ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pariññāvāro
   [1420]  Yo  kāmarāgānusayaṃ  parijānāti  so  paṭighānusayaṃ
parijānātīti:  āmantā . yo vā pana paṭighānusayaṃ parijānāti so
kāmarāgānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā  .  yo  kāmarāgānusayaṃ
parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti: tadekaṭṭhaṃ parijānāti . yo
vā  pana  mānānusayaṃ  parijānāti  so kāmarāgānusayaṃ parijānātīti:
no  .  yo  kāmarāgānusayaṃ  parijānāti  so  diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:  no  .  yo  vā pana vicikicchānusayaṃ
parijānāti  so kāmarāgānusayaṃ parijānātīti: tadekaṭṭhaṃ parijānāti .
Yo  kāmarāgānusayaṃ parijānāti so bhavarāgānusayaṃ .pe. avijjānusayaṃ
parijānātīti: tadekaṭṭhaṃ parijānāti . Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti
so kāmarāgānusayaṃ parijānātīti: no.
   [1421] Yo paṭighānusayaṃ parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti:
tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  .  yo  vā  pana  mānānusayaṃ  parijānāti
so  paṭighānusayaṃ  parijānātīti:  no  . yo paṭighānusayaṃ parijānāti
so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:  no . yo
vā  pana  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  so  paṭighānusayaṃ parijānātīti:
tadekaṭṭhaṃ parijānāti . yo paṭighānusayaṃ parijānāti so bhavarāgānusayaṃ
.pe.  avijjānusayaṃ  parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  .  yo
vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so paṭighānusayaṃ parijānātīti: no.
   [1422]  Yo  mānānusayaṃ  parijānāti so diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:  no  .  yo  vā pana vicikicchānusayaṃ
parijānāti  so  mānānusayaṃ  parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ parijānāti .
Yo  mānānusayaṃ  parijānāti  so  bhavarāgānusayaṃ .pe. avijjānusayaṃ
parijānātīti:  āmantā  .  yo  vā pana avijjānusayaṃ parijānāti
so mānānusayaṃ parijānātīti: āmantā.
   [1423]  Yo  diṭṭhānusayaṃ  parijānāti  so  vicikicchānusayaṃ
parijānātīti: āmantā . yo vā pana vicikicchānusayaṃ parijānāti so
diṭṭhānusayaṃ parijānātīti: āmantā .pe.
   [1424] Yo vicikicchānusayaṃ parijānāti so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ  parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  . yo vā pana
avijjānusayaṃ parijānāti so vicikicchānusayaṃ parijānātīti: no.
   [1425]  Yo  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  so  avijjānusayaṃ
parijānātīti: āmantā . yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so
bhavarāgānusayaṃ parijānātīti: āmantā.
   [1426]  Yo  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti so
mānānusayaṃ  parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  .  yo vā pana
mānānusayaṃ   parijānāti   so  kāmarāgānusayañca  parighānusayañca
parijānātīti:  no . yo kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti
so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:  no . yo
Vā pana vicikicchānusayaṃ parijānāti so kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  .  yo  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  parijānāti  so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.  avijjānusayaṃ
parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  .  yo vā pana avijjānusayaṃ
parijānāti  so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānātīti:
no.
   [1427]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
parijānāti  so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:
natthi . yo vā pana vicikicchānusayaṃ parijānāti so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca    mānānusayañca    parijānātīti:    tadekaṭṭhaṃ
parijānāti  .  yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
parijānāti  so  bhavarāgānusayaṃ  .pe.  avijjānusayaṃ  parijānātīti:
natthi . yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca parijānātīti: mānānusayaṃ parijānāti.
   [1428]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  parijānāti  so  vicikicchānusayaṃ parijānātīti: natthi .
Yo  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  so  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  parijānātīti:  diṭṭhānusayaṃ
parijānāti   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
tadekaṭṭhaṃ parijānāti .pe.
   [1429]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānāti  so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ parijānātīti: natthi . yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca parijānātīti: mānānusayaṃ parijānāti.
   [1430]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  parijānāti  so
avijjānusayaṃ parijānātīti: natthi . yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti
so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   parijānātīti:   mānānusayañca
bhavarāgānusayañca parijānāti.
