ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Parinnavaro
   [1420]  Yo  kamaraganusayam  parijanati  so  patighanusayam
parijanatiti:  amanta . yo va pana patighanusayam parijanati so
kamaraganusayam  parijanatiti:  amanta  .  yo  kamaraganusayam
parijanati so mananusayam parijanatiti: tadekattham parijanati . yo
va  pana  mananusayam  parijanati  so kamaraganusayam parijanatiti:
no  .  yo  kamaraganusayam  parijanati  so  ditthanusayam .pe.
Vicikicchanusayam  parijanatiti:  no  .  yo  va pana vicikicchanusayam
parijanati  so kamaraganusayam parijanatiti: tadekattham parijanati .
Yo  kamaraganusayam parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam
parijanatiti: tadekattham parijanati . Yo va pana avijjanusayam parijanati
so kamaraganusayam parijanatiti: no.
   [1421] Yo patighanusayam parijanati so mananusayam parijanatiti:
tadekattham  parijanati  .  yo  va  pana  mananusayam  parijanati
so  patighanusayam  parijanatiti:  no  . yo patighanusayam parijanati
so  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:  no . yo
va  pana  vicikicchanusayam  parijanati  so  patighanusayam parijanatiti:
tadekattham parijanati . yo patighanusayam parijanati so bhavaraganusayam
.pe.  avijjanusayam  parijanatiti:  tadekattham  parijanati  .  yo
va pana avijjanusayam parijanati so patighanusayam parijanatiti: no.
   [1422]  Yo  mananusayam  parijanati so ditthanusayam .pe.
Vicikicchanusayam  parijanatiti:  no  .  yo  va pana vicikicchanusayam
parijanati  so  mananusayam  parijanatiti:  tadekattham parijanati .
Yo  mananusayam  parijanati  so  bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam
parijanatiti:  amanta  .  yo  va pana avijjanusayam parijanati
so mananusayam parijanatiti: amanta.
   [1423]  Yo  ditthanusayam  parijanati  so  vicikicchanusayam
parijanatiti: amanta . yo va pana vicikicchanusayam parijanati so
ditthanusayam parijanatiti: amanta .pe.
   [1424] Yo vicikicchanusayam parijanati so bhavaraganusayam .pe.
Avijjanusayam  parijanatiti:  tadekattham  parijanati  . yo va pana
avijjanusayam parijanati so vicikicchanusayam parijanatiti: no.
   [1425]  Yo  bhavaraganusayam  parijanati  so  avijjanusayam
parijanatiti: amanta . yo va pana avijjanusayam parijanati so
bhavaraganusayam parijanatiti: amanta.
   [1426]  Yo  kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati so
mananusayam  parijanatiti:  tadekattham  parijanati  .  yo va pana
mananusayam   parijanati   so  kamaraganusayanca  parighanusayanca
parijanatiti:  no . yo kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati
so  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:  no . yo
Va pana vicikicchanusayam parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca
parijanatiti:  tadekattham  parijanati  .  yo  kamaraganusayanca
patighanusayanca  parijanati  so  bhavaraganusayam  .pe.  avijjanusayam
parijanatiti:  tadekattham  parijanati  .  yo va pana avijjanusayam
parijanati  so  kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanatiti:
no.
   [1427]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
parijanati  so  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:
natthi . yo va pana vicikicchanusayam parijanati so kamaraganusayanca
patighanusayanca    mananusayanca    parijanatiti:    tadekattham
parijanati  .  yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
parijanati  so  bhavaraganusayam  .pe.  avijjanusayam  parijanatiti:
natthi . yo va pana avijjanusayam parijanati so kamaraganusayanca
patighanusayanca mananusayanca parijanatiti: mananusayam parijanati.
   [1428]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca  parijanati  so  vicikicchanusayam parijanatiti: natthi .
Yo  va  pana  vicikicchanusayam  parijanati  so  kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca  parijanatiti:  ditthanusayam
parijanati   kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca
tadekattham parijanati .pe.
   [1429]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanati  so bhavaraganusayam .pe.
Avijjanusayam parijanatiti: natthi . yo va pana avijjanusayam parijanati
so  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca parijanatiti: mananusayam parijanati.
