ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1387] Yo kāmarāgānusayaṃ nappajahati so paṭighānusayaṃ nappajahatīti
āmantā  . yo vā pana paṭighānusayaṃ nappajahati so kāmarāgānusayaṃ
nappajahatīti: āmantā . yo kāmarāgānusayaṃ nappajahati so mānānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  no ca so
mānānusayaṃ  nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā
kāmarāgānusayañca nappajahanti mānānusayañca
Nappajahanti . yo vā pana mānānusayaṃ nappajahati so kāmarāgānusayaṃ
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  mānānusayaṃ  nappajahati  no ca so
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā
puggalā mānānusayañca nappajahanti kāmarāgānusayañca nappajahanti.
   {1387.1}  Yo  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  so  diṭṭhānusayaṃ
.pe.  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti: aṭṭhamako kāmarāgānusayaṃ nappajahati
no  ca so vicikicchānusayaṃ nappajahati anāgāmimaggasamaṅgiñca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā avasesā puggalā kāmarāgānusayañca nappajahanti vicikicchānusayañca
nappajahanti . yo vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati so kāmarāgānusayaṃ
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  vicikicchānusayaṃ nappajahati no ca so
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca ṭhapetvā
avasesā puggalā vicikicchānusayañca nappajahanti kāmarāgānusayañca nappajahanti.
   {1387.2} Yo kāmarāgānusayaṃ nappajahati so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati
no  ca  so  avijjānusayaṃ  nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā
avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  nappajahanti  avijjānusayañca
nappajahanti . yo vā pana avijjānusayaṃ nappajahati so kāmarāgānusayaṃ
nappajahatīti:    anāgāmimaggasamaṅgī    avijjānusayaṃ   nappajahati
no  ca  so kāmarāgānusayaṃ nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā
Avasesā  puggalā  avijjānusayañca  nappajahanti  kāmarāgānusayañca
nappajahanti.
   [1388]  Yo paṭighānusayaṃ nappajahati so mānānusayaṃ nappajahatīti:
aggamaggasamaṅgī paṭighānusayaṃ nappajahati no ca so mānānusayaṃ nappajahati
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  paṭighānusayañca
nappajahanti  mānānusayañca  nappajahanti  .  yo vā pana mānānusayaṃ
nappajahati  so  paṭighānusayaṃ nappajahatīti: anāgāmimaggasamaṅgī mānānusayaṃ
nappajahati no ca so paṭighānusayaṃ nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā
avasesā puggalā mānānusayañca nappajahanti paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1388.1}  Yo  paṭighānusayaṃ nappajahati so diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  aṭṭhamako  paṭighānusayaṃ  nappajahati no ca
so  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā puggalā paṭighānusayañca nappajahanti vicikicchānusayañca
nappajahanti  . yo vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati so paṭighānusayaṃ
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  vicikicchānusayaṃ nappajahati no ca so
paṭighānusayaṃ  nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā
avasesā puggalā vicikicchānusayañca nappajahanti paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1388.2} Yo paṭighānusayaṃ nappajahati so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ nappajahatīti: aggamaggasamaṅgī paṭighānusayaṃ nappajahati no ca so
Avijjānusayaṃ  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  paṭighānusayañca  nappajahanti  avijjānusayañca  nappajahanti .
Yo  vā  pana  avijjānusayaṃ  nappajahati so paṭighānusayaṃ nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  avijjānusayaṃ  nappajahati  no  ca so paṭighānusayaṃ
nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā avijjānusayañca
nappajahanti paṭighānusayañca nappajahanti.
   [1389]  Yo  mānānusayaṃ  nappajahati  so  diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  aṭṭhamako  mānānusayaṃ  nappajahati no ca
so   vicikicchānusayaṃ   nappajahati   aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā puggalā mānānusayañca nappajahanti vicikicchānusayañca
nappajahanti  . yo vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati so mānānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  no  ca so
mānānusayaṃ   nappajahati  aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā
avasesā   puggalā  vicikicchānusayañca  nappajahanti  mānānusayañca
nappajahanti  .  yo  mānānusayaṃ  nappajahati  so  bhavarāgānusayaṃ
.pe.  avijjānusayaṃ  nappajahatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana
avijjānusayaṃ nappajahati so mānānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1390]  Yo  diṭṭhānusayaṃ  nappajahati  so  vicikicchānusayaṃ
nappajahatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana vicikicchānusayaṃ nappajahati
so diṭṭhānusayaṃ nappajahatīti: āmantā .pe.