   [1431]  Yato  kāmarāgānusayaṃ  parijānāti  tato paṭighānusayaṃ
parijānātīti:  no  .  yato vā pana paṭighānusayaṃ parijānāti tato
kāmarāgānusayaṃ  parijānātīti: no . yato kāmarāgānusayaṃ parijānāti
tato  mānānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā  .  yato  vā  pana
mānānusayaṃ  parijānāti  tato kāmarāgānusayaṃ parijānātīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tato mānānusayaṃ parijānāti no ca tato kāmarāgānusayaṃ
parijānāti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  mānānusayañca
parijānāti  kāmarāgānusayañca  parijānāti  .  yato  kāmarāgānusayaṃ
parijānāti  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:
Āmantā . yato vā pana vicikicchānusayaṃ parijānāti tato kāmarāgānusayaṃ
parijānātīti:  dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
vicikicchānusayaṃ  parijānāti  no  ca  tato kāmarāgānusayaṃ parijānāti
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  vicikicchānusayañca  parijānāti
kāmarāgānusayañca  parijānāti  .  yato  kāmarāgānusayaṃ  parijānāti
tato bhavarāgānusayaṃ parijānātīti: no . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
parijānāti tato kāmarāgānusayaṃ parijānātīti: no. Yato kāmarāgānusayaṃ
parijānāti   tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā  .
Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato kāmarāgānusayaṃ parijānātīti:
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  avijjānusayaṃ
parijānāti  no  ca  tato  kāmarāgānusayaṃ  parijānāti kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tato  avijjānusayañca  parijānāti kāmarāgānusayañca
parijānāti.
   [1432]  Yato  paṭighānusayaṃ  parijānāti  tato  mānānusayaṃ
parijānātīti:  no  .  yato vā pana mānānusayaṃ parijānāti tato
paṭighānusayaṃ  parijānātīti:  no . yato paṭighānusayaṃ parijānāti tato
diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā . yato
vā  pana  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  tato paṭighānusayaṃ parijānātīti:
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vicikicchānusayaṃ
parijānāti  no  ca  tato  paṭighānusayaṃ  parijānāti  dukkhāya
Vedanāya tato vicikicchānusayañca parijānāti paṭighānusayañca parijānāti.
Yato  paṭighānusayaṃ  parijānāti  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:
no  .  yato  vā  pana  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  tato
paṭighānusayaṃ  parijānātīti:  no  .  yato  paṭighānusayaṃ  parijānāti
tato avijjānusayaṃ parijānātīti: āmantā . yato vā pana avijjānusayaṃ
parijānāti  tato  paṭighānusayaṃ  parijānātīti:  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayaṃ parijānāti no ca
tato  paṭighānusayaṃ  parijānāti dukkhāya vedanāya tato avijjānusayañca
parijānāti paṭighānusayañca parijānāti.
   [1433]  Yato mānānusayaṃ parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ parijānātīti: āmantā . yato vā pana vicikicchānusayaṃ
parijānāti  tato  mānānusayaṃ  parijānātīti:  dukkhāya  vedanāya
tato  vicikicchānusayaṃ  parijānāti no ca tato mānānusayaṃ parijānāti
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vicikicchānusayañca
parijānāti   mānānusayañca  parijānāti  .  yato  mānānusayaṃ
parijānāti  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  tato  mānānusayaṃ  parijānāti no ca tato bhavarāgānusayaṃ
parijānāti  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  mānānusayañca parijānāti
bhavarāgānusayañca parijānāti . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ parijānāti
tato  mānānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā  .  yato  mānānusayaṃ
Parijānāti   tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā  .
Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti:
dukkhāya vedanāya tato avijjānusayaṃ parijānāti no ca tato mānānusayaṃ
parijānāti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato avijjānusayañca parijānāti mānānusayañca parijānāti.
   [1434]  Yato  diṭṭhānusayaṃ  parijānāti  tato  vicikicchānusayaṃ
parijānātīti: āmantā . yato vā pana vicikicchānusayaṃ parijānāti tato
diṭṭhānusayaṃ parijānātīti: āmantā .pe.
   [1435]  Yato  vicikicchānusayaṃ  parijānāti tato bhavarāgānusayaṃ
parijānātīti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato vicikicchānusayaṃ parijānāti
no  ca  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato  vicikicchānusayañca  parijānāti  bhavarāgānusayañca  parijānāti .
Yato  vā  pana  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  tato  vicikicchānusayaṃ
parijānātīti:  āmantā  .  yato  vicikicchānusayaṃ  parijānāti tato
avijjānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā . yato vā pana avijjānusayaṃ
parijānāti tato vicikicchānusayaṃ parijānātīti: āmantā.
   [1436]  Yato  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  tato avijjānusayaṃ
parijānātīti:  āmantā  .  yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti
tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:  kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato
avijjānusayaṃ  parijānāti  no  ca  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti
Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayañca parijānāti bhavarāgānusayañca
parijānāti.
