͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious LinkʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹Next LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1453] Yo kamaraganusayam na parijanati so patighanusayam na
parijanatiti:  amanta  . yo va pana patighanusayam na parijanati
so kamaraganusayam na parijanatiti: amanta . yo kamaraganusayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page636.

Na parijanati so mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamaraganusayam na parijanati no ca mananusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . yo va pana mananusayam na parijanati so kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi mananusayam na parijanati no ca kamaraganusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala mananusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. {1453.1} Yo kamaraganusayam na parijanati so ditthanusayam .pe. Vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamaraganusayam na parijanati no ca vicikicchanusayam na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi vicikicchanusayam na parijanati no ca kamaraganusayam na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. {1453.2} Yo kamaraganusayam na parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamaraganusayam na parijanati no ca avijjanusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page637.

Na parijananti avijjanusayanca na parijananti . Yo va pana avijjanusayam na parijanati so kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi avijjanusayam na parijanati no ca kamaraganusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. [1454] Yo patighanusayam na parijanati so mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi patighanusayam na parijanati no ca mananusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala patighanusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . yo va pana mananusayam na parijanati so patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi mananusayam na parijanati no ca patighanusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala mananusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti . yo patighanusayam na parijanati so ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako patighanusayam na parijanati no ca vicikicchanusayam na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala patighanusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi vicikicchanusayam na parijanati no ca patighanusayam na parijanati anagamimaggasamanginca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page638.

Atthamakanca thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti . yo patighanusayam na parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi patighanusayam na parijanati no ca avijjanusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala patighanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . Yo va pana avijjanusayam na parijanati so patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi avijjanusayam na parijanati no ca patighanusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti. [1455] Yo mananusayam na parijanati so ditthanusayam .pe. Vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako mananusayam na parijanati no ca vicikicchanusayam na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala mananusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi vicikicchanusayam na parijanati no ca mananusayam na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . yo mananusayam na parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam na parijanatiti: amanta .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page639.

Yo va pana avijjanusayam na parijanati so mananusayam na parijanatiti: amanta. [1456] Yo ditthanusayam na parijanati so vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so ditthanusayam na parijanatiti: amanta .pe. [1457] Yo vicikicchanusayam na parijanati so bhavaraganusayam .pe. Avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi vicikicchanusayam na parijanati no ca avijjanusayam na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana avijjanusayam na parijanati so vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako avijjanusayam na parijanati no ca vicikicchanusayam na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti. [1458] Yo bhavaraganusayam na parijanati so avijjanusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana avijjanusayam na parijanati so bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta. [1459] Yo kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca mananusayam na parijanati dvinnam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page640.

Maggasamanginam thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . Yo va pana mananusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi mananusayam na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala mananusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti. {1459.1} Yo kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca vicikicchanusayam na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi vicikicchanusayam na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti. {1459.2} Yo kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page641.

Avijjanusayam na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti. Yo va pana avijjanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi avijjanusayam na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti. [1460] Yo kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati so ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca vicikicchanusayam na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . Yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi vicikicchanusayanca mananusayanca na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati aggamaggasamangi vicikicchanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca mananusayam na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page642.

Thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijananti . Yo kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam na parijanatiti: amanta . Yo va pana avijjanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi avijjanusayanca mananusayanca na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijananti. [1461] Yo kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati so vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana vicikicchanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi vicikicchanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati aggamaggasamangi vicikicchanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca ditthanusayanca na parijanati no ca mananusayam na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page643.

Mananusayanca ditthanusayanca na parijananti .pe. [1462] Yo kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati so bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam na parijanatiti: amanta. Yo va pana avijjanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanatiti: atthamako avijjanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamangi avijjanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijananti. [1463] Yo kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati so avijjanusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana avijjanusayam na parijanati so kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanatiti: atthamako avijjanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page644.

Bhavaraganusayanca na parijanati no ca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamangi avijjanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati no ca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijananti. [1464] Yato kamaraganusayam na parijanati tato patighanusayam na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato kamaraganusayam na parijanati no ca tato patighanusayam na parijanati rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne tato kamaraganusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati. Yato va pana patighanusayam na parijanati tato kamaraganusayam na parijanatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu tato patighanusayam na parijanati no ca tato kamaraganusayam na parijanati rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne tato patighanusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati . yato kamaraganusayam na parijanati tato mananusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayam na parijanati no ca tato mananusayam na parijanati dukkhaya vedanaya apariyapanne tato kamaraganusayanca na parijanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page645.

