ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

           Niddesavaro
   [6]  Yekeci  kusala  dhamma sabbe te kusalamulati: tineva
kusalamulani  avasesa  kusala dhamma na kusalamula . ye va pana
kusalamula  sabbe te dhamma kusalati: amanta . yekeci kusala
dhamma sabbe te kusalamulena ekamulati: amanta . ye va pana
kusalamulena  ekamula  sabbe  te  dhamma  kusalati: kusalasamutthanam
rupam  kusalamulena  ekamulam  na  kusalam kusalam kusalamulena ekamulanceva
kusalanca . yekeci kusalamulena ekamula dhamma sabbe te kusalamulena
annamannamulati:  mulani  yani  ekato  uppajjanti  kusalamulani
ekamulani  ceva  annamannamulani  ca  avasesa  kusalamulasahajata
dhamma  kusalamulena  ekamula na ca annamannamula . ye va pana
Kusalamulena annamannamula sabbe te dhamma kusalati: amanta.
   [7]  Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulamulati: tineva
kusalamulamulani  avasesa  kusala  dhamma  na  kusalamulamula  . ye
va  pana  kusalamulamula  sabbe  te dhamma kusalati: amanta .
Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulena ekamulamulati: amanta.
Ye  va  pana kusalamulena ekamulamula sabbe te dhamma kusalati:
kusalasamutthanam  rupam  kusalamulena ekamulamulam na kusalam kusalam kusalamulena
ekamulamulanceva  kusalanca  . yekeci kusalamulena ekamulamula dhamma
sabbe  te  kusalamulena  annamannamulamulati:  mulani  yani ekato
uppajjanti  kusalamulani  ekamulamulani  ceva  annamannamulamulani  ca
avasesa  kusalamulasahajata  dhamma  kusalamulena  ekamulamula  na ca
annamannamulamula  .  ye  va  pana  kusalamulena  annamannamulamula
sabbe te dhamma kusalati: amanta.
   [8] Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulakati: amanta.
Ye  va pana kusalamulaka sabbe te dhamma kusalati: kusalasamutthanam
rupam  kusalamulakam  na  kusalam kusalam kusalamulakanceva kusalanca . yekeci
kusala  dhamma  sabbe  te  kusalamulena ekamulakati: amanta .
Ye  va  pana  kusalamulena ekamulaka sabbe te dhamma kusalati:
kusalasamutthanam  rupam  kusalamulena  ekamulakam na kusalam kusalam kusalamulena
ekamulakanceva  kusalanca  .  yekeci  kusalamulena ekamulaka dhamma
Sabbe  te  kusalamulena  annamannamulakati:  mulani  yani  ekato
uppajjanti  kusalamulani  ekamulakani  ceva  annamannamulakani  ca
avasesa  kusalamulasahajata  dhamma  kusalamulena  ekamulaka  na  ca
annamannamulaka  .  ye  va  pana  kusalamulena  annamannamulaka
sabbe te dhamma kusalati: amanta.
   [9] Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalamulamulakati: amanta.
Ye va pana kusalamulamulaka sabbe te dhamma kusalati: kusalasamutthanam
rupam  kusalamulamulakam  na  kusalam sabbe te kusalamulena ekamulamulakati:
yekeci  kusala  dhamma  sabbe  te  kusalamulena  ekamulamulakati:
amanta  .  ye  va  pana kusalamulena ekamulamulaka sabbe te
dhamma  kusalati: kusalasamutthanam rupam kusalamulena ekamulamulakam na kusalam
kusalam  kusalamulena  ekamulamulakanceva  kusalanca . yekeci kusalamulena
ekamulamulaka  dhamma  sabbe  te  kusalamulena  annamannamulamulakati:
mulani  yani  ekato  uppajjanti  kusalamulani ekamulamulakani ceva
annamannamulamulakani  ca  avasesa  kusalamulasahajata dhamma kusalamulena
ekamulamulaka  na  ca annamannamulamulaka . ye va pana kusalamulena
annamannamulamulaka sabbe te dhamma kusalati: amanta.
              --------
   [10] Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulati: tineva
akusalamulani  avasesa  akusala  dhamma na akusalamula . ye va
Pana  akusalamula sabbe te dhamma akusalati: amanta . yekeci
akusala  dhamma sabbe te akusalamulena ekamulati: ahetukam akusalam
akusalamulena  na  ekamulam  sahetukam  akusalam akusalamulena ekamulam .