   [1430]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca  parijanati  so
avijjanusayam parijanatiti: natthi . yo va pana avijjanusayam parijanati
so  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca   parijanatiti:   mananusayanca
bhavaraganusayanca parijanati.
   [1431]  Yato  kamaraganusayam  parijanati  tato patighanusayam
parijanatiti:  no  .  yato va pana patighanusayam parijanati tato
kamaraganusayam  parijanatiti: no . yato kamaraganusayam parijanati
tato  mananusayam  parijanatiti:  amanta  .  yato  va  pana
mananusayam  parijanati  tato kamaraganusayam parijanatiti: rupadhatuya
arupadhatuya tato mananusayam parijanati no ca tato kamaraganusayam
parijanati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  mananusayanca
parijanati  kamaraganusayanca  parijanati  .  yato  kamaraganusayam
parijanati  tato  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:
Amanta . yato va pana vicikicchanusayam parijanati tato kamaraganusayam
parijanatiti:  dukkhaya  vedanaya  rupadhatuya  arupadhatuya  tato
vicikicchanusayam  parijanati  no  ca  tato kamaraganusayam parijanati
kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  vicikicchanusayanca  parijanati
kamaraganusayanca  parijanati  .  yato  kamaraganusayam  parijanati
tato bhavaraganusayam parijanatiti: no . yato va pana bhavaraganusayam
parijanati tato kamaraganusayam parijanatiti: no. Yato kamaraganusayam
parijanati   tato  avijjanusayam  parijanatiti:  amanta  .
Yato va pana avijjanusayam parijanati tato kamaraganusayam parijanatiti:
dukkhaya  vedanaya  rupadhatuya  arupadhatuya  tato  avijjanusayam
parijanati  no  ca  tato  kamaraganusayam  parijanati kamadhatuya
dvisu  vedanasu  tato  avijjanusayanca  parijanati kamaraganusayanca
parijanati.
   [1432]  Yato  patighanusayam  parijanati  tato  mananusayam
parijanatiti:  no  .  yato va pana mananusayam parijanati tato
patighanusayam  parijanatiti:  no . yato patighanusayam parijanati tato
ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:  amanta . yato
va  pana  vicikicchanusayam  parijanati  tato patighanusayam parijanatiti:
kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato vicikicchanusayam
parijanati  no  ca  tato  patighanusayam  parijanati  dukkhaya
Vedanaya tato vicikicchanusayanca parijanati patighanusayanca parijanati.
Yato  patighanusayam  parijanati  tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:
no  .  yato  va  pana  bhavaraganusayam  parijanati  tato
patighanusayam  parijanatiti:  no  .  yato  patighanusayam  parijanati
tato avijjanusayam parijanatiti: amanta . yato va pana avijjanusayam
parijanati  tato  patighanusayam  parijanatiti:  kamadhatuya  dvisu
vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato avijjanusayam parijanati no ca
tato  patighanusayam  parijanati dukkhaya vedanaya tato avijjanusayanca
parijanati patighanusayanca parijanati.
   [1433]  Yato mananusayam parijanati tato ditthanusayam .pe.
Vicikicchanusayam parijanatiti: amanta . yato va pana vicikicchanusayam
parijanati  tato  mananusayam  parijanatiti:  dukkhaya  vedanaya
tato  vicikicchanusayam  parijanati no ca tato mananusayam parijanati
kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato vicikicchanusayanca
parijanati   mananusayanca  parijanati  .  yato  mananusayam
parijanati  tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:  kamadhatuya  dvisu
vedanasu  tato  mananusayam  parijanati no ca tato bhavaraganusayam
parijanati  rupadhatuya  arupadhatuya  tato  mananusayanca parijanati
bhavaraganusayanca parijanati . yato va pana bhavaraganusayam parijanati
tato  mananusayam  parijanatiti:  amanta  .  yato  mananusayam
Parijanati   tato  avijjanusayam  parijanatiti:  amanta  .
Yato va pana avijjanusayam parijanati tato mananusayam parijanatiti:
dukkhaya vedanaya tato avijjanusayam parijanati no ca tato mananusayam
parijanati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  rupadhatuya  arupadhatuya
tato avijjanusayanca parijanati mananusayanca parijanati.
   [1434]  Yato  ditthanusayam  parijanati  tato  vicikicchanusayam
parijanatiti: amanta . yato va pana vicikicchanusayam parijanati tato
ditthanusayam parijanatiti: amanta .pe.