   [1437] Yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti tato
mānānusayaṃ parijānātīti: natthi . yato vā pana mānānusayaṃ parijānāti
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānātīti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tato mānānusayaṃ parijānāti no ca tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   parijānāti   kāmadhātuyā   dvīsu   vedanāsu
tato  mānānusayañca  kāmarāgānusayañca  parijānāti  no  ca  tato
paṭighānusayaṃ  parijānāti  .  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
parijānāti  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:
natthi  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  tato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānātīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato vicikicchānusayaṃ parijānāti no ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
parijānāti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  vicikicchānusayañca
kāmarāgānusayañca   parijānāti   no   ca  tato  paṭighānusayaṃ
parijānāti  dukkhāya  vedanāya  tato  vicikicchānusayañca paṭighānusayañca
parijānāti no ca tato kāmarāgānusayaṃ parijānāti. Yato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   parijānāti   tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:
natthi . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ parijānāti tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  parijānātīti:  no  .  yato  kāmarāgānusayañca
Paṭighānusayañca   parijānāti   tato   avijjānusayaṃ  parijānātīti:
natthi . yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   parijānātīti:   rūpadhātuyā   arūpadhātuyā  tato
avijjānusayaṃ  parijānāti no ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
parijānāti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca   parijānāti   no   ca  tato  paṭighānusayaṃ
parijānāti  dukkhāya  vedanāya  tato  avijjānusayañca  paṭighānusayañca
parijānāti no ca tato kāmarāgānusayaṃ parijānāti.
   [1438]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
parijānāti  tato  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:
natthi . yato vā pana vicikicchānusayaṃ parijānāti tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca    mānānusayañca    parijānātīti:    rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  vicikicchānusayañca mānānusayañca parijānāti no ca
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānāti  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu tato vicikicchānusayañca kāmarāgānusayañca mānānusayañca
parijānāti  no  ca  tato paṭighānusayaṃ parijānāti dukkhāya vedanāya
tato  vicikicchānusayañca  paṭighānusayañca  parijānāti  no  ca  tato
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca parijānāti . yato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   parijānāti  tato  bhavarāgānusayaṃ
parijānātīti:  natthi  .  yato  vā  pana bhavarāgānusayaṃ parijānāti
Tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  parijānātīti:
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato bhavarāgānusayañca mānānusayañca parijānāti
no  ca  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānāti .
Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  parijānāti
tato avijjānusayaṃ parijānātīti: natthi . yato vā pana avijjānusayaṃ
parijānāti  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
parijānātīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayañca mānānusayañca
parijānāti  no  ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato avijjānusayañca kāmarāgānusayañca
mānānusayañca parijānāti no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti dukkhāya
vedanāya tato avijjānusayañca paṭighānusayañca parijānāti no ca tato
kāmarāgānusayañca mānānusayañca parijānāti.
   [1439]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  parijānāti  tato vicikicchānusayaṃ parijānātīti: natthi .
Yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  parijānātīti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tato  vicikicchānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
parijānāti   no  ca  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
parijānāti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  vicikicchānusayañca
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  parijānāti  no  ca
Tato  paṭighānusayaṃ parijānāti dukkhāya vedanāya tato vicikicchānusayañca
paṭighānusayañca   diṭṭhānusayañca   parijānāti   no   ca  tato
kāmarāgānusayañca mānānusayañca parijānāti .pe.
   [1440]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānāti  tato  bhavarāgānusayaṃ
parijānātīti:  natthi  .  yato  vā  pana bhavarāgānusayaṃ parijānāti
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca   parijānātīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
bhavarāgānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
parijānāti   no  ca  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
parijānāti  .  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  parijānāti  tato  avijjānusayaṃ
parijānātīti:  natthi  .  yato  vā  pana  avijjānusayaṃ parijānāti
tato    kāmarāgānusayañca    paṭighānusayañca    mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānātīti:  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  avijjānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
parijānāti  no  ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato avijjānusayañca kāmarāgānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānāti  no  ca
tato  paṭighānusayaṃ  parijānāti dukkhāya vedanāya tato avijjānusayañca
Paṭighānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānāti  no  ca
tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca parijānāti.
   [1441]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  parijānāti  tato
avijjānusayaṃ parijānātīti: natthi . yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca parijānātīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  avijjānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
bhavarāgānusayañca parijānāti no ca tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
parijānāti kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avijjānusayañca kāmarāgānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca parijānāti no ca tato
paṭighānusayañca  bhavarāgānusayañca  parijānāti  dukkhāya  vedanāya tato
avijjānusayañca   paṭighānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
parijānāti no ca tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca bhavarāgānusayañca
parijānāti.