   [1391] Yo vicikicchānusayaṃ nappajahati so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  vicikicchānusayaṃ  nappajahati
no  ca  so  avijjānusayaṃ  nappajahati  aggamaggasamaṅgiñca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā avasesā puggalā vicikicchānusayañca nappajahanti avijjānusayañca
nappajahanti . yo vā pana avijjānusayaṃ nappajahati so vicikicchānusayaṃ
nappajahatīti: aṭṭhamako avijjānusayaṃ nappajahati no ca so vicikicchānusayaṃ
nappajahati  aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā avasesā puggalā
avijjānusayañca nappajahanti vicikicchānusayañca nappajahanti.
   [1392]  Yo  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  so  avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  āmantā  . yo vā pana avijjānusayaṃ nappajahati so
bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1393]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca nappajahati so
mānānusayaṃ   nappajahatīti:   aggamaggasamaṅgī   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  so mānānusayaṃ nappajahati dvinnaṃ
maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
nappajahanti  mānānusayañca  nappajahanti  .  yo vā pana mānānusayaṃ
nappajahati   so   kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī mānānusayaṃ nappajahati no ca so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ   maggasamaṅgīnaṃ   ṭhapetvā
Avasesā  puggalā  mānānusayañca  nappajahanti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1393.1}  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati
so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  aṭṭhamako
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   nappajahati   no  ca  so
vicikicchānusayaṃ   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca
ṭhapetvā   avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahanti vicikicchānusayañca nappajahanti . yo vā pana vicikicchānusayaṃ
nappajahati   so   kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī vicikicchānusayaṃ nappajahati no ca so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā
avasesā  puggalā  vicikicchānusayañca  nappajahanti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1393.2}  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati
so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.  avijjānusayaṃ  nappajahatīti: aggamaggasamaṅgī
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  no ca so avijjānusayaṃ
nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahanti avijjānusayañca nappajahanti . yo vā pana
avijjānusayaṃ   nappajahati   so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  avijjānusayaṃ  nappajahati no ca so
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ
Ṭhapetvā avasesā puggalā avijjānusayañca nappajahanti kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca nappajahanti.
   [1394]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
nappajahati  so diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: aṭṭhamako
kāmarāgānusayañca    paṭighānusayañca   mānānusayañca   nappajahati
no ca so vicikicchānusayaṃ nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnañca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā   avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca   nappajahanti   vicikicchānusayañca   nappajahanti  .
Yo vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   nappajahatīti:   anāgāmimaggasamaṅgī  vicikicchānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  no ca so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
nappajahati   aggamaggasamaṅgī   vicikicchānusayañca   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  so mānānusayaṃ nappajahati dvinnaṃ
maggasamaṅgīnañca   aṭṭhamakañca   ṭhapetvā   avasesā   puggalā
vicikicchānusayañca   nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca nappajahanti.
   {1394.1}    Yo   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.  avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  avijjānusayaṃ nappajahati
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  avijjānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  no ca
So  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā   avasesā   puggalā   avijjānusayañca   nappajahanti
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca nappajahanti.
   [1395]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  nappajahati  so vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: āmantā .
Yo  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  so  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca    mānānusayañca    diṭṭhānusayañca   nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī      vicikicchānusayañca      mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  nappajahati  no ca so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
nappajahati   aggamaggasamaṅgī   vicikicchānusayañca   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  diṭṭhānusayañca  nappajahati  no  ca  so  mānānusayaṃ
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā    vicikicchānusayañca    nappajahanti   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca nappajahanti .pe.
   [1396]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati  so  bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ nappajahatīti: āmantā . yo vā pana avijjānusayaṃ nappajahati
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca    nappajahatīti:    aṭṭhamako   avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca nappajahati no ca so
Diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgī
avijjānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
nappajahati  no  ca  so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca nappajahati
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
avijjānusayañca   nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca nappajahanti.
   [1397]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  nappajahati  so
avijjānusayaṃ nappajahatīti: āmantā . yo vā pana avijjānusayaṃ nappajahati
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca    bhavarāgānusayañca   nappajahatīti:   aṭṭhamako
avijjānusayañca   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
bhavarāgānusayañca  nappajahati no ca so diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca
nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgī   avijjānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   nappajahati
no  ca  so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ
maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā avijjānusayañca
nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca bhavarāgānusayañca nappajahanti.
   [1398]  Yato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  tato  paṭighānusayaṃ
nappajahatīti:  dukkhāya  vedanāya  tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati
no ca tato paṭighānusayaṃ nappajahati rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
tato  kāmarāgānusayañca  nappajahati  paṭighānusayañca  nappajahati .
Yato vā pana paṭighānusayaṃ nappajahati tato kāmarāgānusayaṃ nappajahatīti:
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  paṭighānusayaṃ  nappajahati no ca
tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
tato  paṭighānusayañca  nappajahati  kāmarāgānusayañca  nappajahati .