Ye  va  pana akusalamulena ekamula sabbe te dhamma akusalati:
akusalasamutthanam  rupam  akusalamulena  ekamulam  na  akusalam  akusalam
akusalamulena ekamulanceva akusalanca . yekeci akusalamulena ekamula
dhamma  sabbe  te  akusalamulena  annamannamulati:  mulani  yani
ekato  uppajjanti  akusalamulani  ekamulani  ceva  annamannamulani
ca  avasesa  akusalamulasahajata  dhamma  akusalamulena  ekamula na
ca  annamannamula  .  ye  va  pana  akusalamulena  annamannamula
sabbe te dhamma akusalati: amanta.
   [11] Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulamulati: tineva
akusalamulamulani  avasesa  akusala  dhamma na akusalamulamula . ye
va  pana  akusalamulamula sabbe te dhamma akusalati: amanta .
Yekeci  akusala  dhamma  sabbe  te  akusalamulena ekamulamulati:
ahetukam  akusalam  akusalamulena  na  ekamulamulam  sahetukam  akusalam
akusalamulena  ekamulamulam  .  ye va pana akusalamulena ekamulamula
sabbe  te  dhamma  akusalati:  akusalasamutthanam  rupam  akusalamulena
ekamulamulam  na  akusalam  akusalam  akusalamulena  ekamulamulanceva
akusalanca  .  yekeci  akusalamulena ekamulamula dhamma sabbe te
Akusalamulena  annamannamulamulati:  mulani  yani  ekato  uppajjanti
akusalamulani  ekamulamulani  ceva  annamannamulamulani  ca  avasesa
akusalamulasahajata dhamma akusalamulena ekamulamula na ca annamannamulamula.
Ye  va  pana  akusalamulena  annamannamulamula  sabbe  te
dhamma akusalati: amanta.
   [12] Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulakati: ahetukam
akusalam  na  akusalamulakam sahetukam akusalam akusalamulakam . ye va pana
akusalamulaka  sabbe  te  dhamma  akusalati:  akusalasamutthanam  rupam
akusalamulakam  na  akusalam  akusalam  akusalamulakanceva  akusalanca .
Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulena ekamulakati: ahetukam
akusalam  akusalamulena  na  ekamulakam  sahetukam  akusalam  akusalamulena
ekamulakam . ye va pana akusalamulena ekamulaka sabbe te dhamma
akusalati:  akusalasamutthanam  rupam  akusalamulena  ekamulakam  na akusalam
akusalam  akusalamulena ekamulakanceva akusalanca . yekeci akusalamulena
ekamulaka  dhamma  sabbe te akusalamulena annamannamulakati: mulani
yani ekato uppajjanti akusalamulani ekamulakani ceva annamannamulakani
ca  avasesa akusalamulasahajata dhamma akusalamulena ekamulaka na ca
annamannamulaka . ye va pana akusalamulena annamannamulaka sabbe te
dhamma akusalati: amanta.
   [13]  Yekeci  akusala  dhamma sabbe te akusalamulamulakati:
Ahetukam  akusalam  na  akusalamulamulakam sahetukam akusalam akusalamulamulakam .
Ye va pana akusalamulamulaka sabbe te dhamma akusalati: akusalasamutthanam
rupam  akusalamulamulakam na akusalam akusalam akusalamulamulakanceva akusalanca .
Yekeci akusala dhamma sabbe te akusalamulena ekamulamulakati: ahetukam
akusalam akusalamulena na ekamulamulakam sahetukam akusalam akusalamulena ekamulamulakam.
Ye va pana akusalamulena ekamulamulaka sabbe te dhamma akusalati:
akusalasamutthanam  rupam  akusalamulena  ekamulamulakam  na  akusalam  akusalam
akusalamulena  ekamulamulakanceva  akusalanca  .  yekeci  akusalamulena
ekamulamulaka  dhamma  sabbe  te  akusalamulena annamannamulamulakati:
mulani  yani  ekato  uppajjanti  akusalamulani ekamulamulani ceva
annamannamulamulakani  ca avasesa akusalamulasahajata dhamma akusalamulena
ekamulamulaka  na ca annamannamulamulaka . ye va pana akusalamulena
annamannamulamulaka sabbe te dhamma akusalati: amanta.