   [1435]  Yato  vicikicchanusayam  parijanati tato bhavaraganusayam
parijanatiti: kamadhatuya tisu vedanasu tato vicikicchanusayam parijanati
no  ca  tato  bhavaraganusayam  parijanati  rupadhatuya  arupadhatuya
tato  vicikicchanusayanca  parijanati  bhavaraganusayanca  parijanati .
Yato  va  pana  bhavaraganusayam  parijanati  tato  vicikicchanusayam
parijanatiti:  amanta  .  yato  vicikicchanusayam  parijanati tato
avijjanusayam  parijanatiti:  amanta . yato va pana avijjanusayam
parijanati tato vicikicchanusayam parijanatiti: amanta.
   [1436]  Yato  bhavaraganusayam  parijanati  tato avijjanusayam
parijanatiti:  amanta  .  yato va pana avijjanusayam parijanati
tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:  kamadhatuya tisu vedanasu tato
avijjanusayam  parijanati  no  ca  tato  bhavaraganusayam  parijanati
Rupadhatuya arupadhatuya tato avijjanusayanca parijanati bhavaraganusayanca
parijanati.
   [1437] Yato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati tato
mananusayam parijanatiti: natthi . yato va pana mananusayam parijanati
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanatiti:  rupadhatuya
arupadhatuya tato mananusayam parijanati no ca tato kamaraganusayanca
patighanusayanca   parijanati   kamadhatuya   dvisu   vedanasu
tato  mananusayanca  kamaraganusayanca  parijanati  no  ca  tato
patighanusayam  parijanati  .  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
parijanati  tato  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:
natthi  .  yato  va  pana  vicikicchanusayam  parijanati  tato
kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya
tato vicikicchanusayam parijanati no ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca
parijanati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  vicikicchanusayanca
kamaraganusayanca   parijanati   no   ca  tato  patighanusayam
parijanati  dukkhaya  vedanaya  tato  vicikicchanusayanca patighanusayanca
parijanati no ca tato kamaraganusayam parijanati. Yato kamaraganusayanca
patighanusayanca   parijanati   tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:
natthi . yato va pana bhavaraganusayam parijanati tato kamaraganusayanca
patighanusayanca  parijanatiti:  no  .  yato  kamaraganusayanca
Patighanusayanca   parijanati   tato   avijjanusayam  parijanatiti:
natthi . yato va pana avijjanusayam parijanati tato kamaraganusayanca
patighanusayanca   parijanatiti:   rupadhatuya   arupadhatuya  tato
avijjanusayam  parijanati no ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca
parijanati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  avijjanusayanca
kamaraganusayanca   parijanati   no   ca  tato  patighanusayam
parijanati  dukkhaya  vedanaya  tato  avijjanusayanca  patighanusayanca
parijanati no ca tato kamaraganusayam parijanati.
   [1438]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
parijanati  tato  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:
natthi . yato va pana vicikicchanusayam parijanati tato kamaraganusayanca
patighanusayanca    mananusayanca    parijanatiti:    rupadhatuya
arupadhatuya  tato  vicikicchanusayanca mananusayanca parijanati no ca
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanati  kamadhatuya
dvisu  vedanasu tato vicikicchanusayanca kamaraganusayanca mananusayanca
parijanati  no  ca  tato patighanusayam parijanati dukkhaya vedanaya
tato  vicikicchanusayanca  patighanusayanca  parijanati  no  ca  tato
kamaraganusayanca  mananusayanca parijanati . yato kamaraganusayanca
patighanusayanca   mananusayanca   parijanati  tato  bhavaraganusayam
parijanatiti:  natthi  .  yato  va  pana bhavaraganusayam parijanati
Tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  parijanatiti:
rupadhatuya arupadhatuya tato bhavaraganusayanca mananusayanca parijanati
no  ca  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanati .
Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  parijanati
tato avijjanusayam parijanatiti: natthi . yato va pana avijjanusayam
parijanati  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato avijjanusayanca mananusayanca
parijanati  no  ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati
kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato avijjanusayanca kamaraganusayanca
mananusayanca parijanati no ca tato patighanusayam parijanati dukkhaya
vedanaya tato avijjanusayanca patighanusayanca parijanati no ca tato
kamaraganusayanca mananusayanca parijanati.