Yato kāmarāgānusayaṃ nappajahati tato mānānusayaṃ nappajahatīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  no  ca  tato
mānānusayaṃ  nappajahati  dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  tato
kāmarāgānusayañca nappajahati mānānusayañca nappajahati . yato vā pana
mānānusayaṃ nappajahati tato kāmarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   {1398.1} Yato kāmarāgānusayaṃ nappajahati tato diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato
kāmarāgānusayaṃ nappajahati no ca tato vicikicchānusayaṃ nappajahati apariyāpanne
tato  kāmarāgānusayañca  nappajahati  vicikicchānusayañca  nappajahati .
Yato vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati tato kāmarāgānusayaṃ nappajahatīti:
āmantā  .  yato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahatīti:   rūpadhātuyā   arūpadhātuyā   tato  kāmarāgānusayaṃ
Nappajahati  no  ca  tato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  dukkhāya
vedanāya   apariyāpanne   tato   kāmarāgānusayañca  nappajahati
bhavarāgānusayañca  nappajahati . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ nappajahati
tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahatīti: kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato
bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  no  ca  tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  tato  bhavarāgānusayañca  nappajahati
kāmarāgānusayañca  nappajahati  .  yato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati
tato avijjānusayaṃ nappajahatīti: dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati no ca tato avijjānusayaṃ nappajahati
apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca  nappajahati  avijjānusayañca
nappajahati  .  yato  vā  pana  avijjānusayaṃ  nappajahati  tato
kāmarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1399] Yato paṭighānusayaṃ nappajahati tato mānānusayaṃ nappajahatīti:
kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ
nappajahati  no  ca  tato  mānānusayaṃ  nappajahati  apariyāpanne
tato   paṭighānusayañca  nappajahati  mānānusayañca  nappajahati  .
Yato  vā  pana  mānānusayaṃ nappajahati tato paṭighānusayaṃ nappajahatīti:
dukkhāya vedanāya tato mānānusayaṃ nappajahati no ca tato paṭighānusayaṃ
nappajahati  apariyāpanne  tato  mānānusayañca nappajahati paṭighānusayañca
nappajahati  .  yato  paṭighānusayaṃ  nappajahati  tato  diṭṭhānusayaṃ
.pe.  Vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  paṭighānusayaṃ  nappajahati no ca tato
vicikicchānusayaṃ  nappajahati  apariyāpanne  tato paṭighānusayañca nappajahati
vicikicchānusayañca  nappajahati . yato vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati
tato paṭighānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   {1399.1}  Yato  paṭighānusayaṃ  nappajahati  tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahatīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  paṭighānusayaṃ  nappajahati
no  ca  tato  bhavarāgānusayaṃ nappajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
apariyāpanne   tato  paṭighānusayañca  nappajahati  bhavarāgānusayañca
nappajahati . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ nappajahati tato paṭighānusayaṃ
nappajahatīti:  dukkhāya vedanāya tato bhavarāgānusayaṃ nappajahati no ca
tato  paṭighānusayaṃ nappajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu apariyāpanne
tato  bhavarāgānusayañca  nappajahati  paṭighānusayañca  nappajahati .
Yato paṭighānusayaṃ nappajahati tato avijjānusayaṃ nappajahatīti: kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ nappajahati
no ca tato avajjānusayaṃ nappajahati apariyāpanne tato paṭighānusayañca
nappajahati  avijjānusayañca  nappajahati  . yato vā pana avijjānusayaṃ
nappajahati tato paṭighānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1400]  Yato  mānānusayaṃ nappajahati tato diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  dukkhāya  vedanāya  tato  mānānusayaṃ
Nappajahati  no  ca  tato  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  apariyāpanne
tato  mānānusayañca  nappajahati  vicikicchānusayañca  nappajahati .
Yato  vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati tato mānānusayaṃ nappajahatīti:
āmantā . yato mānānusayaṃ nappajahati tato bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti:
āmantā  .  yato  vā  pana  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  tato
mānānusayaṃ nappajahatīti: kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  no  ca  tato  mānānusayaṃ  nappajahati dukkhāya vedanāya
apariyāpanne tato bhavarāgānusayañca nappajahati mānānusayañca nappajahati.
Yato  mānānusayaṃ  nappajahati  tato avijjānusayaṃ nappajahatīti: dukkhāya
vedanāya  tato  mānānusayaṃ  nappajahati  no  ca tato avijjānusayaṃ
nappajahati   apariyāpanne   tato   mānānusayañca   nappajahati
avijjānusayañca  nappajahati  .  yato vā pana avijjānusayaṃ nappajahati
tato mānānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1401]  Yato  diṭṭhānusayaṃ  nappajahati  tato  vicikicchānusayaṃ
nappajahatīti: āmantā . yato vā pana vicikicchānusayaṃ nappajahati tato
diṭṭhānusayaṃ nappajahatīti: āmantā .pe.