Mananusayanca na parijanati . yato va pana mananusayam na parijanati tato kamaraganusayam na parijanatiti: amanta . Yato kamaraganusayam na parijanati tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: dukkhaya vedanaya rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayam na parijanati no ca tato vicikicchanusayam na parijanati apariyapanne tato kamaraganusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati. {1464.1} Yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato kamaraganusayam na parijanatiti: amanta . yato kamaraganusayam na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayam na parijanati no ca tato bhavaraganusayam na parijanati dukkhaya vedanaya apariyapanne tato kamaraganusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati. Yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato kamaraganusayam na parijanatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu tato bhavaraganusayam na parijanati no ca tato kamaraganusayam na parijanati dukkhaya vedanaya apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati . yato kamaraganusayam na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: dukkhaya vedanaya rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayam na parijanati no ca tato avijjanusayam na parijanati apariyapanne tato kamaraganusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati. Yato va pana avijjanusayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page646.

Na parijanati tato kamaraganusayam na parijanatiti: amanta. [1465] Yato patighanusayam na parijanati tato mananusayam na parijanatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato patighanusayam na parijanati no ca tato mananusayam na parijanati apariyapanne tato patighanusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati . yato va pana mananusayam na parijanati tato patighanusayam na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato mananusayam na parijanati no ca tato patighanusayam na parijanati apariyapanne tato mananusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati . yato patighanusayam na parijanati tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato patighanusayam na parijanati no ca tato vicikicchanusayam na parijanati apariyapanne tato patighanusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati . Yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato patighanusayam na parijanatiti: amanta. {1465.1} Yato patighanusayam na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato patighanusayam na parijanati no ca tato bhavaraganusayam na parijanati kamadhatuya dvisu vedanasu apariyapanne tato patighanusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati . yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato patighanusayam na parijanatiti: dukkhaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page647.

Vedanaya tato bhavaraganusayam na parijanati no ca tato patighanusayam na parijanati kamadhatuya dvisu vedanasu apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati . yato patighanusayam na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato patighanusayam na parijanati no ca tato avijjanusayam na parijanati apariyapanne tato patighanusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati . Yato va pana avijjanusayam na parijanati tato patighanusayam na parijanatiti: amanta. [1466] Yato mananusayam na parijanati tato ditthanusayam .pe. Vicikicchanusayam na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato mananusayam na parijanati no ca tato vicikicchanusayam na parijanati apariyapanne tato mananusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati . Yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato mananusayam na parijanatiti: amanta . yato mananusayam na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta . yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato mananusayam na parijanatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu tato bhavaraganusayam na parijanati no ca tato mananusayam na parijanati dukkhaya vedanaya apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati . yato mananusayam na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page648.

Parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato mananusayam na parijanati no ca tato avijjanusayam na parijanati apariyapanne tato mananusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati . yato va pana avijjanusayam na parijanati tato mananusayam na parijanatiti: amanta. [1467] Yato ditthanusayam na parijanati tato vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta . yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato ditthanusayamna parijanatiti: amanta .pe. [1468] Yato vicikicchanusayam na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta . yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato vicikicchanusayam na parijanatiti: kamadhatuya tisu vedanasu tato bhavaraganusayam na parijanati no ca tato vicikicchanusayam na parijanati apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati . yato vicikicchanusayam na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: amanta. Yato va pana avijjanusayam na parijanati tato vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta. [1469] Yato bhavaraganusayam na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: kamadhatuya tisu vedanasu tato bhavaraganusayam na parijanati no ca tato avijjanusayam na parijanati apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page649.

Yato va pana avijjanusayam na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta. [1470] Yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati tato mananusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca tato mananusayam na parijanati apariyapanne tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati . yato va pana mananusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato mananusayanca kamaraganusayanca na parijanati no ca tato patighanusayam na parijanati apariyapanne tato mananusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati. {1470.1} Yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca tato vicikicchanusayam na parijanati apariyapanne tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati . yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: amanta. {1470.2} Yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page650.