   [1439]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca  parijanati  tato vicikicchanusayam parijanatiti: natthi .
Yato  va  pana  vicikicchanusayam  parijanati  tato kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca  parijanatiti:  rupadhatuya
arupadhatuya  tato  vicikicchanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
parijanati   no  ca  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
parijanati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  vicikicchanusayanca
kamaraganusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca  parijanati  no  ca
Tato  patighanusayam parijanati dukkhaya vedanaya tato vicikicchanusayanca
patighanusayanca   ditthanusayanca   parijanati   no   ca  tato
kamaraganusayanca mananusayanca parijanati .pe.
   [1440]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanati  tato  bhavaraganusayam
parijanatiti:  natthi  .  yato  va  pana bhavaraganusayam parijanati
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca   parijanatiti:  rupadhatuya  arupadhatuya  tato
bhavaraganusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca
parijanati   no  ca  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
parijanati  .  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca  parijanati  tato  avijjanusayam
parijanatiti:  natthi  .  yato  va  pana  avijjanusayam parijanati
tato    kamaraganusayanca    patighanusayanca    mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanatiti:  rupadhatuya arupadhatuya
tato  avijjanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca
parijanati  no  ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati
kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato avijjanusayanca kamaraganusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanati  no  ca
tato  patighanusayam  parijanati dukkhaya vedanaya tato avijjanusayanca
Patighanusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanati  no  ca
tato kamaraganusayanca mananusayanca parijanati.
   [1441]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca  parijanati  tato
avijjanusayam parijanatiti: natthi . yato va pana avijjanusayam parijanati
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya
tato  avijjanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca
bhavaraganusayanca parijanati no ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca
parijanati kamadhatuya dvisu vedanasu tato avijjanusayanca kamaraganusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca vicikicchanusayanca parijanati no ca tato
patighanusayanca  bhavaraganusayanca  parijanati  dukkhaya  vedanaya tato
avijjanusayanca   patighanusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca
parijanati no ca tato kamaraganusayanca mananusayanca bhavaraganusayanca
parijanati.
   [1442] Yo yato kamaraganusayam parijanati so tato patighanusayam
parijanatiti: no . yo va pana yato patighanusayam parijanati so tato
kamaraganusayam  parijanatiti:  no  .  yo  yato  kamaraganusayam
parijanati   so  tato  mananusayam  parijanatiti:  tadekattham
Parijanati  . yo va pana yato mananusayam parijanati so tato
kamaraganusayam  parijanatiti:  no  .  yo  yato  kamaraganusayam
parijanati  so  tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam parijanatiti:
no  .  yo  va  pana yato vicikicchanusayam parijanati so tato
kamaraganusayam  parijanatiti:  atthamako dukkhaya vedanaya rupadhatuya
arupadhatuya  so  tato vicikicchanusayam parijanati no ca so tato
kamaraganusayam  parijanati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu
vedanasu so tato vicikicchanusayam parijanati kamaraganusayam tadekattham
parijanati . yo yato kamaraganusayam parijanati so tato bhavaraganusayam
parijanatiti:  no  . yo va pana yato bhavaraganusayam parijanati
so tato kamaraganusayam parijanatiti: no . Yo yato kamaraganusayam
parijanati so tato avijjanusayam parijanatiti: tadekattham parijanati.
Yo  va  pana  yato  avijjanusayam  parijanati  so  tato
kamaraganusayam parijanatiti: no.
   [1443] Yo yato patighanusayam parijanati so tato mananusayam
parijanatiti:  no  .  yo  va pana yato mananusayam parijanati
so  tato  patighanusayam  parijanatiti: no . yo yato patighanusayam
parijanati  so  tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam parijanatiti:
no  .  yo  va  pana yato vicikicchanusayam parijanati so tato
patighanusayam  parijanatiti:  atthamako  kamadhatuya  dvisu  vedanasu
Rupadhatuya  arupadhatuya  so tato vicikicchanusayam parijanati no ca
so  tato  patighanusayam  parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya
so tato vicikicchanusayam parijanati patighanusayam tadekattham parijanati.