   [1402]  Yato  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahatīti:  āmantā  .  yato  vā pana bhavarāgānusayaṃ nappajahati
tato  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu tato
bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  no  ca  tato  vicikicchānusayaṃ  nappajahati
Apariyāpanne  tato  bhavarāgānusayañca  nappajahati  vicikicchānusayañca
nappajahati  .  yato  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  tato  avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  āmantā  .  yato  vā  pana avijjānusayaṃ nappajahati
tato vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1403]  Yato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  tato  avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato bhavarāgānusayaṃ nappajahati
no ca tato avijjānusayaṃ nappajahati apariyāpanne tato bhavarāgānusayañca
nappajahati   avijjānusayañca  nappajahati  .  yato  vā  pana
avijjānusayaṃ nappajahati tato bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1404]  Yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca nappajahati tato
mānānusayaṃ nappajahatīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  tato  mānānusayaṃ  nappajahati
apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati
mānānusayañca  nappajahati  .  yato  vā  pana mānānusayaṃ nappajahati
tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca  nappajahatīti:  dukkhāya
vedanāya  tato  mānānusayañca  kāmarāgānusayañca  nappajahati no ca
tato  paṭighānusayaṃ  nappajahati  apariyāpanne  tato  mānānusayañca
nappajahati  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  .  yato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  tato  diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayañca
Paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  tato  vicikicchānusayaṃ  nappajahati
apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati
vicikicchānusayañca  nappajahati  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ
nappajahati   tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahatīti:
āmantā.
   {1404.1} Yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca nappajahati tato
bhavarāgānusayaṃ   nappajahatīti:   rūpadhātuyā   arūpadhātuyā   tato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca nappajahati no ca tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahati  bhavarāgānusayañca nappajahati . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
nappajahati   tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahatīti:
dukkhāya  vedanāya  tato bhavarāgānusayañca kāmarāgānusayañca nappajahati
no ca tato paṭighānusayaṃ nappajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato
bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca nappajahati no ca tato kāmarāgānusayaṃ
nappajahati   apariyāpanne   tato   bhavarāgānusayañca   nappajahati
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati . yato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahati   tato   avijjānusayaṃ   nappajahatīti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahati  no  ca  tato  avijjānusayaṃ  nappajahati  apariyāpanne
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  avijjānusayañca
nappajahati  .  yato  vā  pana  avijjānusayaṃ  nappajahati  tato
Kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca nappajahatīti: āmantā.
   [1405]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
nappajahati  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:
āmantā  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  tato
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca nappajahatīti: āmantā .
Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati
tato bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā . Yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
nappajahatīti:   dukkhāya   vedanāya   tato   bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  no ca tato paṭighānusayaṃ
nappajahati  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  bhavarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahati no ca tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca
nappajahati   apariyāpanne   tato   bhavarāgānusayañca   nappajahati
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  .  yato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  tato
avijjānusayaṃ  nappajahatīti:  āmantā  . yato vā pana avijjānusayaṃ
nappajahati  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
nappajahatīti: āmantā.
   [1406]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  nappajahati tato vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: āmantā .
Yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca nappajahatīti: āmantā .pe.
   [1407]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  nappajahati  tato  bhavarāgānusayaṃ
nappajahatīti:  āmantā  .  yato  vā pana bhavarāgānusayaṃ nappajahati
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  nappajahatīti: dukkhāya vedanāya tato bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca nappajahati no ca tato paṭighānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
tato  bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  tato
kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
nappajahati   apariyāpanne   tato   bhavarāgānusayañca   nappajahati
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  nappajahati  .  yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca    diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca   nappajahati
tato avijjānusayaṃ nappajahatīti: āmantā . yato vā pana avijjānusayaṃ
nappajahati  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca nappajahatīti: āmantā.
   [1408]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  nappajahati  tato
Avijjānusayaṃ nappajahatīti: āmantā . Yato vā pana avijjānusayaṃ nappajahati
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca bhavarāgānusayañca nappajahatīti: āmantā.
   [1409] Yo yato kāmarāgānusayaṃ nappajahati so tato paṭighānusayaṃ
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  no  ca  so tato paṭighānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
kāmarāgānusayañca    nappajahati    paṭighānusayañca    nappajahati
anāgāmimaggasamaṅgiṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha kāmarāgānusayañca
nappajahati  paṭighānusayañca nappajahati . yo vā pana yato paṭighānusayaṃ
nappajahati  so  tato  kāmarāgānusayaṃ nappajahatīti: anāgāmimaggasamaṅgī
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato paṭighānusayaṃ nappajahati no ca so
tato  kāmarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato  paṭighānusayañca  nappajahati kāmarāgānusayañca
nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgiṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha
paṭighānusayañca nappajahati kāmarāgānusayañca nappajahati.