Patighanusayanca na parijanati no ca tato bhavaraganusayam na parijanati apariyapanne tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati. Yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca na parijanati no ca tato patighanusayam na parijanati kamadhatuya dvisu vedanasu tato bhavaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca tato kamaraganusayam na parijanati apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati. {1470.3} Yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca tato avijjanusayam na parijanati apariyapanne tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati . yato va pana avijjanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: amanta. [1471] Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta . yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: amanta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page651.

Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta . yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca mananusayanca na parijanati no ca tato patighanusayam na parijanati kamadhatuya dvisu vedanasu tato bhavaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca tato kamaraganusayanca mananusayanca na parijanati apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati . yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: amanta . Yato va pana avijjanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: amanta. [1472] Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati tato vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta. Yato va pana vicikicchanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanatiti: amanta .pe. [1473] Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati tato bhavaraganusayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page652.

Na parijanatiti: amanta . yato va pana bhavaraganusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanatiti: dukkhaya vedanaya tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca mananusayanca na parijanati no ca tato patighanusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati kamadhatuya dvisu vedanasu tato bhavaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca tato kamaraganusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati apariyapanne tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati . Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: amanta . Yato va pana avijjanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanatiti: amanta. [1474] Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati tato avijjanusayam na parijanatiti: amanta . yato va pana avijjanusayam na parijanati tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanatiti:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page653.

Amanta. [1475] Yo yato kamaraganusayam na parijanati so tato patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato kamaraganusayam na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato kamaraganusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati anagamimaggasamangim thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti . Yo va pana yato patighanusayam na parijanati so tato kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato patighanusayam na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato patighanusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati anagamimaggasamangim thapetva avasesa puggala sabbattha patighanusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. {1475.1} Yo yato kamaraganusayam na parijanati so tato mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayam na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato kamaraganusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page654.

Dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . Yo va pana yato mananusayam na parijanati so tato kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato mananusayam na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato mananusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha mananusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. {1475.2} Yo yato kamaraganusayam na parijanati so tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayam na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato vicikicchanusayam na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya rupadhatuya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page655.

Arupadhatuya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. {1475.3} Yo yato kamaraganusayam na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayam na parijanati no ca so tato bhavaraganusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya tisu vedanasu apariyapanne so tato kamaraganusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca na parijananti bhavaraganusayanca na parijananti . Yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayam na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. {1475.4} Yo yato kamaraganusayam na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page656.

Na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato kamaraganusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato avijjanusayam na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati kamaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca na parijananti. [1476] Yo yato patighanusayam na parijanati so tato mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato patighanusayam na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato patighanusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha patighanusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . Yo va pana yato mananusayam na parijanati so tato patighanusayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page657.

Na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato mananusayam na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato mananusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha mananusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti. {1476.1} Yo yato patighanusayam na parijanati so tato ditthanusayam .pe. Vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato patighanusayam na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato patighanusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha patighanusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato vicikicchanusayam na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page658.

Na parijananti patighanusayanca na parijananti. {1476.2} Yo yato patighanusayam na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi rupadhatuya arupadhatuya so tato patighanusayam na parijanati no ca so tato bhavaraganusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya tisu vedanasu apariyapanne so tato patighanusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha patighanusayanca na parijananti bhavaraganusayanca na parijananti . yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato bhavaraganusayam na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti. {1476.3} Yo yato patighanusayam na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato patighanusayam na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato patighanusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala

--------------------------------------------------------------------------------------------- page659.

Sabbattha patighanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . Yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato patighanusayam na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato avijjanusayam na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti patighanusayanca na parijananti. [1477] Yo yato mananusayam na parijanati so tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato mananusayam na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato mananusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha mananusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayam na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page660.

Sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti. {1477.1} Yo yato mananusayam na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayam na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati aggamaggasamangim thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti. {1477.2} Yo yato mananusayam na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato mananusayam na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato mananusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati . aggamaggasamangim thapetva avasesa puggala sabbattha mananusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato mananusayam na parijanatiti: amanta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page661.