   [1442] Yo yato kāmarāgānusayaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ
parijānātīti: no . yo vā pana yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato
kāmarāgānusayaṃ  parijānātīti:  no  .  yo  yato  kāmarāgānusayaṃ
parijānāti   so  tato  mānānusayaṃ  parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ
Parijānāti  . yo vā pana yato mānānusayaṃ parijānāti so tato
kāmarāgānusayaṃ  parijānātīti:  no  .  yo  yato  kāmarāgānusayaṃ
parijānāti  so  tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ parijānātīti:
no  .  yo  vā  pana yato vicikicchānusayaṃ parijānāti so tato
kāmarāgānusayaṃ  parijānātīti:  aṭṭhamako dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato vicikicchānusayaṃ parijānāti no ca so tato
kāmarāgānusayaṃ  parijānāti  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu so tato vicikicchānusayaṃ parijānāti kāmarāgānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ
parijānāti . yo yato kāmarāgānusayaṃ parijānāti so tato bhavarāgānusayaṃ
parijānātīti:  no  . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ parijānāti
so tato kāmarāgānusayaṃ parijānātīti: no . Yo yato kāmarāgānusayaṃ
parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti: tadekaṭṭhaṃ parijānāti.
Yo  vā  pana  yato  avijjānusayaṃ  parijānāti  so  tato
kāmarāgānusayaṃ parijānātīti: no.
   [1443] Yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ
parijānātīti:  no  .  yo  vā pana yato mānānusayaṃ parijānāti
so  tato  paṭighānusayaṃ  parijānātīti: no . yo yato paṭighānusayaṃ
parijānāti  so  tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ parijānātīti:
no  .  yo  vā  pana yato vicikicchānusayaṃ parijānāti so tato
paṭighānusayaṃ  parijānātīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
Rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so tato vicikicchānusayaṃ parijānāti no ca
so  tato  paṭighānusayaṃ  parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya
so tato vicikicchānusayaṃ parijānāti paṭighānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ parijānāti.
Yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato bhavarāgānusayaṃ parijānātīti:
no  .  yo  vā  pana yato bhavarāgānusayaṃ parijānāti so tato
paṭighānusayaṃ  parijānātīti:  no  . yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti
so  tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti .
Yo  vā  pana  yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ
parijānātīti: no.
   [1444] Yo yato mānānusayaṃ parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ
.pe.  vicikicchānusayaṃ  parijānātīti:  no  .  yo vā pana yato
vicikicchānusayaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti: aṭṭhamako
dukkhāya  vedanāya  so  tato  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  no ca
so  tato  mānānusayaṃ  parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayaṃ parijānāti
mānānusayaṃ  tadekaṭṭhaṃ parijānāti . yo yato mānānusayaṃ parijānāti
so  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu so tato mānānusayaṃ parijānāti no ca so tato
bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
so  tato  mānānusayañca  parijānāti bhavarāgānusayañca parijānāti .
Yo  vā  pana yato bhavarāgānusayaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ
parijānātīti:  āmantā  .  yo  yato mānānusayaṃ parijānāti so
tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:  āmantā . yo vā pana yato
avijjānusayaṃ  parijānāti  so  tato  mānānusayaṃ  parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya so tato avijjānusayaṃ parijānāti
no  ca so tato mānānusayaṃ parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so tato avijjānusayañca
parijānāti mānānusayañca parijānāti.
   [1445] Yo yato diṭṭhānusayaṃ parijānāti so tato vicikicchānusayaṃ
parijānātīti:  āmantā  .  yo  vā  pana  yato  vicikicchānusayaṃ
parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ parijānātīti: āmantā .pe.
   [1446]  Yo  yato  vicikicchānusayaṃ  parijānāti  so  tato
bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu
so tato vicikicchānusayaṃ parijānāti no ca so tato bhavarāgānusayaṃ parijānāti
sova puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayaṃ parijānāti
bhavarāgānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ parijānāti . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ
parijānāti  so tato vicikicchānusayaṃ parijānātīti: no . yo yato
vicikicchānusayaṃ  parijānāti  so  tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:
tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  .  yo  vā  pana  yato  avijjānusayaṃ
parijānāti so tato vicikicchānusayaṃ parijānātīti: no.