   {1409.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati so tato
mānānusayaṃ   nappajahatīti:   aggamaggasamaṅgī   kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  kāmarāgānusayaṃ
nappajahati   no   ca   so   tato  mānānusayaṃ  nappajahati
Sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca
nappajahati  mānānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā
avasesā   puggalā   sabbattha   kāmarāgānusayañca   nappajahanti
mānānusayañca nappajahanti . yo vā pana yato mānānusayaṃ nappajahati
so  tato kāmarāgānusayaṃ nappajahatīti: anāgāmimaggasamaṅgī kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  so tato mānānusayaṃ nappajahati no ca so tato
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca
nappajahati   kāmarāgānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  mānānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca nappajahanti.
   {1409.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati so tato
diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti: aṭṭhamako kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato kāmarāgānusayaṃ
nappajahati  no  ca so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati sova puggalo
apariyāpanne  so  tato kāmarāgānusayañca nappajahati vicikicchānusayañca
nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  nappajahanti  vicikicchānusayañca
nappajahanti . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so tato
kāmarāgānusayaṃ   nappajahatīti:   anāgāmimaggasamaṅgī   kāmadhātuyā
dvīsu   vedanāsu   so   tato   vicikicchānusayaṃ   nappajahati
No  ca  so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo dukkhāya
vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato vicikicchānusayañca
nappajahati   kāmarāgānusayañca   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca
nappajahanti kāmarāgānusayañca nappajahanti.
   {1409.3} Yo yato kāmarāgānusayaṃ nappajahati so tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahatīti: aggamaggasamaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayaṃ
nappajahati no ca so tato bhavarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca nappajahati
bhavarāgānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  nappajahanti  bhavarāgānusayañca
nappajahanti . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ nappajahati so tato
kāmarāgānusayaṃ   nappajahatīti:   anāgāmimaggasamaṅgī   kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayaṃ nappajahati no ca so tato
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  bhavarāgānusayañca
nappajahati   kāmarāgānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  bhavarāgānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca  nappajahanti  . yo yato kāmarāgānusayaṃ nappajahati
so  tato  avijjānusayaṃ nappajahatīti: aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā tīsu
Vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  kāmarāgānusayaṃ
nappajahati  no  ca  so tato avijjānusayaṃ nappajahati sova puggalo
apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayañca nappajahati avijjānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
kāmarāgānusayañca   nappajahanti   avijjānusayañca  nappajahanti  .
Yo  vā pana yato avijjānusayaṃ nappajahati so tato kāmarāgānusayaṃ
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so
tato  avijjānusayaṃ  nappajahati  no  ca  so  tato kāmarāgānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato  avijjānusayañca nappajahati kāmarāgānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
avijjānusayañca nappajahanti kāmarāgānusayañca nappajahanti.
   [1410] Yo yato paṭighānusayaṃ nappajahati so tato mānānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ nappajahati no ca so tato mānānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato
paṭighānusayañca   nappajahati   mānānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ
maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  paṭighānusayañca
nappajahanti mānānusayañca nappajahanti . yo vā pana yato mānānusayaṃ
nappajahati  so  tato  paṭighānusayaṃ  nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī
Dukkhāya vedanāya so tato mānānusayaṃ nappajahati no ca so tato
paṭighānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca
nappajahati   paṭighānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ   maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  mānānusayañca  nappajahanti
paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1410.1} Yo yato paṭighānusayaṃ nappajahati so tato diṭṭhānusayaṃ
.pe. vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ nappajahati no ca so
tato  vicikicchānusayaṃ nappajahati sova puggalo apariyāpanne so tato
paṭighānusayañca    nappajahati    vicikicchānusayañca    nappajahati
anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha    paṭighānusayañca    nappajahanti    vicikicchānusayañca
nappajahanti  .  yo  vā  pana  yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so
tato   paṭighānusayaṃ   nappajahatīti:   anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya
vedanāya so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati no ca so tato paṭighānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  vicikicchānusayañca  nappajahati
paṭighānusayañca   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca  nappajahanti
paṭighānusayañca  nappajahanti  .  yo  yato paṭighānusayaṃ nappajahati so
Tato bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti: aggamaggasamaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so  tato  paṭighānusayaṃ  nappajahati  no ca so tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne
so  tato  paṭighānusayañca  nappajahati  bhavarāgānusayañca  nappajahati
dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭighānusayañca
nappajahanti  bhavarāgānusayañca  nappajahanti  .  yo  vā  pana yato
bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  so  tato  paṭighānusayaṃ  nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  no  ca  so  tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā apariyāpanne
so  tato  bhavarāgānusayañca  nappajahati  paṭighānusayañca  nappajahati
dvinnaṃ   maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha
bhavarāgānusayañca nappajahanti paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1410.2} Yo yato paṭighānusayaṃ nappajahati so tato avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ nappajahati no ca so tato avijjānusayaṃ
nappajahati sova puggalo apariyāpanne so tato paṭighānusayañca nappajahati
avijjānusayañca nappajahati dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā
sabbattha  paṭighānusayañca  nappajahanti  avijjānusayañca  nappajahanti .