[1478] Yo yato ditthanusayam na parijanati so tato vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato ditthanusayam na parijanatiti: amanta .pe. [1479] Yo yato vicikicchanusayam na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayam na parijanati no ca so tato bhavaraganusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya tisu vedanasu apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca na parijananti bhavaraganusayanca na parijananti . Yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato bhavaraganusayam na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . Yo yato vicikicchanusayam na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page662.

Vicikicchanusayam na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati . aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato avijjanusayam na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati aggamaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti. [1480] Yo yato bhavaraganusayam na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya tisu vedanasu so tato bhavaraganusayam na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati aggamaggasamangim thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page663.

Amanta. [1481] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so tato mananusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya . Dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati mananusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti mananusayanca na parijananti . yo va pana yato mananusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato mananusayanca kamaraganusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato mananusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato mananusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha mananusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page664.

{1481.1} Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . Yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato vicikicchanusayanca kamaraganusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato vicikicchanusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati anagamimaggasamanginca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti. {1481.2} Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so tato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page665.

Bhavaraganusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato bhavaraganusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya tisu vedanasu apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati bhavaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti bhavaraganusayanca na parijananti . yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti. {1481.3} Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so

--------------------------------------------------------------------------------------------- page666.

Tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatino ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato avijjanusayanca kamaraganusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato avijjanusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca na parijananti. [1482] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati so tato ditthanusayam .pe. Vicikicchanusayam na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page667.

Na parijanati no ca so tato vicikicchanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati vicikicchanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijananti vicikicchanusayanca na parijananti . yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato vicikicchanusayanca kamaraganusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato vicikicchanusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page668.

Atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijananti. {1482.1} Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti kamaraganusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page669.

Patighanusayanca mananusayanca na parijananti. {1482.2} Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato avijjanusayanca kamaraganusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato avijjanusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginam thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page670.

Mananusayanca na parijananti. [1483] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati so tato vicikicchanusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana yato vicikicchanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanatiti: anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato vicikicchanusayanca kamaraganusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato vicikicchanusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca ditthanusayanca na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato vicikicchanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page671.

Vicikicchanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca na parijananti .pe. [1484] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati so tato bhavaraganusayam na parijanatiti: amanta . yo va pana yato bhavaraganusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sovapuggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page672.

Kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati aggamaggasamangi kamadhatuya dvisu vedanasu so tato bhavaraganusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca so tato mananusayam na parijanati sova puggalo dukkhaya vedanaya apariyapanne so tato bhavaraganusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha bhavaraganusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijananti. {1484.1} Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page673.

Vicikicchanusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . Yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato avijjanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca na parijanati no ca so tato ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato avijjanusayanca kamaraganusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato avijjanusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page674.

Mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijananti. [1495] *- yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati so tato avijjanusayam na parijanatiti: aggamaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati no ca so tato avijjanusayam na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati avijjanusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijananti avijjanusayanca na parijananti . yo va pana yato avijjanusayam na parijanati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanatiti: atthamako kamadhatuya tisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so tato avijjanusayanca kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca bhavaraganusayanca na parijanati no ca so tato ditthanusayanca vicikicchanusayanca na parijanati sova puggalo apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati @Footnote:* neN+anacakalekhakhra [1485]-[1494] nachaeSeasayamarSthakhaaahay pa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page675.

Kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati anagamimaggasamangi dukkhaya vedanaya so tato avijjanusayanca kamaraganusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati no ca so tato patighanusayam na parijanati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu so tato avijjanusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati no ca so tato kamaraganusayam na parijanati sova puggalo rupadhatuya arupadhatuya apariyapanne so tato avijjanusayanca na parijanati kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijanati dvinnam maggasamanginanca atthamakanca thapetva avasesa puggala sabbattha avijjanusayanca na parijananti kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca bhavaraganusayanca na parijananti. Parinnavaram nitthitam. -------


The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 635-675. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=12734&modeTY=2&pagebreak=1 Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=12734&modeTY=2&pagebreak=1 Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1453&items=43 Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=41 Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1453 Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious LinkʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹Next LinkLast Link chage to ROMAN letter

ѹ֡ Ȩԡ¹ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡѹ. ҡͼԴҴ س [email protected]