
aññamaññamūlā  .  ye vā pana abyākatamūlena aññamaññamūlā sabbe
te dhammā abyākatāti: āmantā.
   [15] Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlamūlāti:
tīṇeva abyākatamūlamūlāni avasesā abyākatā dhammā na abyākatamūlamūlā.
Ye vā pana abyākatamūlamūlā sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā.
Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlena ekamūlamūlāti: ahetukaṃ
abyākataṃ abyākatamūlena na ekamūlamūlaṃ sahetukaṃ abyākataṃ abyākatamūlena
ekamūlamūlaṃ . ye vā pana abyākatamūlena ekamūlamūlā sabbe te dhammā
abyākatāti: āmantā. Yekeci abyākatamūlena ekamūlamūlā dhammā sabbe
te abyākatamūlena aññamaññamūlamūlāti: mūlāni yāni ekato uppajjanti
abyākatamūlāni  ekamūlamūlāni  ceva  aññamaññamūlamūlāni  ca avasesā
abyākatamūlasahajātā  dhammā  abyākatamūlena  ekamūlamūlā  na  ca
aññamaññamūlamūlā  .  ye  vā  pana abyākatamūlena aññamaññamūlamūlā
sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā.
   [16]  Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlakāti:
ahetukaṃ abyākataṃ na abyākatamūlakaṃ sahetukaṃ abyākataṃ abyākatamūlakaṃ.
Ye vā pana abyākatamūlakā sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā.
Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlena ekamūlakāti: ahetukaṃ
abyākataṃ abyākatamūlena na ekamūlakaṃ sahetukaṃ abyākataṃ abyākatamūlena
ekamūlakaṃ . ye vā pana abyākatamūlena ekamūlakā sabbe te dhammā
abyākatāti: āmantā . Yekeci abyākatamūlena ekamūlakā dhammā sabbe
te abyākatamūlena aññamaññamūlakāti: mūlāni yāni ekato uppajjanti
abyākatamūlāni  ekamūlakāni  ceva  aññamaññamūlakāni  ca  avasesā
abyākatamūlasahajātā  dhammā  abyākatamūlena  ekamūlakā  na  ca
aññamaññamūlakā  .  ye  vā  pana  abyākatamūlena aññamaññamūlakā
sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā.
   [17] Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlamūlakāti:
ahetukaṃ abyākataṃ na abyākatamūlamūlakaṃ sahetukaṃ abyākataṃ abyākatamūlamūlakaṃ.
Ye vā pana abyākatamūlamūlakā sabbe te dhammā abyākatāti: āmantā.
Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlena ekamūlamūlakāti: ahetukaṃ
abyākataṃ abyākatamūlena na ekamūlamūlakaṃ sahetukaṃ abyākataṃ abyākatamūlena
ekamūlamūlakaṃ . ye vā pana abyākatamūlena ekamūlamūlakā sabbe te dhammā
Abyākatāti:  āmantā  .  yekeci  abyākatamūlena  ekamūlamūlakā
dhammā  sabbe  te  abyākatamūlena  aññamaññamūlamūlakāti:  mūlāni
yāni  ekato  uppajjanti  abyākatamūlāni  ekamūlamūlakāni  ceva
aññamaññamūlamūlakāni   ca  avasesā  abyākatamūlasahajātā  dhammā
abyākatamūlena  ekamūlamūlakā  na  ca  aññamaññamūlamūlakā  .  ye
vā  pana  abyākatamūlena  aññamaññamūlamūlakā  sabbe  te  dhammā
abyākatāti: āmantā.
            --------
   [18]  Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlāti: naveva
nāmamūlāni  avasesā  nāmā dhammā na nāmamūlā . ye vā pana
nāmamūlā  sabbe te dhammā nāmāti: āmantā . yekeci nāmā
dhammā  sabbe te nāmamūlena ekamūlāti: ahetukaṃ nāmaṃ nāmamūlena
na  ekamūlaṃ  sahetukaṃ  nāmaṃ  nāmamūlena ekamūlaṃ . ye vā pana
nāmamūlena  ekamūlā  sabbe  te  dhammā  nāmāti: nāmasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  nāmamūlena  ekamūlaṃ  na  nāmaṃ nāmaṃ nāmamūlena ekamūlañceva
nāmañca . yekeci nāmamūlena ekamūlā dhammā sabbe te nāmamūlena
aññamaññamūlāti:  mūlāni  yāni  ekato  uppajjanti  nāmamūlāni
ekamūlāni  ceva  aññamaññamūlāni  ca  avasesā  nāmamūlasahajātā
dhammā  nāmamūlena  ekamūlā na ca aññamaññamūlā . ye vā pana
nāmamūlena aññamaññamūlā sabbe te dhammā nāmāti: āmantā.