Yo  vā  pana  yato  avijjānusayaṃ nappajahati so tato paṭighānusayaṃ
Nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato
avijjānusayaṃ  nappajahati  no  ca  so  tato  paṭighānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato  avijjānusayañca  nappajahati  paṭighānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
avijjānusayañca nappajahanti paṭighānusayañca nappajahanti.
   [1411] Yo yato mānānusayaṃ nappajahati so tato diṭṭhānusayaṃ
.pe.  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato mānānusayaṃ nappajahati
no ca so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati sova puggalo apariyāpanne
so  tato  mānānusayañca  nappajahati  vicikicchānusayañca  nappajahati
aggamaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca   ṭhapetvā   avasesā  puggalā
sabbattha  mānānusayañca  nappajahanti  vicikicchānusayañca  nappajahanti .
Yo  vā  pana  yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so tato mānānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato  vicikicchānusayaṃ nappajahati no ca so tato
mānānusayaṃ  nappajahati  sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
so  tato  vicikicchānusayañca  nappajahati  mānānusayañca  nappajahati
aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha
vicikicchānusayañca  nappajahanti  mānānusayañca  nappajahanti  .  yo
Yato  mānānusayaṃ  nappajahati  so  tato  bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti:
āmantā  . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ nappajahati so tato
mānānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
so  tato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  no ca so tato mānānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato
bhavarāgānusayañca  nappajahati  mānānusayañca  nappajahati  aggamaggasamaṅgiṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  bhavarāgānusayañca  nappajahanti
mānānusayañca nappajahanti.
   {1411.1} Yo yato mānānusayaṃ nappajahati so tato avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  dukkhāya vedanāya so tato mānānusayaṃ
nappajahati  no  ca  so tato avijjānusayaṃ nappajahati sova puggalo
apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca  nappajahati  avijjānusayañca
nappajahati  aggamaggasamaṅgiṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha
mānānusayañca   nappajahanti   avijjānusayañca   nappajahanti  .
Yo  vā  pana  yato  avijjānusayaṃ nappajahati so tato mānānusayaṃ
nappajahatīti: āmantā.
   [1412] Yo yato diṭṭhānusayaṃ nappajahati so tato vicikicchānusayaṃ
nappajahatīti: āmantā . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ nappajahati
so tato diṭṭhānusayaṃ nappajahatīti: āmantā .pe.
   [1413] Yo yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahatīti:   aggamaggasamaṅgī   rūpadhātuyā   arūpadhātuyā   so
Tato  vicikicchānusayaṃ  nappajahati  no  ca  so  tato bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne
so  tato  vicikicchānusayañca  nappajahati  bhavarāgānusayañca  nappajahati
aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha
vicikicchānusayañca  nappajahanti  bhavarāgānusayañca  nappajahanti  .  yo
vā  pana  yato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  so tato vicikicchānusayaṃ
nappajahatīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato  bhavarāgānusayaṃ nappajahati no ca so tato
vicikicchānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so  tato
bhavarāgānusayañca    nappajahati    vicikicchānusayañca    nappajahati
aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha
bhavarāgānusayañca nappajahanti vicikicchānusayañca nappajahanti.
   {1413.1} Yo yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so tato avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati no ca so tato avijjānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so tato vicikicchānusayañca
nappajahati  avijjānusayañca  nappajahati  aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca  nappajahanti
avijjānusayañca  nappajahanti  .  yo  vā  pana  yato avijjānusayaṃ
nappajahati   so  tato  vicikicchānusayaṃ  nappajahatīti:  aṭṭhamako
Kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
avijjānusayaṃ  nappajahati  no  ca  so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  apariyāpanne  so  tato  avijjānusayañca nappajahati
vicikicchānusayañca    nappajahati   aggamaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  avijjānusayañca  nappajahanti
vicikicchānusayañca nappajahanti.