Yo yato patighanusayam parijanati so tato bhavaraganusayam parijanatiti:
no  .  yo  va  pana yato bhavaraganusayam parijanati so tato
patighanusayam  parijanatiti:  no  . yo yato patighanusayam parijanati
so  tato  avijjanusayam  parijanatiti:  tadekattham  parijanati .
Yo  va  pana  yato avijjanusayam parijanati so tato patighanusayam
parijanatiti: no.
   [1444] Yo yato mananusayam parijanati so tato ditthanusayam
.pe.  vicikicchanusayam  parijanatiti:  no  .  yo va pana yato
vicikicchanusayam parijanati so tato mananusayam parijanatiti: atthamako
dukkhaya  vedanaya  so  tato  vicikicchanusayam  parijanati  no ca
so  tato  mananusayam  parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu
vedanasu  rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayam parijanati
mananusayam  tadekattham parijanati . yo yato mananusayam parijanati
so  tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:  aggamaggasamangi kamadhatuya
dvisu  vedanasu so tato mananusayam parijanati no ca so tato
bhavaraganusayam  parijanati  sova  puggalo  rupadhatuya  arupadhatuya
so  tato  mananusayanca  parijanati bhavaraganusayanca parijanati .
Yo  va  pana yato bhavaraganusayam parijanati so tato mananusayam
parijanatiti:  amanta  .  yo  yato mananusayam parijanati so
tato  avijjanusayam  parijanatiti:  amanta . yo va pana yato
avijjanusayam  parijanati  so  tato  mananusayam  parijanatiti:
aggamaggasamangi  dukkhaya  vedanaya so tato avijjanusayam parijanati
no  ca so tato mananusayam parijanati sova puggalo kamadhatuya
dvisu  vedanasu  rupadhatuya  arupadhatuya  so tato avijjanusayanca
parijanati mananusayanca parijanati.
   [1445] Yo yato ditthanusayam parijanati so tato vicikicchanusayam
parijanatiti:  amanta  .  yo  va  pana  yato  vicikicchanusayam
parijanati so tato ditthanusayam parijanatiti: amanta .pe.
   [1446]  Yo  yato  vicikicchanusayam  parijanati  so  tato
bhavaraganusayam  parijanatiti:  atthamako  kamadhatuya  tisu  vedanasu
so tato vicikicchanusayam parijanati no ca so tato bhavaraganusayam parijanati
sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayam parijanati
bhavaraganusayam tadekattham parijanati . yo va pana yato bhavaraganusayam
parijanati  so tato vicikicchanusayam parijanatiti: no . yo yato
vicikicchanusayam  parijanati  so  tato  avijjanusayam  parijanatiti:
tadekattham  parijanati  .  yo  va  pana  yato  avijjanusayam
parijanati so tato vicikicchanusayam parijanatiti: no.
   [1447] Yo yato bhavaraganusayam parijanati so tato avijjanusayam
parijanatiti: amanta . yo va pana yato avijjanusayam parijanati
so   tato   bhavaraganusayam   parijanatiti:   aggamaggasamangi
kamadhatuya tisu vedanasu so tato avijjanusayam parijanati no ca
so  tato  bhavaraganusayam  parijanati  sova  puggalo  rupadhatuya
arupadhatuya  so  tato  avijjanusayanca  parijanati bhavaraganusayanca
parijanati.
   [1448]  Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati
so  tato  mananusayam  parijanatiti: natthi . yo va pana yato
mananusayam  parijanati  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
parijanatiti:  no  .  yo  yato  kamaraganusayanca patighanusayanca
parijanati  so  tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam parijanatiti:
natthi  .  yo  va pana yato vicikicchanusayam parijanati so tato
kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanatiti:  atthamako  rupadhatuya
arupadhatuya  so  tato vicikicchanusayam parijanati no ca so tato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   parijanati   sova  puggalo
kamadhatuya  dvisu  vedanasu  so tato vicikicchanusayanca parijanati
kamaraganusayanca  tadekattham parijanati no ca so tato patighanusayam
parijanati  sova  puggalo  dukkhaya  vedanaya  so  tato
vicikicchanusayanca  parijanati  patighanusayanca  tadekattham  parijanati
No ca so tato kamaraganusayam parijanati. Yo yato kamaraganusayanca
patighanusayanca  parijanati  so  tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:
natthi  .  yo  va  pana  yato  bhavaraganusayam  parijanati  so
tato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanatiti: no . yo yato
kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanati  so  tato avijjanusayam
parijanatiti:  natthi  . yo va pana yato avijjanusayam parijanati
so tato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanatiti: no.