             ---------
   [14] Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulati: tineva
abyakatamulani  avasesa abyakata dhamma na abyakatamula . ye
va pana abyakatamula sabbe te dhamma abyakatati: amanta .
Yekeci  abyakata  dhamma  sabbe te abyakatamulena ekamulati:
ahetukam  abyakatam  abyakatamulena  na  ekamulam  sahetukam abyakatam
Abyakatamulena  ekamulam  .  ye va pana abyakatamulena ekamula
sabbe te dhamma abyakatati: amanta . yekeci abyakatamulena
ekamula  dhamma  sabbe te abyakatamulena annamannamulati: mulani
yani ekato uppajjanti abyakatamulani ekamulani ceva annamannamulani
ca avasesa abyakatamulasahajata dhamma abyakatamulena ekamula na ca
annamannamula  .  ye va pana abyakatamulena annamannamula sabbe
te dhamma abyakatati: amanta.
   [15] Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulamulati:
tineva abyakatamulamulani avasesa abyakata dhamma na abyakatamulamula.
Ye va pana abyakatamulamula sabbe te dhamma abyakatati: amanta.
Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulena ekamulamulati: ahetukam
abyakatam abyakatamulena na ekamulamulam sahetukam abyakatam abyakatamulena
ekamulamulam . ye va pana abyakatamulena ekamulamula sabbe te dhamma
abyakatati: amanta. Yekeci abyakatamulena ekamulamula dhamma sabbe
te abyakatamulena annamannamulamulati: mulani yani ekato uppajjanti
abyakatamulani  ekamulamulani  ceva  annamannamulamulani  ca avasesa
abyakatamulasahajata  dhamma  abyakatamulena  ekamulamula  na  ca
annamannamulamula  .  ye  va  pana abyakatamulena annamannamulamula
sabbe te dhamma abyakatati: amanta.
   [16]  Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulakati:
ahetukam abyakatam na abyakatamulakam sahetukam abyakatam abyakatamulakam.
Ye va pana abyakatamulaka sabbe te dhamma abyakatati: amanta.
Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulena ekamulakati: ahetukam
abyakatam abyakatamulena na ekamulakam sahetukam abyakatam abyakatamulena
ekamulakam . ye va pana abyakatamulena ekamulaka sabbe te dhamma
abyakatati: amanta . Yekeci abyakatamulena ekamulaka dhamma sabbe
te abyakatamulena annamannamulakati: mulani yani ekato uppajjanti
abyakatamulani  ekamulakani  ceva  annamannamulakani  ca  avasesa
abyakatamulasahajata  dhamma  abyakatamulena  ekamulaka  na  ca
annamannamulaka  .  ye  va  pana  abyakatamulena annamannamulaka
sabbe te dhamma abyakatati: amanta.
   [17] Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulamulakati:
ahetukam abyakatam na abyakatamulamulakam sahetukam abyakatam abyakatamulamulakam.
Ye va pana abyakatamulamulaka sabbe te dhamma abyakatati: amanta.
Yekeci abyakata dhamma sabbe te abyakatamulena ekamulamulakati: ahetukam
abyakatam abyakatamulena na ekamulamulakam sahetukam abyakatam abyakatamulena
ekamulamulakam . ye va pana abyakatamulena ekamulamulaka sabbe te dhamma
Abyakatati:  amanta  .  yekeci  abyakatamulena  ekamulamulaka
dhamma  sabbe  te  abyakatamulena  annamannamulamulakati:  mulani
yani  ekato  uppajjanti  abyakatamulani  ekamulamulakani  ceva
annamannamulamulakani   ca  avasesa  abyakatamulasahajata  dhamma
abyakatamulena  ekamulamulaka  na  ca  annamannamulamulaka  .  ye
va  pana  abyakatamulena  annamannamulamulaka  sabbe  te  dhamma
abyakatati: amanta.
            --------
   [18]  Yekeci nama dhamma sabbe te namamulati: naveva
namamulani  avasesa  nama dhamma na namamula . ye va pana
namamula  sabbe te dhamma namati: amanta . yekeci nama
dhamma  sabbe te namamulena ekamulati: ahetukam namam namamulena
na  ekamulam  sahetukam  namam  namamulena ekamulam . ye va pana
namamulena  ekamula  sabbe  te  dhamma  namati: namasamutthanam
rupam  namamulena  ekamulam  na  namam namam namamulena ekamulanceva
namanca . yekeci namamulena ekamula dhamma sabbe te namamulena
annamannamulati:  mulani  yani  ekato  uppajjanti  namamulani
ekamulani  ceva  annamannamulani  ca  avasesa  namamulasahajata
dhamma  namamulena  ekamula na ca annamannamula . ye va pana
namamulena annamannamula sabbe te dhamma namati: amanta.