   [1414] Yo yato bhavarāgānusayaṃ nappajahati so tato avijjānusayaṃ
nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  so
tato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  no  ca  so  tato  avijjānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so tato bhavarāgānusayañca
nappajahati   avijjānusayañca  nappajahati  aggamaggasamaṅgiṃ  ṭhapetvā
avasesā  puggalā sabbattha bhavarāgānusayañca nappajahanti avijjānusayañca
nappajahanti  .  yo  vā  pana  yato  avijjānusayaṃ  nappajahati
so tato bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1415]  Yo  yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca nappajahati
so  tato  mānānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahati  no  ca  so  tato  mānānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  so
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  mānānusayañca
Nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   nappajahanti   mānānusayañca
nappajahanti  .  yo vā pana yato mānānusayaṃ nappajahati so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca  nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī
dukkhāya vedanāya so tato mānānusayañca kāmarāgānusayañca nappajahati
no  ca  so tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  so  tato  mānānusayañca  paṭighānusayañca nappajahati
no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca  nappajahati
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  mānānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1415.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahati  so  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe. vicikicchānusayaṃ nappajahatīti:
aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   nappajahati
no ca so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati sova puggalo apariyāpanne
so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   nappajahati
vicikicchānusayañca   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca
ṭhapetvā   avasesā   puggalā   sabbattha   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahanti   vicikicchānusayañca   nappajahanti  .
Yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya
so  tato  vicikicchānusayañca kāmarāgānusayañca nappajahati no ca so
tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
so tato vicikicchānusayañca paṭighānusayañca nappajahati no ca so tato
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato vicikicchānusayañca nappajahati kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca nappajahanti.
   {1415.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahati  so  tato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
nappajahati  no  ca so tato bhavarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo
kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahati   bhavarāgānusayañca   nappajahati  dvinnaṃ
maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   nappajahanti   bhavarāgānusayañca   nappajahanti  .
Yo  vā  pana  yato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahati  so  tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca  nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī
Dukkhāya  vedanāya  so  tato  bhavarāgānusayañca  kāmarāgānusayañca
nappajahati  no  ca  so  tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo
kāmadhātuyā   dvīsu   vedanāsu  so  tato  bhavarāgānusayañca
paṭighānusayañca  nappajahati  no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
bhavarāgānusayañca   nappajahati   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
bhavarāgānusayañca   nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
nappajahanti.
   {1415.3}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahati  so  tato  avijjānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī
kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  so  tato
avijjānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so  tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   nappajahati   avijjānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   nappajahanti   avijjānusayañca
nappajahanti  . yo vā pana yato avijjānusayaṃ nappajahati so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca  nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī
dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayañca  kāmarāgānusayañca
nappajahati   no   ca   so   tato  paṭighānusayaṃ  nappajahati
sova  puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avijjānusayañca
Paṭighānusayañca  nappajahati  no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
avijjānusayañca   nappajahati   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
avijjānusayañca   nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
nappajahanti.
   [1416]   Yo   yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  so  tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ
nappajahatīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā   so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  no  ca so tato vicikicchānusayaṃ nappajahati
sova   puggalo  apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  vicikicchānusayañca  nappajahati
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahanti
vicikicchānusayañca  nappajahanti  .  yo  vā pana yato vicikicchānusayaṃ
nappajahati  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato
vicikicchānusayañca kāmarāgānusayañca mānānusayañca nappajahati no ca so
tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
So  tato  vicikicchānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati
no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  vicikicchānusayañca  nappajahati
kāmarāgānusayañca    paṭighānusayañca   mānānusayañca   nappajahati
aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so   tato   vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
nappajahati  no  ca  so  tato mānānusayaṃ nappajahati sova puggalo
dukkhāya  vedanāya apariyāpanne so tato vicikicchānusayañca nappajahati
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ
maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha
vicikicchānusayañca   nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca nappajahati.
   {1416.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  so  tato  bhavarāgānusayaṃ  nappajahatīti:
āmantā  . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ nappajahati so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca mānānusayañca nappajahati no ca so tato paṭighānusayaṃ
nappajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu so tato
bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  no  ca
so  tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  rūpadhātuyā
Arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  bhavarāgānusayañca  nappajahati
kāmarāgānusayañca    paṭighānusayañca   mānānusayañca   nappajahati
aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  nappajahati  no  ca  so  tato
mānānusayaṃ  nappajahati  sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne
so   tato   bhavarāgānusayañca   nappajahati   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  bhavarāgānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca nappajahanti.