   [1449]   Yo   yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  parijanati  so tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam
parijanatiti:  natthi . yo va pana yato vicikicchanusayam parijanati
so  tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca parijanatiti:
atthamako  rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato  vicikicchanusayanca
parijanati   mananusayanca   tadekattham   parijanati  no  ca
so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  parijanati  sova
puggalo  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  so  tato vicikicchanusayanca
parijanati  kamaraganusayanca  mananusayanca  tadekattham  parijanati
no  ca  so  tato  patighanusayam parijanati sova puggalo dukkhaya
vedanaya  so  tato  vicikicchanusayanca  parijanati  patighanusayanca
tadekattham parijanati no ca so tato kamaraganusayanca mananusayanca
parijanati   .  yo  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
Mananusayanca  parijanati  so  tato  bhavaraganusayam  parijanatiti:
natthi  .  yo  va pana yato bhavaraganusayam parijanati so tato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca   parijanatiti:
mananusayam  parijanati  . yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca
mananusayanca  parijanati  so  tato  avijjanusayam  parijanatiti:
natthi  .  yo  va  pana yato avijjanusayam parijanati so tato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca   parijanatiti:
aggamaggasamangi  dukkhaya  vedanaya so tato avijjanusayam parijanati
no  ca  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
parijanati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu vedanasu rupadhatuya
arupadhatuya  so  tato  avijjanusayanca  mananusayanca  parijanati
no ca so tato kamaraganusayanca patighanusayanca parijanati.
   [1450]   Yo   yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  parijanati  so  tato  vicikicchanusayam
parijanatiti: natthi .  yo va pana yato vicikicchanusayam parijanati
so   tato   kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca
ditthanusayanca  parijanatiti:  atthamako  rupadhatuya  arupadhatuya
so  tato  vicikicchanusayanca  ditthanusayanca  parijanati mananusayanca
tadekattham parijanati no ca so tato kamaraganusayanca patighanusayanca
parijanati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu vedanasu so tato
Vicikicchanusayanca   ditthanusayanca   parijanati   kamaraganusayanca
mananusayanca  tadekattham  parijanati  no  ca so tato patighanusayam
parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya so tato vicikicchanusayanca
ditthanusayanca  parijanati  patighanusayanca tadekattham parijanati no ca
so tato kamaraganusayanca mananusayanca parijanati .pe.
   [1451]   Yo   yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanati  so tato
bhavaraganusayam parijanatiti: natthi . yo va pana yato bhavaraganusayam
parijanati  so  tato  kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca    vicikicchanusayanca   parijanatiti:   mananusayam
parijanati   .  yo  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  parijanati  so tato
avijjanusayam  parijanatiti: natthi . yo va pana yato avijjanusayam
parijanati  so  tato  kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca   parijanatiti:   aggamaggasamangi
dukkhaya  vedanaya  so  tato avijjanusayam parijanati no ca so
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  parijanati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu
vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato avijjanusayanca mananusayanca
parijanati  no  ca  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
Ditthanusayanca vicikicchanusayanca parijanati.
   [1452] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca   parijanati
so  tato  avijjanusayam  parijanatiti:  natthi  .  yo  va pana
yato avijjanusayam parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca
mananusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca
parijanatiti:  aggamaggasamangi  dukkhaya  vedanaya  so  tato
avijjanusayam parijanati no ca so tato kamaraganusayanca patighanusayanca
mananusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca
parijanati   sova   puggalo   kamadhatuya  dvisu  vedanasu
so tato avijjanusayanca mananusayanca parijanati no ca so tato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   ditthanusayanca  vicikicchanusayanca
bhavaraganusayanca  parijanati  sova  puggalo  rupadhatuya arupadhatuya
so  tato  avijjanusayanca  mananusayanca bhavaraganusayanca parijanati
no  ca  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca ditthanusayanca
vicikicchanusayanca parijanati.
           Anulomam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 616-635. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=12338&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=12338&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1420&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1420              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]