   [19] Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlamūlāti: naveva
nāmamūlamūlāni  avasesā  nāmā dhammā na nāmamūlamūlā . ye vā
pana  nāmamūlamūlā sabbe te dhammā nāmāti: āmantā . yekeci
nāmā  dhammā  sabbe te nāmamūlena ekamūlamūlāti: ahetukaṃ nāmaṃ
nāmamūlena  na  ekamūlamūlaṃ  sahetukaṃ nāmaṃ nāmamūlena ekamūlamūlaṃ .
Ye  vā  pana nāmamūlena ekamūlamūlā sabbe te dhammā nāmāti:
nāmasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  nāmamūlena ekamūlamūlaṃ na nāmaṃ nāmaṃ nāmamūlena
ekamūlamūlañceva  nāmañca  . yekeci nāmamūlena ekamūlamūlā dhammā
sabbe  te  nāmamūlena  aññamaññamūlamūlāti:  mūlāni  yāni ekato
uppajjanti  nāmamūlāni  ekamūlamūlāni  ceva  aññamaññamūlamūlāni  ca
avasesā  nāmamūlasahajātā  dhammā  nāmamūlena  ekamūlamūlā  na ca
aññamaññamūlamūlā  .  ye  vā  pana  nāmamūlena  aññamaññamūlamūlā
sabbe te dhammā nāmāti: āmantā.
   [20] Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlakāti: ahetukaṃ
nāmaṃ  na  nāmamūlakaṃ  sahetukaṃ  nāmaṃ  nāmamūlakaṃ  . ye vā pana
nāmamūlakā  sabbe te dhammā nāmāti: nāmasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ nāmamūlakaṃ
na  nāmaṃ  nāmaṃ  nāmamūlakañceva nāmañca . yekeci nāmā dhammā
sabbe  te  nāmamūlena  ekamūlakāti: ahetukaṃ nāmaṃ nāmamūlena na
ekamūlakaṃ  sahetukaṃ  nāmaṃ  nāmamūlena  ekamūlakaṃ  . ye vā pana
nāmamūlena  ekamūlakā  sabbe  te  dhammā nāmāti: nāmasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  nāmamūlena  ekamūlakaṃ na nāmaṃ nāmaṃ nāmamūlena ekamūlakañceva
nāmañca . yekeci nāmamūlena ekamūlakā dhammā sabbe te nāmamūlena
aññamaññamūlakāti:  mūlāni  yāni  ekato  uppajjanti  nāmamūlāni
ekamūlakāni  ceva  aññamaññamūlakāni  ca  avasesā  nāmamūlasahajātā
dhammā nāmamūlena ekamūlakā na ca aññamaññamūlakā . ye vā pana
nāmamūlena aññamaññamūlakā sabbe te dhammā nāmāti: āmantā.
   [21] Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlamūlakāti: ahetukaṃ
nāmaṃ  na  nāmamūlamūlakaṃ sahetukaṃ nāmaṃ nāmamūlamūlakaṃ . ye vā pana
nāmamūlamūlakā  sabbe  te  dhammā  nāmāti:  nāmasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
nāmamūlamūlakaṃ  na  nāmaṃ  nāmaṃ nāmamūlamūlakañceva nāmañca . yekeci
nāmā  dhammā sabbe te nāmamūlena ekamūlamūlakāti: ahetukaṃ nāmaṃ
nāmamūlena  na ekamūlamūlakaṃ sahetukaṃ nāmaṃ nāmamūlena ekamūlamūlakaṃ .
Ye  vā pana nāmamūlena ekamūlamūlakā sabbe te dhammā nāmāti:
nāmasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ nāmamūlena ekamūlamūlakaṃ na nāmaṃ nāmaṃ nāmamūlena
ekamūlamūlakañceva nāmañca . yekeci nāmamūlena ekamūlamūlakā dhammā
sabbe  te  nāmamūlena  aññamaññamūlamūlakāti:  mūlāni yāni ekato
uppajjanti  nāmamūlāni  ekamūlamūlakāni  ceva  aññamaññamūlamūlakāni ca
avasesā  nāmamūlasahajātā  dhammā  nāmamūlena  ekamūlamūlakā na ca
aññamaññamūlamūlakā  .  ye  vā  pana  nāmamūlena aññamaññamūlamūlakā
sabbe te dhammā nāmāti: āmantā.
            --------
   [22] Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalahetū .. Kusalanidānā
kusalasambhavā  kusalappabhavā  kusalasamuṭṭhānā  kusalāhārā  kusalārammaṇā
kusalapaccayā kusalasamudayā .. . yekeci akusalā dhammā .. Yekeci
abyākatā  dhammā .. yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmahetū
..  nāmanidānā nāmasambhavā nāmappabhavā nāmasamuṭṭhānā nāmāhārā
nāmārammaṇā nāmapaccayā nāmasamudayā ...
      Mūlaṃ hetu nidānañca      sambhavo pabhavena ca
      samuṭṭhānāhārārammaṇā  paccayo samudayena cāti.
           Mūlayamakaṃ niṭṭhitaṃ.
            ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 6-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=112              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=112              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=6&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=6              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7428              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7428              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]