   {1416.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  so  tato  avijjānusayaṃ  nappajahatīti:
aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  nappajahati  no  ca  so  tato
avijjānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so  tato
kāmarāgānusayañca    paṭighānusayañca   mānānusayañca   nappajahati
avijjānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
nappajahanti  avijjānusayañca  nappajahanti  .  yo  vā  pana  yato
avijjānusayaṃ  nappajahati  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca    nappajahatīti:    anāgāmimaggasamaṅgī   dukkhāya
vedanāya  so  tato  avijjānusayañca kāmarāgānusayañca mānānusayañca
Nappajahati  no  ca  so  tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu so tato avijjānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
avijjānusayañca   nappajahati   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  sabbattha  avijjānusayañca  nappajahanti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca nappajahanti.
   [1417] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca nappajahati so tato vicikicchānusayaṃ nappajahatīti: āmantā.
Yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ nappajahati so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca    mānānusayañca    diṭṭhānusayañca   nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  vicikicchānusayañca
kāmarāgānusayañca    mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   nappajahati
no  ca  so tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu   vedanāsu  so  tato  vicikicchānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  nappajahati  no  ca  so  tato
kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato vicikicchānusayañca nappajahati kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca    mānānusayañca    diṭṭhānusayañca    nappajahati
Aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so   tato   vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
diṭṭhānusayañca  nappajahati  no  ca  so  tato mānānusayaṃ nappajahati
sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato vicikicchānusayañca
nappajahati    kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   nappajahati   dvinnaṃ   maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
nappajahanti .pe.
   [1418]   Yo   yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati  so  tato
bhavarāgānusayaṃ nappajahatīti: āmantā . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ
nappajahati  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca    nappajahatīti:    aṭṭhamako
kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
bhavarāgānusayañca   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca  mānānusayañca
nappajahati  no ca so tato diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca nappajahati
sova  puggalo  apariyāpanne  so  tato bhavarāgānusayañca nappajahati
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca    nappajahati    anāgāmimaggasamaṅgī   dukkhāya
Vedanāya  so  tato bhavarāgānusayañca kāmarāgānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati  no  ca  so  tato
paṭighānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
so  tato  bhavarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca nappajahati no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
bhavarāgānusayañca   nappajahati   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca    diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca   nappajahati
aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
nappajahati  no  ca  so  tato mānānusayaṃ nappajahati sova puggalo
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  so  tato  bhavarāgānusayañca
nappajahati    kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  bhavarāgānusayañca
nappajahanti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca nappajahanti.
   {1418.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca    diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca   nappajahati
so  tato  avijjānusayaṃ  nappajahatīti:  aggamaggasamaṅgī  dukkhāya
vedanāya   so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
Mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati  no  ca
so  tato  avijjānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne
so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca   nappajahati   avijjānusayañca
nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   nappajahanti   avijjānusayañca
nappajahanti  . yo vā pana yato avijjānusayaṃ nappajahati so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  nappajahatīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato avijjānusayañca kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca nappajahati no ca so tato diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne so tato
avijjānusayañca   nappajahati   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca    diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca   nappajahati
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
nappajahati  no  ca  so  tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu so tato avijjānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  nappajahati  no  ca
So  tato  kāmarāgānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  avijjānusayañca  nappajahati
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca   nappajahati  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  avijjānusayañca  nappajahanti
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca nappajahanti.
   [1419] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   nappajahati
so  tato avijjānusayaṃ nappajahatīti: aggamaggasamaṅgī dukkhāya vedanāya
so  tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   nappajahati  no  ca  so
tato  avijjānusayaṃ  nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  nappajahati  avijjānusayañca nappajahati
dvinnaṃ   maggasamaṅgīnañca   aṭṭhamakañca   ṭhapetvā   avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   nappajahanti
avijjānusayañca nappajahanti . yo vā pana yato avijjānusayaṃ nappajahati
so  tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca
Vicikicchānusayañca    bhavarāgānusayañca   nappajahatīti:   aṭṭhamako
kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca  bhavarāgānusayañca
nappajahati  no  ca  so  tato  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
nappajahati  sova  puggalo  apariyāpanne  so  tato avijjānusayañca
nappajahati  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   nappajahati  anāgāmimaggasamaṅgī
dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayañca  kāmarāgānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
nappajahati  no  ca  so  tato paṭighānusayaṃ nappajahati sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu so tato avijjānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
nappajahati  no ca so tato kāmarāgānusayaṃ nappajahati sova puggalo
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  avijjānusayañca
nappajahati    kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   nappajahati
dvinnaṃ   maggasamaṅgīnañca   aṭṭhamakañca   ṭhapetvā   avasesā
puggalā  sabbattha  avijjānusayañca  nappajahanti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
bhavarāgānusayañca nappajahanti.
           Pajahanavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 577-615. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=11563              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=11563              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1387&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1387              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]