   [19] Yekeci nama dhamma sabbe te namamulamulati: naveva
namamulamulani  avasesa  nama dhamma na namamulamula . ye va
pana  namamulamula sabbe te dhamma namati: amanta . yekeci
nama  dhamma  sabbe te namamulena ekamulamulati: ahetukam namam
namamulena  na  ekamulamulam  sahetukam namam namamulena ekamulamulam .
Ye  va  pana namamulena ekamulamula sabbe te dhamma namati:
namasamutthanam  rupam  namamulena ekamulamulam na namam namam namamulena
ekamulamulanceva  namanca  . yekeci namamulena ekamulamula dhamma
sabbe  te  namamulena  annamannamulamulati:  mulani  yani ekato
uppajjanti  namamulani  ekamulamulani  ceva  annamannamulamulani  ca
avasesa  namamulasahajata  dhamma  namamulena  ekamulamula  na ca
annamannamulamula  .  ye  va  pana  namamulena  annamannamulamula
sabbe te dhamma namati: amanta.
   [20] Yekeci nama dhamma sabbe te namamulakati: ahetukam
namam  na  namamulakam  sahetukam  namam  namamulakam  . ye va pana
namamulaka  sabbe te dhamma namati: namasamutthanam rupam namamulakam
na  namam  namam  namamulakanceva namanca . yekeci nama dhamma
sabbe  te  namamulena  ekamulakati: ahetukam namam namamulena na
ekamulakam  sahetukam  namam  namamulena  ekamulakam  . ye va pana
namamulena  ekamulaka  sabbe  te  dhamma namati: namasamutthanam
Rupam  namamulena  ekamulakam na namam namam namamulena ekamulakanceva
namanca . yekeci namamulena ekamulaka dhamma sabbe te namamulena
annamannamulakati:  mulani  yani  ekato  uppajjanti  namamulani
ekamulakani  ceva  annamannamulakani  ca  avasesa  namamulasahajata
dhamma namamulena ekamulaka na ca annamannamulaka . ye va pana
namamulena annamannamulaka sabbe te dhamma namati: amanta.
   [21] Yekeci nama dhamma sabbe te namamulamulakati: ahetukam
namam  na  namamulamulakam sahetukam namam namamulamulakam . ye va pana
namamulamulaka  sabbe  te  dhamma  namati:  namasamutthanam  rupam
namamulamulakam  na  namam  namam namamulamulakanceva namanca . yekeci
nama  dhamma sabbe te namamulena ekamulamulakati: ahetukam namam
namamulena  na ekamulamulakam sahetukam namam namamulena ekamulamulakam .
Ye  va pana namamulena ekamulamulaka sabbe te dhamma namati:
namasamutthanam  rupam namamulena ekamulamulakam na namam namam namamulena
ekamulamulakanceva namanca . yekeci namamulena ekamulamulaka dhamma
sabbe  te  namamulena  annamannamulamulakati:  mulani yani ekato
uppajjanti  namamulani  ekamulamulakani  ceva  annamannamulamulakani ca
avasesa  namamulasahajata  dhamma  namamulena  ekamulamulaka na ca
annamannamulamulaka  .  ye  va  pana  namamulena annamannamulamulaka
sabbe te dhamma namati: amanta.
            --------
   [22] Yekeci kusala dhamma sabbe te kusalahetu .. Kusalanidana
kusalasambhava  kusalappabhava  kusalasamutthana  kusalahara  kusalarammana
kusalapaccaya kusalasamudaya .. . yekeci akusala dhamma .. Yekeci
abyakata  dhamma .. yekeci nama dhamma sabbe te namahetu
..  namanidana namasambhava namappabhava namasamutthana namahara
namarammana namapaccaya namasamudaya ...
      Mulam hetu nidananca      sambhavo pabhavena ca
      samutthanahararammana  paccayo samudayena cati.
           Mulayamakam nitthitam.
            ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 6-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=112&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=112&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=6&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=6              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7428              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7428              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]