   [1447] Yo yato bhavarāgānusayaṃ parijānāti so tato avijjānusayaṃ
parijānātīti: āmantā . yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti
so   tato   bhavarāgānusayaṃ   parijānātīti:   aggamaggasamaṅgī
kāmadhātuyā tīsu vedanāsu so tato avijjānusayaṃ parijānāti no ca
so  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  sova  puggalo  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato  avijjānusayañca  parijānāti bhavarāgānusayañca
parijānāti.
   [1448]  Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti
so  tato  mānānusayaṃ  parijānātīti: natthi . yo vā pana yato
mānānusayaṃ  parijānāti  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
parijānātīti:  no  .  yo  yato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
parijānāti  so  tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ parijānātīti:
natthi  .  yo  vā pana yato vicikicchānusayaṃ parijānāti so tato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānātīti:  aṭṭhamako  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato vicikicchānusayaṃ parijānāti no ca so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   parijānāti   sova  puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so tato vicikicchānusayañca parijānāti
kāmarāgānusayañca  tadekaṭṭhaṃ parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ
parijānāti  sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya  so  tato
vicikicchānusayañca  parijānāti  paṭighānusayañca  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti
No ca so tato kāmarāgānusayaṃ parijānāti. Yo yato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  parijānāti  so  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:
natthi  .  yo  vā  pana  yato  bhavarāgānusayaṃ  parijānāti  so
tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānātīti: no . yo yato
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānāti  so  tato avijjānusayaṃ
parijānātīti:  natthi  . yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti
so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānātīti: no.
   [1449]   Yo   yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  parijānāti  so tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ
parijānātīti:  natthi . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ parijānāti
so  tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca parijānātīti:
aṭṭhamako  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  vicikicchānusayañca
parijānāti   mānānusayañca   tadekaṭṭhaṃ   parijānāti  no  ca
so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  parijānāti  sova
puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so  tato vicikicchānusayañca
parijānāti  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti
no  ca  so  tato  paṭighānusayaṃ parijānāti sova puggalo dukkhāya
vedanāya  so  tato  vicikicchānusayañca  parijānāti  paṭighānusayañca
tadekaṭṭhaṃ parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca
parijānāti   .  yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
Mānānusayañca  parijānāti  so  tato  bhavarāgānusayaṃ  parijānātīti:
natthi  .  yo  vā pana yato bhavarāgānusayaṃ parijānāti so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   parijānātīti:
mānānusayaṃ  parijānāti  . yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  parijānāti  so  tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:
natthi  .  yo  vā  pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya so tato avijjānusayaṃ parijānāti
no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
parijānāti  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato  avijjānusayañca  mānānusayañca  parijānāti
no ca so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca parijānāti.
   [1450]   Yo   yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  parijānāti  so  tato  vicikicchānusayaṃ
parijānātīti: natthi .  yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ parijānāti
so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  parijānātīti:  aṭṭhamako  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
so  tato  vicikicchānusayañca  diṭṭhānusayañca  parijānāti mānānusayañca
tadekaṭṭhaṃ parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
parijānāti  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu so tato
Vicikicchānusayañca   diṭṭhānusayañca   parijānāti   kāmarāgānusayañca
mānānusayañca  tadekaṭṭhaṃ  parijānāti  no  ca so tato paṭighānusayaṃ
parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya so tato vicikicchānusayañca
diṭṭhānusayañca  parijānāti  paṭighānusayañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti no ca
so tato kāmarāgānusayañca mānānusayañca parijānāti .pe.
   [1451]   Yo   yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānāti  so tato
bhavarāgānusayaṃ parijānātīti: natthi . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ
parijānāti  so  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca    vicikicchānusayañca   parijānātīti:   mānānusayaṃ
parijānāti   .  yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  parijānāti  so tato
avijjānusayaṃ  parijānātīti: natthi . yo vā pana yato avijjānusayaṃ
parijānāti  so  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   parijānātīti:   aggamaggasamaṅgī
dukkhāya  vedanāya  so  tato avijjānusayaṃ parijānāti no ca so
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  parijānāti  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayañca mānānusayañca
parijānāti  no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
Diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca parijānāti.
   [1452] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca   parijānāti
so  tato  avijjānusayaṃ  parijānātīti:  natthi  .  yo  vā pana
yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato
avijjānusayaṃ parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
parijānāti   sova   puggalo   kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
so tato avijjānusayañca mānānusayañca parijānāti no ca so tato
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
bhavarāgānusayañca  parijānāti  sova  puggalo  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so  tato  avijjānusayañca  mānānusayañca bhavarāgānusayañca parijānāti
no  ca  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca parijānāti.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 616-635. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=12338              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=12338              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1420&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1420              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]